----- Denne side: db201606.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 
----- 
---  Juni 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. juni 2016:

   Regn, vått og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, fuktig, yr og mellom 15 og 12 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. 11 klokken 22. Halv-mørkt, vått, yr disig og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153480054746875

   Grunnloven § 49 sier:

   "Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget"

   Det er altså folkeviljen som skal representere den lovgivende makt.

   Folkeviljen blir systematisk tilsidesatt av landets domstoler og av landets utøvende makt.

   Derfor har vi, folket, et ansvar for å kjempe mot den kontinuerlige neglisjeringen av folkeviljen, som gjøres av dømmende og utøvende makt.

   *

   Mailen Rosa Rugosa:
   Viktig !!! ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

   Inge Bjart Torkildsen:
   Dersom ingen evolusjon blir det omsider revolusjon. Appeller til fornuften. Ingen er tjent med maktmisbruk...

   Hubert Schabel:
   Et spørsmål, Marius Reikerås: Finnes der i Norge en rett, sammenlignbar med tysk "Verfassungsgericht", som gransker lover for deres samsvar med grunnloven?

   Marius Reikerås:
   Nei Hubert

   Hubert Schabel:
   Hvem er det i Norge som kontrollerer dette?

   Greta Solheim:
   Vet ikke om dette kan sammenlignes med tysk system. Men i dette landet har bukken fått i oppgave å passe havresekken. Den oppgaven å kontrollere at lover og forskrifter er i samsvar med Grunnloven, er nemlig lagt til Høyesterett jf konstitusjonell sedvanerett og nå lovfestet i Grl § 89 (tror det er den paragrafen). Høyesterett ivaretar som seg hør og bør bare oppgaven når det passer seg sånn. Jeg har bl a angitt til Høyesterett at den forskjellsbehandlingen som fremgår av rettsgebyrforskriften § 3, strider både mot likhetsprinippet i Grl § 98 og EMK art 14. Dette har det tydeligvis passet Høyesterett å hoppe bukk over.

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst skal kunne passe på at lover, regler og avgjørelser er i samsvar med Grunnloven og Menneskerettsloven! Uten ville enkelt-mennesket og sivilbefolkningen ha blitt frarøvet sin myndighet! Og det er jo blandt annet det som stadig verre og verre og grovt kriminelt har skjedd i dagens Norge!

   George Smadu:
   Norway hat kein Verfassungsgericht! Sie brauchen keines!
   Norway has no constitutional court! You don't need one!

   Rune L. Hansen:
   Det både er og skal være ulovlig og straffbart for ethvert menneske, uansett hvem i eller utenfor den offentlige forvaltningen det er, å medvirke i godkjenning eller bruk av ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, dommer eller regler som foruretter et eller flere medmennesker.
   Dette er en meget viktig og sentral selvfølgelighet.

   George Smadu:
   Rune L. Hansen In english or German , please! The computer translation is idiotic!

   Rune L. Hansen:
   It both is and shall be illegal and punishable for any human being, no matter who in or outside the public administration that is, to participate in approval or use of illegal laws, rulings, judgments or regulations that is wronging one or more human fellows.
   This is a very important and central platitude.

   Rune L. Hansen:
   Reelle valgmuligheter og reell offentlig lovlydighet er en forutsetning for at folket skal kunne ha lovgivende makt. Begge disse forutsetninger er fraværende i dagens Norge.

   Andreas Harald Aure:
   Men er ikke "folkeviljen" nokså ubrukelig som kriterium for rett og urett?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke den kriminelle folkeviljen det siktes til!

   Greta Solheim:
   Andreas: Jeg tenker Marius mener at politikerne som vår lovgivende myndighet skal reprensentere folket og utgi lover som generelt ivaretar folk flest interesser, istedet for å gjøre folket til motstandere og inngå allianser med utøvende myndighet (regjeringen) og dømmende myndighet (domstolene)- De 2 sistnevnte inngår jo i stor grad ikke bare allianser, men støtter hverandre fullstendig. Mens Stortinget/lovgivende myndighet sover søtt, og er fornøyd med å utgi lover. Å kontrollere at utøvende og dømmende myndighet følger lovgivningen, nei det bryr Stortinget seg katta i.

   Andreas Harald Aure:
   Vi har to problemer i statsforfatningen i Norge.
   1. Manglende reell maktfordeling.
   2. Maktfordeling er noe annet enn maktpulverisering. Den øverste makten bør med rette være hos folket. Men folket har abdisert.

   Regjering og domstoler skal utføre de oppgaver folket har gitt dem i lovs form. Som Lincoln sa: "Regjeringen bør utgå _fra_ folket, bør utøves _av_ folket, og skal utøves _for_ folket... (Lincoln: "Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth").

   
---
---

   Henrik Hammerhei Slevigen, 01.06. 2016 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/1099236360136594/

   Noen som vet hvordan Høyesterettssaken endte? Har noen dommen?

   - Mor nekter far samvær ned datteren. Det er svært lite rettspraksis på dette. Høyesterett må avgjøre om retten til å kjenne sitt biologiske opphav vinner over morens behov for trygg omsorg. Dagens rettspraksis er opp mot tyve år gammel, sier morens advokat Gro Hamre.

   Farens prosessfullmektig, advokat Arild Humlen, betegner samværskonflikten som en typesak for Høyesterett.

   - Høyesterett skal avgjøre om en av foreldrene kan motarbeide samvær så mye at det blir regelen og utfallet når rettsapparatet avgjør saken. Deretter må Høyesterett vurdere om brudd på forholdet til en av foreldrene er til barnets beste, sier Humlen.

   Fire år med krangel

   Krangelen om barnet har vart i fire år.

   Da ble barnefaren anmeldt for seksuelle overgrep mot konas datter fra et tidligere forhold. Påtalemyndigheten henla saken.
   Moren mener fortsatt at barnet ble utsatt for seksuelle overgrep.

   Eksmannen bestrider fortsatt anklagene på det sterkeste.

   Samværskonflikten havnet i tingretten. Der vant barnefaren og fikk samvær under tilsyn 16 timer i året. Deretter ble saken anket.

   Agder lagmannsrett delte seg i et flertall og et mindretall.
   Flertallet mente at samvær kunne føre til så høy belastning og stress at det kunne gå utover omsorgssituasjonen til seksåringen.

   Retten tuftet sin avgjørelse på uttalelsene til to uavhengige sakkyndige psykologers faglige vurdering om hva som er barnets beste. Konflikten beskrives som fastlåst med gjensidig negative holdninger foreldrene imellom.

   Null samvær

   Derfor gikk barnefaren fra 16 timer samvær i året til intet samvær, selv om han ble beskrevet som aktiv og tilstedeværende sammen med datteren.

   Mindretallet mente det er svært uheldig å vokse opp uten å kjenne faren. Dommeren påpekte også at mannen er i stand til å vise omsorg samt vise forståelse for at barnemoren forlangte at samværet med datteren skulle skje under tilsyn.

   - Det er ikke til mitt barns beste å vokse opp uten å kjenne sin far. Det er brudd på både lov og menneskerettighetene. Denne saken har stor prinsipiell betydning for mange foreldre i Norge som havner i opprivende konflikter om sine barn, sier mannen til VG.

   Gjensyn

   Siden datteren var svært liten, har han sett henne samlet i seks timer. Nylig så han henne igjen.

   - Hun sto rett foran meg i kø på Gardermoen sammen med sin mormor. Vi hadde blikkkontakt. Jeg følte hun kjente meg igjen. Slik saken er nå, kunne jeg ikke gjøre meg til kjenne eller si noe, sier mannen.

   Høyesterett skal avgjøre: Best uten barn?
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyesterett-skal-avgjoere-best-uten-barn/a/10135836/
   KRISTIANSAND (VG) Foreldrene krangler så mye at Høyesterett skal avgjøre om barnet har det best uten samvær med faren.
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringens Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   La ikke den politiske mafiaen levere premissene!

   Kristian Rønås:
   Henrik Hammerhei Slevigen ring høyesteret og spør ?

   Per Kristian Mathisen:
   «Samfunnets manglende forståelse av incest-problematikken gjør at barn er rettsløse. I incest-saker vil det sannsynligvis være en psykopat involvert, enten som den som usant påvirker barnet til å komme med en slik beskyldning, eller som overgriper.»

   Per Kristian Mathisen:
   Hva vet vi om kvinner som fremmer falske anklager?
   De som fremmer falske anklager har sannsynligvis en personlighetsforstyrrelse som dramatiserende, borderline, passiv-aggressiv, eller paranoid. De som fremmer falske anklager synes å være svært defensive og rigide, for å ha dårlig innsikt og en tendens til å nekte for personlige svakheter. De pleier å være svært bekymret og følsomme for hvordan andre oppfatter dem. De som fremmer falske anklager har en tendens til å blande følelser med fakta.
   [Falske anklagere] vil sannsynligvis misforstå oppførselen til andre og reagere på stressende situasjoner på mistilpassede måter. Avhengig av den spesifikke personlighetsforstyrrelsen, er de preget av ustabilitet i humør, impulsivitet, upassende emosjonelle overreaksjoner, behovet for anerkjennelse og oppmerksomhet, og de har vanskeligheter med å håndtere sinne og konflikt.
   Hva vet vi om menn som blir utsatt for falske anklager om vold og overgrep?
   De har en tendens til å være en vanlig hyggelig fyr som har en mer omsorgsfull og passiv personlighet. Det er usannsynlig at disse mennene er sosialt aggressive eller konkurrerende. De har en tendens til å mangle innsikt i deres personlige relasjoner, noe som kan forklare hvorfor så mange av disse mennene er kastet ut i en loop når deres ex kaster dem under bussen - selv når hun har gjort trusler gjennom hele ekteskapet om å ringe 911 og få ham arrestert.
   I tillegg kan disse mennene, på grunn av deres sensitive og omsorgsfulle natur, være mer sårbare for relasjoner med trengende og manipulerende kvinner. Når de er i et forhold med en høy-konflikt (HCP) og / eller voldelig personlighetsforstyrret kvinne (APDI), kan de oppføre seg noe passivt samtidig som de naivt fortsetter å håpe at alt vil ordne seg til slutt.

   Glenn Aaserød Korsmo:
   Lett å kjenne seg igjen her..

   Rune L. Hansen:
   Det er enda mange som har vanskelig for å forstå eller å tro at dagens norske dommere er de mest sentrale nøkkelpersoner i og for en politisk og offentlig kidnapper-mafia. Dog er det uansett slik det er. Og det har smittet og smitter videre fra land til land. Kidnapping i offentlig regi av barn og foreldre er lønnsom menneskehandel, men ødelegger menneskene og samfunnet. Ødeleggelsene blir forsøkt holdt skjult og fortiet av de medvirkende, men er både folkemord og groveste slags forbrytelser mot menneskeheten.

   Rune L. Hansen:
   La ikke den politiske mafiaen og dens dommere eller medspillere levere premissene!

   
---
---

   Jarle Mjøen, 01.06. 2016:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1680451905586088&id=100008638848664

   Når jeg leser at mennesker blir stevnet og varetektsfengslet for å ha sagt eller skrevet såkalte "upassende" ord om/til offentligheten i Norge, da reagerer jeg.

   Når vi vanlige borgere hevder det vi mener er vår rett og kaller en spade for en spade, så tåler ikke AS Norge dette. Men når offentligheten selv begår lovbrudd krenker oss ved å ta fra oss våre menneskeretter, da skal ikke vi ha lov til å bemerke dette. Snakk om at det offentlige Norge har snudd alt på hodet. Men det er vel riktig slik jeg har hørt politiet hevde, at vi er en politistaten som beskytter bare det offentlige. Vi vanlige borgere har ingen beskyttelse/rettferdighet lengre.

   *

   Anne Shrestha:
   En alldeles riktig refleksjon Jarle.... snakk om å skyte seg selv i foten... kan ikke komme ut heldig ...

   Vedic Seiersson:
   Og sauene sitter forran KOPEKASSA og skjønner ikke bæret av hva som skjer rundt de .

   Grethe Frogopsahl:
   Hvordan skal vi vekke de, informere de? Har du tanker rundt det?

   Vedic Seiersson:
   Ja og det verste av alt er at det er så enkelt at ingen ville tro at det gikk ann .

   Grethe Frogopsahl:
   Vedic Seiersson etterhvert er vi heldigvis mange som kjenner den grusomme sannheten.

   Reidun Lucie:
   Du har rett, hva skjer rundt oss for tiden ? Barn blir tatt fra foreldre uten grunn. Blir de lei seg, blir de tvangsmedisinert og stengt inne på en psykiatrisk avd. uten kontakt med omverden og sprøytet full av narkotika og sluppet ut etter mange mnd. syk etter oppholdet. Og da får de en diagnose. Det er rett og slett grusomme tilstander i Norge. Hadde det ikke vært for at vi har sosiale medier, hadde dette ikke kommet frem. A-pressen som er kjøpt av enkelte politiske partier og andre maktsyke, forfekter ikke denne sannheten .... Folk må våkne!

   Grethe Frogopsahl:
   Helt enig med deg!

   Spiros Jarenoglou:
   i følge nye politiloven politiet er pålagkt og ta våre på kun interese av staten og bedriftenne

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1020937414622685/

   Roy Nilsen:
   Raddisene er desperate

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153481670116875

   Del 5 av 5

   2.4 Det offentliges hevn mot x ved at han sitter i isolat.

   Som følge av at x har hatt kontakt med undertegnede har han, i følge eget utsagn, blitt satt i isolat og hvor han sitter 23 timer i døgnet.

   For å få fengselsledelsens egen versjon, skrev jeg denne mailen den 20. mai:

   x satt i isolat?

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, May 20, 2016 11:57 am
   To: postmottak.trondheim-fengsel@kriminalomsorg.no
   Cc: postmottak@jd.dep.no

   Til den det gjelder.

   Vedrørende: x.

   Jeg har vært hyppig i kontakt med x, også etter at han ble satt i varetekt i Trondheim fengsel.

   Jeg hadde senest en prat med ham sent i går, og det er på bakgrunn av denne at jeg nå henvender meg.

   Jeg skal selvsagt ta høyde for at jeg bare har hørt x versjon, men det han fortalte til meg i går kveld, gjør meg dypt bekymret for hans rettssikkerhet.

   Han fortalte nemlig at han hadde blitt satt på isolat, etter at han hadde redegjort for at han ønsket min hjelp hva hans menneskeretter angår.

   Hvis det medfører riktighet at dere har straffet han ved å sette ham på isolat som følge av hans kontakt med meg som menneskerettsjurist, så er det en svært alvorlig menneskerettskrenkelse.

   Jeg gjør oppmerksom på at de som forvalter makt i fengselet har et selvstendig ansvar med å etterleve menneskerettene, og at det følger av EMK artikkel 6 nr 2, følgende:

   2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

   3. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende
minsterettigheter:

   c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

   Den Europeiske Menneskerettdomstol (EMD) sier om dette i dommen EZEH AND CONNORS v. UK:

   “B. Compliance with Article 6 § 3 (c)

   1. The second limb of Article 6 § 3 (c)

   “103. The Court reiterates that the Convention requires that a person charged with a criminal offence who does not wish to defend himself in person must be able to have recourse to legal assistance of his own choosing (see Campbell and Fell, cited above, p. 45, § 99, and Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p.15, § 31).”

   Altså:

   Om x som også har full rett til å være selvprosederende, ønsker rettslig bistand, kan han selv velge hvem han vil ha slik rettslig bistand fra.

   Jeg gjør også oppmerksom på at selv om x sitter i varetekt, så er han altså ikke dømt og dermed å anse som uskyldig.

   Om x er satt på isolat fordi han velger å hevde denne rettigheten, så bryter fengslet hans grunnleggende menneskeretter.

   Jeg ber følgelig om en tilbakemelding fra fengselet på dette innen tirsdag. Om slik tilbakemelding ikke er gitt innen utgangen av den dagen, legger jeg til grunn at x versjon stemmer.

   Alvoret i denne mail, gjør at jeg gjør den offentlig i anonymisert versjon.

   Bergen, den 20.5.16

   Marius Reikerås

   Jeg legger selvsagt til grunn at x får kopi av denne epost.

   Fengselsledelsen har ikke tatt seg bryte med å svare, og jeg legger dermed til grunn at x har sittet i isolat i lang tid allerede.

   Dette er et uforholdsmessig inngrep, basert på hevnmotiver fra det offentlige som bryter med EMK artikkel 3.

   Det vil være naturlig å inngående drøfte bruddene på artikkel 3 i en selvstendig sak mot det offentlige, men det plikter at lagmannsretten vurderer det fatum at han er satt i isolat over lang tid opp mot artikkel 3.

   2.5 Brudd på EMK artikkel 6 og 8, ved at fengslet i Trondheim neket meg i å snakke med x dagen etter kjennelsen

   From: marius@reikeras.no

   Date: Fri, May 27, 2016 12:06 pm

   To: postmottak.trondheim-fengsel@kriminalomsorg.no

   Til den det måtte vedgå.

   Det vises til nedenstående epost.

   Jeg er i Trondheim utelukkende for å prate med x, i forbindelse med det faktum at han ønsker at jeg skal bistå han,som menneskerettsjurist, med å ivareta hans grunnleggende menneskeretter.

   Det innbefatter støtteskriv ifm hans anke til Hålogaland lagmannsrett, forberedelser til klage til Den Europeiske Menneskerettsdomstol og informasjon om hans situasjon til FNs torturkomitee.

   I det jeg var på vei for å besøke x i profesjonelt øyemed, ble jeg ringt opp av en ansatt i Trondheim fengsel fra tlf 73826002.

   Han ga meg, for øvrig i det jeg oppfattet som en svært uhøflig tone, klar beskjed om at jeg ikke fikk møte x, noe som jeg oppfatter som et alvorlig brudd på hans grunnleggende menneskeretter.

   Ved At Trondheim fengsel nekter meg i å møte med x,så hindrer det offentlige meg i få tilstrekkelige opplysninger som snarest skal sendes Hålogaland lagmannsrett i forbindelse med mitt støtteskriv til anken.

   Det er et grunnleggende fastslått prinsipp, om fritt forsvarervalg etter EMDs prinsipplære,og denne retten hindrer det offentlige både x og meg nå i å utøve.

   Kopi av dette krav sendes også Justisdepartementet som overordnet instans.

   For øvrig legges denne eposten ut offentlig i anonymisert form.

   Jeg vil selvsagt også gjøre de respektive internasjonale organer oppmerksomme på dette forhold.

   Trondheim, 27 mai, 2016

   Marius Reikerås

   Det ovennevnte viser at Norge begår grove menneskerettsovergrep mot x.

   Jeg bemerker avslutningsvis at jeg vil oversette dette skriv slik at de respektive internasjonale myndigheter, som tidligere ved en rekke ganger har kritisert Norges bruk av varetekt, blir informert.

   *

   May Britt P. Tangmo:
   Du e rå!

