-- Denne side / ref.:  20080531-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info  - nu også angående volds- og draps-trusler, etc. -
og ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc. ( ekstern ).
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).

Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Og:
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, lørdag 31. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Og 31 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær. Det blomstrer mere og mere overdådig her hjemme nu! Gullregn og de flotteste og fineste gullgule gyveler, og enda syriner også. Vokser fint i barnas åkre og bed også. 

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Draps-trusler imot meg ifra noen som telefonerte ved 23-tiden i går kveld.
   Og derefter volds-trusler imot meg i Gjesteboken i natt.
   Hvorvidt det er Trudes nye venner eller Balders kan en jo foreløbig undre på. Eller de begges.
   Og meget alvorlige Bekymrings-meldinger tidligere på kvelden, også mens Trygve Einar Gjerde var her.
 
   Efter draps-trusselen var jeg på sent besøk til Bernt og Hilde. Vi ble sittende og snakke et godt stykke utover natten.

   Noen tåler dårlig at det som skjer beskrives med ord.
   Og at fakta fremlegges.
   Og at en ter seg som mennesker, i anstendighet.

   Det er sterke følelser involvert i en slik sak.
   Trude og Aud Signy hverken skjønner eller aksepterer det.
   De tenker bare på seg selv.
   Sin egoisme.
   Og frykten for mere å bli avslørt.
   Frykten for at noen skal bry seg.
   Som mennesker.

   Hva som beveger seg inni barna har Trude aldri brydd seg særlig meget om.
   Det har hun ikke gjort eller forstått nu heller. Så tvert imot!
   Og slik er det - dessverre - hun er.
   Ussel Svik ( ekstern ) er hennes navn. Ikke bare overfor sin mann og barna. Men overfor alt og alle.
   Noen har det - eller får det - slik i sterkere grad enn andre. Det er, som vi vet, slik det er.
   Og hun er farlig smittsom. Særlig jo overfor barn. Det er også slik det er.
   Og er det vel vel bevandrede mennesker som oppfører seg slik hun gjør? Svaret vet de fleste.
   At det ikke er jeg som har gjort henne slik fremgår av mine Dagboks-notater, og hennes egne. Ja, av de mange lyd-opptak og så forskjellig annet også.
   Og også hva hva som gjorde henne slik. Og den kampen hun stred. Om og om igjen. Med seg selv.
   At jeg så presis sier det og det blir sagt gjør det lettere både for henne selv og for andre å forsøke å behjelpe problemet.
   Mens for noen er dessverre ikke slikt noe et problem. Trude har søkt hen til likesinnede i så måte. Hun visste det. Jeg også.

   Og nu ser vi det desto bedre. Hun har kommet til et skalkeskjul for mangt et rottereir. Som ifra mørkets krinker og kroker stikker sine rovgriske snuter frem. Og som hærjer og ødelegger alt i sin nærhet. I ly av mørkets hemmelighets-kremmeri.

---

   Julija Lande har en interessant artikkel (side 18 - 19) om svikeren i tidsskriftet SAX (Forum for friskoler og hjemmeundervisning) som jeg nevnte i går - nr. 3 - 4, 2007 - 10. årgang. Et overordnet aspekt i så måte. Som også omhandler det hva som i større eller mindre grad - og da særlig i det kortvarige nuet - kan være det paradoksale i så måte. (Sånn sett - det nuet - et ekstraordinært magisk frø med enorme krefter! Skjebne-krefter - og samfunns-krefter.) Under overskriften: Vokt dere for ærlighet!
   Den går som følgende:

"Vogter eder for ærlighed"

   Hvorfor har det ofte gått så ille med varslere opp gjennom tidene? Dreier det hele seg om den stadige kampen mellom ondt og godt? Og hva mener vi egentlig med betegnelsen "varsler", et ord som har fått en så spesiell betydning de siste par år?

