-- Denne side:  20080404-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  Fra:
Advokat Odd Arild Helland,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH,
i kontorfellesskap.

Harsaldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 Haugesund


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger


Deres ref.   Vår ref.   8403/07 OAH   Dato:  04.04.08
                            TILSVAR
 

TIL

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER I
 ROGALAND


 

Offentlig part:      Vindafjord kommune v/ barneverntjenesten
Prosessfullmektig:   Adv. Bjørn O. Vikse,
                             Postboks 10, 5501 Haugesund

Privat part 1:         Rune Leander Hansen,
                             Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:    Rettshjelper Helene Cameron
                              Frimannsgt. 24, 0165 Oslo

Privat part 2:         Trude Monica Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:    Adv. Trond Hjelde,
                              Postboks 267, 5501 Haugesund

Privat part 3:         Gudmund Cusanus Hansen
                              Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:    
Odd Arild Helland,
                               Postboks 490, 5501 Haugesund***

Det vises til Vindafjord kommune v/ barneverntjenestens begjæring datert 14.01.08 samt fylkesnemndas brev datert 14.03.08 med tilsvarsfrist d.d.


Side 2:

Undertegnede representerer som kjent Gudmund Cusanus Hansen som er eldste hjemmeboende barn av foreldrene Trude Monica og Rune Leander Hansen.
Gudmund fyller snart 17 år og har således egne partsrettigheter i saken.

Han tar videregående ved Steinerskolen hvor han trives og tar sikte på å fullføre videregående skole der.

Gudmund Hansen motsetter seg omsorgsovertakelsen for egen del og opplyser at han heller ikke ser at det kan være grunnlag for omsorgsovertakelse hva gjelder hans søsken. Han opplyser at han ikke kjenner seg igjen i barnevernets fremstilling av saken, og mener mye av fremstillingen blir krisemaksimert og overdrevet. Gudmund er opptatt av den biologiske tilknytningen mellom barn og foreldre, samt innbyrdes mellom søsken. Han er redd for at hele familien og i særdeleshet hans yngre søsken vil bli skadelidende dersom de nå blir skilt.

Undertegnede vil komme tilbake med mer utfyllende beskrivelse av Gudmunds oppfatning av saken samt hvilkne vitner som vil bli ført fra denne side om kort tid.

Det nedlegges etter dette slik

påstand

Barneverntjenestens begjæring tas ikke til følge.


Haugesund, den 03.04.08
Odd Arild Helland, (+ underskrift)
advokat


Tilsvaret sendes i
6 - seks - eksemplarer til fylkesnemnda
2 - to - eksemplarer til hver av de øvrige parter ---Advokat Odd Arild Helland,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH,
i kontorfellesskap.
Medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Harsaldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 Haugesund


Tlf.: 52 70 05 30.
Fax: 52 70 05 33.
Advokatsekretær: Cecilie Bruås

Advokat Erik Lea
Direkte innvalg: 52 70 05 35
Mobil: 90 94 25 64
Konto: 3240.17.59629.
Klientkonto: 3240.17.59637.
E-post: elea@online.no
Org. nr. 973 341 610

Advokat Knut Magnus Haavik
Direkte innvalg: 52 70 05 30
Mobil: 40 41 79 48
Konto: 7362.05.53589.
Klientkonto: 7362.05.53708.
E-post: advokat.haavik@iventeio.net
Org.nr.:  971 341 829

Advokat Odd Arild Helland
Direkte innvalg: 52 70 05 36
Mobil: 95 04 93 28
Konto: 3333.10.39204.
Klientkonto: 3333.20.34274.
E-post:  advokat.helland@iventeio.net