   Alf Reuss Kollsete:
   Jeg har den ALLER STØRSTE RESPEKT FOR DITT ENGASJEMENT Marius! Dersom det skulle vere riktig at x er satt på isolat, på grunn av ditt engasjement for han, er jo det en FLOTT ATTEST til deg, de har bare ikke skjønt at du har gode kontakter internasjonalt! Det kan komme til Å KOSTE DEM DYRT!

   
---
---

   Harald Tancred Paulsrud Bye, 01.06. 2016 via Menneskehandel-Norge:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/906085059501168/

   Barnevernets logikk:

   Fjern barn fra sine foreldre, overse at barnet opplever dette traumatisk, overse familiens traume, og tro at barnet etter få uker er så knyttet til fosterforeldrene at de ikke kan flytte tilbake til foreldrene de hadde god tilknytning til.

   Når barnet så fyller 18 år, flytter det fra fosterforeldrene. Siden barnevernet har sabotert det meste av kontakten med foreldrene er denne tilknytningen svekket, evt "tilknytning" til fosterforeldre opphører ved 18 års alder.

   Barnet søker tilbake til foreldrene, men tilknytningen er livsvarlig skadet, traumene ved den tidlige flyttingen er ubearbeidet, barnevernet og fosterfamiliern har skapt et inntrykk av at de biologiske foreldrene er dårlige foreldre.

   Barnevernets ansatte, psykologen og politiet som fjernet barbet tror alle at de har gjort en god jobb, det er tross alt "barnets beste" som er viktigst.

   Personlig mener jeg at alle de involverte "fagpersoner" er overgripere som skader barn for livet, og som ødelegger vårt samfunn ved å skade familien som er grunnsteinen i et fungerende samfunn.

   *

   Nawzad Bradosti:
   bravo

   Amine Samier:
   Bv er skamme Bv er pedofiler system Bv må vekk

   Rune L. Hansen:
   Ja, men at de tror de har gjort noe bra eller en god jobb kan nærmest umulig være sant. Så utrolig dumme kan knapt noe som helst menneske være. Og selv om de virkelig hadde vært så dumme så er det omtrent likså umulig for noen å være så utrolig uvitende.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. juni 2016:

   Disig, vått, yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og disig himmel utover formiddagen og eftermiddagen. Jeg er ferdig med skissen til ankeskrivet, men venter til i morgen tidlig formiddag med helt å gjøre det ferdig og avsendt. Litt yr og torden også og omkring oppmot 17 og 18 pluss-grader. Halv-mørkt og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153483247161875

   Elin P. Gregusson skriver noe som angår DEG og DIN rettssikkerhet.

   Jeg la nettopp inn følgende kommentar til en av Aftenpostens artikler vdr. โ€ช#‎panamapapersโ€ฌ. (4. april 2016 kl. 15.59)
   http://www.aftenposten.no/…/DNB-styret-ber-om-redegjorelse-…

   Det forbauser lite om det sensureres. Jeg er vant til det. Aftenposten er vel regnet som Schibsteds mest veldresserte barn. I Norge avslører vi sjelden noe ordentlig "på ordentlig".

   Vi kan alltids ta en Harry vannverksjef på Romerike med farm i Afrika, som gir en borerigg finansiert av skattebetalerne til guttungen i bursdagsgave - så han kan ha det litt gøy i hagen, men ellers er det mest på lissom.

   Man gransker seg selv, og så konkluderer man med at det ikke er skjedd noe galt, men at man er skikkelig glad for påminnelsen, som gjør at man vil bli ENDA mer skjerpet. Jeg husker Rune Bjerke, Jens Stoltenberg og Karl Eirik Skjøtt-Pedersen etter den utrolige SMS-utvekslingen dagen før krisepakkeutdelingen i 2008, og synes nærmest jeg hører Rune allerede....

   Men lite er bedre enn hvis jeg tar feil, og innlegget får stå.

   "I et notat til Aftenposten skriver DNB at undersøkelsen av det som har skjedd blir ledet av juridisk avdeling i DNB. Det skjer med utgangspunkt i et mandat som er kvalitetssikret av advokatfirmaet Thommesen"

   Skal disse avsløringene fra Aftenposten begrenses til granskning av ETT norsk advokatselskap, må det bli advokatfirmaet Thommessen.

   Her er det/har nylig vært samlet så mange advokater med så mye makt og familiære relasjoner til andre med ENORM makt, at det er knapt til å tro.
   http://www.thommessen.no/mennesker/partnere/

   Fire tidligere partnere som ikke står oppført lenger:

   1.
   Eva Kristine Schei, gift med tidligere Høyesterettsjustitiarius Tore Schei, investor i blant annet Storebrand Optimér. Nå pensjonist.

   2.
   Christian Bruusgaard, mangeårig styreleder i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Ble felt i denne svært alvorlige KOFA-saken, uten at det fikk konsekvenser for ham. Han fortsatte i posisjonen der han presumptivt skulle kontrollere andre advokater. Dette er en underkommunisert skandale som tradisjonelle medier ser ut til å ha oversett.

   http://www.kofa.no/…/2009-229%20Marius%20Reiker%C3%A5s%20-%…

   3.
   Christian Lund, gift med NHO-leder Kristin Skogen Lund. Nå dommer i Borgarting lagmannsrett.

   http://www.thommessen.no/.../thommessen-partner.../...

   4.
   Arne Ringnes, nå dommer i Høyesterett.

   ****

   "Fortsatt-partner" i advokatfirmaet Thommessen, Frode Elgesem er gift med Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith (datter av tidl. Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith). Smith er eksplisitt og kraftig tilhenger av lukkethet rundt nettopp dette med bevegelser klientkonti, altså til Økokrim/skattemyndighetene ved skjellig grunn til mistanke om eksempelvis overførsler til skatteparadis. Hvorfor er hun det?

   Tidligere partner, nå Senioradvokat, Sverre Koch var mistenkt av Økokrim for skatteunndragelser/overførsler til skatteparadis. Han ble frikjent.
   http://www.thommessen.no/.../faste.../sverre-e-koch/

   Merk følgende:

   Høyesterett reddet i realiteten sine egne, da de opphevet kjennelsen i Borgarting lagmannsrett om å gi skattemyndighetene innsyn i Thommessens klientkonto i forbindelse med kvalifisert mistanke om overførsler til skatteparadis. โ€ช#‎Transocea nโ€ฌ
   http://advokat.mobi/HR-2010-02212-A

   Nåværende Høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, var førstvoterende i Høyesterett da denne eventyrlige gavepakken ble servert finanseliten og forretningsadvokater generelt, og blant annet hennes daværende leder Tore Schei og hans ektefelle, spesielt.

   Advokatfirmaet Thommessen ble i sistnevnte sak representert av advokat Erik Keiserud (Hjort), nåværende leder i Advokatforeningen. Han ga justisminister Anders Anundsen råd, da ny Justitiarius skulle velges.

   Det er aldri dumt å ha sine egne venner, tidligere kolleger og familiemedlemmer plassert i Borgarting og Høyesterett. Ikke i tingretter heller, for den saks skyld.

   Den samme mekanismen kan nok komme godt med nå som Rune Bjerke sørger for kvalitetssikring fra selveste advokatfirmaet Thommessen.

   Man behøver ikke være spesielt kvikk i knollen for å forstå alvoret. - Og dette sitter det altså nokså mange musestille journalister og jurister og vet..

   *

   Kjetil Martinsen:
   Det dbebbårjrvee
.  B

   Lilje Konvall:
   Er det rart ein gjer opp kampen mot staten ? Dei styrer alt som skal ut.....ikkje meinst det dei ikkje vil ha ut.... SKREMANDE !

   Sandy Lunoe:
   Da jeg jobbet i Afrika i mange år var jeg vant med stammetilhørighet og bekjentskapskorrupsjon. Da jeg kom til Norge var jeg overrasket å finne lignende tilstander.

   Elin P. Gregusson:
   - Og det sluttet ikke med det jeg skrev 4.4.16, for det er mange med makt som vil ha flere finansvennlige sjeler inn i Høyesterett. Og hva er vel mer naturlig enn å få inn Cecilie Østensen Berglund?
Finansklagenemndas grenseløse tidligere nestleder og leder....
   http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/05/24/1101/kan-bli-landets-yngste-hyesterettsdommer

   "Alle" vet at FinKN-Bank er 100% finansiert og kontrollert av finansnæringen, og at Østensen Berglund ofret folk i hopetall mens hun skjulte økonomisk kriminalitet begått av kyniske "finansielle rådgivere" i ACTA, DNB, Nordea, Storebrand Bank osv.

   Det er helt ufattelig at Forbrukerrådet og ansvarlige politikere ikke har sørge for å slutte seg til konkrete forslag om å etablere et uavhengig og kvalitativt forsvarlig kontrollinstitutt innen finans i Norge...

   Kan bli landets yngste høyesterettsdommer
   To lagdommere fra Borgarting lagmannsrett er innstilt til de to ledige embetene i Høyesterett.
   dn.no

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207290127706216

   Er lukkede rettssaker eller rettsbehandlinger lovlige?

   Nei, det er ikke det. Menneskerettsloven v5&6 (Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter) Art 14 p1 ledd 1 av 3 har lovbestemt, at:
   "Alle skal være like for domstolene. Enhver har ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar handling eller av spørsmål om hans rettigheter og forpliktelser i et tvistemål, rett til upartisk og offentlig rettergang ved en kompetent, uavhengig og upartisk domstol som er opprettet i henhold til lov."

   Klart og tydelig og utvetydig lovbestemt. Men finnes det lovlige unntak som opphever denne lovbestemmelsen, eller som i større grad enn strengt nødvendig kan begrense sivilbefolkningens innsyn og kontroll med hva som skjer i en rettssak eller rettsbehandling?

   Er fortsettelsen av Art 14 p1, altså ledd 2 av 3, et slikt unntak? Der er følgende lovbestemt:
   "Pressen og offentligheten kan utelukkes fra hele eller en del av rettergangen av hensyn til sedelighet, den offentlige orden (ordre public), eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, eller hvis hensynet til partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning retten finner det strengt nødvendig når offentlighet på grunn av ekstraordinære forhold vil skade rettferdighetens interesser"

   Er dette et unntak, eller bare en nødvendig begrensning i forhold til konkret hva (f.eks. i forhold til navn) som maksimalt kan utelukkes fra sivilbefolkningens innsyn - og kontroll?
   Uansett, det hverken utelukker eller opphever første ledd av Art 14 p1. Ledd 2 av 3 er blandt annet for å beskytte mot ulovlige krenkelser av noen sitt privatliv eller mot andre menneskeretts-forbrytelser. Og er altså ikke ment som noe annet enn konkret hva som er lovbestemt, inklusivt også i ledd 1 av 3.

   Det samme gjelder selvfølgelig også ledd 3 av 3 i Art 14 p1, hvor det er lovbestemt, at:
   "dog skal enhver dom i en straffesak eller i et tvistemål offentliggjøres med mindre hensynet til mindreårige krever at dette ikke skjer, eller rettergangen gjelder ekteskapssaker eller saker om foreldremyndighet eller vergemål for barn."

   Er altså lukkede rettssaker eller rettsbehandlinger lovlige?

   Nei, det er ikke lovlig med mere enn strengt nødvendig lukkede rettssaker eller rettsbehandlinger. Hvilket uansett ikke skal kunne oppheve eller ugyldiggjøre Art 14 ledd 1 av 3.

   
Menneskerettsloven v1&2 (EMK) Art 6 p1 har også en tilsvarende lovbestemmelse, hvor de samme tre forhold gjør seg gjeldende - og ordlyden er slik:
   "Retten til en rettferdig rettergang / 1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser."

   Dessuten er det også viktig å være oppmerksom på at absolutt ingen har monopol på de premissene som skal kunne brukes i eller for en rettsbehandling av en sak, hva enn den gjelder. Premissene for sakens konklusjoner skal og må være objektive og lovlige. Det er de for eksempel ikke hvis dommeren sier at saken gjelder foreldremyndighet for barn, når saken egentlig gjelder barn som er eller ble kidnappet av offentlig ansatte. Hvilket jo er noe ganske så helt annet.

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. juni 2016:

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ankeskrivet ( ekstern) avsendte jeg pr. e-post litt før klokken 10 i dag. Sol fra dus blålig-hvit himmel og opp mot 20 pluss-grader utover formiddagen. Oppmot 25 frem mot klokken 14. Og 16 klokken 22. Myske, syriner, epletrær, gyvler, jordnøtt, hageblåbær og mye annet blomstrer og kvann og ramsløk og gressløk og azaliaer og rhododendroer, gullregn, spanskekjørvler og mye annet har så vidt begynt å blomstre. Løkurtene blomstret noen dager nu og er nesten helt ferdig med den snare og beskjedne blomstringen sin og har begynt å få frøbelger allerede. Rabarbraen er klar for å høstes enda en gang. Dunkelt, 14 pluss-grader og nokså stille mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153485272936875

   Albert Johnsen med dagens:

   Det er viktig for makta at grasrota ikke blir representert i arbeidet med å etablere menneskerettene i det norske samfunn. Den teoretiske bobla kan bli forstyrret med faktiske opplysninger fra virkeligheten.

   *

   Aina Gregersen:
   ๐Ÿ˜‚

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken demokrati eller rettsstat eller argumentasjon hvis en stor eller liten politisk eller juridisk klikk bestemmer hvordan lov og rett eller demokrati skal fortolkes eller bli forstått. Levende argumentasjon og fremadskridende saklige og ingen forurettende bedømmelser fra allsteds i samfunnet er en forutsetning for både demokrati og rettsstat.

   Geir-Ole Isaksen:
   Innertier. !

   Signy Johnsen Strøm:
   Godt sagt.

   Elise Lang:
   Ja , og der kommer § Unntatt offentlig inn!

   Elise Lang:
   Som Per Sørå påpekte her forleden, er det sjeldent at noe ikke er unntatt off.!

   
---
---

   Oddvar Espegard, 03.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1135660489788212/

   Jeg ønsker å sette fokus på barnevernet i Naustdal Kommune og Rådmann Øyvind Bang Olsen.

   Kopi av brev sendt 1.februar 2016

   Åpent forsvarsbrev

   Til
   Rådmann Øyvind Bang Olsen

   - som juridisk ansvarlig for Naustdal kommune -

   Bakgrunnen for at jeg nå skriver til deg, er at for noen dager siden så leste jeg på NRK nettavis følgende: «Tilsette blir trakassert av barnevernshatarar,» og videre; « -folk har lagt sitt hat på denne vesle kommunen.» Dette stakk oss rett i hjertet, å offentlig bli kalla og hengt ut for barnevernshatere og at vi visstnok skulle hate kommunen din. Alt dette er løgn herr Rådmann. Vi er ikke barnevernshatere, vi hater ikke kommunen din, men DU har gjort løgn til sannhet. Først har du og dine folk kidnappet og prøvd å ødelegge en flott familie, kanskje en av de beste dere har i bygda. Dernest så går du til media og forsvarer dine grove ugjerninger – enda en gang. Og legger skylda på oss rettferdige mennesker. Herr rådmann. Dette er for drøyt! Håper du innser det. Det er du som har startet denne krigen, det er ikke oss ! Du har angrepet oss, og vi har ifølge norske lover rett til å forsvare oss. Vi er en flokk – en stor flokk - som følger nøye med, og denne beskyldningen vil vi ikke ha på oss. Vi er kjærlige og gode mennesker og foreldre, som kun ønsker rett og rettferdighet i dette landet. MEN: vi hater og tåler ikke overgrep, undertrykkelse og herjing med barn og familier! Det ligger i vår natur og i vårt hjerte. Når vi får høre om slike barnevernskontor som gjør til de grader grove overgrep, dere bryter og neglisjerer norske lover, barnekonvensjonen, Menneskerettighetsloven og Grunnloven, da reagerer vi. Da står vi opp og sier: NOK ER NOK. Vi tåler det simpelt hen ikke, siger og skriver -I- K- K- E !!! Det håper jeg at du kan innse, herr Rådmann.

   Den styggedommen som i dette tilfellet dere har kommet i skade for å gjøre, er så grov at jeg kunne bruke store og stygge ord mot deg, rådmann. Nå skal jeg ikke gjøre det, men jeg har noen minstekrav: Jeg forlanger at du går ut i norsk media og dementerer disse grove beskyldningene, at du ber om unnskyldning til det norske folk, og erkjenner din brøde, ditt store overgrep mot familien Bodnariu.

   Vi er nemlig så mange tusen mennesker nå som følger med på disse lovbruddene deres i Naustdal, at hvis vi tok en tur så skulle vi fylle opp de fleste gatene dine. Nå skal vi ikke gjøre det foreløpig, men vi forlanger disse tingene av deg. En ting til må jeg si: Hvis nå alle disse landene rundt omkring i verden, virkelig begynte med antireklame for din og dine nabo-kommuner, da skulle turistene begynne å minke skulle jeg tro. Du har nemlig forbrutt deg mot mennesker og mot menneskeheten, intet mindre.

   Så forlanger jeg å få svar innen en uke på dette mitt forsvarsbrev – dette er til forsvar for alle oss i Norge og i det store utland. Hele verden reagerer, og hvis du klarer å samle deg og komme til sans og samling, så burde det vel ringe ei bjelle for deg ???

   Deretter får vi se om vi går til politiet med saken. Det avventer vi.

   Hilsen

   Oddvar Espegard

   3570 ÅL

   Norsk-rumensk foreldrepar får tilbake barna
   https://www.nrk.no/norge/norsk-rumensk-foreldrepar-far-tilbake-barna-1.12981408
   Det norsk-rumenske foreldreparet i Naustdal som ble fratatt sine fem barn av barnevernet, får nå barna tilbake. Saken har vakt sterke reaksjoner og ført til demonstrasjoner i en rekke land.
   nrk.no|By NRK

   *

   Juro Kuvicek:
   Utrolig bra nyheter!! Fantastisk!! Nå er jeg svært spent på hvordan bv og rådmann forklarer hvorfor barna skal tilbake til familien.... Den forklaringen blir nok så politisk korrekt som overhode mulig..... Innrømmelse av løgn og feil kan man neppe håpe på. Psykopater driver ikke med innrømmelser.

   Oddvar Espegard:
   Interessant hva du skriver, Juro Kuvicek. Men vi kan henge på han, prøve å provosere fram noen ord fra ham, og se om han klarer å forsvare kriminaliteten sin.

   Oddvar Espegard:
   Jeg sendte dette brevet på nytt til ham i dag, og spurte om han har glemt meg. Jeg vil ha svar!

   Juro Kuvicek:
   Ikke håp for mye. Når sist innrømmet en politiker noe? Ikke siden Bill Sigarclinton. ;-)

   Oddvar Espegard:
   Nei da, jeg vet hva jeg håper på, men krigen våres er at vi skal knuse barnevernet, og da kjører vi på, på alle veier!

   Oddvar Espegard:
   Jeg vil framheve og takke for denne Carlos Gonzalez: å få fram fakta om hvordan den organisasjonen ødelegger familier og barn.

