-- 20110117-fra-NAV-Melding-om-vedtak-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---        

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet med "Melding om vedtak" ankom meg pr. post 24.01. 2011.   


Ikkje offentleg     
Fra:
NAV Vindafjord,
Helgevoldgården,
Postboks 3,
5589 Sandeid

Til:
Hansen, Rune Leander
Årvik,
5568 VIKEBYGD

Søknad av:        Arkiv:  11/18 - 3 / 11/18 Sakshandsamar: KMA     Dato:  17.01.2011


Melding om vedtak


Søknad om økonomisk nødhjelp
Hansen, Rune Leander, født: 06.12.1955  


Bakgrunn for saka:

Søkjaren, Rune L. Hansen, er separert og bur på eige gardsbruk i Vikebygd. Søkjaren er ufør og har trygd som si inntekt. Hansen er i ein vanskeleg økonomisk og sosial situasjon, med manglande midlar til mat og nødvendige personlege artiklar. Han søkjer, pr. faks, om økonomisk nødhjelp og økonomisk stønad til betaling av rekningar frå Statens innkrevingssentral.


Vedtak:


Med heimel i Lov om sosiale tenester i Nav § 18 vert det vedteke følgjande:

1. Krisehjelp med kr. 500,00,-  for perioden 13.01.2011 til 18.01.2011. 
Pengane vert utbetalt kontant til  søkjar - sin konto: 35352062357.
Budsjettpost:  14711 1415 2810

2. Økonomisk stønad til betaling av gjeld - Avslag


Grunngjeving: 


((side 2 av 3:))

Etter føresegna i Lov om sosiale tenestar i NAV er det som hovudregel ikkje plikt til å yte stønad til dekning av gjeld. Økonomisk stønad etter loven skal ikkje tilgodesjå kreditorar, men dekkje søkarens behov for hjelp til livsopphald. Søkjaren oppmodast om å ta kontakt med NAV Vindafjord for økonomisk rådgjeving.


Vilkår:

I følgje Lov om sosiale tenestar i Nav § 20 kan det stillast vilkår for ytingar. Desse vilkåra pliktar søkjar å følgje opp. Manglande oppfølging av vilkåra kan mellom anna få konsekvensar i form av stopp eller reduksjon av sosialhjelp.

Kommunen gjer krav i stønad frå NAV for same periode og same formål som det er utbetalt økonomisk sosialhjelp.


Til søkjar vert det stilt følgjande vilkår:
*   Ved endringar i inntekt, formue, butilhøve, sivil status og liknande, pliktar søkjar straks å gje melding til NAV.
*   Det vert sett som vilkår at du sender meldekort når du er arbeidsledig, og at du tar imot arbeid / kurs som NAV tilbyr
*   Søkjar pliktar å møte til avtalte samtalar ved NAV-kontoret.
*   Søkjar skal sette fram søknad om bustønad, samt skrive under på transporterklæring, jf. Husbankloven § 23.


Vurdering:

Denne søknaden er konkret og individuelt fundert med grunnlag i Lov om sosiale tenester i NAV og alminnelege nødrettsbetraktningar. Ettersom søkjars økonomiske situasjon med manglande midlar til mat er dokumentert prekær, ser NAV Vindafjord det som rimeleg å yte økonomisk nødhjelp fram til søkjar får utbetalt trygd. Dette i tråd med alminnelege nødrettsbetraktningar.

Med dette vedtaket fylgjer ein vurdering av tidlegare økonomisk nødhjelp som er utbetalt til Rune L. Hansen.

Etter alminnelege nødrettsbetraktningar har sosialtenesta eit generelt ansvar for å yte akutt, livsnaudsynt hjelp i form av sosiale tenestar i spesielle akutte situasjonar. Ein gjennomgang av søkjars nødhjelpsutbetalingar det siste halve året visar at søkjer har fått utbetalt økonomisk nødhjelp i 5 av dei 6 siste månadene med ein totalsum på kr. 6400,-. Denne tendensen taler mot at det her er snakk om spesielle akutte situasjonar etter alminnelege nødrettsbetraktningar. Når søkjar ser at han stadig kjem i slike akutte situasjonar må han gjera grep for å forhindre at det skjer igjen, til dette kan NAV Vindafjord vera behjelpeleg i form av økonomisk rettleiing.

Om forholdet ikkje endrar seg, vil NAV Vindafjord i framtida vurdera å gje økonomisk stønad til Rune L. Hansen som lån. Dette i tråd med gjeldande føresegn i Lov om sosiale tenaster i NAV.

((side 3 av 3:))


Klagerett:
Dette vedtaket kan du klaga på. Klagefrist er tre veker. Klage vert å senda Nav Vindafjord, postboks 3, 5589 Sandeid. Klagen vert endeleg avgjort av Fylkesmannen dersom kommunen opprettheld sitt vedtak. Nav-kontoret kan hjelpa deg å skriva klagen.Sandeid, 17.01.2011


Laila Thorsen                                      Knut Møller   (( + underskrift ))
Leiar NAV                                           Sosialkonsulent---


Adresse:
NAV Vindafjord,       Telefon:  815 81 000. Fax:  520 48 711.   E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no
Helgevoldgården,
Postboks 3,
5589 Sandeid
---