-- Denne side:  20080818-ang-meklingsattest.html 

   
<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH, 18.08. 2008: Dette brevet ble 18.08. 2008 avsendt pr. post og pr. e-post til Familievernkontoret i Haugesund.

KOPI PR. E-POST TIL:    
-- Haugaland tingrett i Haugesund
, sak nr. 08-081491TVI-HAUG, tingrettsdommer Helga Hågenvik
-- og til NAV Forvaltning Karmøy.

Til:
Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.
Tlf. 52 70 08 20. Telefax: 52 70 08 29.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

                                Dato: Mandag 18.08. 2008.


Angående ugyldig meklingsattest


   Jeg henviser til mitt brev til dere datert 12.08. 2008. Og til deres svarbrev pr. e-post datert 13.08. 2008.

   Det dreier seg om to avholdte meklingsmøter hos Familievernkonoret, henholdsvis 19.05. 2008 og 11.08. 2008, innkalt til av Trude Monica Hansen.
   Rune L. Hansen møtte til de begge - og fikk meklingsattest i og for begge.
   Trude Monica Hansen møtte ikke 19.05. 2008 - og fikk derfor da ingen gyldig meklingsattest. Hun møtte derimot til meklingsmøtet 11.08. 2008 - og hadde først da krav på en gyldig og korrekt meklingsattest. Den hun da fikk var derimot ikke korrekt, og kanskje derfor heller ikke gyldig?

   Denne ukorrekte og kanskje ikke gyldige meklingsattest ble av Trude Monica Hansen fremført for Haugaland tingrett i sak nr. 08-081491TVI-HAUG, tingrettsdommer Helga Hågenvik, som meg bekjent enda ikke er gjort oppmerksom på feilene og meklingsattestens eventuelle ugyldighet.
   Muligvis og trolig er den samme feilaktige og eventuelt ugyldige meklingsattest av Trude Monica Hansen også fremlagt for Trygdeetaten / NAV.
   Kanskje også overfor andre.

   Mulighetene for at det kan ha skjedd, og videre vil skje, feil eller misbruk ved bruk av denne feilaktige og eventuelt ugyldige meklingsattest er mange og kan ha 
mange slags betydningsfulle og skadelige konsekvenser.
   Dette er en vesentlig side angående de to nevnte avholdte meklingsmøter og de foreliggende meklingsattester.
   Mulighetene for flere og mere slags forvirring, feil og misbruk er så vidt jeg kan se også tilstedeværende. Og regner jeg med at også dere er oppmerksomme på, mere enn meg.

   Trude Monica Hansen hadde uansett ikke en gyldig meklingsattest i tidsrommet før 11.08. 2008. Jeg vil, fordi det angår meg og min familie på så forskjellig vis, hermed spørre om og be om å få klart og tydelig bekreftet ifra hvilken dato Trude har fått en gyldig meklingsattest? Og om varigheten av denne?
   Den meklingsattesten også jeg fikk 11.08. 2008 er, som den Trude fikk samme dag, tydelig også feilaktig og vel derfor også ugyldig? (Jeg er oppmerksom på at den jeg fikk 19.05. 2008, da bare jeg var møtt frem, er både korrekt og gyldig. Og at den er gyldig i 6 måneder.)
   De meklingsattester vi burde ha fått 11.08. 2008 burde vel både vært korrekte, likelydende og gyldige? Og dessuten ha en varighet, i henhold til Barnelovens § 54, på 6 måneder?

   Dere skriver i deres svarbrev pr. e-post 13.08. 2008, at:
   "I etterkant er det kommet fram at Trudes meklingsattest også var datert den 19.05. 2008, hvilket er feil. Feilen er rettet opp og det er oversendt en korrigert attest til advokat Trond Hjelde hvor det er påtegnet riktig dato og notert spesifikt at Trude M. Hansen ikke møtte til mekling 19.05. 2008."

