-- Denne side / ref.:  20080530-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info 
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc. ( ekstern ).
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, fredag 30. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 12, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 25 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -

---

   Balder telefonerte i går kveld og vi snakket i flere timer til langt over midnatt.
   Han virket et nivå bedre enn han har vært før, men fortsatt langt borte vekk i politikk, meninger, krigføring, egoisme,  løgnaktighet og det som verre er. 
   Det gikk imidlertid stort sett an å snakke med ham nu.
   Han telefonerte i utgangspunktet mest for å skryte av at han hadde snakket noen ord med Stauda i telefonen!
   Stauda vet imidlertid at han er en av de aller verste i kidnapper-ligaen, og er absolutt ikke så dum som Balder tror. Tvert om. Han lurer ikke henne.
   Han skrøt av at han for sin del er nesten sikker på at Trude kommer til å vinne frem i Fylksnemnda.
   Og også av at egoisme er en fin og riktig ting. Og at det er med det n kan vinne frem.
   Det ble selvfølgelig gjort lyd-opptak av også denne telefon-samtalen med ham.
   Og han skrøt veldig av hvordan han skal fremstille meg som en sinnssyk, maktsyk voldsmann i og for Fylkesnemnda.
   Hans argumentasjon og ordbruk i så måte er mildt sagt interessant, og pervers.
   Dog virket han mere sindig og mindre hissig og kverulerende nu enn noensinne før i de to siste års tid.
   Hvilket jeg sa til ham at jeg iallfall er glad for.
   Men han var som sagt langt borte vekk i så forskjellig.

---

   Det ankom et brev til meg ifra Iren K. Hebnes i går, datert 27.05. 2008. ( ekstern ).
   Ikke særlig interessant, men jeg nevner og omtaler det dog, og føyer det inn i saks-dokumentasjonen.
   Det var jeg som foreslo for henne å invitere til et møte. Mest for å få snakket om den orientering jeg har krav på å få i det som skjer med ungene kidnappet og holdt til fange av Trude og medhjelpere der i Finnskogen nu, for bedre å kunne forholde meg samarbeidende og med innspill i så måte. Men det hva som der foregår - og hva som foregår "mellom meg og Trude og i og for familien" før fremstillingen i Fylkesnemnda i midten av juni, sa hun nu som før at hun ikke ønsker å blande seg opp i. Og at hun holder fokus på hva som skal skje i Fylkesnemnda. Ville jeg ha et møte i forkant av det og angående det så er det ok, sa hun.
   Jeg tenkte at hvis det er det beste jeg kan få i så måte, så kan det kanskje være godt for noe - også med hensyn til spørsmål og svar. Så hvorfor ikke forsøke?
   Nu skriver hun imidlertid at hun ikke ønsker at jeg skal gjøre lyd-opptak av et slikt møte. Og hva vil så verdien av et slikt møte kunne bli? I verste fall at det efterpå blir gjort påstander om at jeg i møtet sa eller gjorde ditt og datt, som jeg ikke gjorde eller sa.
   Dessuten: Et slikt ønske ifra hennes side er jo en slags måte å sette mitt foreldre-ansvar i tvil, og å sette seg selv inn i det i steden. Ganske så uakseptabelt med andre ord.
   Men jeg tenker å telefonere henne og forsøke å få noen ord med henne vedrørende dette, før det eventuelt blir noe slikt møte.
   Noe bør vi vel kunne komme til enighet om. Eller kanskje ikke.
   Forsøket verdt.

---

   Nytt nummer av tidsskriftet SAX (nr. 3 - 4, 2007 - 10. årgang) ankom i går. "SAX - Forum for friskoler og hjemmeundervisning". Et meget godt og fint tidsskrift. Det står alltid mye interessant i dette tidsskriftet. (Ja - dette ankom først i går. Men jeg har kanskje vel enda ikke nådd å betale abonnementet - antagligvis heller ikke for i fjor enda! Det må jeg vel absolutt få ordnet med en av dagene.)
   På baksiden står det noen tankevekkende ord av en av mine yndlingsforfattere ifra ungdomstiden av, danske Søren Kierkegaard:

   "Jeg taler helst med Børn
   - thi om dem
   tør man dog håpe,
   at de kan blive
   fornuftsvesener,
   men de,
   der er blevne det -
   Herre Jemeni!"