   Rune L. Hansen:
   God nyhet, men den norske kidnapper-mafiaen er enda ikke straffeforfulgt og nedlagt. Protestene og kravene fra hele verden må fortsette sterkere enn noensinne før! Det er jo ikke bare i Naustdal de later som at groveste slags sadisme overfor barn og foreldre er barnevern!

   Oddvar Espegard:
   Enig Rune L. Hansen

   Ken Joar Olsen:
   Denne saken beviser at det ikke er grunnlag for å jobbe som dem gjør, den skaden og traumer som er påført disse barna og foreldrene er gjort grunnløst... Siden de jo bare kunne satt inn de tiltak som de nu ønsker å gjøre... Denne returen, beviser at de STJELER barn UNØDVENDIG...

   Ken Joar Olsen:
   Og der burde kreftene nu settes inn... Ved siden av et stadig økende fokus på enkelt saker, for å vise galskapen...

   Rune L. Hansen:
   At det ikke er grunnlag for å jobbe som dem gjør er det jo mildt sagt massivt med beviser for. De forbryter seg jo massivt og på det groveste både mot Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven, Grunnloven og EMD også. Og vitnesbyrdene både fra barn og foreldre er jo også massive. Men det utroligste er at alt dette til tross har kidnapper-virksomheten pågått nu i flere ti-år med sin sadisme, terror og tortur!

   Ken Joar Olsen:
   Ja men bevisene er så i media og i omverdenen nu... ๐Ÿ˜Š

   Rune L. Hansen:
   ?

   Ken Joar Olsen:
   Dette er AKKURAT hva omverdenen også skjønner nu, og Denne saken beviser at det ikke er grunnlag for å jobbe som dem gjør, den skaden og traumer som er påført disse barna og foreldrene er gjort grunnløst... Siden de jo bare kunne satt inn de tiltak som de nu ønsker å gjøre... Denne returen, beviser at de STJELER barn UNØDVENDIG...

   Ken Joar Olsen:
   Det fremstår jo VELDIG tydelig...

   Rune L. Hansen:
   Ja det også, selvfølgelig. Men det er jo bare en av uendelig mange lignende selvfølgeligheter og beviser i forhold til det hele. Det er mere å foretrekke og viktig å ivareta helhetsperspektivenes vesentligheter.

   Ken Joar Olsen:
   Det som er viktig er jo å gripe enhver sjanse for en offensiv, siden det vill være de angrepene som svekker forsvaret demmes... Og dette satte en god sprekk i deres forsvar, som må utnyttes til fulle for å kunne få mer oppmerksomhet den 11 Juni mener jeg ihvertfall... Ettersom kompleksiteten ofte ikke blir oppfanget av enkelheten...

   Kitty Oline Mogstad:
   Oddvar Espegard: Bra brev, som fortjener et svar!

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. juni 2016: 

   Ned mot 11 pluss-grader Celsius og efter hvert kvitrende fugler her ute i natt. Sol fra lys dus blå himmel og opp til 20 pluss-grader frem mot 11-tiden. Biene har jeg gitt lite foring i år i forhold til i fjor. Den sterkeste av de to bikubene jeg har klart å holde liv i har sin første sverming påbegynt omkring 12-tiden i dag. Lett forutsigbart tidlig, i og med trengselen i kuben og summe-lydene fra den i de siste ukers tid. Jeg har forberedt med å sette opp tre tomme primitive kuber de kan velge å ta i bruk hvis de ønsker det. Det meste av også utstyret for biene her, i likhet med det meste av alt annet, har også blitt ødelagt av kidnapper-mafiaen. 22 pluss-grader klokken 12. Og 14 klokken 21.30. Halv-mørkt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.06. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1013431068694045/

   "God has used the suffering of one family to expose an entire system. He has awakened the sleeping giant, the world-wide evangelical Romanian church to unite and to show the world what is going on in Norway and other European countries.

   Due process violation and state sponsored child traffic is no longer a tacitly approved secret in the Nordic countries."

   THE BODNARIU CHILDREN ARE COMING HOME!
   https://delightintruth.com/2016/06/03/the-bodnariu-children-are-coming-home/
   Hundreds of thousands of protesters in the streets across the globe. Hundreds of thousands of social media posts, mailings, e-mails, phone calls and meetings. Tens of millions of hits on various do…
   delightintruth.com

   *

   Rolf Christian Lie Loberg:
   Menneskerett er å få beholde sine egne barn uten at Barnevernet kan ta fra dem barna.

   Rune L. Hansen:
   Godt og rett og riktig sagt, Rolf Christian Lie Loberg. Så enkelt er det og kan det sies.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 03.06. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1135660489788212/

   Kitty Oline Mogstad:
   Oddvar Espegard: Bra brev, som fortjener et svar!

   Rune L. Hansen:
   Å tro eller å påstå at det politiske "barnevernet" sin virksomhet er et barnevern er så sinnsykt eller falskt som noe bare kan bli. Dommere, politikere eller andre som tror eller påstår at det er eller kan bli et barnevern er enten indoktrinert sinnsyke eller uhyre grovt kriminelle.

   
---
---

   Jan Myhre, 04.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1136024629751798/

   Klaps på baken

   Tiden er overmoden for å gå inn i bv grunner for omsorgsovertakelse. I kjølvannet av Naustdal-saken er klaps på baken og holding/kliping i øret blitt fokusert.

   Jeg har selv overhørt bv leder og ansatte ved bv kontor si at "1 ørefik er nok - du har utøvd vold". Hvoretter omsorgsovertakelse ble effektuert. Med familietragedie som resultat.

   Folket, og de bv ansatte, er blitt manipulert slik at enhver form for fysisk berøring nå omtales som "vold". Skal vi bare stilltiende godta det? Skal vi godta at politikere o.a. sier at "han/hun er under etterforskning for vold", når det er snakk om noen klaps på baken? Skal vi stilltiende godta at det er grunn for omsorgsovertakelse?

   Vi som har levd en stund vet at man ikke blir livredd av noen klaps i baken - så lenge man føler/vet at foreldrene bryr seg om en og er glad i en. Man forstår at man har gjort noe galt, og at klapsene er en del av oppdragelsen. Det er bare dagens unge, teorifokuserte hysterikere som er blitt innbilt noe annet av psykologer som vil tjene mer penger.

   Jeg vil ikke ha et samfunn som tillater at barn og familie adskilles pga noen klaps på baken! Vil du?

   *

   Steinar Hansen:
   Kjempeviktig debatt du reiser her. Håper på gode innspill

   Rune L. Hansen:
   Barneoppdragelse med også fysisk tukt i form av kjærlighet og omsorg er på ingen som helst måte vold. Men selv om det hadde vært det så er det politiske "barnevernet" i Norge sine forstyrrelser og inngrep i familielivet og i barnets liv tusener ganger mere vold - og reell vold. Og både har vært og er også grovt ulovlig og straffbart - både i henhold til Straffeloven og Barnekonvensjonen.

   Barneoppdragelse med også fysisk tukt i form av kjærlighet og omsorg er, ikke bare i henhold til kristendommen, men i henhold til folk flest i verden til alle tider, en forpliktelse - som hvis den unnlates spolerer barnet. Barneoppdragelse med nødvendig mere eller mindre tukt forekommer i alle land i verden som noe helt alminnelig - og har absolutt ingenting med vold å gjøre. (Unntatt selvfølgelig hvis det overskrider sine grenser - hvilket har med proposjonalitet å gjøre.)

   Ta Kina, verdens mest folkerike, dannede og tradisjonsrike land, for eksempel som et eksempel. Det finnes knalpt et menneske i hele Kina som ikke ser på tukt som en nødvendig og kjærlig selvfølgelighet. Og slik er det også i de fleste land i verden - ja, kanskje alle.

   Det er altså en verdensvid oppfattelse at mangel på nødvendig og kjærlig tukt i barneoppdragelsen spolerer og skader eller ødelegger barnet. Og ikke motsatt!

   Men at den politiske kidnapper-mafiaen i Norge nettopp ønsker å skade og ødelegge barna og familiene, det bør jo vel alle og enhver snart vite - av så mangfoldige slags grunner. Da er det ikke det minste som helst rart at kidnapper-mafiaen også finner på også slike halmstrå for best mulig å kunne ta alle og enhver de ønsker.

   Katarina Sedeniussen:
   Jeg ble selv slått av min mor som liten så jeg er ikke for noen form for oppdragelse som skaper frykt i barn.. Jeg vet hva det kan gjøre med et menneske. Det kan gi skader senere i livet.

   Jan Myhre:
   "Slått"?

   Katarina Sedeniussen:
   Jan Myhre ja?

   Katarina Sedeniussen:
   Ikke "slått". Men slått. Er du frekk?

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen "Slått" som klaps på baken utenpå buksen, eller slått i trynet, magen el.l.? Jeg er ikke frekk, vil bare at folk er mer presise med ordene.

   Katarina Sedeniussen:
   Hvorfor vil du vite det? Vold er vold, og helt totalt unødvendig.

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen Du forstår sikkert at det er grader av "vold"...

   Katarina Sedeniussen:
   Nei jeg forstår nok ikke det :) jeg e for dum ;)

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen Du skriver at du er blitt slått av mor slik at det har skapt frykt senere i livet. Mitt innlegg omhandler noe annet.

   Katarina Sedeniussen:
   Du skriver at noen klaps på baken ikke skader et barn?

   Katarina Sedeniussen:
   Helt tullete :)

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen Ja. Om den teorien var rett, skulle det i dag gå rundt haugevis med skadde/redde voksne i Norge, siden klaps på baken var ganske så vanlig for bare noen år siden. Og er det i de aller, aller fleste land i verden i dag. Men slik er det jo ikke...

   Katarina Sedeniussen:
   Det tror jeg faktisk at det kan gjøre.. men det spørs jo også hvordan det blir gjort, det forstår du vel? Om det blir gjort i sinne og frustrasjon eller som en spøk med litt humor og en veldig lett klaps. Og om det gjentar seg flere ganger. Tror nok de fleste gjør det fordi de er sinte og frustrerte, og det skremmer barn.

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen Slutt å overdriv! Barn er da ikke så lettskremte. Bare se på hva de gjør mot hverandre: slår, lugger, sparker, klyper, spytter. Og like gode venner etterpå.

   Rune L. Hansen:
   Å ville fremstå som for dum eller for smart i forhold til resten av verden?
   Å mishandle et barn eller medmenneske både er og skal være ulovlig og straffbart nærsagt alle steder i verden.
   Og straffen er og skal være derefter også.
   Det er jo blandt annet derfor at for eksempel både kidnapping og tortur av et barn har høye strafferammer.
   Og det er jo også blandt annet derfor at den virksomheten som det politiske "barnevernet" i Norge driver med flerfoldig mangfoldig er ulovlig og straffbart - med meget høye strafferammer for medvirkning.

   Katarina Sedeniussen:
   Ja men det er noe annet når foreldrene gjør det. Jeg overdriver ikke :) jeg er bare ikke enig med deg :)

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen Det har jeg forstått :) Men du har ikke ett eneste godt argument. Les gjerne innlegget mitt en gang til.

   Katarina Sedeniussen:
   Jan Myhre ?????

   Katarina Sedeniussen:
   Nei nå syns jeg du er helt på tur..

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen Dessverre orker jeg ikke gå mer på tur med deg i dag. God helg!

   Katarina Sedeniussen:
   Det er jo en del av det å bli voksen å lære seg å ikke utagere med vold når man blir sint :)

   Rune L. Hansen:
   Kjærlig omsorg er ikke vold, Katarina Sedeniussen.

   Jan Myhre:
   Katarina Sedeniussen "Vold"? "Slått"? Jeg er drittlei slike upresise begrep. Indoktrinert av psykologer for å adskille barn og voksne.

   Katarina Sedeniussen:
   Rune L. Hansen syns ikke klapsing og kliping har så mye med kjærlighet å gjøre

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor i all verden ikke det? Du foretrekker kanskje toleranse og likegyldighet overfor ondskap og galskap omkring deg?

   Katarina Sedeniussen:
   Syns det er helt galt å skremme barn til å oppføre seg.. Det fins andre måter å oppdra barn på. Men syns ikke noe om at Bv bruker dette for å stjele barn fra foreldrene sine. De burde bare få råd og veiledning fra kompetente mennesker med masse empati og forståelse :)

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig meget i verden og i Norge som både er og skal være skremmende, Katarina Sedeniussen.

   Katarina Sedeniussen:
   ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ Det er vel ikke lenge før jeg får høre at jeg er en dårlig mor hvis jeg ikke ville klapsa sønnen min på stompen?

   Katarina Sedeniussen:
   Kan hende jeg er en forferdelig mor Rune L. Hansen, men å knipe eller klapse barn klarer jeg aldri å gjøre :) da ville jeg heller satt meg ned i ro og mak og tatt en alvorsprat :) det er å være et godt forbilde syns jeg :)

   Rune L. Hansen:
   Hva er det du er så redd for, Katarina Sedeniussen?

   Rune Fardal:
   Det har utviklet seg et hysteri rundt dette. Hva er verst? En klaps på baken eller fjerne barn fra sine foreldre? Svaret er åpenbart det siste, men det forstår ikke ansatte jyplinger i barnevernet.

   Rune Fauske:
   Man må gå inn å så på opplæringa til dei som skal jobbe i bv, for eg trur da er der man må få forandringa i første rekke og så etterpå må man sjå på korleis dei jobbar utfrå da dei har lært. Og har man gått på same skule ein eller anna gong som den man eventuelt skal ta borna ifrå så er man automatisk innhabil, for etter mi meining så driver alle innanfor bv med da eg vil kalle for trynepolitikk.

   Jan Myhre:
   I dag er det en politisk ideologi som styrer opplæring, definisjonsmakt osv. Mange innen profesjonene i bv er denne ideologiens lydige disipler.

   Rune Fauske:
   ja de kan ikkje tenke selv.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske kidnapper-mafiaen og dens dirigenter og medspillere under rehabilitering under sine velfortjente må kommende lange fengselstraffer bør jo bli tilbudt opplæring i anstendighet, menneskelighet og menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   At ikke kidnapper-mafiaen forstår at det er grovt kriminelt og fullstendig umenneskelig det de driver med er tilnærmet en umulighet. Men ingenting er billigere og enklere enn falskhet.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten - alle skylder de, både før og efterpå, på dommerne. De mest sentrale nøkkel-personene for ethvert terror regime.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne har "erstattet" loven, sier de. Og at de er deres nyttige idioter.

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. juni 2016: 

   Ned til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus blålig himmel og opp mot 18 frem mot klokken 10.30 og 24 klokken 14.30. Og 17 klokken 19 og 16 klokken 20. Halv-mørkt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 04.06. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1136024629751798/

   Rune L. Hansen:
   Dessuten - alle skylder de, både før og efterpå, på dommerne. De mest sentrale nøkkel-personene for ethvert terror regime.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne har "erstattet" loven, sier de. Og at de er deres nyttige idioter.

   Kitty Oline Mogstad:
   Opplevelsen av en klaps er en bagatell i forhold til de traumer barn opplever ved en omsorgsovertakelse.

   Per Akerø:
   Foreldre skal ikke slå eller gi klaps til barn. Det er ikke lov, og det er ikke bra for barn.
   Men dersom det skjer er det foreldrene som skal straffes, ikke barna!
   Bot, tiltak i hjemmet, opplæring, avlasting, kontroll eller i alvorlige tilfeller fengsel.
   Barnet skal ikke straffes, for det er alltid uskyldig <3 :-)

   Rune L. Hansen:
   Å si at fysisk tukt fra foreldre sin side er ulovlig er feil. Menneskerettene står over og går foran eventuelle slike lovbestemmelser, som dermed er ulovlige.
   Og det å kalle slik tukt fra foreldre sin side for vold, mishandling eller skade er fullstendig feil - også i nærsagt hele verden sin oppfattelse og forståelse.
   Men dette handler ikke om hva hver enkelt eller noen syns om handlinger eller andre - det ville ha vært og er vilkårlighet om det var det det handlet om. Det er ingen av oss som er eller skal være loven. Men vi skal være i samsvar med reell lovlig lov og rett - og ikke ulovlig lov og rett.
   Dette handler om menneskerettigheter - i forhold til lovlig eller ulovlig lov og rett.
   Menneskerettighetene sier konkret på flerfoldig mange måter at det er foreldrene som har hovedansvaret for sine egne barn - og at barnets beste skal komme i første rekke for de (Art 18). Og blandt annet Barnekonvensjonens Art 2 har lovbestemt at:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."
   Og videre blandt annet, i Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Dessuten vet vel snart alle og enhver forhåpentligvis, at den politiske mafiaen i Norge og dens dommere og "barnevern" sin ideologi og praksis angående barnets beste, barnets interesser, familieliv og foreldre massivt er grov kriminalitet overfor barnet, foreldrene og samfunnet. Kidnappinger, inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering, fremmedgjøring, stigmatisering, falsk dokumentasjon, osv. At altså er både barnets verste og flerfoldig grovt kriminelt. Med absolutt ingen respekt for noen som helst av menneskerettighetene.

   Det er altså ikke den politiske kidnapper-mafiaen som vet hva som er barnets beste. Og som altså ikke heller er eller skal være premiss-leverandør eller dommere for hva som er barnets beste. Mildt sagt! Og ikke bare fullstendig mangler de kompetanse og habilitet, men de forholder seg, mere eller mindre bevisst, grovt kriminelt og straffbart til alt og ethvert av menneskerettigheter og reell, lovlig lov og rett.

   Gerhard Nijkamp:
   Jeg er imot og og klapse barn, men personlig syns jeg det bør være opp til foreldrene hvordan og oppdra barn, så lenge det ikke er mishandling. Da jeg var liten fikk vi ofte klaps og noen ganger med kleshenger, min far har bed om unnskyldning for det. Tenk om vi hadde blid tatt av barnevernet! For en tragedie det hade vart๐Ÿ˜ฑ idag har vi mange barn og flere søsken har barnebarn, og snart stor 80årsfest med barn og barnebarn (mer en 100stykk) for og hedre min far som alle elsker๐Ÿ˜€

   Juro Kuvicek:
   Gerhard, om bvs menneskesyn hadde herjet på 70- og 80-tallet så hadde staten hatt ansvaret for alle barn på den tiden! Tipper en slik situasjon i dag hadde gitt Inga Marte Torkildsen daglige multiorgasmer....

   Rune L. Hansen:
   Godt å høre, Gerhard Nijkamp. Det å påstå at barneoppdragelse med kjærlig tukt er vold eller mishandling er galskap og hysteri. Det blir likså tåpelig som å påstå at det er vold om et barn faller og slår seg. Og blir også som å frata mennesket og familien muligheter og evner til å artikulere seg - og blandt annet også muligheter og evner til å forstå hva vold og mishandling er.

