-- Denne side:  20071008-M-referat-20070914-Steinerskolen-nr-3-fra-BVT-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
--- KOPI / AVSKRIFT AV BREV, - TILFØYD KOMMENTARER I 16 PUNKTER AV RLH 08.10. 2007 OG TILSENDT MØTE-DELTAGERNE :
   RLH: Selve brevet – ”møte-referatet” - datert 30.09. 2007 ankom med posten 05.10. 2007.


Til:
Trude og Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Ikkje offentleg

Fra:
Barneverntenesta,
Ingeborg Nyland,
Vindafjord kommune.
Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.
Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.
Telefon: 53 65 56 00. Telefaks: 53 65 56 01.
Bankgiro: 3240.17.27271.
Org.nr.: 988.893.226.

Arkiv: 06/37 - 63. Sakshandsamar: INY. Dato: 30.09. 2007.


 
 Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 14.09.07
((RLH-k 1: Et underlig slags møte-referat ifra Ingeborg Nyland sin side! Som i likhet med Ingeborg Nyland sitt forrige møte-referat, datert 09.07. 2007, som også ble skriftlig kommentert ifra min side, inneholder diverse som ikke ble sagt i møtet, - men som derimot for første gang blir sagt og dukker opp i møte-referatet, som om det skulle ha vært en del av møtet! Det er vel ikke slik et møte-referat skal gjøres? Møte-referatet nu er dessuten også, som det forrige, nokså usaklig, tendensiøst og uefterrettelig. Endog grovt tendensiøst feilaktig med hensyn til diverse.))


Til stades på møte:

Gudmund Hansen

Frå skulen: Danielle Reistad

Vahan ((RLH-k 2: Og Vahan Babayan, som vel er hans fulle navn.))

Foreldra: Rune og Trude Hansen

Bv.tenesta: Ingeborg Nyland


Det er eit ynskje frå skule at det vert jamnlege møte på skulen med barneverntenesta, skulen og heimen.


Far seier at det ikkje er så enkelt for han har opplevd barneverntenesta over eit år no som trakasserande. Han legg frem eit dokument på fleire sider som først vert oppfatta som eit vedlegg til referat frå førre møte men som viser seg i tillegg å ver eit dokument som skildrar far / familien sin oppleving av barneverntenesta si trakassering av familien. ((RLH-k 3: Det var så vidt Rune og de andre tilstedeværende i møtet forstod det – og sa det - ønskelig med saklige, korrigerende og utfyllende kommentarer til møte-referatet! Dessuten: Det ”tillegg” som Ingeborg Nyland nu i sitt møte-referat, for første gang, omtaler, er absolutt ikke noe tillegg, - men dreier seg på saklig, presist og efterrettelig vis om akkurat samme sak, kortfattet utdypende, uten å være noe tillegg.))

Ved rask gjennomlesing trekk barneverntenesta ei tolking av dokumentet i retning av at far er grunnleggende skeptisk til samarbeid med barneverntenesta. ((RLH-k 4: Det er vel Ingeborg Nyland som tolker dokumentet slik, og ikke Barnevern-tjenesten? Iøvrig bør vel Ingeborg Nyland sin underlige bruk av person-benevnelser i de underlige møte-referateter kommenteres som også tendensiøse og ikke akseptable? Det tendensiøse og ikke akseptable mønsteret, som både jeg og min kone reagerer på, er å upersonliggjøre, favorisere og splitte. Dette og alt det andre forskrekkelige – og også grovt kriminelle overfor vår familie – til tross, så har ikke jeg eller min kone vært ”grunnleggende skeptisk” til muligheter for samarbeid med Barnevern-tjenesten, - men åpenhjertige, saklige, høflige og med rette også skeptiske og forsiktige. Jeg og min kone har hele veien inderlig håpet på en besinnelse, beskikkelse og beklagelse ifra Ingeborg Nyland og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side. Hva vi isteden har blitt utsatt for er en tilsynelatende endeløs rekke med det motsatte!))


Formålet med møtet er å få til ein kontrakt satt saman i fellesskap av skule, heim og barneverntenesta. ((RLH-k 5: Hvem sitt formål med møtet var innskrenket til dette?))

