-- 20100611-Stevning-Innkalling-fra-Haugaland-tingrett.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---  
         
Kopi / avskrift - RLH: Dette dokument ankom meg pr. post 12.06. 2010.
I samme konvolutt var iøvrig følgende dokumenter er: 
20090306-Beslutning-Besoksforbud-m-v.html ( intern ) -
20100604-Paategningsark-Besoksforbud-m-v.html ( intern ) -
20100611-postforkynning-m-m-kvittering.html ( intern ) -   

Dok 2            
Fra:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund.

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

Deres referanse:       Vår referanse:  10-093120ENE-HAUG         Dato:  11.06.2010 


Innkalling til rettsmøte om besøksforbud
Den offentlige påtalemyndighet mot Rune Leander Hansen


Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har nedlagt besøksforbud overfor Rune Leander Hansen i forhold til .

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har framsatt begjæring om at tingretten i medhold av straffeprosessloven § 222 a avsier kjennelse om å opprettholde dette besøksforbudet.

Retten skal ta stilling til om politiets begjæring skal tas til følge eller ikke. I den anledning innkaller vi deg til rettsmøte

      tirsdag 29. juni 2010 kl. 1230 i Haugaland tingrett, Rettssal 11. 

Du vil under rettsmøtet få anledning til å avgi forklaring.

Du har ikke plikt til å møte. Dersom du ikke møter og det ikke er opplyst eller sannsynlig at du har gyldig fravær, vil retten avgjøre saken på grunnlag av saksdokumentene.

Når en sak om besøksforbud i eget hjem bringes inn for retten, har den som forbudet er rettet mot, rett til forsvarer, og den som forbudet skal beskytte, har rett til bistandsadvokat. Det samme gjelder når besøksforbud på grunnlag av mulig overtredelse av straffeloven § 219 bringes inn for retten.


Haugaland tingrett

Gunn Elisabeth Johansen  (( underskrift + stempel ))
konsulent

Sendes
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til forkynning for Rune Leander Hansen
Sendes fornærmede til underretning


---

Adresse:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52 70 14 00. Telefaks: 52 70 14 01.
Saksbehandler: Gunn Elisabeth Johansen, telefon 52 70 14 42.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett / E-post:
www.domstol.no  
haugaland.tingrett@domstol.no
 

---