   Derfor har jeg også følgende spørsmål: Hvis, som dere skriver, Trude har fått oversendt en korrigert meklingsattest hvor det også "er påtegnet riktig dato
og notert spesifikt at Trude M. Hansen ikke møtte til mekling 19.05. 2008." Så bør vel også den feilaktige meklingsattest også jeg mottok 11.08. 2008 rettes opp med en likelydende ny korrigert meklingsattest hvor det er påtegnet riktig dato og notert spesifikt at Trude M. Hansen ikke møtte til mekling 19.05. 2008?
   Noen slik har jeg imidlertid ikke enda sett eller mottatt ifra deres side.
   Noen slik ble heller ikke av Trude eller hennes advokat Trond Hjelde eller andre fremlagt for Haugaland tingrett 14.08. 2008 eller forut for 14.08. 2008. Det ble der da avholdt et rettsmøte i nevnte sivil sak mellom Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen. S
ak nr. 08-081491TVI-HAUG. Hvilken betydning eller konsekvenser det har for den i Haugaland tingrett pågående sak at saksøker Trude Monica Hansen fremla for dette rettsmøte den sin feilaktige meklingsattest ifra 11.08. 2008 er undertegnede usikker på.
   Trude Monica Hansen har tidligere i år i forbindelse med sin stevning av Rune L. Hansen, i et forsøk på å føre Haugaland tingrett bak lyset fremlagt for Haugaland tingrett en annen meklingsattest - og den visste hun var både feilaktig og ugyldig, og i verste fall kanskje også forfalsket?
   Når og hvis Trude Monica Hansen for tingretten og for trygdeetaten / NAV - og muligvis også overfor andre - fremlegger feilaktige og ugyldige og kanskje forfalskede meklingsattester så bør det vel også reageres derefter?
   Undertegnede ser at så ikke har skjedd i disse tilfeller og undres og forskrekkes.

   Av forhåpentligvis kanskje mindre vesentlig betydning er et annet forhold jeg også her vil påpeke, angående deres svarbrev til meg pr. e-post 13.08. 2008. I dette deres svarbrev står blandt annet følgende formulering innledningsvis:
   "
Du var til mekling den 19.05.2008. Trude Monica Hansen møtte, ikke til tross for at det var hun som tok initiativ til innkallelsen."
   Med et slikt feilplassert kommategn blir jo innholdet av setningen forvrengt til det motsatte av det faktiske forhold! Trude møtte, står det, men Trude møtte jo ikke, til tross for at det var hun som tok initiativ til innkallelsen!
   I verste fall kan noen sin referanse til den feilaktige formuleringen at Trude møtte medføre videre feil, misforståelser eller konsekvenser! Jeg ville her nu derfor også samtidig nevne og påpeke også dette forhold.
   
   At feilaktige, ugyldige og forfalskede meklingsattester kommer i omløp er et alvorlig saksforhold.

   Undertegnede regner med at denne henvendelse nu videre vil bli håndtert og behandlet på betryggende vis og anmoder om i henhold til sakens natur å bli holdt tilstrekkelig orientert i så måte.

   Jeg forventer å få høre nærmere fra dere angående disse forhold.

   Jeg vedlegger herunder vår skriftlige dialog så langt.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen
   

---

---
Karin Naley / Familievernkontoret i Haugesund skrev e-post 13.08. 2008:

   Jeg ser at det står se vedlagt brev nederst på siden . Det er ikke noe vedlagt brev. Jeg har sendt brevet dirkte som mail til deg. Derfor komer dette opp. Beklager denne forvirringen.

 

   Med hilsen

   Karin Naley

Rune L. Hansen skrev e-post 13.08. 2008:


Fra: Rune L. Hansen [mailto:hunwww@online.no]
Sendt: 13. august 2008 11:52
Til: Karin Naley
Emne: Re: Mail angående påstått feil ved meklingsattest

 
---
   Takker for ditt svarbrev og din respons i dag.
   Du henviser til et vedlagt brev - som jeg ikke kan se er vedlagt. Dette er formodentlig en feil?

   Med hilsen

   Rune L. Hansen

---
Karin Naley skrev e-post 13.08. 2008:


se vedlagt brev
 
Rune L. Hansen
Tindeland
5568 Vikebygd
 
Mail av 12.08.2008
 
 
Viser til din mail av 12.08.2008 hvor du ber om noen oppklaringer angående utstedte meklingsattester. Jeg kan komme med følgende opplysninger som jeg håper vil være oppklarende for deg:
 
Du var til mekling den 19.05.2008. Trude Monica Hansen møtte, ikke til tross for at det var hun som tok initiativ til innkallelsen, . I henhold til bestemmelsene i forskrifter til barneloven skal du da ha utstedt meklingsattest med gjeldende dato som gyldig tidspunkt for utstedelse. Dette blei gjort ,og du har som sådan en gyldig meklingsattest utstedt den 19. mai 2008. På den attesten framgår det at du møtte personlig til samtale.
 
Den 11.08.08 innkalte familievernkontoret til nytt meklingsmøte etter anmodning fra Trude Hansens advokat, Trond Hjelde. For deg ville det bli meklingsmøte, og du blei gjort oppmerksom på at det var frivillig for deg om du ville møte. Som du vet, møtte begge fram. Som resultat av dette møtet fikk Trude M. Hansen meklingsattest. Du ba om at også du måtte få en attest, hvilket du gjorde, dette på tross av at jeg gjorde deg oppmerksom på at den attesten du hadde fått, fortsatt var gyldig.
 