   Juro Kuvicek:
   Jeg har aldri klapset eller avstraffet mine barn fysisk selv om jeg ble det selv. Men om jeg ble fratatt min far og min mor og mine søstre på det grunnlaget så hadde det vært en million ganger større overgrep mor meg!!!!! Jeg bærer ingen nag til min pappa for en streng og tydelig oppdragelse, han var en fantastisk pappa som lærte meg mye, hadde masse kjærlighet og som jeg alltid vil elske. :-)

   Juro Kuvicek:
   Ha en fin søndag folkens, nå skal jeg spille tennis med døtrene mine. :-)

   Juro Kuvicek:
   Håper ikke det er å strø salt i såret på dere som ikke har barna deres i dag, i år eller på lang tid. Jeg tenker på dere og deres smerte, må være forferdelig i dette barnemishandlerNorge! Omsorgovertagelse står nesten aldri i stil til det som er blitt gjort! I Norge finner systemet på så mange vikarierende argumenter at det er kvalmende! Tenker på dere og krysser fingrene for at dere opplever det samme som i Naustdal, å få tilbake barna.

   Trine Nilsen:
   Kjærlig tukt ?
   Har 4 barn og 2 barnebarn, aldri brukt hverken kjærlig el ukjærlig tukt

   Juro Kuvicek:
   Det er ikke lov å avstraffe barn fysisk i Norge, men det er lov å bruke hue! Står ikke i stil å ta fra familien barna, her trenges veiledning, advarsler om nødvendig og ressursbruk på en helt annen måte enn fosterhjem!!! Man må se ting i en helhet, ha sammenhengsforståelse og være tydelig. Går an å ha hjerte og ønske om at familien får det til i bunnen samtidig!!!!

   Lisbeth Maria Hurlen:
   Alle former for fysiske avstraffelser er for meg vold, men en liten klaps på baken hvis avkommet ikke hører når man har snakket til vedkommende ett par hundre ganger...vel, det kan faktisk være ganske virkningsfullt. Jeg fikk ris en gang som barn, og med god grunn! Jeg lærte av det også! Nå sier jeg ikke at man skal gi ungene ris hver gang de har lagt fra seg ørene, man bør heller lære barna sine at de skal respektere og lytte til voksne.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene står over politisk synsing, Juro Kuvicek.

   Steinar Hansen:
   http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2016/Vold_eller_forsiktig_maktbruk_-_hva_mener_man-14.05.2016.htm
   Vold eller forsiktig maktbruk - hva mener man?
   Ser at byråd Inga Marta Thorkildsen i Oslo taler om barneoppdragelse og "vold" i Aftenposten 2. mai 2016. Hvis hun overhode ønsker å komme videre til "barnas beste" - i stedet for å stigmatisere minoritetsgruppers og spesielt menns barneoppdragelse - bør hun snarest rydde opp i ordene hun bruker: "v...
   kommentar-avisa.no
 
   Cato Martin Jakobsen:
   Enig i at vold mot barn ikke skal godtaes,men å ta barna fra folk for en handling som frem til 2007 var fullt lovlig,om ikke fullt akseptert,er en vanvittig overreaksjon. Det er ingenting som skader barnet og fmilien mer enn en omsorgsovertagelse,og en klaps på stumpen er en bagatell i forhold. Noe helt annet er vold og misbruk av barn,som faktisk blir ufarligjort pga av dette,hvis man kaller alt for vold vil man ikke kunne vite forskjellen på om det har skjedd et klaps på rumpa eller ett knips på fingrene,eller om det dreier seg om langvarig og brutal mishandling. Begge deler får samme resultat, nemlig, og barnet blir straffet på samme vis ved at det blir fratatt sine foreldre uansett om det har blitt utsatt for vold,eller om det har blitt knipset på fingrene for ikke å røre en stikkkontakt, f.eks.

   Rune L. Hansen:
   Og hva med å trene barna i kampkunst, turn eller akrobatikk? For noen er vel det også "vold"?

   Rune L. Hansen:
   Den verste opplæring til vold og mishandling får barn og voksne av å lese Tom & Jerry og de fleste andre slags tegneserier på det norske markedet. Pluss av å se og høre hvordan den politiske mafiaen i Norge behandler sine medmennesker!

   Cato Martin Jakobsen:
   Og til dels grov voldsbruk er fullt akseptert hvis den bare foregår under barnevernets omsorg. Våkne opp,da,for f....

   Oddvar Espegard:
   Ja Cato Martin Jakobsen !!!!!!!!

   Rolf Halln:
   Ingen vold er akseptabelt, heller ikke volden bv ansatte utsetter barn for.
   Veldig svake mennesker som må typer til vold. Når det gjelder Naustdal saken mener jeg at bv skulle ha gått inn med tiltak i stedet for omsorgs overtakelse, det SKAL være siste løsning, her har bv, rådmann og ordfører i Naustdal kommune utsatt barna og deres foreldre for psykisk vold/terror.

   Rune L. Hansen:
   Å ønske at en sadistisk kidnapper-mafia skal kunne gå inn i en familie med eller for noe som helst er groteskt.
   Det er endel synsing, menneskeretts-krenkelsen og overformynderi i flere av kommentarene over her, altfor tydelig preget av indoktrinering fra propaganda-maskineriet til kidnapper-mafiaen. Hadde de levd i et annet land, for eksempel Kina, hadde de ikke snakket slik.
   Iøvrig - hvis det er kulturen i andre land eller menneskerettene de ønsker å forandre, så er de som en tåpelig Don Quiote i motvind.

   Oddvar Espegard:
   Katarina Sedeniussen er inne på noe over her. Ok, så er det ikke riktig å gi en klaps på baken eller ta et barn litt i øret, da. DET SOM ER SAKEN er at disse sakene er kommet helt ut av dimensjon. Barnevernet, med statens store og sterke maktapparat i ryggen, går inn i en familie og terroriserer og skader barna, bare fordi foreldrene har gjort en bitte liten feil. FOR DET ER DET DET ER !!! - en bitte liten feil - I FORHOLD TIL den enormt store kriminaliteten som bv bedriver - bv terroriserer og skader små barn for livet, enda ikke barna har gjort noe galt !!!!!!!!!!!!!!! - de ganske enkelt dreper mennesker !!!!!! Og dette klarer ikke hverken myndigheter, politikere eller folk flest å forstå ????????????????????????????

   Rune Fauske:
   Etter mi meining så oppfostrer me pøblar om me ikkje kan klapse vårt barn over fingrane om dei stjelar, me som er litt opp i åra har nok sikkert fått over fingrane og kansje fått i ræva om da trenktes utan å ta skade av da. Da er forskjell på en klaps når da er behov for da og da å misshandle eit barn.

   Trine Nilsen:
   Man skal ikke trenge å SLÅ barn for at de skal respektere lover og regeler. Oppdratt 4 barn, mere el mindre alene, og de er alle fine mennesker i dag. De 2 eldste har barn selv

   Oddvar Espegard:
   Ja, Rune Fauske, det er himmelvid forskjell på de to tingene !!!!!!

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Å kalle menneskelig kommunikasjon og oppdragelse for vold er både overformynderi og galskap.

   Gjer Mund Kvamme:
   Meget viktig poeng du her tar frem Jan Myhre!

   En del nordmenn er nå opptatt av at familien i Nausdal innerømmet og ha gitt klaps og tatt i øret på noen av barna. Meget viktig å skille det fra omsorgsfulle foreldre og virkelig vold! Dette er ikke oppdrager VOLD! Det er også en meget viktig seier att nettopp disse omsorgsfulle foreldre får tilbake sine barn. Det er fronten i kampen mot maktovergrep fra Norsk BV. For imange andre BV saker er det enda mindre grunner til at dem tar barn. Det er i slike BV saker det er viktigst at familien beskyttes og barna får lov til å være hos sine omsorgsfulle mor og far. Dette er en meget omsorgsfull og kjærlig familie som barna har hatt en fantastisk oppvekst hos. Det var ikke barnas ønske og bli tatt av BV!!!

   Den såkalte anklage om oppdrager vold er også først og fremst skalkeskjul for å ta noen fordi barna deres var for frimodig og glade kristne på skola. Barna fremsto som noen av de mest trygge og glade på skola og samlet ofte venner og sang om Jesus for dem i skolegården. Det likte ikke skola og ei heller den meget antikristelige BV sjef i Naustdal.

   Minner om også at det pappan er anklaget for er godt innenfor normal og lovelig barneoppdragelse i resten av verden. Det var også i Norsk høyesterett ansett som en del av normal og omsorgsfull oppdragelse før 2007 i Norge. Da forandret Inga Marthe Torkildsens barneloven til å kriminalisere både og gjøre ELLER SI noe som barna kan oppleve plagsomt og ubehagelig. Det er altså i sin ytterste konsekvens forbudt å nekte Norske barn lørdags godteri uansett hva galt dem gjør.

   Hvis man ønsker slutt på BV sine overgrep nytter det heller ikke å mene at det er greit at dem forgriper seg mot noen familier fordi dem har andre metoder i barneoppdragelsen en vår. At en del Norske menn og kvinner mener at alle former for fysisk oppdragelse er feil er ok å mene. Men uansett hva man mener om bruk av tukt og straff i oppdragelsen er det å kidnappe barna med makt p.g.a det som å henrette noen p.g.a brudd på skattereglene. Veldig bra at barna nå skal få komme hjem til mamman og pappan sin som dem elsker over alt på jord!!! <3

   Hege Olaussen:
   Syns ikke det er greit med klaps på rævva, vi har fått kjeften til å bruke den

   Rune L. Hansen:
   Og tukt eller vold med kjeften syns du alltid er bedre?

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Fordømte ynkelige pingler er dere som sammenligner/fordømmer et klaps pà baken med mishandling....!!! Meget patetiskt....! Hva faen innbiller dere à ha rett til à blande dere inn i ???

   Gjer Mund Kvamme:
   Vi har fått henda for å bruke dem også Hege. ๐Ÿ˜Š

   Alle former for vold er galt enten den skjer med kjeften eller henda. Men klaps er ikke vold. Norsk lov fra 2007 forbyr desuten både og gjøre eller SI noe som barn kan oppleve som plagsomt eller ubehagelig. Psykisk vold kan være mye verre en fysisk berøring. Kjenner mange som er ødelagt for livet av andre sin kjeft mens jeg kjenner mange som har hatt godt av en klaps når dem plager andre og oppførte seg stygt.

   Uansett er alt dette uvesentlig i forhold til BV og omsorgsovertagelser. En kidnapping med makt av BV er langt verre en hundre klaps på baken. Viktig at vi får ting i rett perspektiv før vi kan debatere saklig for eller mot tukt i oppdragelsen. Veldig hovmodig også av oss i Norge å mene at vi vet bedre en resten av verden om hva som er bra oppdragelses metoder. Særlig med tanke på at Norge ligger i verdenstoppen i kåringer om mobbing og dårlig oppførsel blandt barn og unge!!!

   Hege Olaussen:
   Syns ikkje det er greit med verken psykisk eller fysisk vold mot barn

   Oddvar Espegard:
   Mange takk for den Gjer Mund Kvamme

   Oddvar Espegard:
   Det er ikke snakk om vold Hege Olaussen. Det er en etat her i landet som utfører vold, terror og mishandling av barn, og det er barnevernet. Alt annet blir peanøtter i forhold til dette enorme, kriminelle barnevernet.

   Gerhard Nijkamp:
   Men det er forbud i Norge, ferdig snakka. Nå det er sakt så er barnevernet mye mer sykk ved og fjerne barna, og traumatisere familier

   Gjer Mund Kvamme:
   Det er også forbudt med svart arbeid i Norge. Men det betyr ikke at barna til folk som snyter på skatten kan tas av BV. Det er heller ingen regel om at barna skal kidnappes av BV om foreldre gir klaps på baken. Er heller ikke ferdig snakka om en lov er gal. Det er ytringsfrihet og lov til å mene at en særnorsk lov er gal!

   Oddvar Espegard:
   Enig Gjer Mund Kvamme! Norske politikere og myndigheter er så spinnville, at snart hele verden kommer til å reise seg mot dem. Hvem vil fortsette å støtte terroristene?

   Laila Haugland:
   Nei๐Ÿ˜€๐Ÿ˜‰๐Ÿ’—fikk og klaps på baken og overlevde, jippi har aldri tatt skade av det๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜€

   Marita Eriksen:
   Når jeg var rundt 14 år løy jeg til mamma og fortalte at jeg skulle overnatte hos ei venninne. Det jeg gjorde var å dra på fest... Når jeg kom hjem dagen etterpå å åpnet døren sa det pang og jeg fikk meg en skikkelig ørefik av mamma som da hadde oppdaget at jeg hadde løyet til ho. Denne ørefiken har jeg mange ganger takket mamma for at ho ga meg for jeg stakk ikke av på slike fester flere ganger. Folkene som hadde vært på samme fest som meg er ikke noen du vil døtrene dine skal henge sammen med for å si det enkelt. Mamma hadde mange ganger bedt meg holde meg unna disse folkene uten at jeg brydde meg. Men jeg skal love dere at jeg holdt meg unna de etter dette og jeg løy aldri mer til mamma om hvor jeg skulle. Jeg tok ingen skade av denne ørefiken men har mange ganger tenkt hvilken skade æ kunne fått ved å holde sammen med de folkene.
   Det jeg derimot husker at jeg gikk å var livredd for var rektoren vi hadde på skolen som bare plutselig kom inn i klasserommet og alltid fant han noen småting han kunne begynne og brøle for. Vi var ikke få som tisset i buksa i redsel for han. Slik var det i alle de 6 årene han var rektor ved skolen og nå 40 år senere krymper æ mæ når æ hører en sint mann som brøler.
   Æ er ikke for at barn skal bli skremt til disiplin på noen som helst måte, men mener likevel ikke det gir grunnlag for bv til å fjerne barna fra hjemmet så sant det kun et et klaps.

   Rune L. Hansen:
   Det politiske "barnevernet" skulle kanskje ha kidnappet deg bort vekk fra din mor?

   Gjer Mund Kvamme:
   Mange norske barn viser klart at dem har tatt skade av at vi ikke gir dem en smekk/klaps om dem fortsetter å være slemme etter at dem har fått tilsnakk. Når mobbing mot andre barn og frekk munnbruk mot voksne har eksplodert hos våre fri oppdragelses oppdratte Norske barn burde det fortelle oss at noen barn trenger strengere rammer og tukt selv om ikke alle trenger det for og bli folk.

   Jeg vet selv at jeg hadde meget godt av de få ganger jeg fikk ris av mine kjærlige foreldre. Jeg vet det var fortjent og at det ble gjort motvillig men i kjærlighet fra mamma og pappa. Det lærte meg både respekt og at de virkelig brydde seg om hvorvidt det skulle bli folk av meg. Likeså den gangen gym lærer min på barneskole tok tak i nakkehårene mine etter at jeg gjentatte ganger svarte frekt å nekta å gjøre det vi fikk beskjed om. Jeg fikk forståelse for at voksne skal respekteres og at alle skal behandles med respekt. Det bidro også til at jeg ble en ungdom som tok klar avstand fra mobbing og sto opp for rettferdighet.

   Dagens tukt frie oppdragelse skaper også mange fremtidige mobbere og kriminelle. For noen barn hører kun ved ett strengt blikk. Andre barn hører ikke uten at deres dårlige oppførsel har konsekvens. Så må politi og rettsvesen bøte på det foreldre er nektet...

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153489217886875

   EMKs artikkel 8,2 stiller alltid opp et nødvendighetsprinsipp i kravet om at det ikke skal foretas inngrep i retten til familielivet, uten at det er tvingende nødvendig.

   Barnekonvensjonens artikkel 9 viser at man ikke skal foreta mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig.

   Dette kommer til uttrykk ved at den sier at partene skal sikre at barn og foreldre ikke blir skilt mot deres vilje, med mindre dette er absolutt nødvendig.

   Når Rådmannen i Naustdal kommune, Øyvind Bang-Olsen, uttaler til media at de har funnet en tilfredsstillende "samarbeidsform" med Bodnariu-familen og derfor tilbakeleverer de fire gjenværende barna som de tok med tvang, så slår det meg hvorfor kommunen ikke har vurdert dette i FORKANT av tvangsovertakelsen .

   Det står uansett for meg meget klart at kommunen ikke har vurdert nødvendighetsvilkåret slik det skal etter EMK artikkel 8 nr 2.

   Og således føyer denne saken seg inn i en endeløs rekke saker, der menneskerettene ikke bare blir krenket; de blir ikke engang vurdert av de som er satt til å forvalte makt.

   Så hva kaller man det da, når kommunen henter ut barn ved bruk av makt og hvor det senere viser seg at det ikke er hjemmel for inngrepet etter menneskerettene?

   Eller er det bare slik at mediene i Norge er opptatt av å bruke begrepene "kidnapping" eller "bortføring" når det offentlige hevder så.

   *

   Lilliann Roppen:
   En dag vil det nok bli mange erstatningssaker mot kommunene. Da kommer det an på.

   Kristian Rønås:
   Dette gjelder også i samværsnekt og samværs sabotasje utført av den ene foreldre !

   Siw Hammerstad:
   Psykopater får herje,vet jeg alt om..mistet min datter på 4 år i oktober da far bare ikke leverte henne tilbake etter helgesamvær..Det får ingen konsekvenser,verken barnevern eller andre,ser den psykiske volden og selv om dette er straffbart og har en ramme på inntill 6 år,må man bruke dyrbar tid i retten...en stor skam og barna er de som lider mest...foreldre som gjør sånt,bør miste ALL omsorg for sine barn og tilbakeføres den andre part snarest..

   Mona Johansen:
   Men samværsnekt.. Jo menn har loven i sin hånd. Men det hvor får nekter samvær så har vi som kvinner og de barna det gjelder ikke noe å slå i bordet med.. For da er det ikke til barnets beste

   Kristian Rønås:
   Mona Johansen det gjelder begge veier !

   Aina Gregersen:
   .... og Så finnes det en gruppe som nekter og ha barna sine : selvom "tilbudet" blir jobbet for og skulle fungere! Og senere kaller det samværsnekt ,og forfekter det som sannhet !

   Kristian Rønås:
   Aina Gregersen det har ingenting med tråden å gjøre !

   Aina Gregersen:
   Bare nevner det ! Og det går sikkert begge veier det også - ble det bedre for deg nå ?

   Aina Gregersen:
   Kristian Rønås

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringens Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."


   Bjørnar Hermansen:
   Dette er dessverre det som skjer alt for ofte i BV, de vurderer først det mest alvorlige inngripen nemlig omsorgsovertagelse. Barna blir som oftest ikke hørt. I BV sitt regelverk så står det at det skal prøves hjelpetiltak, barna skal høres og hvis det ender opp med omsorgsovertagelse så skal først vurdere om noen I nærmeste familie kan vurderes som omsorgs person. Dette følges opp i alt for liten grad. Dette medfører at BV bryter menneskerettigheter som er bestemt i norsk grunnlov

   Rolf Halln:
   Jeg minnes også at Rådmannen nevnte noe om at Naustdal kommune hadde handlet korrekt i denne saken og det var korrekt med en omsorgs overtakelse.
   Her viser Rådmannen at han er klar for å si opp stillingen med øyeblikkelig virkning.

