-- Denne side:  20080331-Samfunnsmagasinet-Norsk-barnevern-i-fortid-og-naatid.html  

<---- lov-og-rett-nyheter-2008.html ( ekstern<----  lov-og-rett-index.html  ( ekstern )  
<---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- linker.html  ( ekstern )     Følgende oppslag angående Fylkesmannen og Fylkesnemndene og den offentlige Barnevern-tjenesten er hentet ifra Samfunnsmagasinet på Internettet:

 Norsk barnevern i fortid og nåtid!

   Det ble avslørt mange og meget skremmende forhold i norsk barnevern fram til 1980 av Befringutvalget, og mange av ofrene er nå endelig i ferd med å få en beskjeden erstatning for de verste overgrepene, de gjenlevende.

   Trondheim - sfm.no. Publisert 31.3.2008.

   Flere familier velger altså å rømme landet på grunn av vårt skremmende barnevern! Hvordan kan slikt skje i et av verdens aller beste land å bo i? De som har fått uttale seg i denne sammenheng kan dessverre ikke være representativ for hele befolkningen, hvor det faktisk finnes utrolig mange personer som har opplevd overgrepene i norsk barnevern for eksempel de siste 70 år. Hvor mange av disse er intervjuet mon tro?

   Det ble avslørt mange og meget skremmende forhold i norsk barnevern fram til 1980 av Befringutvalget, og mange av ofrene er nå endelig i ferd med å få en beskjeden erstatning for de verste overgrepene de gjennomlevde. Mange er imidlertid falt fra på grunn av de overgrep de ble utsatt for. Granskerne fikk altså opplysninger om mange direkte umenneskelige handlinger mot totalt uskyldige barn, og det var altså mange forskjellige personer som var ansvarlig for de skremmende handlinger.

   Hvordan er så forholdene i dag når det gjelder overgripere? Er andelen blant oss blitt vesentlig redusert, eller kanskje den er økt? Som et utgangspunkt kan vi anta at forholdene er som de var tidligere, og da er det altså forholdsvis mange overgripere blant den norske befolkningen. Kriminalstatistikken bekrefter også skremmende forhold i denne sammenheng.

   Det er imidlertid stor forskjell når det gjelder overgripere, og de er altså godt spredd blant oss. Mange personer har sitt virke i barnevernet, og hvor mange av disse kan være overgripere? Norske barnevernere har alltid fått gjøre som de selv ønsker, og hvor ettertraktet vil ikke en slik posisjon være for en overgriper? Litt nøktern vurdering tilsier naturligvis at mange tvilsomme personer tiltrekkes av den uinnskrenkede makt norsk barnevern gir anledning til.

   Forholdene i dagens barnevern er altså like skremmende som tidligere avslørt av Befringutvalget, etter som det heller ikke i dag finnes noen virkelig seriøs klage og kontrollinstans. Fylkesmannen påstår nemlig at de ikke har noen sanksjonsmuligheter, men når det gjelder enkle og utvetydige tidsfristsaker kan de faktisk bøtelegge kommuner. Alvorlige klagesaker avvises imidlertid, og dermed får altså barnevernet fortsette med sine skremmende overgrep mot totalt uskyldige barn og deres foreldre.

   Ut fra de nevnte forhold kan vi klart påpeke at Fylkesmennene er hovedansvarlige for de skremmende forhold i norsk barnevern!

   Fylkesnemndene er også medansvarlig for de uakseptable forhold etter som de gir barnevernet medhold i over 95 % av sakene de behandler. Det bør da opplyses at Fylkesnemnda er bare et forvaltningsorgan som er gitt domstolmyndighet. Et forvaltningsorgan kan ellers bare avsi et vedtak, og slett ingen dom som krevd i våre menneskerettigheter EMK art. 6.

   Art. 6. Retten til en rettferdig rettergang.

   1.  For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter ….,  har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. …

   Ellers er det direkte både skremmende og uakseptabelt at saker om omsorgsovertakelse kan avgjøres av et forvaltningsorgan under sterkt forenklet behandling i forhold til enhver strafferettsbehandling. Tenk nøye over disse helt spesielle norske forhold som må være klare brudd på EMK art. 6!

   Det bør også fokuseres nøye på EMK art. 3:

   Art. 3. Forbud mot tortur

   Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Hva kan være mer umenneskelig og nedverdigende enn å bli fratatt sine egne barn uten klar og overbevisende grunn? Dette skjer dessverre meget ofte i dagens norske barnevern!

   Denne artikkel er også absolutt, og det tilsier at det ikke finnes et eneste unntak!

   Hva er det så som foregår på det rettslige området når det gjelder totalt uskyldige barn?

   Noralf Aunan
   Leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR)
   Områdekontakt for SIVORG

   Redaktøren for Samfunnsmagasinet sin merknad 31.03. 2008: I forbindelse med dette innlegget, har jeg friskt i et utsagn som jeg kom over på en ekstern side på Internett, sitat: " spør de tidligere barnehjemsofrene", sitat slutt. Jeg kan med hånden på hjertet ikke engang erindre at representanter for det aktuelle nettstedet engang har rettet forespørsel til blant annet undertegnede som er en av de eldste og med lengst erfaring fra barnevernets feilgrep. Komisk eller? Red.

***
---


-- Adresser:

SAMFUNNSMAGASINET - THE SOCIETY MAGAZINE
Et tverrpolitisk fritt og helt partiuavhengig nettmagasin. Oppdateringer skjer sporadisk unntatt i månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Sporadiske oppdateringer kan forekomme under stengeperioden (sesongen).  Innhold fra
www.sfm.no kan refereres til mot angivelse av kilde.
Gjengivelse av innhold fra www.sfm.no, og uansett hva, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke
Kommersielt bruk av innhold på
www.sfm.no må alltid være skriftlig avtalt på forhånd. I slike tilfeller  følger vi gjeldende satser for Norsk Journalistlag / Frilansgruppen.
Copyright  tilhører hhv forfatter og fotograf / annen utgiver / kilde: (Jf. Åndsverkloven).
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
E-post: sfm@sfm.no

------
---
---
---