---

   Klokken er 11.30. Jeg fikk telefon ifra advokat Helene Cameron for litt siden, og var i postkassen og hentet brevet ifra henne (som antagligvis ankom postkassen i går) inneholdende kopi av følgende - som advokat Helene Cameron mottok i forgårs, og altså oversendte meg en kopi av med posten:
   - Prosesskrift til Fylkesnemnda i Rogaland, ifra Trudes advokat Trond Hjelde datert 26.05. 2008. ( ekstern ).
   - Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland Tingrett, datert 26.05. 2008 ifra Trudes advokat Trond Hjelde. ( ekstern ).

   Disse to brevene ifra Trude og hennes advokat sin side er på alle måter så grovt løgnaktige og falske, at jeg tar til efterretning at løgnaktighetene ifra Trude sin side stadig blir verre og verre og frekkere og frekkere, alt efter hennes grådighet, desperasjon og ustabile forgodtbefinnende.
   Og at det er vanskelig - og vanskeligere og vanskeligere - å forholde seg til motpartens stadig skiftende taktikker og fremstillinger, og stadig skiftende og varierende løgner og påstander.
   Når løgnaktigheten og frekkheten stadig er så skiftende og så tydelig blir stadig mere og mere grenseløs og ubegrenset, og uslere og uslere og simplere og simplere, da er det og blir det vanskeligere og vanskeligere å forholde seg til det på en imøtegående måte!
   Forskrekkelig vanskelig!

   Endog blir det hevdet i disse brevene at: "Det er ingen tvil om at partenes barn støtter mor fullt og helt."
   Til det sier jeg nu i første omgang: Hvilket vel alle og enhver skjønner at er groteskt løgnaktig?
   Men om så utrolig hadde vært sant: Hva om ikke hjernevask hadde fått barna til så fullstendig å skifte oppfatning og vilje siden 07. april 2008?
   Og hvorfor har barna enda fullstendig telefon-forbud, og besøks-forbud og brev-forbud? (Ikke bare i forhold til meg.)

   I Prosesskriftet står det blandt annet også følgende:
   "Det er heller ingen tvil ut ifra de faktiske forhold og sakens dokumenter, at det er mor som er best skikket til å ta hånd om barna. Far må anses uskikket til å ha omsorg for barna. / Samvær på det nåværende tidspunkt er umulig på grunn av fars intervenering og truende oppførsel på mors bosted hos Aud Signy Jakobsen. Mor nærer oppriktig frykt for barnas far, slik han opptrer."

   Og videre:
   "Mor har nå tatt konsekvensen av det som barneverntjenesten i Vindafjord har gitt uttrykk for - nemlig at hun må flytte ifra sin ektefelle for å kunne gi tilfredsstillende og forsvarlig omsorg for barna. Det har hun nå gjort - men barneverntjenesten har etter at de har blitt gjort kjent med dette, glimret med sitt fravær. Dette på tross av at en har tatt iniativ overfor barneverntjenesten i så måte." ( ekstern ).

   Og videre:
   "Vindafjord kommune er kjent med dette, men har overhode ikke tatt noe iniativ for å skaffe seg nye faktiske opplysninger knyttet til mor og barnas situasjon, evnt. hvilke hjelpetiltak som vil kunne bedre mors og barnas situasjon. / Så lenge Vindafjord kommune unnlater å gjøre det aller nødvendigste for en slik vurdering, må det klart anses å være en saksbehandlingsfeil som i utgangspunkt bør medføre at saken bør avvises fra fylkesnemnda i Rogaland. / Helt subsidiært vil mor fremheve at hun, slik situasjonen i dag er, og det er dagens situasjon som skal legges til grunn ved enhver avgjørelse, vil hun fullt ut være i stand til å gi barna den forsvarlige omsorgen som loven krever. / Mor har tatt iniativ for å få avklart spørsmålet om felles foreldreansvar og daglig omsorg mellom partene."