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Min og mine barns sak er også akkurat slik. De hoppet rett på 'hjelpetiltaket' omsorgsovertakelse. Om fagpersonen som var min datters talsperson sa de at det var høyst sannsynlig at jeg som mamma hadde lagt ordene i munnen på min datter, noe jeg selvfølgelig ikke gjorde, jeg var heller ikke tilstede da hun ble 'intervjuet' 7 år gammel. Hun ville bo hos sin mamma for her hadde hun det trygt og godt. Bv fikk viljen sin; omsorgsovertakelse i fy-nemda. Saken skal vurderes på nytt om noen måneder nå.
   Jeg håper ved min gud at datteren min får komme hjem.
   Det er jo det hun vil, og her har det aldri vært snakk om dårlige omsorgsevner, kun et elendig bv i kommunen som gikk for omsorgsovertakelser i 56% av sakene... (Andøy kommune )
   Er det da rart man spør seg; dette gjør de ikke av hensyn til barna, men av hensyn til bv i kommunen som får tilført millioner av statlige kroner for hvert barn de klarer å omsorgsplassere.
   Fysj skam sier jeg bare.
   Barn lider unødvendig over et griskt og elendig barnevern.

   Aud Strandman:
   Hvor mye galskap må vi finne oss i her i landet :(

   Alf Reuss Kollsete:
   Helt rett Marius, men hvordan forholder vi Menneskerettsforkjempere oss til dette?

   Cleo Manlapat Nordli:
   eg har anmeldt dem som bortføring men henlagt

   Per Akerø:
   Her var det fysisk klaps i denne saken. I mange andre saker er Barnevernets begrunnelser enda svakere, og de må straks gjenopptas, og barna må tilbakeføres mens saken behandles!

   Cleo Manlapat Nordli:
   ingen kan røre lenvik kommune,, alle redd på dem pga, de havner på økonomi våres og barna våres etterpå. Fordi at Senja tigrett er samarbeide dem mot oss, i tillegg barnetilsyn, sakkyndig og og psykolog laget mye verre mot deg. Klagde mot vold til deg mot barna dine uansett du har ikke gjørt noe galt.

   Marina Helene Karlsson:
   Hjelpetiltak er frivillig derfor sa jeg nei til det

   Inger Furhovde:
   Jeg er så enig med at bv gjør det vanskelige for folk, ikke bedre. !!!


   Rune L. Hansen:
   Og denne Art 8 er jo bare en av de mange menneskerettigheter de konsekvent alltid forbryter seg mot - og som enhver gjør enhver av deres "omsorgsovertagelser" ulovlig og straffbar.

   Liliana Lili:
   https://rezistentacrestinablog.wordpress.com/2016/06/04/adoptia-de-catre-cupluri-de-acelasi-sex-judecator-britanic-suspendat-pentru-favorizarea-familiei-naturale/
   Adopลฃia de cฤƒtre cupluri de acelaลŸi sex: Judecฤƒtor britanic suspendat pentru…
   rezistentacrestinablog.wordpress.com

   Aina Gregersen:
   I looked at it - but sadly didn't understand the article :(
   Hope it's a good article about this crazyness in this country. <3

   (...)
   Remi Stridh:
   BV på Hareid har faktisk en uttalt politikk internt, i følge lokale fosterforeldre, å IKKE velge familieplassering, fordi de TROR at foreldre kan komme til å "snike" seg til mer samvær enn det BV har bestemt......... dette etter å ha overtatt omsorg basert på at de TROR at et barn kan bli utsatt for omsorgssvikt, i fremtiden en gang.... og de behandler saker etter omsorgsovertakelse som om det er snakk om til barna blir voksne, fordi de TROR at foreldrene ikke klarer å bli gode nok, noen gang..... Dette er veldig mange "TROR"... og på bakgrunn av disse antakelsen og gjettingene om fremtiden kan de altså rasere en hel familie....

   Brenda Kreher:
   Keep fighting, Marius - tell us how we can help.

   Thomas Andersen:
   Deler

   Jane Kile:
   Det står også at det kun skal skje slike inngrep av kompetente myndigheter...... og den kompetansen er vel også diskutabel?

   Rune L. Hansen:
   Kompetanse, - når de konsekvent forbryter seg mot alt og ethvert i Barnekonvensjonen! Hva er det så å diskutere angående kompetanse - når den jo alltid er fullstendig fraværende?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207308911295794

   Kan noen nevne en eneste av Barnekonvensjonens mange menneskerettigheter som blir respektert av det politiske "barnevernet" (inklusive dets dommere) i Norge?

   Ja, jeg visste det - at ingen kan det. Faktum er, at det er absolutt ingen av Barnekonvensjonens menneskerettigheter de respekterer.

   Og fortsatt finnes det noen som tror at virksomheten er et barnevern?

   *

   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås, 05-06. 2016:
   "Halve verden vet at vi er et land som setter grunnleggende menneskerettigheter til side, og at staten har en totalitær holdning til egen maktbruk. (Har du noen gang hørt norske myndigheter erkjenne menneskerettsbrudd?)
   Verden har gitt oss en utstrakt hånd. Nå må vi andre fortsette. Og en god anledning er å møte opp foran Stortinget 11 juni, nettopp for å vise din støtte med de som fortsatt må kjempe mot krenkelsene.
   For husk: Du vet aldri om uretten rammer deg og dine en dag."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1136819356338992/
 
   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Dessverre har norge en stor bestand av idioter som mà ha selvfølgeligheter inn med teskje, og uansett forstàr de ingenting som vanlig....

   Annina Karlsson:
   : ) : ) : )

   Annina Karlsson:
   Måste dela.

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. juni 2016: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra lys blå himmel og opp til 21 frem mot klokken 12. Noe skyet i sør langsomt drivende. Utover eftermiddagen tildels sirlig slørete himmel, med 16 pluss-grader klokken 21. Det vokser og grønnes og blomstrer i jungel-fart her ute. Jeg vasker fortsatt tøy og nu mere større såsom dyner, puter, tepper og jakker, mens det enda er årstid som passer særlig for å få det gjort. Det er mye å ta igjen siden kidnappingen og jeg jo nu uansett ikke mere kan arbeide likså aktivt og intenst med saksdokumentasjonen, men det og forskjellig annet går sakte men sikkert unna. Lett overskyet og omkring 15 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153491183611875

   Elin P. Gregusson med verdifull kunnskap om hvorfor den lille mann taper kampen om rettssikkerheten til makteliten:

   Godt spørsmål, Enrique Perez-Terron. Det er ukjent hva Cecilie Østensen Berglund har utrettet for å fremme "menneskerettighetskonvensjonens lov og ånd". Og dessuten intensjoner med norsk lov og rett. I alle fall lovgivende forsamlings offisielle intensjoner.

   Norsk lovgivning har vært god nok og dessuten krystallklar mht å sikre forbrukernes rettssikkerhet i finansmarkedet i mange, mange år. Den 1. november 2007 ble i tillegg MiFID, et strengt EU-direktiv om finansielle tjenester, implementert i EØS-avtalen. Altså etter beslutning i Stortinget.

   EU og EMD ligger generelt langt foran Norge mht å sikre borgerne lov og rett.

   Cecilie Østensen Berglund, som het hhv Cecilie Østensen Noss og Cecilie Østensen da hun var nestleder og leder i FinKN-Bank, har bevist, i sak etter sak at hun aksepterer stålblanke løgner og da mener jeg altså ikke "feil eller misforståelser", men åpenlyse løgner formulert av advokater i f.eks ACTA, som har knust småfolks økonomi, totalt.

   Hun har altså gjort det med vid åpne øyne.

   Jeg har hatt skriftlig dialog med henne og kan selvfølgelig dokumentere det jeg sier, ellers ville jeg ikke sagt det. I et brev til meg, "forklarer" hun at årsaken til at de ikke signerer vedtakene i FinKN, er at de "behandler mellom 20 og 30 saker pr møte".

   Det er absurd. Vi snakker om saker som i mange tilfeller er MEGET alvorlige og gjelder "være eller ikke være" for folk. Så sitter det altså en DOMMER i Borgarting - hvilket er en krevende jobb, forutsatt at man tar den alvorlig - som har dette som betalt sidegjøremål (!). Hun sitter ved et juridisk samlebånd, og bruker noen minutter på å ødelegge folks liv, mot betaling fra innklagede finansforetak. Pluss lønn fra Domstoladministrasjonen.

   Vet ikke politikerne dette? Jo, det skal jeg love deg at de gjør.

   Jeg omtalte det første gang i dette høringsnotatet av 2. mai 2011, til daværende forbrukerminister Audun Lysbakken.

   Jeg visste mindre da enn nå. Økt kunnskap gjør at jeg i dag ville skjerpet form og innhold.
   https://www.regjeringen.no/contentassets/c341579096404e54a4c3867e32afd3da/elin_gregusson.pdf

   Det er med andre ord velkjent at hun som trolig blir Norges yngste dommer i Høyesterett (og en naturlig kandidat til å overta som Justitiarius når Toril Øie går av med pensjon), har bistått finansnæringen i sak etter sak med å slippe juridisk unna med svindel. -For det er det det er.

   "Noen" synes selvfølgelig det er kjempefint å få nettopp Cecilie Østensen Berglund inn i Høyesterett, ellers ville ikke dette vært mulig. Det gir seg selv. Det er ikke de som står på barrikadene for småfolk, for å si det sånn. Snarere tvert imot; det er de samme som hyller Tore Schei for hans mangeårige innsats, https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/02/tore-schei og som dessverre bidrar til å sementerer finanselitens interesser i kombinasjon med angrep på varslere.

   Akkurat det er i det minste logisk...

   Cecilie Østensen Berglund var flink pike på eksamen. Det er et krav for å bli dommer i Høyesterett. (Ja, altså - ikke det å være "pike", da. Men å få toppkarakter.) Utover det er det ikke mulig å se noen grunn til at en som har dokumentert i sak etter sak at hun enten er stokk dum når det gjelder logikk, tall, finans og økonomi, eller forstår hva hun har vært med på, innstilles som dommer i Høyesterett.

   Hadde hun lagt seg paddeflat og erkjent, beklaget og bidratt til å korrigere alle feilene hun er moralsk og juridisk ansvarlig for i Finansklagenemnda; og hun ble innstilt på tross av fortiden og ikke på grunn av den, ja da kunne det kanskje vært interessant å få inn en "angrende synder som har lært" i Høyesterett, men å polere dette krakelerte glansbildet til det feilfrie - det krever skikkelig mye sparkel og sminke.

   ---

   Legger også inn lenke til denne kommentaren til Dagladets oppslag 5.6.16, som omhandler kynismen i finansnæringen og hvordan myndighetene bevisst skjuler økonomisk kriminalitet mot befolkningen
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=579339472227263&id=100004536465723

   *

   Rune L. Hansen:
   Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer. Det er det som i Norge muliggjør både kidnapper-virksomheten, nepotismen, utplyndringen, diskrimineringen og alt annet av politisk og offentlig organisert kriminalitet. Dommere uten samvittighet og fullstendig uten respekt for lov og rett.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   De bruker jo samme malen på tidsbruk, på all saksbehandling i de såkalte offentlige klageorganer. - Hva skjer den dagen det går opp for alle, at Norge ikke har noen reell klageinstans..... Så hva de måtte komme frem til i dette "supperådet", er jo egentlig av liten interesse. Men at Norge mangler reelle klageinstanser, med makt og myndighet, ikke kun anmodende myndighet, er PROBLEMET. - HVORFOR skriver ingen om det? Til og med SOM (Sivilombudsmannen), har KUN anmodende myndighet.

   Rune L. Hansen:
   Kompetente og habile domstoler skal være de egentlige klage-instanser. Med EMD og FN og enda flere med en noe begrenset makt og myndighet som øverste rettsmyndigheter og klage-instanser i og for Norge. Alle norske domsmyndigheter og andre offentlig ansatte skal rette seg efter menneskerettighetene og disse instanser. Når norske dommere, offentlig ansatte og avgjørelser likevel ikke gjør det så er de hverken kompetente eller lovlige. De er med andre ord både myndighets-misbrukere, menneskeretts-forbrytere, landsforrædere og kriminelle.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Dersom det er slik, at alle klager må gå til domstolene i førsteinstans, ja da er det ikke bare mitt uttrykk, at disse andre klageinstansene, FØR domstolene, er et "supperåd", da er de virkelige SUPPERÅD. - Ingen kan vel være uenige i at vi trenger og VIL HA kompetente og habile domstoler. Det samme gjelder for forhold som beskrives av forfatteren i innlegget. - At norske dommere og ledere burde skamme seg, som ikke sørger for at menneskerettighetene praktiseres i Norge, mener jeg er en nasjonal katastrofe og vil opplagt påvirke hvordan andre land vil forholde seg til oss. - Lurer på om konsekvensene av menneskerettsbruddene mot egen befolkning er skikkelig vurdert.

   Geir-Ole Isaksen:
   Dessverre er rettssalene, dommerne og hele domsstoladministrasjonen i tillegg til justisdepartemanget kun for supperåd å anse (om man skal skryte av de)

   Elin P. Gregusson:
   Viktig å få frem at bildet er ikke helsvart, da.
   Ingen kan forvente at folk som enten er blitt utsatt for justismord (etter objektive kriterier), eller folk som føler at de er blitt det (etter subjektive kriterier) skal gi uttrykk for tilfredshet med domstolene, men hvis man klarer å ta et skritt til siden og se på domstolene med en viss distanse, så er det selvfølgelig ikke slik at "alle dommere er uærlige".
   Det er heller ikke sånn at alle dommere er guddommelig dyktige med uskyldsrene motiver, dvs i pakt med DNG. "Det Norske Glansbildet".
   Dommere er som folk flest. Mennesker av kjøtt og blod. Noen er dumme, noen er dorske og noen er både dumme og dorske. Noen er uærlige, og andre er ærlige. De fleste er kanskje det siste. Jeg håper det.
   Det er naturligvis sånn at mange dommere gjør så godt de kan, i hver eneste sak de har til behandling. De erklærer seg inhabile når de er inhabile, de forbereder seg godt - og har med andre ord ikke krevende sidegjøremål - de motsetter seg ikke åpenhet og de er genuint interessert i å få frem sakens faktum for å kunne fatte en korrekt avgjørelse, fremfor å bevisst eller sløvt følge interessene til den rikeste parten, som oftest har engasjert den mest kjente og retorisk dyktigste advokaten.
   Hvilken dommer man får, er svært viktig for å få et korrekt resultat.
   Den politiker, jurist, journalist eller "synser", som hevder noe annet, er det i alle fall grunn til å gå nærmere etter i sømmene...

   Rune L. Hansen:
   Du tar grundig feil mht dette ditt positive syn på dagens norske dommerstand, Elin P. Gregusson. Hadde det vært slik du tror så hadde lovlydige dommere blandt annet politi-anmeldt og protestert på de kriminelle både i og utenfor dommerstanden. Slik er det dessverre på ingen som helst måte i dagens Norge.

   Elin P. Gregusson:
   Rune L. Hansen Jeg har egentlig et ganske dystert syn på situasjonen, og er enig i at det er påfallende at ikke dommere sørger for å skjerpe hverandre og lurvete advokater. Laugmentaliteten blant jurister er fremtredende, og det er opplagt skadelig.
   Samtidig tror jeg det sitter endel "nerder" (i positiv forstand) blant dommere, som gjør så godt de kan og som ikke er endel av et snuskete tildelingssystem der kampen er fikset på forhånd.

   Rune L. Hansen:
   Tror du virkelig at de hadde fått innpass eller aksept hos dommerstanden eller dens dirigenter hvis de var lovlydige og anstendige mennesker? Da er du naiv og dårlig orientert når det gjelder disse forhold. Det er ikke tilfeldig at hele den norske dagens dommerstand konsekvent og systematisk begår de samme slags meget grove og straffbare forbrytelser! Særlig gjelder dette deres kidnappinger og beskyttelse av det politiske "barnevernet" (inklusivt såkalt "barnefordeling") og i det heletatt beskyttelse av offentlig organisert kriminalitet, pluss konsekvente forakt for menneskerettighetene, osv.!
De kan ikke unnskylde seg med hverken dumhet eller uvitenhet!

   Geir-Ole Isaksen:
   Dessverre sitter vi med en domsstol-administrasjon som følger politikernes ønsker og direkte gir beskjed til dommerne om hvordan de skal dømme (etter politiske overbevisninger, ikke juridisk).

   Elin P. Gregusson:
   I de store betente sakene, der svært mye penger står på spill, som f.eks Lognvik- og Røeggensakene (småsparere mot henholdsvis Storebrand Bank og DNB, med enorme konsekvenser pga presedens - anslagsvis 15-20 mrd) er det ikke veldig paranoid å påpeke så mange snurrige incidenter i kronologien at prosessene egentlig ikke tåler dagens lys.
   Det samme skjer selvfølgelig også i andre typer saker.
   Justismordet mot Fritz Moen er hjerteskjærende og grovt, og selvfølgelig ikke "enestående".
   Politi og dommere ofret en uskyldig mann som ikke kunne forsvare seg. - Og hvilke konsekvenser fikk det for de ansvarlige? Ingen.

   Lytt, og se - helt til slutt... bildene... det river skikkelig....
   https://www.youtube.com/watch?v=M0IsgUIEleE
   "Balladen om Fritz Moen" musikkvideo…
   youtube.com

   Geir-Ole Isaksen:
   Mange groteske saker i dette landet. Utallige fedre som er uskyldig dømt for overgrep, men bare et fåtall får saken opp og blir kun frikjent om "offeret" innrømmer løgnen, og i tillegg barnefordelingssaker som oftest går helt galt.

   Elin P. Gregusson:
   Som datter, hustru (en dinosaur av et ord) og mor til flere sønner (og døtre) er det en skrekkelig tanke at fedre (og mødre) kan dømmes uskyldig. Som det er skrekkelig å vite at noen barn sendes til biologiske foreldre og fosterforeldre, som mishandler dem : (

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge premieres påstander om at noen mishandler barn - dermed yrer det med slike påstander.
   Dette samtidig med mishandling i form av kidnappinger også premieres - og det dermed også yrer med kidnappinger.

   Rune L. Hansen:
   Menneskehandel med barn og foreldre har blitt butikk for makt og karriære for utrolig mange, stadig smittsomt verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   Andre offentlig ansatte eller medmennesker har ingenting eller lite å stille opp mot dommere som hærjer fritt frem med ulovlige dommer, avgjørelser og beordrelser! Med politikerne og deres påtalemyndigheter som sine dirigenter og beskyttere!
   Da blir det letteste for nærsagt alle og enhver å være deres nyttige idioter og medspillere!
   Politisk organisert offentlig kriminalitet er katastrofe nr. 1 både for Norge og verden! Og jo verre dess verre!