Underteikna seier at ho er lei seg om familien føler seg trakassert av underteikna og at det aldri har vert intensjonen hennar, men at ho ikkje kan ta ansvar for andre sine uttalelser enn eigne. Far seier at så lenge U.t. er ein del av bv.t. så må ho og ta ansvar for det etaten gjer.

((RLH-k 6: Det er ikke det jeg sier eller har sagt. Du var til stede i det angjeldende møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006, sammen med Berit Molbosæter. Det var dere som innkalte til møtet, sammen med Iren Konstance Hebnes, og det var dere som ledet møtet – som representantet for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Ansvaret for hva som ifra Berit Molbosæter sin side ble sagt i møtet forholdt du deg både da og efterpå og videre på bestemt feilaktig vis til og kan du derfor ikke fraskrive deg ansvaret for. Og den meget så grove og også kriminelle trakasseringen av vår familie som der og da ble påbegynt, har også du klart og tydelig nok vært delaktig i å videreføre, sammen med de to andre nevnte damene, på de mest groteske og umenneskelige vis, nu i ett og et halvt års tid! Hvilket blandt annet også har rasert vårt familie-liv.))


Far seier at Gudmund ynskjer å gå på Steinerskulen på grunn av Balder og Idun. Han seier at Balder har trua og trakassert Gudmund til å begynne på skulen. ((RLH-k 7 A: Jeg har aldri noensinne hverken sagt eller antydet noe som helst slikt! At Ingeborg Nyland sier at jeg har sagt det er imidlertid tankevekkende, og vel også avslørende – særlig sett i lys av hennes fremstillingsmåte iøvrig, og hennes ugjerninger overfor vår familie hittil, og hennes mere og mere tydelige hensikter videre?)) Gudmund bekrefter at han ynskjer å ver saman med syskna sine på skulen men seier og at han ynskjer å gå på skulen for eigen del. Han seier han ikkje føler seg trua og trakassert av syskna sine. ((RLH-k 7 B: Gudmund har ved flere anledninger i de siste 10 måneders tid sagt overfor sine foreldre og andre at han egentlig ikke er så ivrig på å begynne på Steinerskolen, men egentlig bare ønsker å være sammen med Balder og Idun. Gudmund sier naturligvis også, at han aldri noensinne har fått spørsmål om han har vært eller følt seg truet eller trakassert av sine søsken, - og at han heller ikke er eller har vært det. Når Ingeborg Nyland nu sier noe slikt, - ikke bare en gang, men to ganger, så står det ganske så godt i stil med hennes tidligere oppførsel overfor vår familie, som har dreid seg om å produsere et utrolig stort antall utrolig grove løgner om meg og min familie – skriftlig, som hun så både har gjentatt og har videresendt som fakta til andre! Hennes kriminelle ugjerninger i så måte har hun selv dokumentert, og er det en lett sak å avsløre og å nøste opp i.))


Far trekker i tvil den juridiske delen av at Gudmund har rett til å gå på Steinerskulen mot foreldra sin vilje. Han trekk fram barnekonvensjonen og lov om barn og foreldre.

