-- 20090608-til-skatteetaten-fra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH:  Avsendt pr. e-post og telefaks mandag 08.06. 2009 omtrent klokken 09.30.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no  

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51917301
Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato:  
25.05.2009.
Vår dato:  08.06. 2009, Tindeland.
Deres referanse:  2009/317940

Kopi tilsendt:
- Advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
Mere angående flytting av barn

   Jeg henviser til deres brev datert 25.05. 2009, og forutgående korrespondanse angående flytting av barn.

   Barna ble imot deres vilje og uten min vilje eller vitende 03.04. 2008 bortført av Trude Monica Hansen. Siden har barna vært fangeholdt av Trude Monica Hansen, bortsett fra flere kortere perioder hvor de har vært hjemme.
   Siden 08.05. 2009 har Stauda Sofie igjen bodd hjemme, og Frøydis siden 16.05. 2009. Begge sier og vet at dette er deres hjemsted, og at de likesom deres yngre søsken i strid med både sin og fars vilje har blitt nektet og hindret å være hjemme store deler av år 2008 og 2009. Lovstridig i henhold til blandt annet både Barnelovens § 36 og § 34 og § 30 og § 42 og flere av Menneskerettslovens (1999) og Straffelovens paragrafer. Barna ble iøvrig samtidig med bortføringen og fangeholdet, av Trude Monica Hansen lovstridig også tatt bort ifra sin hjemmeskole.

   Hverken Frøydis eller Stauda har flyttet hjemmenfra, og er fast bestemt på heller ikke å gjøre det. Deres mor flyttet 03.04. 2008. Hun bortførte og fangeholdt barna, men ingen av barna har flyttet hjemmenfra. Heller ikke Frøydis og Stauda sine søsken. Men deres mor fangeholder fortsatt flere av barna, sterkt imot deres vilje. De barna som mor enda fangeholder bor også nu midlertidig hos henne. Ingen rettskraftig dom sier at barna bor fast eller skal bo fast hos henne.
   Hva retten har gjort midlertidig beslutning om angående disse forhold er som følge av grovt bedrageri ifra Trude Monica Hansen sin side særlig overfor retten.
   Barna bor ganske enkelt ikke fast hos henne. Hun trodde hun ble alene-mor straks hun bortførte barna, slik var det og er det ikke.
(Hun hadde endog en muntlig avtale med meg, datert 22. januar 2008, om at hverken hun eller jeg skal bortføre barna. Det gjorde hun likevel 03. april 2008.)
   
   Jeg henviser iøvrig til
Menneskerettsloven Vedlegg 6 del 3 Art 12 Punkt 1. Dens innhold sier at: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted."
   Og Menneskerettslovens § 3 sier uttrykkelig: "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
   Og samme Menneskerettsloven Vedlegg 8 del 1 Art 8 Punkt 1 sier uttrykkelig at: "Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding."
   Ingenting om alder eller aktuelle andre omstendigheter.