   Geir-Ole Isaksen:
   Når mange nok ignorerer statens falske dommer og anklager vil nok systemet rakne, for folk godtar (heldigvis) ikke dette stort lengre.

   Elin P. Gregusson:
   Hvis alle som mener de kan dokumentere at de er utsatt for justismord, skriver det ned, så enkelt, åpent, nøkternt og objektivt riktig som de klarer (langs en kronologisk tidslinje med fornuftige avsnitt og overskrifter) - OG tåler kritiske spørsmål uten å reagere annerledes enn å svare med utfyllende informasjon/dokumentasjon - da tror jeg vi kan få fortgang på veien mot et nøytralt og kvalitetssikret rettsapparat.

   Rune L. Hansen:
   Slike dårlige løsninger, Elin P. Gregusson, ekspanderer, opprettholder og viderefører forurettelsene.

   Elin P. Gregusson:
   Nå er jeg usikker på hva du mener... Jeg mener at for å komme videre, altså fra generaliseringer om hvor elendig alt fungerer, må enkeltsaker der det er svikt i alle ledd, dokumenteres "rolig", nøkternt og etterrettelig.
   Vi vet at Domstoladministrasjonen og andre kontrollorganer ikke fungerer etter offisielle hensikter. Så, fremfor å bare snakke om hvor håpløst alt er, må man gjøre den jobben de skulle gjort. Det er selvfølgelig ikke sånn det skal være, og det er mange som ikke har mulighet til å klare det - men de som har oversikt og orden i sakene, "må". -Hvis målet er å komme videre.
   Jeg tror i alle fall det er det mest effektive for å få til endringer.

   Julianne Olaisen:
   Helt enig Elin.

   Rune L. Hansen:
   Den jobben og meget mye mere er vi forlengst mange forurettede og menneskeretts-forkjempere som har gjort og ivaretatt, Elin P. Gregusson. Det er ikke det det står om nu. Et av mange uttrykk for dette ser du øverst på min Facebook-profil i dag - en postering og dialog med Karol Peter.

   
---
---

   Karol Peter, 06.06. 2016 to Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207314230148762

   I contend that if Norway wont create a law under which any child or parent who claims violation of their rights should be entitled to a new trial and a new judgment in the court with international composition, justice will not be served.

   Such a law to reopen the issue of each case is the only way for Norway to declare the true and definitive separation from the (practices) of the past and its condemnation - that injustice will be replaced by justice in each case. I think that we should necessarily demand this from Norway.

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk (Translated to Norwegian):

   Jeg påstår at dersom Norge ikke vil lage en lov der alle barn eller foreldre som hevder krenkelse av deres rettigheter skal ha rett til en ny rettssak og en ny dom i retten med internasjonal sammensetning, rettferdighet vil ikke bli servert.

   En slik lov til å gjenåpne saken for hvert tilfelle er den eneste måten for Norge å erklære den sanne og endelige separasjon fra (praksis) fra fortiden og dens fordømmelse - den urettferdighet vil bli erstattet av rettferdighet i hvert enkelt tilfelle. Jeg tror at vi bør nødvendigvis kreve dette fra Norge.

   Rune L. Hansen:
   Har hans forslag mangler eller er det tilfredsstillende?
   Jeg ser umiddelbart iallfall en mangel. I og med at det i Norge enda ikke har skjedd en eneste lovlig "omsorgsovertagelse" eller kidnapping, enhver og alle har de vært og er de - av mange forskjellige konkrete grunner - grove og straffbare forbrytelser i politisk og offentlig regi. Dermed er ingen av de egentlig lovlige - og må (ja, må - av hensyn til enhver av de forurettede, samfunnet og respekten for reell lov og rett) straffeforfølges og gjenopprettes.
   Dette er en helt nødvendig forutsetning - om ikke et lovlig amnesti eller lignende for noen av de kriminelle kan innvilges.
   Alle barn og foreldre - helt uten unntak? - må og skal umiddelbart frigjøres og deres reelle rettigheter gjenopprettes.
   Iøvrig anser jeg hans forslag som meget viktig! Det er meget viktig at vi på vegne av alle og enhver fortest mulig kan fremme det rette og riktige forslag og krav!

   Karol Peter:
   Of course...but how you´ll get evidence about guilty persons, if you wont open old cases in court ? It can also help find all aspects of the cases, find who is guilty and accuse the guilty persons in the new court proceedings.

   Rune L. Hansen:
   Ja, kompetente rettssaker (og sannhetskommisjoner?) angående disse forhold er nødvendige. Selv om meget med beviser mot veldig mange av de mest sentrale allerede foreligger - i form av medvirkning i forbrytelsen(e).
   Skal det hele skje kompetent og lovlig så må en også gå dypere inn i hver sak for å finne flere skyldige og riktige strafferammer og erstatninger.

   Karol Peter:
   Will there by political will - in Norway?

   Rune L. Hansen:
   Nei, definitivt ikke. Det er en politisk nepotisme og mafia-virksomhet som med alle midler beskytter seg selv og hverandre.

   Karol Peter:
   : (

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. juni 2016: 

   Disig, tildels lett yr og omtrent 14 pluss-grader Celsius her ute i natt og utover dagen og kvelden. Halv-mørkt, dunkelt, disig, stille og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Liliana Lili, 07.06. 2016 to Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207317059699499

   Under Pressure, Norway Reunites Seized Children With Family
   http://thefederalist.com/2016/06/06/under-international-pressure-norway-reunites-seized-children-with-family/
   The Bodnariu family’s ordeal ends, but advocates vow to keep fighting for reforms in Norway and Europe.
   thefederalist.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:

   "Another advocate for the family gives little credit to the Norwegian government for the outcome of this case. “I am relieved to hear that this nightmare will be over for Marius, Ruth, and their children,” said Mike Donnelly, director of global outreach for Home School Legal Defense Association (HSLDA), a homeschooling and parental rights advocacy group. “But the fact that it took months of international protests to influence Norwegian authorities to release the children—after they had decided to permanently remove them—is evidence of a serious problem in the Norwegian CPS system.”

   Dr. Ben-Oni Ardelean, a Romanian senator, believes the enforced secrecy surrounding the case was especially a problem, which international attention helped mitigate. Comparing Norway’s lack of transparency to the tactics of a Communist regime familiar to Romanians, Ardelean concluded, “Sometimes it is difficult to even understand how such a practice has been going on in a country that calls itself democratic.”

   The Fight Goes On

   As a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Ardelean has led pushes for real reforms in Norway’s child welfare system. PACE is a statutory organ within the Council of Europe, the continent’s leading human rights organization. On June 2 (the day before the Bodnariu case was resolved), PACE approved Ardelean’s measure to create a draft report considering to what extent Norway’s CPS is violating Council of Europe standards. The report will include recommended legal reforms for Norway and countries with similar CPS systems. Bodnariu family supporters saw this as a remarkable victory, not only for Marius and Ruth, but for all European families unjustly separated by heavy-handed bureaucracies.

   Ardelean said he has no intention of letting the matter rest now that the Bodnariu family is reunited, noting “the system is still producing victims.” He and his allies will keep fighting for reforms. “We should be always vigilant,” he said, “and keep sacred the human rights, freedoms, and values in our democratic societies.”

   Donnelly echoed the call for vigilance, and not only in Europe. “Regrettably, Norway is not alone,” he said. “Most western countries have CPS systems that are growing into bureaucracies that refuse to respect the family as the basic unit of society. Too many governments are too willing to traumatize children and families over minor disagreements.”

   Indeed, as the Bodnariu children return home, their parents will certainly face the challenge of helping them transition and heal from the deep trauma of the past seven months—stolen months of their childhood that are likely to impact their entire lives."

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153493072056875

   Hvor mange har fått prøvd dette i norske domstoler?

   ZEHENTNER v. AUSTRIA fra 2009:

   55. The interference at issue will be in violation of Article 8 unless it is justified under the second paragraph of that provision. In the present case the interference was in accordance with the law, being based on the relevant provisions of the Enforcement Act, and served the legitimate aim of protecting the rights and freedoms of others.

   I forhold til EMK artikkel 8, vil et slikt inngrep alltid være en krenkelse

   - dersom det ikke har tilstrekkelig hjemmel,

   - ikke forfølger et legitimt formål,

   - og ikke er forholdsmessig, ( nødvendig i et demokratisk samfunn)

   *

   Rune L. Hansen:
   Dermed vil for eksempel ulovlige lovhjemler være en krenkelse av alle disse tre prinsipper?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1015526208484531/

   Anita Egenæs, 07.06. 2016:

   Jeg sier det igjen og igjen at politiet har velsignelse fra både riksadvokaten og spesialenheten til å lyve, stjele og fabrikkere. Hele etaten er gjennomsyra av kriminelle som ikke hverken kan eller vil forholde seg til lovverket de er satt til å forvalte. Rettsikkerhet i Norge idag er totalt fraværende.

   *

   Anette Bull:
   Hvorfor henlegger politiet straffbare forhold og økonomisk kriminalitet når vanlig mann i gata er svindlet? Hvorfor tar de kun saker hvor NAV er utsatt for svindel, hvorfor er det slik forskjellsbehandling innen straffeprosesslovgivningen? Gjelder ikke denne loven for Ola og Kari? Hvorfor beskyttes ikke de for økonomisk kriminalitet?

   Hans Olav:
   Anita har 100 % rett. Politi og domstol er gjennomkorrupt. Beskytter hverandre og får uskyldige dømt bare fordi det passer dem. Riksadvokaten var innblandet i de tre største justismordene i norgeshistorien, men han er altså allikevel Riksadvokat. Er det nødvendig med noe mer bevis for rettssikkerhetstilstanden?

   Anita Egenæs:
   Det som er mest skremmende er at de folkevalgte er totalt likegyldige til det som skjer enda de får saker hver dag, men det evige matraet er " vi går ikke inn i enkeltsaker" tiltross for at det er nettopp det de skal. Feige og redde er de for sine egne posisjoner og de fleste av de mangler integritet.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. juni 2016: 

   Ned til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Slørete lys blå himmel og opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 11.30.
   Jeg vet ikke hvordan det gikk med bie-svermen forleden dag. Kanskje trakk de seg inn i kuben igjen, eller fant innkvartering noe annet sted. Dagene som kommer nu er alminnelig tid for biene å sverme og jeg har forberedt noe iallfall.
   Nu og fremover er det fortsatt tid for innhøsting og konservering av forskjellig slags grønt. Særlig i august og september blir det mye innhøsting av forskjellig slags frukter.
   20 pluss-grader og en mild bris frem mot klokken 15. Dunkelt og 9 frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153494804151875

   I Pelissier og Sassi mot Frankrike sier EMD at det er myndighetenes plikt å tilse at rettsvesenet kan overholde formålet om respekt for menneskerettene:

   ”Article 6 § 1 of the Convention imposes on the Contracting States the duty to organise their legal systems in such a way that their courts can meet each of the requirements of that provision, including the obligation to decide cases within a reasonable time.”

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er viktig når det er nødvendig å gjenta selvfølgeligheter.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207327382117553

   Den keiserlige kvinnelige lege - The Imperial Doctress

   Jeg er ferdig nu med å se den 50 episoder lange kinesiske film-serien "The Imperial Doctress" fra 2016. Den bygger på historiske og virkelige hendelser, omstendigheter og personer og handler særlig om en av Kina sine mest kjente kvinnelige leger, Yun Xian med familienavnet Tan, som ble født i 1461 e.Kr. i Ming dynastiets tid, i en slekt med medisinske interesser. Hun ble 96 år gammel, men film-serien handler særlig om første halvdel av hennes liv - og om tradisjoner og kunnskap for kinesisk medisin, kultur og politikk dengang. Spennende og godt fortalt og filmet. Og særlig spennende og interessant for interesserte i medisin, planter, remedier og sykdommer. Kina var og er verdens fremste land på disse områdene. Og nu i mange år også verdens fremste land på området film - og mye forskjellig annet. Deriblandt moral, kampkunst og akrobatikk. På tilsvarende måte som India, på den andre siden av Himalaya-fjellene, er verdens fremste land for blandt annet sang, dans og musikk.
   Kunnskapene som formidles i film-serien er reelle og fra verdens fremste tradisjon på området. Og handlingen bæres av moral og anstendighet i forhold til intriger, falskhet, ondskap, kjærlighet, forbrytelser og konflikter.
Norge og mange andre land er u-land i forhold til mye av dette. (En må i Norge nærsagt tilbake til Snorre for å finne noe som helst som ruver eller er av stor positiv betydning for verden, for eksempel. Siden og nu er det mest av det motsatte.) Den vil for de fleste være spennende og interessant og ha mye å gi.
   Denne film-serien har blitt godt mottatt - og anbefales også av meg.

   ---

   The_Imperial_Doctress-2016-C-tv-series-ep1-50-cover.jpg

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=drHX03mAYiw&list=PL5QvEuQXElRuXa1T_baOVCK5x1EpuVOFk&index=2
   Ep 1
   youtube.com

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153494920816875

   FNs menneskerettighetskomité i Geneve mente den 17. juli 2008, at Norge hadde brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

   Saken var brakt inn for komiteen av en norsk statsborger.

   Komiteen la i uttalelsen til grunn at det forelå et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5 om rett til overprøving av straffedom. Konvensjons-bruddet besto i at den norske lagmannsretten ikke hadde begrunnet sin beslutning om å nekte å fremme klagers anke over en straffedom, etter straffeprosesslovens § 321.

   Komiteen påpekte at fordi ankenektelsen ikke var begrunnet, kunne det reises spørsmål ved om lagmannsretten i denne saken hadde foretatt en realitetsprøving av domfellelsen av klageren og av straffutmålingen.

   Jeg spør: Hvor mange av dere har mottatt en dom eller kjennelse som ikke er begrunnet? Tipper at det er svært mange.

   *

   Harald Skjærvø:
   Men Norge driter vel i ha menneskerettighetskomiten i Geneve sier kan det virke som....

   Rune L. Hansen:
   Det er mildt sagt på høy tid at alle og enhver tar inn over seg at den politiske mafiaen og nepotismen som nu dirigerer og gjennomsyrer hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge ikke har noen som helst reell respekt for hverken menneskerettighetene, Barnekonvensjonen, Straffeloven, Grunnloven eller EMD - annet enn i fullstendig falskhet !!! Dette er hva enten en tror det eller ei, og uansett hvor mange av dens medspillere lyger eller er uvitende, det katastrofale faktum !!! Et katastrofalt faktum som ødelegger og perverterer samfunnet og årlig direkte ødelegger ti-tusener menneskeliv i Norge !!!

   Ove Onkli:
   Dommene er dårlig eller ikke begrunnet ja,, og ei er de signerte...!

   Rune L. Hansen:
   Det er forståelig at de blandt annet ikke tilstrekkelig begrunner mange av sine dommer og at de nekter anke-behandling. De tror det er lettere for seg da å skjule sine grove forbrytelser. Glem ikke at vi her nu snakker om en dommerstand som daglig ulovlig og straffbart utøver (og aksepterer) terror, tortur, sadisme og og et mangfold av andre menneskeretts-forbrytelser mot sivilbefolkningens barn og voksne i Norge !!! Mens deres medsammensvorne politikere og andre i og utenfor den offentlige forvaltningen later som ingenting !!!

   Svein Åge Eliassen:
   Hva er konsekvensene av å bryte rettighetene? Å avsi en dom om at Norge bryter - men hva så? Er det ikke andre konsekvenser enn en formanende pekefinger ?

   Ove Onkli:
   Sånn gjorde jeg, nå i mars måned siden domstolen ikke respekterte mine rettigheter, jeg var ikke tilstede engang, oh de leste opp forklaringen delvis til fornærmet som har deua og ikke var avhøret signert.....๐Ÿ˜•๐Ÿ˜Ÿ

   Kopi e-post sendt Follo tingrett:

   ""Hei Follo Tingrett, denne dommen dere har avsagt 10.03.2016 saksnr: 15-170004MED-FOLL strider i mot EMK/EMD artikkel 6. Så denne dommen er mortifisert, opphevet, annullert grunnet saksbehandlingsfeil og brudd på menneskerettigheter.

   Jeg snakket med dommerfullmektig Johannes Kassen pr tlf her i desember 2015. Han sa da at han respekter menneskerettighetene, så jeg undres over hvorfor han tillater delvis opplesning av politiforklaringer til vitne som ikke møtte.

   Denne forsvareren Harald Jahren sitt arbeid kan like stilles med en do børste. For om en hadde byttet ut Harald med do børsten så hadde resultatet blitt likt. Denne boten på 7000,- kroner kan Harald Jahren betale til meg for sitt slette arbeid, arbeidet er så elendig at det må anses som korrupsjon og røverier av offentlige.

   Jeg har bestått eksamen i sykdomslære ved Atlantis Medisinsk, og stiller min egen diagnose. Amfetamin er således medisin uten opphavsrett/copyright som kan produseres av alle. Selvmedisinering er ikke straffbar handling, og den kliniske testen ved sykehuset i Sandvika var krystallklar " IKKE RUSET". Hvis en tar narkotika, så blir man ruset, tar man medisin så blir en bra. Hva med å plage disse fyllesvina som ruser seg på nervegiften etanol/alkohol/sprit/brennevin.?
   Det å blande narkotiske alkohol 96% ned til 60% gjør ikke store forskjellen. Hvis så må dette gjelde for all narkotika, bland den ned til 60% også er ok.!

   Jeg benytter også anledningen til å reservere mot usaklig straffeforfølgelse i fremtiden, "reservasjonsretten".

   Jeg lei av politiet sin trakassering av meg på grunn av rulleblad. Så ber derfor retten om dømme politiet til å slette dette rullebladet, som er en dobbeltstraff. Det å sitte litt i fengsel er ingen straff, straffen begynner når en blir løslatt og er nektet høvlig arbeid i 10 år på grunn av rullebladet, og er uten førerkortet. Dette er en personlig tragedie, og en samfunnsøkonomisk katastrofe. Da man produser sosial klienter med slik dobbeltstraff. Denne glattcella kan sammenlignes med skrekkens kjeller til monsteret FRITZEL, eneste forskjellen er at politiet ikke setter barn på fangene sine.

