-- 20070119-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-HelseFonna-Psykt-avd.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---  

Kopi / avskrift, RLH pr. 22.02. 2007. En kopi av dette brevet ifra advokat Sverre Kvilhaug ankom fam. Hansen 22.02. 2007.

 
Fra:
Advokat MNA
Sverre Kvilhaug,
Knarvik Senter,
Boks 136,
5903 Isdalstø.
Org. nr. 971 485 752.
Telefon: 56 35 16 90.
Telefon privat: 55 24 17 28.
Telefax: 56 35 19 35.
Klientkonto: 3632.07.06429.
Driftskonto bank: 3632.10.38969.
Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.

                                                                        Knarvik, den 19. februar 2007
Til:
Helse Fonna
Haugesund sykehus, Psykiatrisk avdeling
Postboks 2170,
5504 HAUGESUND

Att. overlege Kenneth Eikeset og turnuslege Sidney Felecian.

RUNE L HANSEN 061255 KRAV OM OMGÅENDE ENDRING AV EPIKRISE OG JOURNAL

Jeg bistår som kjent Rune L. Hansen samt hans kone Trude Hansen. Jeg har i den anledning latt meg motta kopi av epikrise og journal i forbindelse med førstnevnte tvangsinnleggelse den 8.1. 2007. Det er besyndelig lesning.

Særlig reagerer jeg på den såkalte psykiatriske sykehistorien som er et oppkok av påstander uten henvisning til kildene. Som man sikkert vet, er det bestemmelser i lov og forskrifter om føring av journal og andre helseattester. Det burde for øvrig være klart for enhver at man ikke fritt kan servere alvorlige påstander om en person i en psykiatrisk sykehusjournal og epikrise uten ved hver påstand angi hvem som er kilden, både primærkilde og sekunderkilde. Det er også et spørsmål i hvilken utstrekning man kan ta inn opplysninger som kommer fra tredjemann.

Forholdet i denne saken er at barnevernet i Vindafjord har påvirket dr. Kleiven til å besørge Hansen tvangsinnlagt og har i den forbindelse foret dr. Kleiven med påstander, så vidt jeg forstår av barnevernet selv – kun pr. telefon. Disse påstandene har dr. Kleiven så vidt jeg forstår, relativt ukritisk brukt videre i forbindelse med innleggelsesbegjæringen, og nå bruker altså sykehuset dem videre, og jeg antar at i neste omgang skal vel barnevernet bruke opplysningene videre i en sak for fylkesnemda – så er vel ringen sluttet.

Jeg krever på vegne av Rune Hansen og hans kone at De omgående retter journal og epikrise, slik at det ikke står ett ord der som De ikke har kilde til, og at kilden refereres til, ikke bare ved navn på institusjon, men også navn på vedkommende person som har gitt påstanden, når og til hvem. Videre skal det opplyses hvilke av disse opplysningene som da blir stående igjen, De har forelagt for Hansen og om han har bekreftet dem eller ikke.

Når det gjelder det forhold at De har satt diagnosen til paranoid schizofreni, registrerer jeg at de delvis begrunner det med at min klient er av den oppfatning at barnevernet står bak tvangsinnleggelsen. Hvis Deres andre vurderinger er like lite holdbare som denne, er det grunn til å reise atskillig tvil om alt De skriver. La meg slå fast: Jeg har vært i møte med barnevernet i Vindafjord sammen med fru Hansen, og barnevernlederen bekreftet at det var barnevernet som stod bak innleggelsen og herunder ringte dr. Kleiven og foret ham med det barnevernet kaller opplysninger, men som jeg i stor grad kaller udokumenterte påstander, om min klient til bruk for innleggelsesbegjæringen. Jeg vet også at politiet regelrett beleiret eiendommen i timevis innleggelsesdagen etter avtale med barnevernet, både fordi fru Hansen ringte meg mens det stod på, og fordi jeg herunder også fikk dette bekreftet ved samtale med ansvarlig politibetjent, selv om han prøvde å bagatellisere politiets rolle, og dette er også bekreftet i møtet med barnevernet, selv om også barnevernet prøvde å bagatellisere både omfanget og antall timer det stod på.

Hvor psykotisk var da Rune Hansen og hvilke vrangforestillinger hadde han om det offentlige, slik De skriver under psykiatrisk status?

Det er mange andre formuleringer i epikrise og journal jeg kan tenkes å ha kommentarer til, men det er for tidkrevende, og det er Deres ansvar å sørge for riktige journaler. Det vil jeg imidlertid vente med til jeg får nye dokumenter fra Dem, der opplysningene er korrigerte eller fjernet på forskriftsmessig måte.

Hvilket etterspill denne saken skal få for øvrig, vil jeg komme tilbake til, men det synes naturlig at det blir en klage til Helsetilsynet – også fordi jeg vanskelig kan se at De i det hele tatt gjorde en forsvarlig vurdering da De la min klient inn. Jeg reagerer også sterkt på at De valgte å sende en bekymringsmelding til barnevernet. (Barnevernet besørger Hansen sendt til Dem, og De besørger bekymringsmelding til barnevernet - hadde De uttrykt bekymring for barnevernets opptreden og for hvordan den måtte ha virket inn på barna, hadde det vært atskillig mer fornuftig). Hvis De har en kommentar til klagespørsmålet, imøteser jeg selvsagt det.

Jeg tør forutsette at kravet behandles omgående.

Med hilsen

Sverre Kvilhaug
(underskrevet)

---