-- 201112x-til-NAV-Klageinstans-fra-NAV-Sandnes.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

   
Brevet - scannet, jpg-format:
    Side 1 a 2 -- 201112x-s1a2-til-NAV-Klageinstans-fra-NAV-Sandnes.jpg ( ekstern ) -
    Side 2 a 2 -- 201112x-s2a2-til-NAV-Klageinstans-fra-NAV-Sandnes.jpg ( ekstern ) -

Kopi / avskrift, RLH: En kopi av dette brevet til NAV Klageinstans fra NAV Forvaltning Sandnes ankom meg med posten 13.12. 2011 som vedlegg til et brev datert 08.12. 2011 til meg fra NAV Forvaltning Sandnes ( ekstern ).   


RLH - UFERDIG /s1:

INNSTILLING TIL NAV KLAGEINSTANS    Saksnr.: 0806982
1. Saksgang, klagefrist m.v.           
1 a. Vedtaksinstans    1 d. Klager    1 g. Klagemotpart   
NAV Forvaltning Sandnes    Hansen, Rune Leander    NAV Forvaltning Sandnes   
1 b Saksbehandler    1 e. Prosessfullmektig    1 h. Fullmektig for motpart   
John Helge Møgster           
1 c. Kravdato    1 f. Vedtaksdato    1 i. Klagedato    1 j. Klagefrist overholdt?
07.06.11    11.11.11    30.11.11    Ja
2. Hva saken gjelder_
2 a. Stønadsområde og hjemmel_
Barnebidrag, Barneloven § 70, jfr. Forskrift om gebyr for offentlig fastsettelse av gebyr § 1 og 3 første
og fjerde ledd (heretter kalt forskriften)._
2 b. Aktuelle problemstillinger_
Problemstillingen i saken er hvorvidt vilkårene for å ilegge gebyr er til stede._
3. Klagerens anførsler_
Klager opplyser at han ikke har penger eller økonomi til å betale gebyret. Det vises forøvrig til klagers anførsler i sin helhet._
4. Underinstansens vurdering
a. Innholdet i de relevante rettsreglene
Barneloven § 70 annet ledd tredje punktum:
Departementet kan gje forskrift om gebyr der tilskotsfuten tek avgjerd om fastsetjing og endring av fostringstilskotet. "
Forskriften § 1:
"I saker der bidragsfogden fatter vedtak om fastsettelse eller endring av barnebidrag etter barneloven § 68, § 70 eller § 74 skal hver av partene betale et gebyr til staten. "
Forskriften § 3 første og fjerde ledd:
"Parter som har en personinntekt under 110 ganger fullt bidragsforskott etter lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) fritas for gebyr. Den som krever fritak for gebyr må selv dokumentere sine inntektsforhold overfor bidragsfogden på den måte som bidragsfogden bestemmer.
NAV Fnrvaltninn SanHnpR
Postadresse: Postboks 8030, Forus // 4068 Stavanger
Besøksadresse: Møt På Det Lokale // Nav-Kontoret // Tel: 55553333 // Faks: 52047301
www.nav.no
s2:

/ tilfeller der det åpenbart ville være urimelig, kan bidragsfogden unnlate å ilegge gebyr. "
b. Det faktum underinstansen legger til grunn ved vurderingen
Den 07.06.11 søker motparten fastsettelse av underholdsbidrag. Den 11.11.11 fattes det vedtak og det ilegges gebyr. Bidragspliktige påklager vedtak om gebyr den 30.11.11.
c. Begrunnelse og konklusjon
Det er fattet vedtak om fastsettelse av barnebidrag, og klager skal således betale gebyr, jfr. forskriften §1-
Det er bidragsforskudd og inntekten på kravtidspunktet som er avgjørende for om klager får fritak, jfr. forskriftens § 3 første ledd.
110 ganger fullt bidragsforskudd på kravtidspunktet utgjør kr. 155.100 (110 x kr. 1.410). I vedtak datert 11.11.11 har vi gått ut fra at klager har en inntekt på kroner 235.668,-. Unntaket i forskriftens § 3 første ledd kommer således ikke til anvendelse.
I tilfeller hvor det er åpenbart urimelig kan NAV Forvaltning Sandnes unnlate å ilegge gebyr, jfr. forskriftens § 3 fjerde ledd. I følge Arbeids- og velferdsetatens rundskriv til bestemmelsen er dette en snever unntaksregel for å unngå at partene uthuler gebyrreglene.
NAV Forvaltning Sandnes kan ikke se at det foreligger noe i saken som skal tilsi at det er åpenbart urimelig å ilegge gebyr. Forskriftens § 3 fjerde ledd kommer således heller ikke til anvendelse.
På bakgrunn av dette finner NAV Forvaltning Sandnes at vedtak om gebyr datert 11.11.11 er i samsvar med lov og praksis, og vi finner intet grunnlag for å gjøre det om.
5. Underinstansens innstilling
Vedtak av   11.11.11 stadfestes
6. Behandlende enhet og dato    Underskrifter   
NAV Forvaltning Sandnes    John Helfee Møgsterl    te
        Ty

---