   Takk for at menneskerettighetene respekteres, ærbødigst:
   Ove Onkli
   Holtbråtveien 167/169
   Skarphellatoppen tipien
   1449 Drøbak

   Historikk
   På 1800 tallet var norsk straffeprosess helt og holdent skriftlig, dommeren var kun berettiget til å dømme på grunnlag av bevis som forelå skriftlig for ham.
   Straffeprosessloven fra 1887 innførte prinsippene om bevisumiddelbarhet og muntlighet som ligger til grunn for dagens prosess. Den dømmende rett skulle i motsetning til tidligere, selv høre tiltalte, vitner og sakkyndige, og selv granske reelle bevismidler. Da dagens straffeprosesslov ble vedtatt i 1981, ble det gitt adgang til å lese opp tidligere avgitte forklaringer fra vitner på nærmere bestemte vilkår. Selv om Norge ratifiserte EMK allerede i 1952, var imidlertid ikke siktedes rettigheter etter art. 6 et tema ved vedtakelsen av loven. Siktedes rett til kontradiksjon var lite fremtredende også i Høyesterettspraksis, spørsmålet om opplesning ble i lang tid kun vurdert i tilknytning til vitnets rettigheter.
   Forpliktelsene etter art. 6 har med tiden medført at straffeprosesslovens bestemmelser om opplesning er blitt tolket innskrenkende av norske domstoler. I kjølvannet av Kaste og Mathisen mot Norge (2006), har det pågått en debatt om hva forpliktelsene etter art. 6 innebærer i forhold til opplesningsadgangen.

   EMK art. 6
   Presentasjon av bestemmelsen
   Etter ordlyden i art. 6 (1) stilles det et generelt krav til at rettergangen som en helhet skal være rettferdig, mens art. 6 (3) d gir siktede en spesifikk rett til å krysseksaminere vitner som føres mot han. Bestemmelsen er formet på en måte som både dekker de rettssystemer der partene har ansvaret for bevisførselen, og de rettsystemer der det er dommeren som har ansvaret for bevisførselen. I tillegg til å utrykke kontradiksjonsprinsippet, som innebærer at siktede må gis en rimelig mulighet til å imøtegå bevisene som føres mot han, utrykker art. 6 (3) d    partslikhetsprinsippet.
   Både påtalemyndigheten og siktede skal ha muligheten til å få kunnskap om, og til å kommentere motpartens bevis. Det kreves ikke at partene gis anledning til å krysseksaminere alle vitner, det avgjørende er om den ene parten er utsatt for reelle ulemper i forhold til motparten.Prinsippene er nært knyttet sammen ved at kontradiksjon i prosessen sikrer at begge parter får kunnskap om det materielle i saken, og gir partene like muligheter til å fremføre sine synspunkter. I vurderingen av om opplesningen av en forklaring er i strid med art. 6, tar EMD utgangspunkt i retten til krysseksaminering etter art. 6 (3) d, men det avgjørende er om rettergangen som helhet fremstår som rettferdig etter art. 6 (1).

   Begrepet ”witness”
   Et vilkår for at siktedes rettigheter etter art. 6 (3) d kommer til anvendelse, er at den som har avgitt vitneforklaringen regnes som ”witness” i konvensjonens forstand. Ordlyden er vid, og sier i seg selv lite om hvem som omfattes av begrepet.
   I Kaste og Mathisen mot Norge (2006) fant EMD at medsiktede måtte regnes som ”witness”, ettersom hans forklaring faktisk ble benyttet som bevis mot siktede. Norske domstolers tolkning av begrepet var ikke i samsvar med den selvstendige tolkningen av konvensjonen som var lagt til grunn i EMD’s praksis.
   I A.L. mot Finland (2009) måtte et barn regnes som.......

   Vidar Mathiassen:
   Marius Reikerås; Vet du hvilken begrunnelse dommere oppover i vårt rettssystem selv bruker for å argumentere for årsaken til at de ofte velger å ikke begrunne domsavsigelser?

   Ove Onkli:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1634913726829635&set=p.1634913726829635&type=3&theater

   OveOnkli-20160608FB.jpg

   Rune L. Hansen:
   Konsekvensene av en dommer eller annen offentlig ansatt sin forbrytelse mot en menneskerettighet skal blandt annet være i henhold til Straffelovens lovbestemmelser - i forhold til konkret hvilken(e) rettighet(er) som brytes. Ofte vil en dommer eller annen offentlig ansatt sin forbrytelse mot noen sin rett rammes av flere av Straffelovens lovbestemmelser og strafferammer.

   Noen eksempler fra Straffeloven 1902:

   "§ 123: Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 231. Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden tilføies betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes for grov Legemsbeskadigelse med Fængsel i mindst 2 Aar. Har han handlet med Overlæg, kan Fængsel inntil 21 år anvendes, saafremt Forbrydelsen har havt Døden tilfølge."

   "§ 9: Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade. / Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde. / Endret ved lov 22 mai 1992 nr. 49."

   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   "§ 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."

   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Problemet i forhold til dette, er at påtale-myndighetene og dommerstanden og politikere i dagens Norge omtrent helt fullstendig nekter sivilbefolkningen reell tilgang til reell lov og rett. De beskytter hverandre mot enhver kompetent straffeforfølgelse mot seg selv og sine medsammensvorne.

   Vidar Mathiassen:
   PS: Jeg hørte et interjvu med en ledende høyesterettsdommer i Sør-Afrika under Aparthaidregimet som i en kritisk utredning av landet rettsvesen etter frigjøringen, erkjente at han og de andre dommerne i landets domstoler skjønte at apartheid og den brutale undertrykkelsen av de svarte, stred med internasjonale konvensjoner, universelle menneskerettigheter og enhver jurists ansvar for å nekte å bryte allmenne rettssikkerhetsregler som skal beskytte allmennheten mot alvorlige maktovergrep. Likevel, valgte denne høyesterettsdommeren og hans kollegaer å støtte den brutale undertrykkingen og raselovgivningen, fordi alternativet ville kunne true deres jobb, inntekt, karriere og anseelse i familie og nettverk. Høyesterettsdommeren valgte altså lojalitet til myndighetene samt egen karriere og inntekt, fremfor lojalitet til 10000 vis av svarte Sør- Afrikanere som ble drept, voldatt og undertrykket bare på grunnlag av at de var svarte. Dette sier oss alle om vår primitive selv mange av våre fremste maktmennesker KAN være i sin tenkning og maktutøvelse. Skremmende, men samtidig gir det alle som kjemper for en ny åpenhet, menneskeverds- og menneskerettsstilling i Norge kunnskap som er særdeles verdifull i vår felles kamp som vi er forhåndsdømt til å vinne:-)

   Rune L. Hansen:
   Ja, slik er det, Vidar Mathiassen. Dermed avler de på å overgå hverandre i sadisme og mangel på samvittighet, mens køen av nyttige idioter og nøkkel-personer vokser seg større og større så langt den kan!

   
---
---

   Trond-Arne Ingebrigtsen, 08.06. 2016 via Pro Bodnariu:
   https://www.facebook.com/groups/952061404912581/permalink/968344036617651/

   La stats-sosialistenes diktatur i norge betale for alle sine feil-overgrep mot vàre menneske-rettigheter, sà raskt som mulig...!!!!

   Let the Norwegian states sosialist-dictature pay for all justice-kill against our human-rights, as fast as possible...!!!!

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja - uten vil være meget grovt ulovlig og straffbart og enda mere forurettende for hver enkelt og hele verden.

   Yes - without will be very grossly illegal and punishable and even more injurying for each individual and the world.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2016:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153494844861875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3&theater

   "Det er regjeringens politikk å sørge for at norsk lov er i samsvar med menneskerettighetene....", skriver Justisminister Anders Anundsen i dette brevet.

   Det er tydelig langt mellom liv og lære, og derfor må vi andre sørge for at det ikke bare er når terrorister krever sine menneskeretter, at de blir oppfylt.


   justisministerens-falskhet.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Julianne Olaisen:
   Syns andre avsnitt er noe Justisministeren må bite i seg. Det henger rett og slett ikke på greip ift alle de menneskerettighetsbruddene som foregår hver dag i dette landet. Skjønner at intensjonen er god, men dette blir bare ord på et papir så lenge de ikke etterfølges.

   Kristian Rønås:
   Det har Desverre ingen hensikt at han skriver det !

   Rune L. Hansen:
   Både norsk lov og rett og hele offentlige forvaltning, skulle han ha sagt.  Og at han mildt sagt er udugelig og grovt uforstandig og uten samvittighet om ikke noe så selvfølgelig umiddelbart skjer!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153495823141875

   Dette bildet blir sendt FNs torturkomite i morgen.

   Det viser hvordan to sivile politimenn, bruker brutal makt mot en 16 år åring for å tvangsende han 80 mil vekk fra sin familie.

   Det var i 2013, og det er faren som tar bildet.

   Nå sitter faren i isolat-varetekt, blant annet som en følge av at han filmet dette brutale offentlige overfallet.

   Og det skal FNs torturkomite bli kjent med i morgen.

   This photo will be submitted to the UN Committee against Torture tomorrow .

   It shows how two civilian policemen, using brutal force against a 16-year old boy, forcibly sending him 800 kilometers away from his family.

   This was in 2013, and it is the father who takes the picture.

   The father is now in solitary custody, partly as a result of that he filmed this brutal government assault.

   And tomorrow the UN torture committee will get to know what happens here.


   kidnapper-mafian-b1.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Rune Fardal:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153391284251150&set=pb.716856149.-2207520000.1465414569.&type=3&theater

   kidnapper-mafian-b2.jpg
   Rune Fardal's photo.
   April 24 ·
   Politiet i Norge bidrar til barnevernets overgrep

   Rune Fardal:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153391572891150&set=pb.716856149.-2207520000.1465414569.&type=3&theater

   kidnapper-mafian-b3.jpg
   Rune Fardal's photo.
   April 25 ·
   Stolt norsk politi jobber for barnevernet.

   Vibeke Vedvik:
   ๐Ÿ˜ข Møkkamenn!

   Bjørn Amundsen:
   ja er det ikke snakk om mangler på resurser :( Da stiller de mannsterke. Men om du har hatt innbrudd eller blir robba da kan de ikke komme.

   Rune L. Hansen:
   Det har efter hvert blitt slik i Norge at politiet og den offentlige forvaltningen bruker enormt stort med tid og ressurser til å begå forbrytelser mot sivilbefolkningen - og nær ingen til å stoppe forbrytelser. Det er falskhet og motsatt lov og rett som rår.

   Arve Gjelsvik:
   Trauste karer

   Kjell Melhus:
   ja du snakker , må være en god følelse å utføre ett sånt Karstykke som dette .......

   (...)
   Mona Benum:
   Litt av et politi. Voldsbruk med loven i hånd. Og når foreldre gir et klaps på baken, blir barna fratatt. For et trist land vi bor i. For noen tragiske ledere.

   (...)
   Kine Alexandersen:
   Forferdelig ! Gjør vondt å se hvor brutal og umenneskelige dem er som sitter på makten!!

   Valeria Vitalo:
   Shame on them police do this and government coverage for them

   Bjørnar Lund:
   Det er flott. De må tåle at deres handlinger kommer på bordet. Jeg regner det som svært ufint å kvele sannheten ved å sperre folk inne, sende dem landet rundt, true dem og på andre måter gjøre livet ubehagelig.

   Aslak Øien:
   Æ koke ๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ก

   Pippi Høytoppsok:
   :(

   Siri Banefaouz:
   Dagligdags behandling av barn under barnevernet.

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. juni 2016: 

   Stille og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Litt efterpå 6. Hvitlig og blålig slørete himmel og opp til 14 frem mot klokken 11. Mindre slørete og 16 frem mot klokken 13.30.
   De tre hundene her er jo for det meste ute nu i forsommer-tiden og koser seg og leker i glede og trivsel. De elsker at jeg ser på og beundrer de når de leker, akkurat som ens egne menneske-barn. Hunder har sin egen indre natur og sine egne individualiteter og personligheter, men de har meget både til felles med og forskjellig fra mennesker. Og meget er selvfølgelig også beroende på den oppdragelsen de får - det vil først og fremst si om de får utfolde seg i trivsel, trygghet, tillit, samvær og uskyld. De får automatisk oppmuntring (eller det motsatte) og justerings-muligheter fra de som står seg nært. De tidvis mest forstyrrende terror-angrepene her hos oss skader også de, men det hjelper at de helhetlig har det godt. De er meget oppmerksomme på alt av til og med små reaksjoner eller bevegelser i forhold til hva som skjer. Det har vokst seg mye på rabarbraen i de siste ukers tid og jeg håper derfor å få tid til å plukke inn og konservere - hermetisere i glass med lokk - også i dag. Noe diverse annet også. Håper jeg har og får nok glass med lokk nu fremover. Det er godt å ha et bredt utvalg hermetisert og på andre måter konservert. Den gode oppskriften jeg bruker for å hermetisere frukt og forskjellig i glass med lokk er meget enkel. Frukten forsiktig gjennomkokes til den er mør og varm og luft-fattig nok, eventuelt efter å ha fått ligge med litt råsukker på først. Og sukres passelig mot slutten av kokingen. Fylles derefter på forholdsvis rene glass (med påskrevne merkelapper) som jeg straks setter lokk på, men uten å skru lokket helt fast. Dette for at det kok-varme innholdet skal få presse ut den luft som er igjen i glasset - som samtidig også desinfiserer og gir et vakum. Efter 5 til 10 minutters tid eller litt mere skrur jeg lokkene helt fast til og lar glassene få stå rolig og avkjøle seg før jeg flytter de til mørkt og ikke for varmt oppbevaringssted. Efter noen ukers tid inspiserer jeg glassene for å se om det har kommet mugg i noen av de. Efter et par måneders tid eller mere gjør jeg minst en ny samme slags hastig undersøkelse. Glass det har kommet noe mugg i sorteres bort. Særlig for ikke å smitte til de andre glassene. Alt i alt kommer det noe mugg i eller på andre måter mislykkes mindre enn 1% av alt det jeg hermetiserer. Og de hermetiserte glassene med sitt innhold kan oppbevares og brukes i mange år fremover. Enkelt og greit. Oppskriften er min egen efter flere ti-år med erfaringer med slikt.
   14 pluss-grader her ute klokken 18. Og 8 klokken 22. Dunkelt og 6 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153497083371875

   The notion of "necessity" implies that the interference corresponds to "a pressing social need" and, in particular, "proportionate" to the legitimate aim (Couillard Maugery v. France, No. 64796/01, § 237, 1 July 2004).

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   Begrepet om "nødvendighet" innebærer at inngrepet tilsvarer "et presserende samfunnsmessig behov", og særlig, "forholdsmessig" til det legitime mål (Couillard Maugery v. France, nr 64796/01, § 237, 1. juli 2004). 

   Rune L. Hansen:
   Disse to prinsippene - nødvendighet og forholdsmessighet - er egentlig og skal være selvfølgeligheter helt sentrale for alle menneskerettighetene. Mangler de eller er feil eller for dårlig offentlig begrunnet fra den offentlige forvaltningen sin side så foreligger en eller flere menneskeretts-forbrytelser og menneskeretts-forbrytere og myndighets-forbrytere - som kompetent skal straffeforfølges.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153496944871875

   Det vises til hva som er sitert fra over i premiss 79 i saken BOCOS-CUESTA v. Nederland:

   ”The Court reiterates that, where it has found a breach of the Convention in a judgment, the respondent State is under a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000-XI).”

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   "Retten understreker at når den har funnet et brudd på konvensjonen i en dom, er den innklagede stat rettslig forpliktet til å sette en stopper for bruddet og gjøre reperasjon av dets konsekvenser på en slik måte som for å gjenopprette så langt som mulig situasjonen som eksisterte før bruddet (se Iatridis v. Greece (tilkjenne) [GC], no. 31107/96, § 32, EMK 2000-XI)."

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153496811281875

   How to direct complaints to the treaty bodies

   For complaints to the Human Rights Committee, the Committee against Torture, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, and the Committee on Enforced Disappearance direct your correspondence and inquiries to:

   Mail

   Petitions and Inquiries Section
   Office of the High Commissioner for Human Rights
   United Nations Office at Geneva
   1211 Geneva 10, Switzerland
   Fax

   + 41 22 917 90 22
   (particularly for urgent matters)

   Email

   petitions[at]ohchr.org

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153496859166875

   Urgent complaint.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, June 9, 2016 10:34 am
   To: petitions@ohchr.org

   Office of the High Commissioner for Human Rights, the Committee against Torture, Petitions and Inquiries Section

   United Nations Office at Geneva

   1211 Geneva 10, Switzerland

   Email:petitions@ohchr.org

   Complaints to the Human Rights Committee, the Committee against Torture, Petitions and Inquiries Section, on behalf of x sitting in solitary confinement in Trondheim, Norway.

   x, born ......, a Norwegian citizen, is currently in solitary confinement, and has been held in custody on the fourth month in Trondheim prison, Nermarka 2, 7047 Trondheim, + 47 73 82 60 00, without trial, and despite the fact that he is entitled to be regarded as innocent under the international Conventions.

   (Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.)

   The last month, he has been sitting in solitary confinement. That means he is locked up in his cell 23 hours a day besides one hour aeration, and where he has no contact with any of the other inmates.

   I claim that the treatment of x is in breach with Norway’s Human Rights obligations.

   The Committee against Torture considered the combined sixth and seventh reports of Norway (CAT/C/NOR/6-7) at its 1100th and 1103rd meetings, held on 1 and 2 November 2012 (CAT/C/SR.1100 and 1103), and adopted at its 1123rd meeting (CAT/C/SR.1123), held on 16 November 2012, the following concluding observations against Norway which is particular in interest to this case:

   “The State party should revise its system of preventive detention, reducing its use to an absolute minimum.

   The Committee also expresses its concern about the existing legal basis for the use of solitary confinement, as it is not formulated with sufficient precision, leaving the possibility for highly discretionary
decisions, which prevents the possibility of administrative or judicial supervision.

   The Committee regrets that detainees are not always appropriately informed on the grounds for imposition of solitary confinement and that the systems for control and review do not appear to ensure that they enjoy appropriate legal protection (arts. 2, 11 and 16).

   In order to ensure full conformity with the Convention and taking into account the provisions of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Committee urges the State party to:  

   (a) Reduce the use of solitary confinement to the situations that are strictly necessary; CAT/C/NOR/CO/6-7 4

   (b) Amend its legislative framework in order to limit the use of solitary confinement to exceptional circumstances;

   (c) Guarantee due process rights of prisoners in decisions concerning solitary confinement;

   (d) Evaluate and assess the existing practice of the use of solitary confinement and review the existing mechanisms for control and legal remedies;

   (e) Establish a system in order to provide detailed statistics on the use of solitary confinement and disclose them publicly.

   Despite these very clear recommendations to Norway, I regret to say that little or nothing has happened as to comply with the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, as we see how mr x is being treated.

   I also make the Committee aware of how Norwegian police-officers used unnecessary violence against his 16 year old son son back in 2013, and where x took the picture i hereby enclose:

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153495823081875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3&theater

   I therefore make the statements above, as a formal complaint on his behalf.

   Bergen, Norway, June 9th , 2016

   Marius Reikerås

   *

   Annie Mahdieh:
   Always working for the people <3 Do you ever sleep.

   John Terje Henriksen:
   Å for en vidunderlig lesing det er å lese slike brev mot norske diktaturiske offentlige ansatte og deres arbeidsvirke .....bedre enn den vakreste melodi synes nå jeg....

