-- 20080522-fra-adv-Helene-Cameron-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

Rettshjelper: Helene Cameron

E-post: helene.cameron@webjuristene.no

Tlf: 22 49 03 00

Faks: 22 49 03 01

Org.nr: 990 781 087 MVA

Klientkonto:5082.08.76242

Driftskonto: 5082.08.62446

Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker

Postboks 247 Sentrum

4002 Stavanger Oslo, 22.05.2008

PROSESSKRIFT

TIL
FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER I 

ROGALANDSak nr: 08/015

Offentlig part: Vindafjord kommune v/barneverntjenesten

Prosessfullmektig: Adv. Bjørn Vikse, postboks 10, 5501 Haugesund


Private parter:

Far: Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig: Rettshjelper Helene Cameron, Sørbyhaugen 1b, 0377 Oslo


Mor: Trude Monica Hansen c/o Aud Signy Jakobsen, Skytebaneveien1, 2256 Grue

Prosessfullmektig: Adv. Trond Hjelde, postboks 267, 5501 Haugesund


Barn med partsrettigheter: Gudmund Casanus Hansen

Prosessfullmektig: Avd. Odd Arild Helland, postboks 490, 5501 Haugesund


*************


I prosesskrift av 8. mai 2008 fra adv. Vikse, på vegne av den offentlige part, er det bedt om at partene gjør rede for situasjonen mellom mor og far vedrørende den daglige omsorgen og bosted for de 7 hjemmeværende barna. Som tidligere påpekt i tilsvar av 22. april ble samtlige hjemmeboende barn bortført mot deres vilje av mor den 3. april 2008. Forholdet er politianmeldt av far og det avventes en påtalemessig avgjørelse. Mor saboterer enhver form for 

Side 2:

samvær mellom far og barna. Hun tillater heller ikke telefonisk/elektronisk kontakt mellom far og barna. Prinsippet om rett for barnet til samvær med begge foreldrene er slått fast i barnelova § 42 første ledd. Av barnelova § 43 første ledd følger at den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, i utgangspunktet har rett til samvær med barnet. Videre må det fremheves at separerte og skilte har også felles foreldreansvar inntil de avtaler noe annet. Det må stilles store spørsmål ved mors omsorgs- og samarbeidsevner når hun i tillegg til bortføringen ikke legger til rette for samvær mellom far og barna.


Det må for øvrig bemerkes at far har aldri blitt forespurt om å samtykke til folkeregistrering av barna i Grue kommune.


På initiativ fra mors side ble det innkalt til meklingsmøte. Adv. Hjelde varslet da at mor ville ta rettlige skritt dersom partene ikke ble enige i minnelighet om at mor skulle ha den daglige omsorgen. Far møtte opp på meklingsmøte som avtalt 19. mai 2008 hvor han var innstilt på å finne frem til en minnelig ordning. Mor møtte ikke til meklingsmøte som hun selv tok initiativet til. Far fikk utstedt meklingsattest men har valgt enda ikke å ta rettslige skritt mht å kreve samvær og/eller daglig omsorg fordi det nå er kort tid frem til saken om omsorgsovertakelse skal opp for fylkesnemnda.


Barnet født ca 15. april 2008, i Finnskog i Grue kommune

Far er overrasket over at den offentlige part ikke har allerede avklart hvorvidt barnet født av Trude Hansen ca 15. april 2008 også kan omfattes av foreliggende begjæring om tiltak. Da far ønsker å skåne seg selv og ikke minst barna for atter en opprivende prosess vedrørende eventuell omsorgsovertakelse for det siste barnet krever han at den offentlige part tar standpunkt til om det siste barnet kan/skal omfattes av foreliggende begjæring. Rune Leander Hansen vil i den forbindelse gjerne bemerke at han, etter hvert, har fattet mistanke til at han kanskje ikke er den biologiske faren til barnet. Da mor fullstendig nekter all kontakt med far og far er uten økonomisk mulighet til å reise farskapssak forblir dette spørsmålet ubesvart inntil videre.


Det kreves at den offentlige part tar standpunkt til om barnet født ca 15. april 2008 av Trude Monica Hansen blir omfattet av foreliggende begjæring om tiltak.

Side 3:


Sakkyndig rapport

Den sakkyndige rapporten utarbeidet av Kristin Westlye som utgjør en del av den offentlige parts saksfremstilling har blitt forelagt en psykolog og forsker som av hensyn til far ønsker å være anonym. Vedkommende kommer med krass kritikk av Kristin Westlyes rapport. Det er på det rene at Westlye har aldri møtt far. Hun har likevel valgt å konkludere i sin rapport uten å ta rimelige forbehold i sine drøftinger. Når far ikke har villet medvirke til Westlyes sakkyndig erklæring kan man i høyden komme med påstander om fars samarbeidsevner. At far (og mor) nektet å la seg intervjue av Westlye har for øvrig blant annet sammenheng med at familiens daværende advokat, Sverre Kvilhaug, frarådet samarbeide med en sakkyndig utvalgt av en kommunal barneverntjeneste som så tydelig motarbeidet familien.


