-- 20110722-fra-NAV-et-penge-krav-vurderes.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- dbn.html ( ekstern ) ---  Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:    


UFERDIG

Til:
Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 VIKEBYGD

NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO

Fødselsnummer: 061255*****

Dato: 22.07.2011
Saksreferanse: 14200837

Varsel om at NAV vurderer å kreve tilbake feilutbetalt forsørgingstillegg

NAV Pensjon viser til vedtak av 30. mars 2010, hvor det er lagt til grunn at du har fått utbetalt for mye barnetillegg i perioden fra og med 1. februar 2010 til og med 31. mars 2010
Beløpet er 9 718 kr. Det feilutbetalte beløpet er summen av utbetaling som mottakeren ikke hadde krav på.
Dette brevet gir informasjon om: årsak til feilutbetaling
• reglene for tilbakekreving i folketrygdloven kapittel 22
• hvordan du går fram hvis du ønsker å uttale deg i saken
Vi understreker at dette brevet er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven paragraf 16 om at det er aktuelt å vurdere tilbakekreving av feilutbetalt beløp. Brevet må derfor ikke oppfattes som et vedtak om tilbakekreving. Før vi går videre i saksbehandlingen ønsker vi at du gir svar på forhåndsvarselet -se siste avsnitt i brevet. Du vil motta et vedtak når saken er ferdig behandlet.
Hva som har skjedd
NAV fikk i mars 2010 beskjed om at to av dine barn var plassert utenfor hjemmet fra og med 13. januar 2010. Barnetilleggene fordisse barna skulle vært stoppet fra og med februar 2010. Barnetilleggene kom imidlertid til utbetaling i februar og mars 2010, og det har skjedd en feilutbetaling.
Reglene for tilbakekreving
Ved en feilutbetaling skal NAV vurdere om det skal fattes vedtak om å kreve tilbake det feilutbetalte beløpet fra mottakeren. De aktuelle bestemmelsene om tilbakekreving står i folketrygdloven paragrafene 22-15 og 22-16. Grunnlaget for tilbakekreving kan være at en person har mottatt noe som vedkommende forsto eller burde forstå at han/hun ikke hadde rett til, og/eller at personen selv har medvirket til feilutbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt å gi mangelfulle eller feilaktige opplysninger. I enkelte tilfeller vil feilutbetalte beløp kunne kreves tilbake selv om det ikke foreligger uaktsomhet eller kritikkverdige forhold hos mottakeren.
Et feilutbetalt beløp kan kreves tilbake med mindre særlige grunner taler mot det. Beløpet kan krevesNAV Vindafjord
Postadresse: NAV Pensjon // Postboks 6600 Etterstad // 0607 OSLO
Besøksadresse: Helgevoldgården Nr. 8 // 5585 Sandeid Tel: 55 55 33 34 // Faks: 21 06 91 01
nav.no(( Side 2: ))

tilbake fullt ut eller reduseres. Dette avhenger av graden av uaktsomhet hos mottakeren, størrelsen på det feilutbetalte beløpet, og om feilen helt eller delvis kan tilskrives NAV. Hvis den som kravet retter seg mot har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan det etter folketrygdloven paragraf 22-17a beregnes et rentetillegg på 10 prosent av tilbakekrevingsbeløpet.
Dersom det blir gjort vedtak om tilbakebetaling vil det bli gitt nærmere informasjon om hvordan tilbakebetalingen skal skje.
Hvordan du går fram hvis du ønsker å uttale deg i saken
Du har rett til å uttale deg, skriftlig eller muntlig, før vi tar den endelige avgjørelsen om tilbakebetaling. Du har også som hovedregel rett til å se sakens dokumenter etter bestemmelsene i forvaltningsloven, paragraf 18. Fristen for å gi uttale er 14 dager etter at du har mottatt dette brevet. Du kan sende et skriftlig svar til:

NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 Oslo
Vennlig hilsen NAV Pensjon
---

---