   Samtlige av barna, som tidligere, men nu pluss Trude kom definitivt hjem igjen i løpet av september måned og frem mot 30. september 2008. Men forut hadde Trude med en frekk løgn overfor Haugaland tingrett fått en midlertidig kjennelse om at hun skal ha foreldreansvaret og omsorg for barna inntil endelig dom i sivil sak begjært av henne (efter bortføringen) foreligger. Den midlertidige kjennelsen ble av Gulating lagmannsrett opphevet 15.10. 2009. Opphevet samme dag som Trude kl. 14.30 var i møte med sin advokat Trond Hjelde i Haugesund. I dette møte med sin advokat blir Trude truet og skremt av ham med at hvis barna kommer hjem igjen så kommer Barnevernet i Vindafjord og tar barna. En trussel han gjentagne ganger har fremført for henne, også både tidligere og senere. Han sa konkret for eksempel: - "Hvis ungene kommer hjem til far i Vikebygd (i Vindafjord kommune) så skal jeg personlig sørge for at ungene kommer i barnehjem."
   Dagen efter dette sitt møte med sin advokat Trond Hjelde og kjennelsen ifra Gulating lagmannsrett som opphever den midletidige kjennelsen ifra Haugaland tingrett telefonerer Trude til de som hjalp henne under bortføringen og fangeholdet av barna, og sier til de at de må være vitner på at jeg 27.09. 2008 truet med å ta livet av henne hvis hun ikke gjorde som jeg sa og med det fikk henne til å gjenoppta samlivet med meg igjen og til å underskrive 5 dokumenter hun nekter for selv å ha stått inne for.
   Ingen av de hadde vært vitner til noe som helst, men de egentlige vitner til hva som i dette tidsrommet hadde skjedd ville ikke politiet ta kontakt med eller snakke med eller høre på. En av de hun telefonerte til, Åse Kristensen, telefonerte til Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune og sa hva Trude hadde sagt, og jeg ble derefter 21.10. 2009 satt i glattcelle og derfra bragt hen til nær fem måneder varetekts-fengsling og isolasjon i Åna fengsel ved Stavanger, frem til 12. mars 2009. Mens jeg var fengslet fangeholdt Trude i Skogland igjen ungene.
   Hennes hensikt med sin løgn overfor politiet, truet, skremt og fristet av sin advokat, var fortsatt å kunne fangeholde barna, i minst 6 måneder, for fortsatt å fremmedgjøre barna ifra sin far, sitt hjemsted, sin skole, sin integritet og identitet. For økonomisk vinning og å tilrane seg en falsk familiestand. Et viktig element for henne og hennes advokat i så måte har vært å kunne få barna omregistrert i Folkeregisteret, til hennes adresse et annet sted enn deres hjemsted.
   Disse ting har hun på forskjellig vis iherdig om og om igjen underveis i sin bortføring og i fangeholdet av barna bestrebet seg på.

   For her nu også å ha orientert noe mere om hva som har skjedd.

   Barna, bortsett fra Gudmund, hverken har villet eller vil være i Skogland sammen med sin mor, - samtlige av de har bare villet og vil bare hjem igjen. Skremsler, trusler, løgner, falske politi-anmeldelser, fangehold og iscenesettelser, så som fengslingen av meg, ifra deres mor og hennes medspillere til tross.
  
 Det er galt at barna skal registeres som bosatt i Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund. Det er galt i og med at Trude Monica Hansen, barnas mor, har tilstrebet og tilstreber dette med kriminelle, lovstridige midler og siktemål.
   Og også ikke det at hun med en frekk løgn fikk meg varetekts-fengslet i nær fem måneder bør ha som konsekvens at hun premieres med sin hensikt å om-registrere barna i Folkeregisteret.
   Samtlige av barna bor faktisk fortsatt hjemme i Vikebygd sammen med sin far.

   Det kan nu også omfattende bevises at Trude Monica Hansen uberettiget og lovstridig bortførte barna og fangeholdt de, og enda fangeholder flere av de.
   Dette ble iøvrig mor på kriminelle vis truet og fristet til av et menneske ved navn Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern- og sosial-tjenesten i Vindafjord. Den samme Iren K. Hebnes som uhyre løgnaktig feil-informerte både politiet, retten og flere til, - for nettopp å true og friste Trude til dette.

   Når det gjelder Frøydis og Stauda så bor de begge nu som nevnt fysisk konkret hjemme igjen, og ingen andre steder. Her kan de for eksempel til daglig også kontaktes på vår hus-telefon 53 76 76 87.
Hvor de nu også har gjenopptatt sin hjemmeskole, som de lovstridig ble holdt borte fra av sin mor.
   Som mor også lovstridig enda holder resten av barna borte ifra sin hjemmeskole, sin far og sitt hjemsted. En midlertidig kjennelse med basis i en frekk løgn ifra mor, som gjorde og gjør at retten midlertidig tilkjenner mor foreldreansvaret for barna endrer ikke dette faktum.

   Jeg beklager at hele dette saks-komplekset er noe komplisert, men jeg ønsker iallfall det var enklere enn realiteten er.
   Jeg beklager også at jeg enda ikke har hatt anledning til å konferere med min advokat, Brynjar N. Meling i Stavanger, om konkret Deres henvendelser i saks-komplekset. Det har enda hverken vært tid eller anledning til det, men han er orientert.
   Jeg vil imidlertid i løpet av denne uke oversende Dere, som et Vedlegg til dette brev, et skriv med henvisning til antagligvis de mest aktuelle øvrige lovparagrafer i Menneskerettsloven dere bør vise hensyn i saks-komplekset.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


---