-- 20100318-Tilsvar-fra-Froydis-til-FY-nemnda.html                      --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html ( ekstern ) ---        

Kopi / avskrift - RLH:  


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale
saker i Rogaland
Postboks 247
4002 Stavanger

Fra:
Advokat Lill Hege Furulund Høimyr,
Advokatfirmaet Høimyr,
Karenslyst Allè 8 B,
0278 Oslo.
Oslo, 18. mars 2010                                    


TILSVAR

TIL

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
I ROGALANDSak nr: 10/087 (Omsorgsovertagelse) og 10/088 (Samvær)


Offentlig part:                         Haugesund kommune, barneverntjenesten

Prosessfullmektig:                   Adv. Kari Nesse
                                               Barneverntjenesten, p.b. 2160, 5504 Haugesund

Privat part:                    1.      Trude Monica Hansen, Skoglandveien 108, 5514 Haugesund

Prosessfullmektig:                   Adv. Trond Hjelde,
                                               P.b. 267, 5501 Haugesund


Privat part:                    2.      Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:                   Adv. Tone Lill Thingvold,
                                               St Olavsgt. 6, 4005 Stavanger


Privat part (15+):           3.      Frøydis Hansen, Erland, 5567 Skjoldastraumen

Prosessfullmektig:                   Adv. Lill Hege Furulund Høimyr,
                                               Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo


*************

Det vises til oppnevnelse som prosessfullmektig og anmodning om tilsvar innen 18.03.10.
Tilsvaret er rettidig inngitt.

På vegne av Frøydis Hansen (Frøydis) er det ønskelig å bemerke følgende:

Frøydis forteller at både hun og hennes søster Stauda Sofie Hansen har hatt det godt mens hun bodde hos far i perioden 16. mai 2009 til 13. januar 2010. Hun forteller at oppholdet hos far var fullstendig frivillig, og at begge søsknene befant seg der etter eget ønske.

Frøydis fulgte hjemmeundervisning hos far i denne perioden, men ikke i samme utstrekning som tidligere, grunnet saken som har pågått mellom foreldrene, og barnevernstjenestens

Side 2:

involvering i dette. Hun hadde også en helgejobb på Cafè Rodin i Etne, som hun trivdes med, og hvor hun tjente gode penger.

Frøydis ønsker gjerne skolegang (vanlig skole), men at hun også fortsatt kunne tenke seg hjemmeundervisning. Samtidig er hun nå innstilt på å gå på vanlig skole (Steinerskolen), og dette er så vidt man vet nå igangsatt mv.

Frøydis ønsker fortsatt å bo fast hos sin far, samtidig som hun er klar over at dette er umulig på nåværende tidspunkt. Frøydis har det ellers helt greit i beredskapshjemmet, men hun ønsker heller å bo hos sin mor, enn å være der hun er nå. Frøydis avviser at hun skal være manipulert og indoktrinert av far på noen måte. Hun avviser også at hun på noen måte skal ha påvirket sin søsken i forhold til deres forhold til og/eller kontakt med far.

Frøydis har ellers et godt forhold til sin mor, og de nå har jevnlig kontakt. Hun forteller også at hun har fått truffet sin far ved et par anledninger siden akuttplasseringen, og det har vært til stor glede for begge.

Mer enn noe annet ønsker hun seg nå tilbake til mor. Det vises til tilsvaret fra mors prosessfullmektig ( ekstern ), hvor det er vedlagt kopi av avtale mellom barneverntjenesten og mor om at hun og Stauda skal tilbake til mor. Denne avtalen ble inngått i januar d.å., og som følge av akkurat denne avtalen (og tidsaspektet om tilbakeføring til mor innen ca 3 måneder) trakk også Frøydis Hansen sin klage på vedtaket om akutt plassering.

Om ikke lenge er disse tre månedene nå gått. Frøydis er nå klar på at hun vil forholde seg lojalt til den omstendighet at hun skal bo fast hos sin mor, dersom barneverntjenesten nå er innstilt på å oppfylle sin del av avtalen, ved at hun tilbakeføres til mor. Frøydis vil også samarbeide rundt eventuelle iverksatte hjelpetiltak rundt mors omsorg for henne.

Samtidig ligger det nå, som godt kjent, en begjæring om omsorgsovertagelse til behandling hos Fylkesnemnda. Dette er utvilsomt et løftebrudd fra barnevernets side både overfor mor, og overfor Frøydis. Begjæringen om omsorgsovertagelse ble utarbeidet under èn måned etter at ovennevnte avtale ble undertegnet av mor og barneverntjenesten. Videre er enkelte av hjelpetiltak i hht denne avtalen nå bare så vidt kommet i gang, slik at man umulig kan si om de har eller vil kunne avhjelpe omsorgssituasjonen hos mor, dersom og ved at Frøydis faktisk også i realiteten bor hos sin mor.

Det synes som barnevernet hele tiden har vært fast bestemt på at barn skal plasseres permanent under offentlig omsorg, og inntrykket er etter dette at både mor og Frøydis ved avtalens ordlyd har blitt ført bak lyset av barnevernet.

Frøydis ønsker under ingen omstendighet å bli plassert under offentlig omsorg, og mener dette ikke vil være til beste for henne. Hun ønsker å bo fast hos sin mor, og hun håper at dette vil skje så raskt som mulig.

Side 3:

Frøydis mener også at samværet slik som foreslått i sak nr 10/088 ikke er tilstrekkelig verken hva gjelder mor eller far.

Det nedlegges slik

Påstand:

1.
     Sak nr 10/087 (omsorgsovertagelse) Haugesund kommune v/barnevernstjenestens forslag for Frøydis, tas ikke til følge.

2.
     Sak nr 10/088 (Samvær) Haugesund kommune v/barnevernstjenestens forslag til samvær tas ikke til følge.Med vennlig hilsen

Lill Hege Furulund Høimyr  ( + signatur )
Advokat


Tilsvar er i 7 eks, hvorved 2 eks sendt adv Thingvold og 2 eks sendt adv Hjelde. 
Adresse:

Advokat Lill Hege Furulund Høimyr,
Advokatfirmaet Høimyr,
Karenslyst Allè 8 B,
0278 Oslo.

Tlf: 23 12 06 35.
Faks: 23 12 05 10.
Mob: 93 05 16 16.
E-post: post@advokat-hoimyr.no  
www.advokat-hoimyr.no  
Driftskonto: 810 122 565 15
Klientkonto: 810 122 565 90
Org.nr.: NO993 779 180MVA

---