--- Denne side:  20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Psykiater-Kirsten-Westlye.html    --- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) --- familien-hansen.html ( intern ) --- 


AVSKRIFT / KOPI: Rune L. Hansen, 20.01. 2007.Fra:
Advokat MNA
Sverre Kvilhaug,
Knarvik Senter,
Boks 136,
5903 Isdalstø.
Org. nr. 971 485 752.
Telefon: 56 35 16 90.
Telefon privat: 55 24 17 28.
Telefax: 56 35 19 35.
Klientkonto: 3632.07.06429.
Driftskonto bank: 3632.10.38969.
Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.

Til:
Psykiater Kirsten Westly,
Alexander Kiellands gate 8,
4319 Sandnes


Knarvik, den 18. januar 2007

VINDAFJORD KOMMUNE TRUDE OG RUNE HANSEN
DERES SAKKYNDIGOPPDRAG

Jeg bistår Trude og Rune Hansen, og jeg er i den forbindelse kjent med barnevernets brev til Dem den 4.10. 2006, og i møte med barnevernet i går ble opplyst hvilke dokumenter De har fått oversendt.

Jeg finner det hensiktsmessig å meddele Dem at jeg i går informerte barneverntjenesten om at jeg ikke var fornøyd med den måten barnevernet i mandatet presenterte problemstillingene, og at jeg heller ikke finner at barnevernets saksframstilling i det administrative vedtaket av 5.9. 06, et dokument som mine parter for øvrig ikke har mottatt fra barnevernet tidligere, gir et dekkende bilde av problemstillingene.

Barnevernet fokuserer på ”skadevirkningene” og mer enn antyder at ”dei forholda dei lever under” må ha skadevirkninger. De positive sidene forekommer meg å være langt mer interessante i denne saken. Faktum er at det aldri har vært påvist at barna har tatt skade av den omsorgen de har fått, og det har heller aldri vært påvist noen dårlig omsorg, men faktisk så å si utelukkende god omsorg gjennom mange år.

Det forekommer meg ut fra dette ikke å være noe framtredende behov for å vurdere samspøillet på nytt. Samspillet ble vurdert grundig i 1993 av Psykologisk barnevernteam i Sør-Trøndelag v/ psykolog Tuire V. Tyldum og sosionom Turid Nistad. Rapporten skal ligge i dokumentene De har mottatt fra barnevernet. Under vurderingsavsnittene vil De på side 9 og utover finne beskrivelser av et meget godt samspill. I Sveio kommunes sluttrapport i 1998 er harmoniske barn med aldersadekvat utvikling. Helsesøster og jordmor har ut fra deres hjemmebesøk hos familien 17.6. 06 beskrevet godt samspill mellom mor og barnet som ble født 28.2. 06, og uttalte ellers bl.a. at barna var ivrige etter å vise og fortelle ulike ting, og det framgår tydelig at barna hadde god selvfølelse, noe for øvrig også jeg selv har registrert under mitt besøk hos familien.

Det andre barnevernet fokuserer på, er fars psykiske helse. Det opplever jeg som nokså søkt. Far har aldri vært innlagt som følge av sin psykiske helse, når bortses fra det mislykkede forsøket som barnevernet gjorde for noen dager siden på å få han innlagt, noe kontrollkommisjonen svært raskt fikk satt en stopper for. Det forekommer meg som sagt nokså spesielt at barnevernet skal være så opphengt i fars psykiske helse, når det faktisk for tiden ikke er noe, og ikke har vært noe, som tyder på at det i praksis er noen aktuell problemstilling. De forannevnte sakkyndige fra Psykologisk barnevernteam hadde et spesielt fokus rettet mot fars psykiske helse. Jeg viser til hva de sakkyndige skrev om det nederst på side 11 og øverst side 12. Det er ingen holdepunkter for at situasjonen er særlig annerledes i dag, og jeg nevner her for ordens skyld at de sakkyndige vedrørende dette (selvsagt) også viser til deres beskrivelser av samspillet.

At far, som er en belest mann, setter barnevernet på plass i sine notater og brev på en måte barnevernet ikke liker, innebærer ikke at det er noe i veien med fars psykiske helse. Familien har valgt et noe annerledes liv enn den store hopen, og det er nok det som er hovedproblemet for barnevernet. Dette klarte de sakkyndige i Trøndelag å forholde seg greit til – det samme klarte barnevernet i Sveio. Forhåpentligvis klarer barnevernet i Vindafjord etter hvert å gjøre det samme.

Det er på tide at familien nå får ro uten å ha den meget forstyrrende usikkerheten hengende over seg med hensyn til hva barnevernet kan komme til å foreta seg med hensyn til barna. Jo før barnevernsaken blir henlagt, jo bedre for barna. Dette tror jeg De vil være enig i.

Kopi av dette brevet sendes barneverntjenesten i Vindafjord til orientering.


Med hilsen

Sverre Kvilhaug,
advokat
(underskrevet)

---