   Både Prosesskriftet og Stevningen ser jeg er vedlagt som Vedlegg også en Rapport ifra Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon datert 22.04. 2008 til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. En "Rapport fra hjembesøk 18. april 2008." ( ekstern ). Et "hjemme-besøk" som var varslet på forhånd. Det fremgår at også Balder var der tilstedeværende da.
   Hvorfor jeg - som har bedt Iren K. Hebnes om fortløpende å bli holdt orientert om hva som skjer - ikke har mottatt noen kopi av denne Rapporten, er det så vidt jeg kan skjønne også all grunn til å stille et spørsmålstegn ved.
   Men Rapporten ser selvfølgelig ikke annerledes ut enn en kunne forvente - og en kunne vite på forhånd.
   Våre barn er livskraftige og levende. Ingen av de har noensinne vært alvorlig syke eller plaget med noe som helst. Takket være at de har en far som i alle år har hatt god greie på og interesse for medisin, helse og omsorg.
   Men da Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon kom der fredag 18. april 2008 på det på forhånd varslede "hjemme-besøket", hverken ville, torde eller kunne barna fortelle om hva som faktisk foregikk. Selvfølgelig ikke. Hvilket jeg gjorde oppmerksom på allerede på forhånd. Dette er i det heletatt ikke blitt estimert - og kan enhver se og skjønne er en alvorlig unnlatelse - som lett og greit kunne ha vært unngått - ifra Barnevern-tjenesten sin side.

   Prosesskriftet nu ifra Trudes advokat er videre også vedlagt som Vedlegg blandt annet et brev datert 15.05. 2008 ifra Trudes advokat til Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. ( ekstern ). Hvor innholdet går slik:

   "Att.: barnevernsleder Iren Hebnes
   Ad Trude Hansen.
   Som barneverntjenesten er gjort kjent med har Trude Hansen flyttet til en venninne på Grue Finnskog.
   Hun har forsøkt å innlevere flyttemelding til Folkeregisteret, men har blitt avvist da barnas far ikke aksepterer dette.
   Det er av avgjørende betydning for hennes økonomiske situasjon - offentlige stønader gjennom trygdekontoret - at en får bekreftet at det var nødvendig for mor å flytte fra sin tidligere ektemann som hun nå er separert fra.
   En tør anmode om at barneverntjenesten gir uttrykk for at det er saklig grunn for, på grunnlag av de faktiske forhold i hjemmet, at mor måtte flytte ut av hjemmet med barna.
   Det bør også i en slik erklæring gis uttrykk for at det var nødvendig å flytte fra fars bosted / tidligere felleshjem, på grunn av hans involvering.
   Jeg tør anmode om at barneverntjenesten gir uttrykk for dette snarest i et brev til undertegnede.
   For ordens skyld sendes kopi av dette brevet til kommunens prosessfullmektig, adv. Bjørn O. Vikse.
   Gjenpart sendes klient.
   Med hilsen / Trond Hjelde (+ underskrift), advokat."

   Videre fremgår det av Trude sin advokat sin Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning, blandt annet følgende formuleringer:
   - "Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler. / Lovens krav mht. meklingen er derfor oppfylt."
   - "Far er anmeldt for trusler. Mor har begjært besøksforbud."

   Idun fortalte meg iøvrig pr. telefon (også på lyd-opptak) at Trude og Aud Signy hadde fått h
øre av noen at reglene var sånn i forbindelse med mekling, at hvis begge parter hadde politi-anmeldt hverandre så kunne det at Trude ikke møtte til mekling likevel innbære at hun fikk meklings-attest. Og at det var derfor Trude og Aud Signy skyndsomt hadde diktet opp en politi-anmeldelse imot meg.
   For at hun likevel skulle kunne få meklings-attest.
   Idun nærmest bare lo av det da hun fortalte det. Som for å unnskylde de hvorfor de hadde gjort det.

   Videre fremgår tydelig av begge disse brevene ifra Trude sin advokat, at Trude nu uhemmet alt hun kan også bruker alt innholdet i Hekseboken 2008 ( ekstern ) - endog jo før behandling i Fylksnemnda - for å sverte, lyge og å vitne falsk om meg, i forsøk på å bedre sin egen sak.
   Det var slik jeg forstod det på Balder også, i telefon-samtalen med ham i går-kveld og i natt, at han og Trude og deres allianse nu og i og overfor Fylkesnemnda uhemmet kom til å gjøre.