   Bjørneboe var ofte opptatt av varslernes skjebne og påtvungne rolle, således i et foredrag han holdt i Studentersamfunnet for godt og vel førti år siden. Dett foredraget tok han senere med som artikkel i samlingen "Norge, mitt Norge" (1968) under overskriften: Svikeren. Med det er varslerens skjebne her har som emne. Om "svikeren" (varsleren) hevder han blandt annet:

   "Han har skrevet seg ut av de kollektive meningsgrupper, forrådt det vedtatte (...) Men det er ikke det verste, hans mest anstøtelige egenskap er hans selvrettferdighet: han ser verden fra et annet synspunkt enn andre anstendige mennesker gjør, og i hans øyne er det ikke han som er forræderen, men tvert imot de andre (...) Sett fra hans side har de andre forrådt sin egen menneskelighet, (...) forrådt sannheten til fordel for gruppeinteresser", mens han selv har forrådt forræderne. Som Strindberg uttrykker det i diktet Lokes smädelser:
   Därfor Loke ock av Eder
   nämnes främst blant smädare;
   det han räknar seg till heder -
   han forrätt forrädare!

   Som eksempel på "svikere" (varslere) nevner Bjørneboe menn som Sokrates og Giordano Bruno. Men han understreker at det finnes to typer "svikere". 1) de som forråder en grupppemening, og 2) de som forråder sin egen mening. Den siste gruppe skulle da høre til de egentlige svikere, mens den første gruppe, som Sokrates og Giordano Bruno tilhørte, bestod av varslere.

   Nå har det nok eksistert varslere før Sokrates, også i andre land og kulturer enn i den klassiske hellenske. Vi leser således i Bibelen om de gamle profetene som i grunnen opptrådte som varslere, og likesom Bibelen skiller Bjørneboe mellom de sanne og de falske profeter, for eksempel i artikkelen "Kultur-politikk sett fra forfatter-synspunkt" i samlingen "Politi og anarki" (1975). Her skriver han:

   "Vi kan hente oss eksempler fra tidlig historie, og ett av de virkelige foregangsland på kultur-politikkens område var det gamle jødiske samfunn. Der hadde man for noen tusen år siden en yrkesgruppe, altså en virkelig profesjonell gruppe - som het profeter - og de var to forskjellige sorter profeter - det var ulykkes- og straffe-profeter, de spådde sant, og ble derfor ivrig pisket, torturert og henrettet av makthaverne. Så var det de andre profetene, dem var det mange av; de roste kongene og yppersteprestene, de spådde kort sagt galt. Det var de avholdte, såkalte "falske profeter", og de levde ved hoffet og gikk bokstavlig talt kledd i gull og silke. De ble rikelig belønnet for sin lojalitet og sitt fedrelands-sinn. Disse sistnevnte var vel neppe varslere, får vi tro.

   En kan ofte undres over hvorfor Sokrates likte å stille så mange "ubehagelige" spørsmål til samtlige autoriteter. Så han så mye falskhet gjennom det skinnende ytre? Skulle ikke disse makthaverne heller ha belønnet ham for all hans iver etter å søke det skjønne, det gode og det sanne? Ble livet bedre for dem etter at de hadde tatt livet av Sokrates? Disse autoritetene var mektige og de hadde den tause majoritet med seg. De holdt sammen, var konforme, tenkte likt og var fikserte på makt og redde for å miste privilegier. (Dagens "autoriteter" har nøyaktig den samme oppførselen!) De betraktet Sokrates som sin fiende, og for å bringe ham til taushet forvrengte de sannhet til løgn og løgnen til sannhet. Noe lignende ser vi i dagens rettssaler i saker mot vanlige varslere. Varig stigmatisering med utstøtelse og trusler (justismord) er blandt de effektive mtoder som dagens domstoler og myndigheter benytter seg av for å vinne kontroll over mennesker med sunn dømmekraft og vurderingsevne.

   Middelalderens inkvisisjons-domstol mot kjettere og forfølgelsen senere mot hekser og "trollmenn" minner oss om mange varsleres skjebne. Mennesker med særlige evner ble uglesette, fryktet og effektivt bragt til taushet av makt-mennesker.

   De fleste betydelige diktere, fra Euripides, Dostojevskij, Strindberg, Ibsen, Sinclar Lewis ... fram til Garborg og Bjørneboe her i Norge, har noen ganger opptrådt som varslere. Kjent som naturalistisk forfatter og varsler er også Emile Zola. (Garborg skriver godt om Zola i artikkelen "Politimakt mot bøker".)

   Naturligvis er det ikke - og har heller aldri vært - bare diktere som har opptrådt som varslere. I avisene i fjor kunne vi lese om legen Ola Didrik Saugstad som hadde varslet om tvilsom forskning ved Rikshospitalet i Oslo. Et barn var blitt operert uten at foreldrene, de nærmeste pårørende, var blitt opplyst nok om barnets tilstand og om hensikten med, og fremgangsmåten for, selve operasjonen. De ble arrogant holdt utenfor, og barnet døde som følge av "behandlingen". Da Saugstad varslet om dette, ble han truet med rettssak. Journalist Jon Hustad skrev en interessant bok om denne varsler-historien.

   Da varsleren Saugstad ble truet med rettssak for å ha tatt i bruk noe så sjeldent som ytringsfriheten her i landet, valgte han å henvende seg til en annen varsler, nemlig juss-professor Carl August Fleischer. Nylig gav også Fleischer ut den meget interessante boken "Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge". Boken er et funn for unge, våkne historikere og er dessuten meget spennende og underholdende, noe som gjør at den for det meste er blitt møtt med øredøvende taushet i norske kultur-tabloid-aviser. Bortsett fra min bokomtale (journalisten.no, og tidsskriftet SAX) kan jeg vise til Jon Hustads forholdsvis positive kritikk av Fleischers bok. Men i det fjerne kan en høre ekkoet fra jungel-trommene som har sin egen rytme.

   Bjørneboe idealiserer likevel ikke "vanlige" varslere av i dag. I slutten av sin artikkel om svikeren skriver han: "Man stiller dessverre det hele i et litt forkjært lys, når man rykker alt inn i glansen av de store strålende kjetternavn. I alminnelighet går det ikke så heroisk for seg, og skillet mellom de to forskjellige sviker-typer, - mellom dem som forråder en gruppemening, og dem som forråder sin egen mening - er slett ikke så skarpt og klart som der er blitt fremstillet her, i abstraksjon.

   Normalt går grenselinjen mellom det enkelte menneske. Vi er alle delt i to, og deltar selv på begge sider av den evige krig  som foregår mellom kollektivet og utbryteren. En del av ham - den beste - tilhører den enkelte, ham selv, hans egentlige, tenkende jeg. En annen del av ham - den største - tilhører massen, masse-meningene, masse-følelsene. Og med denne store, kollektive, sløve, redde, borgerlige, vanemessige del av oss selv, forråder vi daglig vårt virkelige, hellige jeg.

   Dette er et par av de ting man kan si om svikeren og outsideren: han står meget nær det som er centrum i vår kultur.

***
---

   Jeg fikk som sagt alvorlige, grove volds- og draps-trusler ifra noen som telefonerte i går kveld ved 23-tiden. Det hørtes ut som at han sa at det var fordi jeg snakket stygt om dama hans. Men mye av det som ble sagt var nokså uforståelig og fyllt med bann-ord.
   Ifra telefon-nummer 91527408. Som tilhører Glenn Alexander Jakobsen - sønn til Aud Signy Jakobsen. Han bor i et stykke lengre ned i den veien - Skytebaneveien - som går frem til der hvor aud Signy og Trude bor, og hvor de kidnappede og fangede barna befinner seg.
   Det var derifra det i gårkveld ved 23-tiden ble telefonert volds- og draps-trusler imot meg. Vedkommende som snakket og som fremførte truslene hadde tydelig mentale problemer, og det var rotte-fest, bråk og spetakkel ifra mange mennesker i bak-grunnen.
   Efterpå i natt mens jeg enda var hos Bent og Hilde på besøk ble det telefonert enda to ganger derifra, ved 01.30-tiden. Da var jeg altså ikke hjemme.

   Hilde fortalte iøvrig også - at også hun, i likhet med Ole Kristian Vasstrand, efter avis-oppslagene i Haugesunds Avis ( ekstern ) om vår familie og angrepene ifra Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon hadde telefonert Barnevern-tjenesten og sagt at det må være en feil, fordi hun kjenner familien Hansen og barna. Heller ikke dette står det det minste som helst om i Hekseboken 2008 ( ekstern )! Og jeg vet det var mange andre som reagerte som henne - og som Ole Kristian Vasstrand. Ikke et eneste ord om det i Heksboken 2008!

   Og hvorfor ikke det Iren K. Hebnes? Og hvorfor lurte du da oss og alle andre til å tro at saken imot oss var fullstendig avsluttet? Og sa at da - for å lure oss og alle andre til å tro at saken var avsluttet - at du visste at forholdene i vår familie og for våre barn var gode? Fredag 07. april 2006 ( ekstern ) - 14 dager efter avis-oppslagene i Haugesunds Avis lørdag 25. mars 2006?

   I dag omkring 13-tiden telefonerte jeg dithen, til Glenn Alexander Jakobsen, og spurte hva det var han ville snakke med meg om. Rotte-festen var da enda i full gang der i bakgrunnen hørte jeg, med bråk og spetakkel ifra mange stemmer. Jeg sa hvem jeg var, og han sa javel - og ba meg om å telefonere tilbake igjen om en halvtimes tid.
   Jeg telefonerte dit noen ganger efter en halvtimes tid, og fikk da ifra televerket beskjed om at mobil-telefonen der var avslått.
   
   Jeg undret på om også Idun var der - og enda er der. Glenn Alexander vet jeg til daglig er hjemme hos sin mor Aud Signy. Og der i nærheten. Hvor nært mine egne øvrige barn, de kidnappede barna, fysisk og psykisk, er de der rotte-reirene under Aud Signys skalkeskjul det vet jeg enda ikke. Men også av disse og slike grunner er det efter hva jeg har fått Bekymrings-meldinger og informasjon om grunn til å frykte litt av hvert. Både nu og efter hvert.
   Hvilket ikke minst også tydelig fremgår av lyd-opptaket av den telefon-samtalen jeg i går ved 23-tiden mottok.
   Hør selv MIC-2008-05-30_23h08m35s.mp3 - ved å klikke her - den som ønsker det! ( ekstern )!
   Aud Signys og Trudes hjemmeskole!
   Sammenlign med ligaens øvrige avdelinger, sprog-bruk, tenkemåte, oppførsel og mentalitet - for eksempel i Gjesteboken ( ekstern ) og i det skriftlige derifra - i dokumentene, også via Trudes advokat - og bekjennelser, etc. Som født ut av Trude og Aud Signy! Deres hjemmeskole!

---

   Her ankommer i form av en e-post til meg ifra Balder i dag, avsendt klokken 15.40, mere dokumentasjon på aspekter av hans mentalitet:

Da eg ringde deg for eit par dagar sia, var det for å seie til deg at du burde vere meir positiv. Alt dette negative dritpreiket på hunwww.net er meiningslaust. Eg sa til deg at ungane har det godt der dei er no. Eg har snakka med dei sjølv; snakka med Stauda no nyleg, der ho fortalde kor kjekt dei har det kvar dag, med leikar og aktivitetar. På same tid skjønar eg at samlivsbrot alltid er tungt på mange måtar, både for barna og foreldra.

 Du opplever dette som har skjedd med familien på din måte, og det er veldig fælt for deg. Likevel lyt du for din eigen del halde meir fokus på andre sider av livet ditt; vere meir positiv. Sjølv om du er tapar i familielivet, kan du framleis dyrke dei største gresskara, søtaste plommene og raudaste tomatane i Noreg, om du vil. Det er berre så tåpeleg av deg å bruke kreftene dine på dette tullet du no held på med. Tenk på nettstaden din hunwww.net som eit utstillingsvindauge.

***

   Balder har tilsynelatende glemt at ungene faktisk efter hvert kommer til å snakke også med sin egen munn.
   Og at ungene har en far som bryr seg. Og at deres far mere enn bryr seg. Og at ungene også selv bryr seg. Ja, mere enn bryr seg! Og at alt og det hele efter hvert kommer frem for dagen! Hva enten Balder, Trude og Aud Signy vil det eller ikke!
   Eller var tanken å holde de fanget i de neste ti års tid kanskje? Balder, Trude og Aud Signy skulle nok likt godt at jeg sluttet å bry meg, ja. Du og dere er snart efter hvert mere og helt fullstendig avslørt nu Balder! Det er det som er fakta.
   Eller har du tenkt å drepe barna og deres far kanskje?