Westlye drar i det hele tatt sine konklusjoner alt for langt. Hun har ikke en gang samlet nok informasjon til å få samtlige og vesentlige sider av saken tilstrekkelig bevist og det foreligger ikke tilstrekkelig materiale til å trekke de bastante slutninger som hun gjør i sin rapport. En sakkyndig med integritet hadde avstått fra å påta seg oppdraget eller tatt langt flere forbehold, og latt sine drøftinger vært mer åpne. Det må stilles spørsmål ved om minstestandarden etter forvaltningslovens § 17 er oppfylt når rapporten er så mangelfull.


Rune Leander Hansen er imidlertid selvfølgelig villig til å medvirke til en ny sakkyndig rapport da han evner å se at det er nødvendig å samarbeide om å få saken tilstrekkelig belyst av en dyktig fagperson. I den sammenheng foreslås tre kandidater, som alle har erfaring som oppnevnt sakkyndige, i prioritert rekkefølge:

 1. Psykolog Lene Hellblom Sjøgren

 2. Psykolog Sverre Asmervik

 3. Psykolog og forskningsleder Elisabeth Backe Hansen


Rune Leander Hansen er ikke villig til å la seg intervjue av Kristin Westlye da han mener hennes rapport vitner om sviktende dømmekraft, forhastede slutninger og svakt faglig nivå.


Den offentlige part skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Det kreves derfor utarbeidelse av en ny sakkyndig rapport, som møter et faglig forsvarlig nivå. Rune Leander Hansen forplikter seg på alle vis til å samarbeide og å la seg intervjue av en ny sakkyndig som møter et tilfredsstillende faglig nivå.

Side 4:


Vitner:

Far mener at samtlige vitner som han har påberopt seg kan bidra til å få saken tilstrekkelig belyst i fylkesnemnda og han mener at i en så alvorlig sak, og en sak om omsorgsovertakelse av en så stor barneflokk, at det er naturlig å føre et stort antall vitner. Av prosessøkonomiske hensyn er Rune Hansen villig til å kutte noe ned på antall vitner. I det følgende gis derfor en modifisert vitneliste og en nærmere redegjørelse for hva vitnene kan forklare seg om:


Fra fars side tilbys følgende vitner:

 1. Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn. 
  Venn av far og redaktør av ”Haugianeren – Et evangelisk Luthersk blad”. 
  Gjerde kan uttrykke seg om inntrykk av samspillet mellom far og barna og sitt inntrykk av hele familien. Gjerde har hatt god kontakt med familien og har møtt familien ved flere anledninger. Hjemme hos familien Hansen har Gjerde bistått i samtaler og møter angående familiens problemer. Gjerde har mange felles interesser med far.

 1. Ivar B. Løne, Tjønnegrend, Vinje i Telemark, 
  Eldre venn av far som deler fars interesser på mange områder. Kan vitne om far som menneske, og om inntrykk av barna og familien. Han har de senere år vært på flere møter, turer og sammenkomster med familien, i forbindelse med selvberging og gamle kulturtradisjoner, og han har et godt forhold til barna i familien, og også far og mor. Ivar B. Løne er høyt verdsatt og respektert i familien.


 1. Anja Maria Veastad og Ove Steinstø, Gamlevegen 17 A, 5563 Førresfjorden
  Samboerpar som kan uttale seg om barna og om hele familien. Anja og Ove har vært og er naboer og venner med familien i sommertiden, men også ellers. Anja sin avdøde mor, Tordis, var også en god venn av familien.


    4.  Trond Høy, Dalanesvegen 110, 5563 Førresfjorden
        Venn av far og lærer. Ble som styremedlem sammen med far i Arborets Venner for 

Side 5:

      Haugalandet godt kjent med far – som han deler flere interesser med, også kjent med flere av barna. Kan uttale seg om       fars forhold til barn og familie, og om far som.


 1. Agnierzka Augustin, musikkskolelærer i Vindafjord kommune for Stauda og Alfredo. 
  Kan særlig uttale seg om barna Stauda og Alfredo samt disse barnas forhold til både far og mor.

 1. Egil Ulvin, rektor Høylandet skole, Namdalen
   Tilsynsperson for hjemmeundervisning i Høylandet gjennom 4 år. Oslo, 22. mai 2008


Helene Cameron

Allmennpraktiserende rettshjelper/jurist

Rettshjelperbevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Tilknyttet rettshjelperkjeden WebjuristeneTilsvar sendes i 6-seks eksemplarer til fylkesnemnda samt 2-to-eksemplarer til hver av parteneWebjuristene:

post@webjuristene.no

Frimannsgt. 24, 0165 Oslo

www.webjuristene.no

Faks 22 20 63 31