   De bryr seg absolutt ikke noenting som helst om sin egen troverdighet - eller altså mangel på troverdighet - til enhver tid, og synes som å håpe på at deres fortløpende skiftende løgner, utsagn og påstander ikke blir lagt merke til eller ilagt vekt og betydning.
   Deres forutsetning synes tydelig som å være: At i krig og kjærlighet - kjærlighet til seg selv og sin egen egoisme - er alt og ethvert tillatt og akseptabelt, og at enhver og alle må da vel skjønne og forstå det. At slik er det bare.

   Men skjønner vi det? Og aksepterer vi det?
   Og hvem er det som skal forholde seg til også slikt noe på undersøkende, spørrende og avgjørende vis?

   Det fremgår også at disse brevene ifra Trudes advokat, at Trude hevder at jeg er far til det barnet som ble født hjemme hos Aud Signy Jakobsen (ca. 15.04. 2008?).
   Men Folkeregisteret nu i dag opplyser meg om at de enda ikke engang har fått inn melding eller beskjed om fødselen av dette barnet.
   For Trude vil det være et stort og veldig avslørende nederlag at det blir bekjentgjort at jeg faktisk ikke er far til barnet.
   Derom er det ingen tvil.
   Det vil være og er meget så meget viktig for henne.
   Hun ville da ha følt seg avkledd og avslørt av bortimot fullstendig alle og enhver.
   Og hennes løgnaktigheter, falskhet og oppførsel enda mere forskrekkelig satt i perspektiv.
   Og alle hennes løgner nu rase sammen for henne.
   Og bli sett så tydelig av alle.
   Det er litt av en heksegryte hun nu har rotet og forvillet seg inn i!

---

   Jeg telefonerte ved 11.40-tiden nu i dag Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og gav beskjed om at jeg ønsket å snakke noen ord med Iren K. Hebnes om det møtet 12.06. 2008 jeg i brevet ifra henne datert 27.05. 2008 innkalles til. ( ekstern ). Synnøve der skulle gi beskjed til Iren K. Hebnes.
   Teksten i brevet går slik:
   "
Vår dato:  Arkiv: 06/52-35  Sakshandsamar: INY  Dato:  27.05.2008 / Innkalling til møte / Vi viser til ynskje frå deg om eit møte mad barneverntenesta. Barneverntenesta har sett av tid til møte med deg torsdag 12.06. kl. 09.00 i Vikedal. / Barneverntenesta må be deg om å ikkje ta med båndopptakar på møtet, då me ikkje ynskjer å omtala barna dykkar som de igjen legg ut på internett. / Med helsing / Iren Hebnes (+ underskrift) Barnevernleiar / Brit Jorunn Krakk (+ underskrift) Barnevernkonsulent."

---


   Jeg telefonerte også omtrent samtidig Telio og tok lyd-opptak av samtalen, for enda en gang å forsøke å få svindelen ifra deres side ut av verden. ( ekstern ).
 
---

   Hvem er det som egentlig opplyser og belyser hele denne saken?
   Meg? Bare meg?
   Noen som helst andre?

---

   Jeg telefonerte igjen, klokken 16.00, til Aud Signy. Ingen tok telefonen. Det bare ringte.
   Jeg tenkte jeg skulle si: At jeg har viktige ting å snakke med Frøydis om. Men at jeg også kan tenke meg en prat med Trude hvis hun ønsker det.

---

   Det er virkelig absolutt på tide at også Idun og Gudmund begynner å skjønne hva Trude og Balder har holdt på med, og holder på med!
   Skjønner de det litt bedre så tviler jeg på at de egentlig videre vil være med på slikt noe.
   De har så langt grundig latt seg lure hele veien.
   For å si det mildt.

---

   Klokken er 17.30, og Trygve Einar Gjerde telefonerte og sa han er på vei hit.
   Jeg holder på med å vask klær, rydde, skrive og telefonere, sortere og arkivere og så forskjellig samtidig, og det er på mange måter ganske så travelt.

