-- Denne side:  20070926-Kontrakt-fra-BVT-til-Trude-og-Rune-Hansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )


--- OFFENTLIGGJORT KOPI / AVSKRIFT AV BREV, rlh 03.10. 2007:
   Til:

Trude og Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Ikkje offentleg
Fra:
Barneverntenesta,
Ingeborg Nyland,
Vindafjord kommune.

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.
Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.
Telefon: 53 65 56 00. Telefaks: 53 65 56 01.
Bankgiro: 3240.17.27271.
Org.nr.: 988.893.226.
 
 
Arkiv: 06/37 - 60. Sakshandsamar: INY. Dato: 26.09. 2007.


Kontrakt

Dette er ein kontrakt som forplikter til samarbeid mellom skulen, foreldra og barneverntenesta. Alle partane skal skrive under på kontrakten for at den skal kjennast gyldig.
Gudmund har skrevet under på ein eigen elevkontrakt, så han skal ikkje skrive under på denne kontrakten.

Kontrakten skal underteiknast og sendast til skulen etter signering. Om ikkje kontrakten er underteikna og sendt til skulen innan 10.10.07, vil det oppfattast som at foreldra vel å ikkje godkjenne at Gudmund går på Steinerskulen.

Viser til tidlegare tilsendt kontrakt som ikkje er signert då foreldra vil ha meir informasjon om innhaldet i kva dei forpliktar seg til når dei skriv under på ein slik kontrakt.

Skulen:

- Skulen forplikter seg til å gje undervisning etter skuleplanen sine retningslinjer.
- Til å tilrettelegje for at Gudmund skal få den støtte han treng i undervisninga.
- Til å møte på innkalla møter frå barneverntenesta gjeldande Gudmund og hans skulefungering mv.
- til å samarbeide med foreldre og barnevernteneste om Gudmund.

Foreldra:

- Forplikter seg til å støtte og tilretteleggje for at Gudmund skal få gå på skulen.
I dette ligg å sjå til at han møter på skulen utkvilt, med mat og klede og skuleutstyr etter behov. Tilretteleggje for at Gudmund kan jobbe med skulearbeid heime.
- At Gudmund kjem seg opp om morgonen og med bussen til skulen.
- Foreldra skal møte på møteinnkallingar i forhold til skule og barnevernteneste gjeldande Gudmund og tema rundt skulen.
- At foreldra fylgjer opp i forhold til å underteikne på papir frå skulen som treng underskrift frå foreldra.

Barneverntenesta:

- Forplikter seg til å betale for skulepengar til Gudmund. 1.200,- kr. pr. mnd.
- å betale for skuleskyss, ungdomskort på 250 kr. pr. mnd.
- å betale for anna skuleutstyr som skulen meiner Gudmund treng, td ordbøker, kalkulator og lignende.
- å betale obligatoriske turar skulen arrangerer.
Andre turar skal Gudmund søkje om å få dekka.
- følgje opp med møter med skule og foreldre minst annakvar mnd. Og elles etter behov.


Danielle Reistad,
Steinerskulen –

Ingeborg Nyland,
Barneverntenesta – (Underskrevet.)

Trude Hansen,
Mor –


Rune Hansen,
Far -


---
---