I etterkant er det kommet fram at Trudes meklingsattest også var datert den 19.05.2008, hvilket er feil. Feilen er rettet opp og det er oversendt en korrigert attest til advokat Trond Hjelde hvor det er påtegnet riktig dato og notert spesifikt at Trude M. Hansen ikke møtte til mekling 19.05.2008.
 
I tillegg har jeg konferert med juridisk rådgiver i barne- ungdom  og familieetaten avd. Vest, Tore Lied ,som heretter vil være den du må henvende deg til dersom du har flere spørsmål eller innsigelser.
 
Med hilsen
 
Karin Naley
Mekler/ fung. Daglig leder
 
Kopi: Juridisk rådgiver Tore Lied, Bufetat region Vest

---
Rune L. Hansen skrev 12.08. 2008:

-- Denne side: 20080812-til-Familievernkontoret-Haugesund-fra-RLHansen.html  


RLH, 12.08. 2008: Dette brevet ble 12.08. 2008 avsendt pr. post og pr. e-post til Familievernkontoret.
Til:
Familievernkontoret i Haugesund, Tilknyttet Kirkens Familievern,
Strandgt. 97 / Haraldsgt. 98,
5528 Haugesund.
Postboks 388,
5501 Haugesund.
Tlf. 52 70 08 20. Telefax: 52 70 08 29.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

                                Dato: Tirsdag 12.08. 2008.

Angående feil ved meklingsattest

   Jeg og min fraseparerte kone Trude Monica Hansen var i meklingsmøte hos dere i går og fikk da utskrevet hvert vårt eksemplar av en meklingsattest.
   Da jeg kom hjem og åpnet konvolutten og så på meklingsattesten så jeg straks at det var feil ved den, kanskje en inkurie. En feil som kan bli misbrukt og ved misbruk kanskje kan få store ødeleggende konsekvenser.
   Jeg vil derfor hermed gjøre oppmerksom på dette og regner med at dere vil forsøke å rette opp feilen og å forsøke å unngå mulig misbruk.
   Både er dateringen antagligvis gjort feil og er det en feil når det gies uttrykk for at Trude Monica også var i meklingsmøtet som ble avholdt 19.05. 2008.
   Trude Monica Hansen kom som bekjent ikke til meklingsmøtet 19.05. 2008 og fikk derfor da ikke noen meklingsattest, fordi hun da heller ikke oppfylte andre vilkår for å kunne få meklingsattest.

   Misbruk av disse feilene kan få store ødeleggende konsekvenser for undertegnede og hans familie og muligvis også for andre. Undertegnede regner derfor med at Familievernkontoret umiddelbart vil forsøke å forhindre muligheter for misbruk, samt forsøke å få rettet opp feilen på ansvarlig og tilstrekkelig vis.
   Dessuten vil undertegnede anmode om at det tilstrekkelig klargjøres ifra Familievernkontoret sin side om for hvilket tidsrom henholdsvis Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen har hatt og har gyldig meklingsattest. Altså fra og med hvilken dato og til og med hvilken dato - for de begge sitt vedkommende. Og også om at det blir funnet riktig at både Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen skriftlig informeres og opplyses om dette.

   
   Ifra Familievernkontoret i Haugesund fikk Trude Monica Hansen eller hennes advokat Trond Hjelde i efterhånd av meklingsmøtet 19.05. 2008 ved en inkurie eller feil ifra Familievernkontorets side også en utskrift av en mangelfull og ugyldig meklingsattest. Denne ble så vidt meg bekjent forsøkt misbrukt både overfor Haugaland tingrett og Trygdeetaten / NAV.

   Muligheten for at de to eksemplarer av den i går utskrevne feilaktige meklingsattest også vil kunne bli misbrukt av Trude Monica Hansen og hennes advokat eller også av andre - for eksempel også nu overfor Tingretten og Trygdeetaten / NAV - er reell og tilstedeværende, og vil som nevnt kunne ha store ødeleggende konsekvenser.
   Jeg ber derfor hermed Familievernkontoret om å rette opp disse feilene på en måte som forhindrer misbruk - og eventuelt allederede begått misbruk - og som tilstrekkelig retter opp feilene.
   Ventelig vil jeg også kunne bli informert om dette og hva som ifra Familievernkontoret i så måte blir gjort?

    
Med hilsen fra

Rune L. Hansen---