-- 20090519-svarbrev-fra-bvt-ang-politiet.html        --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: En kopi av dette brevet ankom i dag, 22.05. 2009, fra min advokat Brynjar N. Meling.


 
Fra:
Vindafjord kommuna,
Barneverntenesta,
Brit Jorunn Krakk,
Barnevernskonsulent
Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal
Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal
Telefon: 53 65 56 00 Telefaks: 53 65 56 01
Bankgiro: 3240 17 27271 Org.nr.: 988 893 226

Til:
Advokatfirma Sjødin, Meling & CO DA
V/advokat Brynjar Meling
St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum
4004 STAVANGER

Ikkje offentleg

Vår dato:   Arkiv: 06/52 - 72  Sakshandsamar: BJK  Dato:  19.05.2009

Svar på brev angåande bistand til barneverntenesta i Haugesund


Vi viser til brev av 06.05.09 ( ekstern ).

Barneverntenesta i Vindafjord viser til slutning i frå Haugaland Tingrett avsagt 17.12.08 ( ekstern ), der Rune Hansen er inntil vidare fråteke foreldreansvar og skal ha samvær med kontinuerlig tilsyn. På bakgrunn av bekymring i frå barneverntenesta i Haugesund samt denne slutninga, anbefalte me barneverntenesta i Haugesund om å be mor melde barna kidnappa av far.

Barneverntenesta grunnla ikkje vår vurdering på bakgrunn av strafferettsbestemmelser, men ut i frå barnevernfaglege vurderingar og ovannemnt dom i frå Tingretten, samt vår sak til fylkesnemnda i Rogaland av 13.12.07 ( ekstern ).


Med helsing

Brit Jorunn Krakk  (+ underskrift)
Barnevernskonsulent


---