-- 20090526-til-bvt-fra-adv-BMeling.html    --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: PS: Hjem, for Frøydis og Stauda og deres yngre søsken, har aldri noensinne vært annet enn sammen med sin far.
Frøydis og Stauda hverken ønsker eller aksepterer at urett skal råde. Hverken å bli fratatt sin far eller mor eller sitt hjemsted eller sin skole eller integritet og identitet, fortid, nutid eller fremtid. Advokat Brynjar Meling har sånn sett i dette brevet formulert seg feil med hensyn til ordet "hjem".Fra:
Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA,
advokat Brynjar N. Meling,
St. Olavsgt. 13,
Postboks 860 Sentrum,
4004 STAVANGER.
Telefon: 51 84 20 60.
Telefaks: 51 84 20 61.
Vakttelf: 48 15 11 76.
E-post: post@smco.no  

Til:
Vindafjord kommune - barnevernstjenesten,
Postboks 70,
5586 VIKEDAL

Att: Barnevernkonsulent Brit Jorunn Krakk

Vår ref: 13400
Deres ref:
Ansvarlig advokat: Brynjar N. Meling

          Dato: Stavanger, 26. mai 2009

VEDRØRENDE RUNE LEANDER HANSEN -
BISTAND TIL BARNEVERNET I HAUGESUND

Det vises til Deres brev ( ekstern ). En kan ikke se annet enn at måten vårt brev ( ekstern ) er besvart på er et uttrykk for at man enten ikke har et svar på de spørsmål som ble stilt, eller ikke ønsker å gi et svar på de spørsmål som blir stilt. Det er dog slik at rettsvillfarelse ikke fritar for ansvar. Å gjemme seg bak en barnevernsfaglig vurdering er ikke holdbart så lenge man uten og oppfylt sin undersøkelsesplikt i henhold til forvaltningsloven, anbefaler en privat part å iverksette straffeprosessuelle virkemidler, som det vil være straffbart å fremsette med mindre man har en berettiget grunn for det. Således har man i realitet forledet Trude Hansen til å begå en straffbar handling.

Fra Deres ståsted har man også opptrådt ærekrenkende, da det implisitt i deres anbefaling ligger en anklage mot Rune Leander Hansen om å ha begått et straffbart forhold. Dette kan være straffbart og erstatningsbetingende.

Det som er beklagelig er at dersom De hadde oppfylt Deres undersøkelsesplikt, ville De straks og uten opphold ha funnet ut at døtrene hadde oppsøkt Hansen frivillig, og at De ikke bare oppholdt seg der frivillig og etter eget ønske, og ikke ønsket å reise hjem ennå.

En takker dog for at De står ved at De har anbefalt dette, dog på et sviktende grunnlag.

Hvordan en håndterer dette videre fra denne side vil en komme tilbake til.


Med hilsen
ADVOKATFIRMA SJØDIN, MELING & CO DA

(underskrevet Hege Waebækk(?))

for
Brynjar N. Meling
advokat
(+ underskrift)


---