U.t. seier at den juridiske delen er me uenige i og at dette i tilfelle må klarlegjast av juristar gjenom ein runde i retten om nødvendig. ((RLH-k 8: For det første: Hvordan skal vel Gudmund bli til gavns menneske i og for sitt hjem, som grunnskole-lovens formåls-paragraf også handler om, ved å begynne på Steinerskolen imot sine foreldre sin vilje?! Og for det andre: At jeg trekker sterkt i tvil den lov-paragraf som Ingeborg Nyland i det angjeldende påberoper seg, er vel ikke noe rart – all den stund andre og over-ordnede gjeldende lover og paragrafer klart og tydelig sier det motsatte. Henviser til mine kommentarer til det forrige møte-referatet. Siktemålet med paragraf 32 i Barneloven ifra 1981– eller Skilsmisseloven, som den vel heller burde kalles? – synes vel som å ha vært noe annet enn hva Ingeborg Nyland forsøker å finne belegg for i den? Og dens formulering synes vel i så måte også å være uheldig, - og, iallfall om den tolkes slik Ingeborg Nyland ønsker det, klart og tydelig i strid med andre lov-paragrafer og over-ordnede gjeldende lover, konvensjoner og tradisjoner – inklusive den kristne lære. Skal en tolke nevnte paragraf 32 slik som Ingeborg Nyland gjør det, så blir den i vårt tilfelle en paragraf som i praksis myndiggjør barnet når det er 15 år, - i en modningsfase og alder hvor barnet minst av alt er myndig! Og som samtidig fjerner foreldrenes foreldre-ansvar og tilsyns-plikt! Og, om jeg og min kone forstår Ingeborg Nyland rett: - som også samtidig overfører foreldre-ansvaret med tilbehør til Barnevern-tjenesten. Dette er i så fall meget så harde og brutale bud, overfor det angjeldende barnet, foreldrene og familien. Og altså den lov-tolkning og lov-forståelse som Ingeborg Nyland forfekter og står for? / Jeg vil i forbindelse med hva jeg her har sagt for eksempel også henvise til hva ekspedisjonssjef Kristian Hansson skrev under 2. verdenskrig, i boken ”Kristent ansvar” som utkom i Oslo i 1946, med 17 bidragsytere, under redaksjon av Hans Edvard Wisløff. Der skriver ekspedisjonssjef Kristian Hansson om den kristne lære og De 10 budene, i sin artikkel om ”Den kristne og retten” (s. 66 – 80), at (s.77): / ”Budet om å hedre far og mor legger bestemte bånd på rettsordenen, når det gjelder forholdet mellom foreldre og barn. Et rettsbud som ville løse barna fra lydighetsplikten mot foreldrene og dermed oppheve foreldrenes myndighet over barna, f. eks. når det gjelder oppdragelsen, ville være i strid med Guds lov.” / Selvfølgelig samtidig også med den norske Grunnlovens § 2. Han påpeker og uttrykker kortfattet og presis med andre ord blandt annet noe av hva også jeg selv har påpekt viktigheten av og sagt i og i forhold til våre møter i så måte. / Ønsker Ingeborg Nyland og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune å bestride min lov-forståelse og ansvars-bevissthet i disse sakforholdene, i teori eller noen slags praksis, så er det også ifra min side, som jeg ut fra min og min kone sin bekymring som foreldre i våre møter har antydet, ønskelig at disse saksforholdene klarlegges av jurister, og om nødvendig i rettsvesenet. / Og for det tredje: Om et barn under 18 år for eksempel ønsker å ta førerkort for moped for å kjøre moped, men foreldrene ikke ønsker dette eller motsetter seg dette. Hva så? Skal Barnevern-tjenesten overta foreldre-ansvaret og betale førerkort og moped, og skaffe barnet hybel eller innkvartering i sin nærhet? Sammenligningen er forhåpentligvis lett å forstå?))

Mor seier ho ikkje ynskjer dette og ynskjer at me i dette møtet skal få til ein kontrakt alle kan skrive under på og så kan dei heller gå tilbake på dette ved eit seinare høve. ((RLH-k 9: Min kone Trude sier en stund efter møtet til meg, at det hun egentlig mente var at kontrakten underveis efterpå bør kunne forandres. Mere vil hun ikke si til meg om det.))


Me begynner å utforme ein kontrakt med forskjellige punkter kva dei tre partane skal einast om og følgje opp. ((RLH-k 10: Det var hva vi ganske så riktig begynte med i løpet av møtet 14.09. 2007, og som vi samarbeidende kom et godt stykke på vei med, uten uenighet. Imot slutten av møtet hadde vi kommet et godt stykke på vei og det ble enighet om at Ingeborg Nyland skulle renskrive de punktene vi kanskje kunne enes om, for videre innspill og bearbeidelse og for at vi i mellomtiden kunne fordøye på eventuelle forandringer eller utvidelser. En stund efterpå ankommer med posten hva som skulle være det renskrevne kontrakt-forslaget, datert 26.09. 2007 ifra Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten. Men brevet inneholder isteden noe helt annet! En ferdig-skrevet kontrakt, - og ganske annerledes enn hva vi kom frem til i møtet! Ikke et ren-skrevet kontrakt-forslag, men et skit-skrevet slags dokument. Med beskjed om at: ”Om ikkje kontrakten er underteikna og sendt til skulen innan 10.10.07, vil det oppfattast som at foreldra vel å ikkje godkjenne at Gudmund går på Steinerskulen.” / Hva skal en vel si til slikt noe? Litt efterpå, den 05.10. 2007, ankommer et nytt brev ifra Ingeborg Nyland datert 30.09. 2007, i form av et underlig slags møte-referat – herværende – med innbakt direkte og utvetydig trussel om at hvis ikke hennes kontrakt underskrives og returneres innen nevnte tidsfrist, 10.10. 2007, så vil Barnevern-tjenesten overta omsorgen for vår sønn Gudmund på 16 år! / Slikt noe er altså hennes form for samarbeide og saklighet!))