---

   Jeg vil for å belyse saken enda litt bedre gjengi noe Trude skrev i Dagboken sin for mandag 21.06. 2004. Følgende:

   "Irene og Holgeir var her i går.
   Vi begynte med den der "Kunskap som fører til evig liv" boka også. Som de 4 største ungene fikk fra Jehovas Vitner da dem fikk hver sin bibel.
   Jeg sa for ca. 2 uker (før "mormor" og "farmor" var her att jeg ikke syntes ungene skulle lese den - Rune sa da att det var bra att jeg var forsiktig , men att det var i orden (eller noe sånt) at ungene leste den. Boka begynte i går med att nøkkelen til evig liv er kunnskap. - Jeg sa da att jeg trodde att det var kjærliget som var nøkkelen til evig liv.
   (- Evig liv og evig liv - for Gud er ingen døde - vi lever og lærer i sirkler).
   Rune tillot seg da å være så ufin og uforskammet att han påstod att jeg - tror om meg selv att jeg er en så veldig kjærlig person el.l., sa han, så jeg behøver ikke lære noe - Husker ikke akkurat ordrett det som han sa.
   Ellers så sa han også, men det var ikke når Irene & Holgeir var her, men før på dagen (dem kom i 19.tiden) att hadde jeg vært alene med ungene uten han - så hadde jeg ikke vært respektert som mor en gang - hæ hva får han det fra - og hvorfor og hvordan??? - Jeg svarte da att - Hadde det ikke vært for han så hadde jeg ikke vært mor.
   Han er i heletatt en ganske trasig type til tider.
   Om jeg skal komme med noe negativt her. Dette er jo min dagbok det."

---

   Kjærlighet til hva, Trude?
   Og hvilken slags kjærlighet?
   Dårlig, feil og egoistisk slags kjærlighet?
   Hva er vel kjærlighet uten godhet og visdom?
   Og som sagt: Kjærlighet til hva?
   Og hvordan?
   Hva du nu og i to års tid har holdt på med, er anti-kjærlighet!
   Direkte Anti-Ordet nu i snart to måneder!
   Det ikke det fjerneste engang ligner kjærlighet.
   Tvert om.
   Og heller ikke godhet og visdom.

   Hadde jeg uforvarende havnet i Trude sin situasjon, så hadde jeg besinnet og beskikket meg tusener av ganger underveis.
   Trude har bare gjort det motsatte.
   Og hvem gjør vel slikt noe?
   Nærsagt hva slags grunner de enn påberoper seg?
   Og hva sier vel de som kjenner oss til slikt noe?
   Både nu og senere?
   At Trude har sluttet helt med å være menneske?
   Og at hva hun gjør er så urett som noe urett bare kan være?
   Og at det heller burde vært jeg som gjorde slikt noe?
   Hvilket jeg dog som bekjent aldri noensinne kunne ha gjort!
   Men hva sier de, tror du, Trude?
   Ikke de der nye "vennene" dine, men de som kjenner oss?
   Og som kjenner oss godt?

---

   Jeg har begynt å få alvorlige Bekymrings-meldinger både der ifra Finnskogen og her ifra Vindafjord.
   De skjønner at det er ingen vits i å ta kontakt med Iren K. Hebnes, og melder sin bekymring til meg i steden!
   Meget så alvorlige bekymringer for barna våre og hva Trude holder på med.
   Det blir meg endog fortalt at det nyfødte barnet er meget alvorlig sykt.
   Og at de undrer hva også som skjer med de øvrige barna.
   Med rette!
   Og at det snakkes mange steder.
   Og at det er tydelig at Trude mangler omsorgs-evner for barn, og er farlig.
   Og at Aud Signy er farlig selskap for henne. Osv.
   Og at Barnevern-tjenesten i Grue kommune har vært der på enda et "hjemme-besøk", ca. tirsdagen, og også er bekymret.
   Og det er ikke det eneste til alvorlig bekymring også for andre, er jeg nu blitt fortalt!
   Jeg forsøker sindig, forsiktig og hensynsfullt å videreformidle det hele alt som best jeg kan.