   Morten Løke:
   Good that you are on this particular sickening case. That picture :-(
 
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153497159791875

   Question number 1 from the European Court of Human Rights ( the Court):

   “May the fourth and fifth applicants, x and y, claim to be the victims of a violation of the Convention, within the meaning of Article 34?”

   Question number 1 is related to the fact that the fourth and fifth applicant are the grandparents to X.

   I find it very clear, that they may claim to be victims of Article 8 of the Convention, based on what is the Courts already established case- law.

   In SCOZZARI AND GIUNTA v. Italy the Court stated the following:

   "221. The Court notes, firstly, that it was common ground that issues relating to the relations between the second applicant and her grandchildren were covered by Article 8 of the Convention. It also points out in that connection that “ 'family life', within the meaning of Article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally”

   *

   Rune L. Hansen:
   Et meget meget logisk og enkelt spørsmål, som selvfølgelig først bare kan besvares med et ja. Altså i forhold til enhver som berettiget føler eller hevder retten til sitt familieliv forstyrret eller krenket.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153497176936875

   I regret to say that Norwegian courts in general, including the Supreme Court, have consequently denied to secure grandparents rights under Article 8 of the Convention, by not allowing grandparents to be victims of the Convention within the meaning of Article 34.

   *

   Rune L. Hansen:
   Sant nok, men ingen av barna og foreldrene og andre med eller uten sine partsrettigheter har fått hverken rettssikkerhet, familieliv eller noen som helst andre menneskerettigheter lovlig ivaretatt og respektert eller vurdert. Så det er jo meget meget verre enn som så. Mildt sagt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207337046159148

   Den politiske mafiaen i Norge med stadig flere og verre angrep på retten til privatliv og familieliv. Og med stadig flere ødeleggelser av Straffeloven.

   Desperate politikere som også med dette gjør alt de kan med alle ulovlige midler for å opprettholde sin makt og sine karriærer!

   Litt sitat:
   "Selv om justiskomiteen har foretatt noen mindre innstramninger i regjeringens lovforslag, gjenstår alt det vesentlige. Ikke minst gjelder det dataavlesning som innebærer at politiet kan hacke seg inn i datamaskiner, kopimaskiner, nettbrett eller smarttelefoner over lengre perioder. Metoden gir politiet adgang til alle tastetrykk og alle kopier, dvs. alt en person foretar seg elektronisk. Det behøver ikke foreligge noen konkret mistanke om alvorlige lovbrudd, det er nok om «det er grunn til å undersøke om noen forbereder en handling».

   Her er vi ved kjernen i den moderne kontrollstaten. Prosessen mot et strammere samfunn skjer gradvis. De siste femten årene har vi fått fire antiterrorpakker som har utvidet politiets tvangsmidler i bredden og i dybden. Juridisk brukes flere grep. Viktigst er at nye og inngripende metoder, som dataavlesning, blir innført med jevne mellomrom. Samtidig kan politiet aksjonere uten konkret mistanke, men opptre på vage indikasjoner for å avverge og forebygge. Dernest er det vanlig å utvide mulighetene til å bruke metodene ved å inkludere flere typer lovbrudd, og å senke terskelen til stadig lavere strafferammer. Samtidig åpnes det for deling av såkalt overskuddsinformasjon, noe som drastisk utvider antall personer som blir kontrollert. PSTs ledelse får utvidet sin rett til å iverksette tiltak uten først å ha innhentet tillatelse fra domstolen. Det skjer ofte i etterkant.

   Domstolskontroll er justisminister Anders Anundsens bevis på at rettsstaten er intakt. Til det er å si at også domstolen må dømme etter dårlige lover. Praksis og statistikk viser dessuten at de lukkede domstolene er meget lydhøre når politiet legger fram sine saker."

   På veien til politistaten
   http://www.dagbladet.no/kultur/pa-veien-til-politistaten/60228458
   Personvern hylles hult av politikere.
   dagbladet.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1185831238134215

   Finn Kristian Halvorsen:
   De krever og at domstolene bryter grunnloven hver dag hele året.

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153497358016875

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   På vei, eller er vi der allerede?

   Olga Stendal:
   DET HØRES SKREMMENDE UT?!

   Svein A Berg:
   Vi er der og har vært der en stund allerede!

   Sverre M.B. Dohmen:
   Ja, vi er der allerede. Demokratiet er et hult skall. Spørsmålet - det STORE spørsmålet - er, hva blir konsekvensen...!?

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet mere terror og inkvisisjoner i politisk regi og enda flere og verre angrep på retten til privatliv og familieliv. Og enda mere ødeleggelse av Straffeloven. Desperate politikere som også med dette gjør alt de kan med alle ulovlige midler for å opprettholde sin makt og sine karriærer!

   Rune L. Hansen:
   Dessuten blir det til og med enda lettere for de å produsere falske beviser og falsk dokumentasjon. Og også å fjerne Internet-blogger og mennesker etc de ikke liker. Og å true mennesker, osv. Opplegget deres er egentlig nærmest så totalitært som noe kan bli.
   Og konsekvensene kommer.

   Sverre M.B. Dohmen:
   Ja, jeg har "mistet" tre venner de seneste dagene, saklige, ryddige, veldokumenterende islamkritikere som har fått fjernet deres Facebook-sider etter at EU har inngått en ulovlig, diktatorisk avtale med Facebook, Google og Twitter om å fjerne dissidenter fra Internet. Ytringsfriheten er bærebjelken i demokratiet. Den har akkurat knekket.

   Rune L. Hansen:
   Det at kriminelle politikere ikke blir straffeforfulgt, men i steden får ha både nasjonal og internasjonal innflytelse og makt - og det at de ulovlig og straffbart endog medvirker i tillaging og bruk av ulovlige lovbestemmelser, regler og praksiser uten å bli straffeforfulgt har stadig verre blitt smittsomt og moralsk oppløsende. Falskhet og motsatt lov og rett har blitt deres motto og oppskrift.
   Dette er det full reell offentlig respekt for menneskerettighetene skal beskytte oss mot! Er det så noe rart at de og deres mere eller mindre bevisste medspillere forakter menneskerettighetene? Til og med offentlig forakt for en eneste en av menneskerettighetene skjuler og gir mere eller mindre godt skjult aksept for flere!

   John Terje Henriksen:
   Naturligvis er vi der allerede...

   Atle Rørdam:
   Vi har levd under ulovlig overvåkning hele tiden. De driver nå bare å forsøker å lovliggjøre det.

   Morten Aarmo:
   Vi er der, overvåkning etter Stasimetoder, uansett farge på politisk styring på Stortinget.

   Aud Strandman:
   Dessverre er vi der allerede : (

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1209872445702370/

   Arve Gjelsvik, 07.06. 2016:

   Vår sak var i 2013, jeg fikk barna igjen etter noen dager, men mamma var truet med politi og det som verre er om hun oppsøkte hjemmet og da hun endelig fikk komme hjem var det med en følelse at "dere var heldig nå som ikke hadde gjort noe galt" Resultat av dette er at mamma mistet tall tiltro til det som er av autoriteter i Norge, helsesøster, skole, tannlege, barnehage osv stengte huset for innsyn og var mistenksom til stort sett det som var av fremmede, huset ble stengt for innsyn fra gata. Dattera vår, var livredd i all ettertid hver gang BV viste seg på skolen og ringte meg flere ganger "pappa kom å hent meg, BV er på skolen, jeg er redd de skal ta oss igjen". Da BV et halvår etter gjorde sin "oppfølging", noe som heller ikke var en positiv erfaring, var det nok for mamma, hun tok minste jenta med seg og reiste til sitt hjemland. Jeg og de to største barna fulgte etter. Fortsatt snakker barna om sin BV erfaring, de vil ikke reise tilbake til Norge. Hele dette BV elendet har kostet oss dyrt, men heldigvis nå begynner det å gå bra med oss igjen og vi er en velfungerende familie som BV og deres angivere aldri mer skal få en mulighet å ødelegge.

   *

   Rune L. Hansen:
   Nærsagt alle og enhver har blitt fiender for den politiske forvaltningen i dagens Norge. Hva enten de selv vet det eller ikke.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153497833946875

   For ett år siden:

   Den tsjekkiske presidenten har i dag skrevet brev til Kongen, med høflig anmodning om at to tsjekkiske barn blir tilbakelevert til Tsjekkia.

   Det samme krever EU parlamentet.

   Og hva gjør våre styresmakter?

   Jo, de spiller videre som om verden der ute knapt eksisterer.

   *

   Rolf Halln:
   Vi må bare sørge for å få inn ett parti som setter grenser og menneskerettigheter på dags ordren.

   Bjørnar Lund:
   Sørg for at det ikke er Bilderbergere og frimurere i det partiet da, og at de ikke kontaktes av dem som bestemmer....

   Rolf Halln:
   Hadde jeg hatt innflytelse så kunne alle utenom Ari kontaktet meg uten påvirkning, er svak for Ari.
   Forstår hva du sier

   Mona Kågen:
   Tro om helsetilsynet også blir møtt av taushetsplikten og at kun aktuelle parter har rett til innsyn i hver enkeltsak?

   Mona Kågen:
   Mer dere "har rett til". Dette utnytter barnevernet til egen fordel for vi vet at ikke alle parter i saken får innsyn..

   Rolf Halln:
   Så du nyhetene på Tv2 i dag med hun eldre damen som døde etter ett fall?
   Ordføreren "ville ikke gå inn i enkeltsaker" grrrrrrr
   Kanskje vi skal begynne å svare det samme til bv, politi, sakkyndige, advokat, etterforsker, tingretten mf
   Faktisk det latterligste og mest sannsynlig idiotiske jeg hører, grrrrrrr

   Rolf Halln:
   Avhør av politiet vedrørende bankran: jeg uttaler meg ikke i enkeltsaker!!!!

   Rolf Halln:
   Moralsk taushetsplikt

   Rolf Halln:
   Vitne til mord.
   Moralsk taushetsplikt, derfor uttaler jeg meg ikke

   Atle Rørdam:
   Jeg kan ikke uttale meg om enkeltland

   Rolf Halln:
   Husk at dette kan vi faktisk bruke, det blir godtatt av fy-nemnden og tingretten mf
   Faktisk så er det helt utrolig men også veldig fantastisk flott

   Rolf Halln:
   Stemmer ikke det Marius, moralsk taushetsplikt er faktisk også taushetsplikt

   
---
---

   Elin Skramstad, 08.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1138676086153319/

   Ka tid ska vi alle gå i mot Norge, eg har ikke barn selv, men eg føler med dere.

   Vi i Norge er alt for snille mot den Norske staten. Det er alt for mange som lar Staten og Barnevernet gjøre hva de vil.
   Eg kunne gått i mot Norge i dag, men eg går ikke mot Norge alene, men i sammen.
   Den Norske stat har Politiet/Militæret, men de har ikke Norske befolkningen.

   *

   Enrique Perez-Terron:
   Det skal ikke mange tusen demonstranter til før den kompakte norske autoritetstroen slår noen sprekker... Hjelp til å rekruttere, det hjelper.

   Marina Lorieri:
   Grazie mille , takk...

   Oddvar Espegard:
   Enig med deg Elin Skramstad

   Unni Sandberg:
   Tror hvis alle samler seg så må de stoppe NÅ!

   Linn-Maria Nilsen:
   Jeg er med! ๐Ÿ‘

   Unni Sandberg:
   Jeg også

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1016738751696610/

   Kjell Mjønes:
   VIKTIG BUDSKAP <3 * GODT SAGT <3

   Kjell Mjønes:
   DETTE INNLEGGET FORTJENER MASSE LIKERTRYKK <3 < โ–  :-)

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. juni 2016: 

   Omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels lett spredt skyet himmel, en mild bris og opp til 14 frem mot klokken 12. Og 10 klokken 20. Jeg valgte å utsette rabarbra-innplukkingen til fordel for knopper fra gran og lerk. Det dufter nu godt av fuktig "røkelse" i kjøkken-etasjen her. Duften omtrent som fra Santasapina fra Alfred Vogel. Det er særlig gran-knoppene (Picea abies / vanlig norsk gran) jeg forsiktig mør-koker med forholdsvis mye rør-sukker i en stor kasserolle med lokk på kjøkkenet som gjør den gode duften. Men jeg har også oppi fra lerk og edelgran og spanskekjørvel og unge blader bjørk fra hagen her og litt tørket rot fra Sarsaparilla (Smilax utilis / officinalis etc.) pluss litt fra einer og furu. Min egen spesielle oppskrift. Koke-prosessen er nokså lang og krever en viss grad av omrøring og tilstedeværelse. Både duften og smaken er og blir forfriskende god. Og det blir nyttig og god selv-laget medisin til senere bruk av det. Blandt annet for å forebygge og rense ut forkjølelse. Men om jeg vil eller ønsker blir det ferdigkokte avsilt efterpå også forfriskende drikk eller også hjemmelaget øl. Fermentert med litt gjær blir det gammeldags øl og drikke, men det bruker jeg ikke å lage. Ikke alle og enhver tåler eller liker slike remedier likså godt, men de fleste liker både duften og smaken fra mør-kokingen godt. Alminnelig norsk gran er på forskjellige slags måter langt nyttigere enn de fleste er oppmerksomme på. Denne oppskriften er et av mange eksempler på det. Det er års-nye knopper fra forholdsvis lavtsittende grener som brukes. Slike oppskrifter, midler og remedier er ukjente for de fleste i Norge i dag. Mangt og meget har gått tapt og mangt og meget også var og er ukjent. Også for Ove Arbo Høeg, dengang han det meste av sitt liv reiste i Norge for å innsamle og ivareta slikt. Selv har jeg brukt det meste av mitt liv for å undersøke og studere også slikt, både nasjonalt og internasjonalt. Noe av det meget triste med det er at siden jeg og barna mine og familien min av den politiske mafiaen i Norge ble intenst angrepet i 2006 og kidnappet i april 2008 går også det meste av slike kunnskaper og erfaringer videre tapt. For meg og mine barn sitt vedkommende er dette også særdeles tragisk. Norge har blitt så livs-farlig og livs-ødeleggende og en katastrofe at det er helt groteskt. At vi ikke tidsnok kom oss bort fra Norge er også tragisk. Selv har jeg lenge vært en av Norges fremste eksperter på blandt annet naturmedisin, til og med i forhold til mange nasjoners tradisjoner. Ja en slags ekspert også hva gjelder blandt annet verdens-litteraturen og historiske forskjellige tradisjoner og kunnskaper. Men både mennesker og slikt blir fort og lett bak kulissene helt ødelagt og angrepet i dagens Norge. Bort vekk, drept. I og med den politiske mafiaen sine groteske oppskrifter og metoder.
   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 10.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1139929946027933/

   Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child
·
   Hvor mange barn (til "proffer", forandringsfabrikk" mm.) og andre kanaler skal barnevernet misbruke for å fremme en agenda som går på å tilsløre sannheten om hvem de er og hva de egentlig jobber for?
   Foreldre , dere krenkes daglig i media! Forstå det. Dere krenkes grovt av offentlig myndighet inkl. skole, barnehager, helsevesen, av meldere og ellers i samfunnet.
   Faktaboksen til høyre i artikkelen der Bufdir er sin egen kilde - selvfølgelig - oppgir konsekvenser av vold som faktisk oppstår NÅR et barn fjernes fra hjemmet, og uavhengig av årsak.
   Flere av symptomene er akutte, noen kommer med årene og eskalerer først for fullt i voksen alder. Vi gjentar: Som en DIREKTE følge av barnevernet.
   Det er bla. snakk om senskader som PTSD, rus og annet.
   Når vi nå vet hvordan barnevernet skriver sin "science fiction" så er regnestykket enkelt: Dette barnevernet påfører barn skade. Skade ,skade og atter skade. Dette siste er en udiskutabel faktaopplysning.

   Vi avventer NOVAs rapport der det er gjort rede for barnevernets skadeomfang, - alle typer. Vi nevner noen :Medikamenter som sløver og ødelegger hjernens og nervesystemets funksjoner. (psykofarmaka, sovemedikamenter osv.),
   Nervesystemet angripes akutt ved påføring av sjokk. F.eks ved å blir ført bort fra familien, voldtekter av pedofile fosterpersoner og institusjonspersonell. Sekundært trauma er f.eks arbeidsledighet, rusbruk osv.
   Det faktaboksen til høyre i denne propagandaartikkelen opplyser er altså hovedsaklig påført av nettopp barnevernet, men det er vridd. Det er alltid foreldre som stilles til ansvar for det dette barnevernet påfører av skade!
   Utdrag faktaboks: Vold "KAN påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling."
   Tilknytningsproblemer, sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker, aggresjonsproblemer og angst kan også ramme barn som opplever vold i hjemmet."

   Skadene som KAN erverves, erverves hovedsaklig som en direkte følge av barnevernets invasjon og konfiskering- mot det enkelte barn.
   "Forandringsfabrikken"/"barnevernproffene" er en del av propagandaen der de altså fortsatt utnytter barn de har konfiskert Disse håper vi klarer frigjøre seg fra slaveriet...!

   Voldsutsatte barn mister respekten for seg selv
   https://www.nrk.no/norge/voldsutsatte-barn-mister-respekten-for-seg-selv-1.12986476
   Barn som blir slått hjemme kan miste respekten for seg selv og sine egne grenser. Det mener Anika som selv ble utsatt for vold av noen i familien da hun var barn.
   www.nrk.no|By NRK

   *

   Irene Hov:
   Når staten forteller deg at opphavet ditt er ubrukelig, hva blir du da?

   Ken Joar Olsen:
   Farlig... Og lei... samt mye mer...

   Jan Myhre:
   Hvem er de 4500 som er spurt? Hva er "en gjenstand"? Hva er "bank" eller "juling"? Og hvorfor skal klaps på baken og dytting gjort i oppdragende eller preventiv hensikt omtales som "vold"?

   May- Harriet Seppola:
   FORANDRINGSFABRIKKEN er ett farlig manipuleringsverktøy som ingen bør ha tiltro til , vet ikke hvilken manipuleringsverktøy som brukes ,emn både Horne og Inga Marte Thorkildsen jobber med dette prosjektet og det bør få advarselsklokkene til å ringe for enhver , dete er en norsk versjon av Common Purpose i Eng;ld som står bak alle barnefjerningene og kontrollerer pedofilisystem i diverse "land":
   https://www.youtube.com/watch?v=bE9kX1Ip0c4
   Brian Gerrish - Common Purpose New World Order…
   youtube.com

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207341688155195

   Bråsnudd siden 1953 ...

   1953-HR-barn-foreldre.jpg
   Rune Fardal's photo.

   Rune Fardal:

   Les denne nøye folkens og merk dere den siste setningen. Høyesterett mente allerede i 1953 at det er bedre for et barn og bli boende i et dårlig hjem i steden for å flyttes til et fosterhjem FORDI det da mister kontakten med mor/far som det er følelsesmessig knyttet til. Det er selve adskillelsen som allerede den gang ble sett på som skadelig.

   *

   Rune L. