-- Denne side:  20080626-fra-NAV-ang-underholdsbidrag-til-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT - RLH, 29.06. 2008: Dette brevet i konvolutt poststemplet 27.06. 2008 ankom meg pr. post i går. Brevet er vedlagt følgende blanketter: 

-- NAV 54-00.08 Bokmål Fastsatt 08.2003 Endret 07.2007 PDF-versjon:  Blankett for den bidragspliktige. Søknader i forbindelse med underholdsbidrag.
+ / Pluss blankett NAV 54-00.15 Bokmål Fastsatt 08.2003 Endret 07.2007 PDF-versjon: Tilleggsopplysninger (Vedlegg til NAV 54-00.05 og NAV 54-00.08).

-- NAV 54-00.05 Bokmål Fastsatt 08.2003 Endret 07.2007 PDF-versjon: Blankett for bidragsmottakeren. Søknader i forbindelse med underholdsbidrag. Forsiden er med kulepenn påskrevet "KOPI TIL FAR", og stemplet "MOTTEKE 24 JUN 2008". Denne blanketten sine felter er utfylt med kulepenn av Trude Monica Hansen.
+ / Pluss blankett NAV 54-00.15 Bokmål Fastsatt 08.2003 Endret 07.2007 PDF-versjon: Tilleggsopplysninger (Vedlegg til NAV 54-00.05 og NAV 54-00.08). Blanketten er stemplet "MOTTEKE 24 JUN 2008". Denne blanketten sine felter er også utfylt med kulepenn av Trude Monica Hansen. 

Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd

Saksnummer:  0806982    Saksbehandler:  Thea Birkeland    Dato:  26.06.08

Forhåndsvarsel - fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag

Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   HANSEN TRUDE MONIKA               Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:       HANSEN RUNE LEANDER                Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                    HANSEN GUDMUND CUSANUS      Fødselsdato:  10.05.1991
                            HANSEN FRØYDIS                                                  25.12.1993
                            HANSEN SOFIE                                                        24.05.1997
                            HANSEN ALFREDO AO                                           17.08.1999
                            HANSEN MARIEL ROSE                                          21.12.2001
                            HANSEN URDA LILJE                                              14.06.2003
                            HANSEN SOLBORG SERA                                      28.02.2006
                  
HANSEN TRUDE MONICA har satt fram krav om fastsetting av underholdsbidrag for ovennevnte barn. Videre er det satt fram krav om innkreving av bidrag. Hun oppgir at hun søker bidrag fra 010408. Det er også oppgitt barn født 150408 men dette barnet er ikke registrert i folkeregisteret.

Du har anledning til å uttale deg om kravet og opplysningene fra den andre parten. Vi må ha en eventuell uttalelse innen 110708.

NAV lokalt ber om at du fyller ut de vedlagte blankettene slik at vi kan få de opplysningene vi trenger fra deg.

Vi ser av vårt register at du har 100% uførepensjon med barnetillegg. Vi har alle disse opplysningene og du kan bare føre opp at du har uførepensjon på skjemaet. Du må levere samværsavtale undertegnet av deg og mor dersom du skal ha samværsfradrag.

Alle opplysningene om inntektene og utgiftene dine må dokumenteres. Nedenfor gir vi nærmere informasjon om hvilke inntektsopplysninger som ønskes:

Side 2:

-- Lønnsmottakere må legge ved lønnsslipper for minst de tre siste månedene (for en lengre periode dersom inntekten varierer) og kopi av selvangivelsen for siste år.
-- Selvstendig næringsdrivende må legge ved kopi av selvangivelsen for siste år.
-- Personer med annen inntekt må legge ved kopi av selvangivelsen for siste år og dokumentasjon vedrørende løpende inntekter (for eksempel pensjoner og forsikringer som ikke utbetales gjennom NAV lokalt).

Dersom du er skoleelev eller student, bør du levere bekreftelse på det fra undervisningsstedet.

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet / barna, må dette dokumenteres med kopi av avtale eller offentlig avgjørelse om samværet.

Vi ber om at du fyller ut blankettene og returnerer dem sammen med nødvendig dokumentasjon innen ovennevnte dato. Dersom du ønsker det, kan du henvende deg til NAV lokalt for å få nærmere orientering eller hjelp med utfyllingen. Du kan få hjelp av NAV lokalt der du bor, selv om det er et annet NAV lokalt som skal behandle saken.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du og den andre parten kan inngå privat avtale om bidragets størrelse dersom dere er enige om det. Blankett for inngåelse av privat avtale får du på NAV lokalt.
Dere kan også inngå asvtale om hvor stort et eventuelt samvær skal være.

Når det offentlige fastsetter eller endrer et bidrag, skal hver av partene betale et gebyr til staten.
Gebyret tilsvarer et rettsgebyr som for tiden er på 860 kroner.

Parter som har en årlig brutto personinntekt under 110 ganger fullt bidragsforskudd, 139 700 kroner, kan fritas for gebyr. Du må da krysse av for at du søker om fritak når du fyller ut kravblanketten. For at NAV lokalt skal kunne ta stilling til et eventuelt fritak, må inntekten dokumenteres.

Det skal ikke betales gebyr når en av partene bor i utlandet. Det samme gjelder i en del tilfeller der NAV lokalt tar saken
opp på eget iniativ.

Som part i saken kan du ha fått kjennskap til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Vi gjør derfor oppmerksom på at du har taushetsplikt når det gjelder opplysninger du blir kjent med i forbindelse med denne saken. Du kan bare bruke taushetsbelagte opplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta dine interesser i saken, jf. forvaltningsloven § 13 b andre ledd.
Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 121.


Med vennlig hildsen
Bidragsteamet

Thea Birkeland  (+ underskrift)
saksbehandler


--- Adresse:

NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund.
Besøksadresse: Møt På NAV Lokalt //
Telefon: 81 58 10 00. Telefax: 52048021
 www.nav.no  

---