   Det fremgår jo også hvordan Balder vil komme til å være som far for sine barn! Vi skal erindre det.

   Dessuten: Kidnapping, mishandling, hjernevask og fangehold av barn kalles ikke for "samlivs-brudd". Det er to vidt forskjellige ting det! Hvilket både Straffeloven og Lov om barn og foreldre / Barneloven utvetydig sier.

---

   Jeg telefonerte klokken 16.15 igjen Glenn Alexander Jakobsen. Telefonen ringte, men ingen tok den.
   Og jeg telefonerte litt efterpå til Aud Signy og Trude. Akkurat det samme der. De holder nok på med å fingjøre seg.
   Et smil, litt gråt og noen fraser og en fin duk på bordet til å skjule ugjerningene med.
   Og det alvorlig syke barnet, som Trude med en tunge hevder jeg er far til, og med den andre at jeg ikke er far til? Død og begravet? Hvem vet?
   Sadister, barne-mishandlere og mordere? Som forsøker å fremstå som hva da? Såsom snille som er forurettet av noen og noe? Og som trenger og ønsker bare forståelse? Bare tillit og forståelse? For alt det gale de gjør og har gjort, - som de sier at jeg har skylden for! Og at det er jeg som forårsaker. Det er så lettvint med innholdsløse løgner og påstander - og å se snill og uskyldig ut?
   Se bakenfor det! Se også deres gjerninger - og ytringene for deres bekjennelser, oppførsel og krav og ønsker overfor andre! Hvem og hva er det de egentlig er? Ikke bare tilsynelatende! Og hvorfor vel hjelpe de med noe som helst - i så måte?    Heller vel tvert om? De må stilles til ansvar for hva de har gjort - og hva de holder på med! De må undersøkes og granskes! Fakta må oppklares og belyses til fulle. Og da er det ikke bare påstander det dreier seg om. I alt og det hele er det også fakta. Uavhengig av påstander. Saklighet og perspektiv er også noe vesentlig - som har sammenheng med dette.

---

   Trygve Einar ordnet effektivt og greit alle vindus-rutene i går og i dag.
   Han hadde med seg druer, iskrem og mat også.
   Han har nok vanskelig for å fatte og å begripe det som skjer også han.

---

   Forberedelsene - og "forhandlingene" og leken og manipulasjonen - til Trude og hennes advokat i tidsrommet frem imot fremføringen i Fylkesnemnda gikk tydeligvis ikke slik som Trude og hennes advokat hadde håpet og trodd på ...
   Ikke slik som i mange andre slike og lignende saker, hvor offeret hjemme sitter igjen med falske forhåpninger og skyld-følelse og eftergivende innrømmelser for efter hvert å bli mere og mere skuffet, sjokkert og psykisk nedbrutt.
   Det må ha vært pinlig ille for Trude og hennes forfengelighet og hovmot at det ikke gikk slik.
   Det må ha gitt henne ekstra meget skuffelse, og sinne og frykt?
   Og underlig å oppleve også for Aud Signy, Åse, Iren K. Hebnes, Ingeborg Nyland og flere andre.
   Det er imidlertid visse betydningsfulle forskjeller på denne vår sak og så mange andre lignende slike saker - som dog også kan være meget så forskjellige, men likevel mere går efter oppskriften.
   Jeg regner det for unødvendig her nu å regne opp disse forskjellene.
   Men den viktigste og mest tydelige er utvilsomt overdådigheten med grundig saks-dokumentasjon og likså beviser.
   Hvem skulle vel trodd slikt noe mulig?
   Og kanskje også den fullstendige uskylden hos den ene part?
   Eller kanskje det også kan være slik i mange andre slike saker?
   At det kanskje ofte er den skyldige og kriminelle som handler slik som Trude gjorde?
   Et annet moment er jo også de sakene hvor det er eller kan være snakk om nødverge, - enten påstått nødverge eller faktisk nødverge!
   Oftest er vel også de sakene i stort monn iblandet hysteri, løgnaktighet og kriminalitet?
   
   Hvordan vil det så gå videre i vår sak?
   Og når den ene parten leker lotto med barna som innsats?
   Men det er kanskje egentlig ikke så uvanlig i slike saker?
   Fremtid, økonomi, følelser, grådighet, egoisme og slikt noe er når det har gått i den retningen kanskje meget så ofte sterkt involvert!
   Og uhyre grov barne-mishandling. Trolig som oftest i forhold til den andre av foreldrene, og barnas hjemsted, hverdagsliv, røtter, fremtid, etc.
   Overfor maktesløse barn som tvinges til å bære tapene, savnet, svikene, smerten og overgrepene, inni seg, på innsiden.
   Med en selv-tilfreds alene-foreldre ved siden av seg og over seg? (Som oftest vel det!)
   Og hva annet kan slikt noe og det kompenseres med i lengden? Enn hva?
   Frihet? Galskap? Glemsel?
   Innvendig død?
   Spørsmålet er mangt et studium verdt.
   Og kanskje andre har enda mere og bedre svar på det enn meg?

   Trolig blir også jeg gjort helt fullstendig maktesløs, i forhold til barna, nu efter hvert, i eller efter Fylkesnemndas avgjørelse. Og også Trude, dum, egoistisk, uansvarlig, farlig og svikefull som hun er.
   Maktesløs og sviktet så som barna nu. På grunn av Iren K. Hebnes - og på grunn av Trude. (Skylden for Balder, Idun og Gudmund befinner seg i Trude.) Og barnas verden knuses og til-intetgjøres fullstendig.
   Og jeg er den sterke og sterkeste - som kanskje alene overlever det hele. Og som når den tid kommer går igjennom dødens port, lukker igjen døren - og går videre. Uskyldig, hensynsfull, åpenhjertig og sannferdig.
   
   I forhold til vår familie er det enda for tidlig å holde vare-opptelling.
   Men sannsynligvis og mest trolig blir resultatet og konsekvensene for barna de verst tenkelige.
   I og med at det hele veien og ifra begynnelsen har vært og er ett menneske, Iren K. Hebnes, som alene i alt og ett styrer, bestemmer og dirigerer hele saken, fullstendig totalitært og egenrådig og utenfor menneskelighet, lov og rett.
   Og at det knapt er noe som helst som engang ligner på rettssikkerhet eller rettsvern i saken. Bare en liten smule av noe tilsynelatende. Men i det reelle? Noe som helst?
   Noe som helst annet enn Iren K. Hebnes? Kongen, keiseren og slakteren i Vindafjord! 
   Og selvfølgelig nu i de to siste måneder også i veldig stor grad på grunn av Trude. Som uansett har gjort et monster ut av seg. At jeg sier det - og mere til - svekker så absolutt ikke min troverdighet for eftertiden. Det skal og må tvert om så absolutt sies også det.

---

   Glenn Alexander Jokobsen telefonerte ved 19.30-tiden. Det hørtes ut som det var en mindre og mere dempet "fest" der i bakgrunnen enda. Han ville fortelle at det var en skikkelig gal en av gjestene hans som hadde tyvlånt telefonen hans og fremsatt mord-trussel og slikt noe. Han sa at han ikke visste navnet på ham - og at han ikke var der nu.
   Iøvrig så hørtes Aud Signys sønn for meg moralsk og mentalt tilbakestående ut, på en tilsynelatende "normal" måte.
   Og som at de der lengre oppi veien var veldig så opptatt med å passe på ungene. Og hadde stor jobb og problemer med det.
   Beibien sa han at ikke var syk, og at det var bare tull.
   Forhåpentligvis har han rett i det.
   Men jeg betrakter ham ikke som pålitelig, hverken med hensyn til det ene eller noe som helst annet.

---

   Ivar B. Løne telefonerte og hadde jeg også en prat med. Og Trond Høy.
   Iøvrig så forskjellig.

---

   Det hva jeg og barna har måttet tåle og har blitt utsatt for, det er det minste jeg også syns og tenker at også Trude bør få anledning til å oppleve. Forhåpentligvis blir det det. Hun kan tydeligvis bære det mye lettere enn oss andre.
   Jeg vet ikke hvor langt hen min barmhjertighet i så måte vil kunne hvile i fred og ro. Og ikke la seg lure og bedra mere.

---

*****