   Og hva med meg!
   Trude kommer ikke til å varsle meg om så ungene er aldri så meget syke - eller dør!
   Hennes hovmot og hysteri dreper uten å ense noe som helst!
   Hun er ganske enkelt farlig!
   Og Aud Signy og den der sorten er ikke det minste som helst bedre!
   Iallfall absolutt ikke for Trude og våre barn!

   Jeg har sagt det hele veien: Det er jeg som har både forsørget og hatt omsorgen for både barna og for Trude i alle år.
   Og jeg kjenner henne bedre enn noen annen.
   Og jeg har sagt det hele veien: Alene - uten meg - er hun absolutt ikke i stand til å ha omsorg og ansvar for barn.
   Men det er noen som absolutt vil ha henne til å tro det motsatte, og som tror de hjelper henne!
   Det har faktisk sine grunner at jeg har sagt hva jeg har sagt.
   Og jeg har ikke sagt det for å være slem.
   Og som vel bortimot tror og tenker at alle mennesker er like - og må være likestillet, selvstendige, uavhengige og like kloke og smarte, osv.!
   De bare tror det er sånn - i virkelighetens verden.
   Men det er det jo ikke!
   Enhver med litt evne til å tenke seg om vet egentlig at det ikke er slik!
   Og alt hva Trude holder på med nu dokumenterer hvor farlig og uansvarlig hun er.
   Som jeg også sa det hele veien på forhånd.
   Så presist som noe kan sies.
   Og ble oppfattet motsatt av Trude-ligaen!
   Som liksom skal være så kloke og hjelpsomme!
   Kjærlighet uten forstand!

   Jeg vil også få si - at jeg er meget så takknemlig for de som tar kontakt med meg pr. telefon eller på annet vis for å varsle sin bekymring! Også ikke minst der ifra Finnskogen.
   Mitt telefon-nummer er 53 76 76 87. Min e-post-adresse er hunwww@online.no

   
Det kanskje også nytter å ta kontakt med Barnevern-tjenesten i Grue kommune, på følgende adresser:
   Sosialsjefen i Kirkenær i Grue kommune - Kjell Ivar Pettersson  e-post:  kjell.ivar.pettersson@grue.kommune.no  - Tlf. 62 94 24 24. - Elisabeth Damstuen, barnevern-leder i Kirkenær i Grue kommune, mobil-tlf. 48 99 43 14. - Grue kommune, sentralbord:
tlf. 62 94 20 00. -

---

   Og beibien er altså alvorlig syk, efter hva jeg er blitt fortalt.
   Og hva egentlig med de andre barna? Også inni de?
   Ja. Jeg er meget så sterkt og alvorlig bekymret ja.
   Og har vært det i to måneder nu!
   Jeg har fostret og hatt omsorg for 9 barn som aldri noensinne har vært alvorlige syke eller plaget av noe!
   Før Iren K. Hebnes og Trude begynte med å skulle overta ansvaret!
   Og hva nu?
   Hvordan skal det gå videre?
   Alt og det hele ødelagt?
   Alle barna ødelagt?
   Og galskapen seire? 
   Galskapen ødelegge alt som er?
   Og alle være glade og fornøyde?
   Ikke minst Iren K. Hebnes!

---

   Jeg forsøkte å telefonere Aud Signy igjen nu klokken 22. Ingen tok telefonen.
   Det er for forskrekkelig trist.

---

   Jesaja (min yndlings-forfatter) sier i kap. 3, 12 i sin bok i Bibelen:

 Mitt folk har barn til herskere,
 og kvinner rår over det.
 Mitt folk, dine ledere fører deg vill,
 gjør veien du går på, til villsti.

---

   Trygve Einar Gjerde kommer igjen i morgen formiddag. Han fikk i kveld skiftet ut noen ødelagte glass-ruter med nye, og hadde med seg mye klær til oss også. Boken jeg bestilte ifra ham også.

---

   Trude og noen trodde kanskje at alt det som har skjedd og skjer ville bli forbigått i taushet og likegyldighet?
   Hvilken verden er det hun befinner seg i!

---

   Noen telefonerte med drapstrusler imot meg her ved 23-tiden.
   Lyd-opptaket videre-sendes straks. 

---

*****

--31-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 31. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Det blomstrer mere og mere overdådig her hjemme nu! 

---