Gudmund har allereie skrevet under på ein kontrakt med skulen og skal derfor ikkje skrive under på denne kontrakten.

Far seier han syns det er uansvarleg å underteikne kontrakt. ((RLH-k 11: Jeg gav tvert om uttrykk for det motsatte i møtet! Ingeborg Nyland har frekkhetens nådegaver, så det suser!))


Det vert bestemt at bv.t. ved underteikna skal skrive ned ein kontrakt alle partar skal skrive under på. Om denne kontrakten ikkje er skreven under på innen ein viss tidsfrist ser vi på det som eit brudd mellom partane og eit teiken på at foreldra ikkje vil samarbeide med skule og barneverntenesta. ((RLH-k 12: Det var på ingen som helst måte det som ble bestemt eller avgjort i møtet!))


Viser til allereie skreven kontrakt som er utsendt til underskrift. ((RLH-k 13: Den kontrakten Ingeborg Nyland her sikter til er altså hva som egentlig skulle være et kontrakt-forslag, i henhold til hva det var enighet om i møtet, - bortsett fra at innholdet vi kom frem til enighet om som et foreløbig kontrakt-forslag er byttet ut med noe nytt og fullstendig annerledes enn vi kom frem til enighet om! Og i denne sin i efterhånd fremkomne kontrakt skriver hun blandt annet: ”Dette er ein kontrakt som forplikter til samarbeid mellom skulen, foreldra og barneverntenesta.” / Ingeborg Nyland har tydeligvis sin særegne oppfattelse av hva et samarbeide – og saklighet og redelighet - dreier seg om. Hun dikterer, og truer grovt, samtidig som de andre blir kommandert til å si ja og deres innspill fjernes eller forvrenges, og de fremstilles grovt løgnaktig som verste sort! / Og utspekulert som hun er holder hun de grovkornede løgnene og truslene adskilt fra det dokumentet som selve kontrakten er, samt også iøvrig fortier hvordan kontrakten er fremkommet.))


Om ikkje kontrakten vert skriven under på av foreldra, vil barneverntenesta gå retten sin veg for å sikre Gudmund sin rett til å velje skule. ((RLH-k 14: Mener Ingeborg Nyland dette, - eller er det bare et falskt løfte?)) Gudmund har sagt seg enig i dette. Det vil i så fall bli oppnemnt ein eigen advokat for Gudmund som skal ivareta hans interesser. ((RLH-k 15: Gudmund sine interesser? Og til og for Gudmund sitt beste? Det er Ingeborg Nyland og vel de to andre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som har satt griller i hodet på Gudmund om at han ikke skal bry seg om hva hans foreldre ønsker og vil, og heller ikke om lov og rett, samt har fristet og lokket med penger og litt av hvert, samt over lang tid demonstrert sin makt ved å trakassere og true hele hans familie!)) Barneverntenesta vil då føre saka inn for fylkesnemnda om å overta omsorgen for Gudmund. ((RLH-k 16: Før eller efter behandling i rettsvesenet? / Det er vel iøvrig underlig at Ingeborg Nyland fortier det faktum at det var jeg, Gudmunds far, som i våre møter i forkant foreslo for Ingeborg Nyland det at jeg og min kone fraskriver oss foreldre-ansvaret, tilsynsplikten og omsorgen for Gudmund, hvis det på grunn av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin trakassering og makt blir uråd for oss som foreldre å ivareta disse tingene? Også av hensyn til resten av vår familie. Akter Ingeborg Nyland fortsatt og videre å fortie også dette faktum?))Med helsing

Ingeborg Nyland,

Barnevernkonsulent – (Underskrevet.)


---