-- 20090904-til-NAV-ang-frasigelse-trygd-rlh.html                 --- BREVENE ( ekstern ) ---
 
RLH: Avsendes pr. telefaks og e-post 04.09. 2009.

 

Til:
NAV,
Postadresse: Postboks 2011, 5504 Haugesund.
Kontoradresse: Møt på NAV lokalt. 5542 Karmøy. Åpningstid: 09:00 - 15:00.
Telefon: 81581000. Telefax: 52048021.
E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no  
Internettadresse:  www.nav.no  

Fra:
HANSEN, RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD

Dato:  fredag 04.september 2009

ANG. FRASIGELSE UFØRETRYGD
 
   Jeg henviser til telefonsamtaler og til mitt brev av 28.05. 09 om å frasi meg uføretrygden ( ekstern ).

   Det ble 06.07. 2009 i den forbindelse gjort et vedtak ifra deres side ( ekstern ), hvor min henvendelse om å frasi meg trygden ble avslått. Avslått med henvisning til Folketrygdloven paragraf 12-12 første ledd. Dere sier i vedtakets premisser at det der står at dersom det skjer en vesentlig endring i forhold som har innvirkning på inntektsevnen / arbeidsevnen til en person som mottar uførepensjon, skal uføregraden revurderes.
   Dere sier der at mitt krav er avslått fordi vilkårene ikke er oppfylt i mitt tilfelle.

   Jeg kan ikke se annet enn at dette må være en feil og forhastet ifra deres side.
   Trygden er vel en rettighet, og ikke en plikt?
   Jeg ba dessuten ikke om at uføregraden skal revurderes, men om at trygden skal opphøre.
   Jeg har vanskelig for å se at dere må gjøre et vedtak i så måte, og at vedtaket resulterer i et avslag.
   Jeg ble iøvrig ikke i forkant av vedtaket informert eller bedt om at jeg må grunngi et krav ifra min side om å frasi meg trygden. Dog ble jeg i telefon-henvendelse til meg ifra dere spurt om grunnen, som jeg da opplyste om, men som synes som å være misforstått.

   Jeg gav i telefonen klar og tydelig beskjed om at grunnen til at jeg nu frasier meg trygden er fler-delt. At grunnen er at Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord, ifra NAV har innhentet opplysninger om bakgrunnen for hvorfor jeg er uføretrygdet, og at hun uhyre grovt til skade og ødeleggelse for meg og min familie har misbrukt disse opplysninger ifra NAV.
   Og at grunnen også er at jeg mere bevisst er blitt klar over at jeg uberettiget mottar trygden. At jeg derfor ikke mere ønsker å ha den. At også diagnosen som er bakgrunn for trygden var og er feil.
   Og at jeg tilrettelegger for annen økonomisk inntekt. Arbeids-inntekt, også som selvstendig nærings-drivende.
   Og at de opplysninger Iren K. Hebnes innhentet ifra NAV i efterhånd ble uhyre grovt misbrukt også av andre. Særlig av min fra-separerte ektefelle Trude Monica Hansen og av Haugaland tingrett.

   Og jeg fortalte også at Trude Monica Hansen har bortført og fangeholdt våre barn for å tilrane seg barnetillegget i trygden i form av underholdsbidrag. At hun ønsker å tilrane seg optimalt av dette barnetillegg ved å fremsette krav overfor Haugaland tingrett med presisjon skreddersydd for maksimum økonomisk premiering av sin bortføring og sitt fangehold av barna. For eksempel og særlig ved å fremsette et sånn sett og på det vis skreddersydd krav om samvær, som i realiteten innebærer at barna frarøves sin far og far frarøves barna. Med andre ord særdeles grove kriminelle krav og hensikter, forsøkt skjult bak tilsynelatende ordinære sosiale mekanismer.
   Bortfaller realiteten i en slik premiering bortfaller samtidig også premiering for fangehold og sammenfallende mishandling og utnyttelse av barna.
   Den økonomiske motivasjon for å tilrane seg en falsk familiestand er et uhyre problem en så absolutt bør være oppmerksom på.

   Dette mitt brev er dog ikke en klage på deres underlige og antagligvis forhastede vedtak. Jeg har ifra annet hold blitt anbefalt å avvente situasjonen, for evt. på et senere tidspunkt igjen å gjøre et forsøk på å frasi meg trygden.
   Men dette brev er til deres informasjon, og forhåpentligvis rydder det opp i feilen og misforståelsene.


   Hilsen ifra

   Rune L. Hansen

Kopi tilsendes:
- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no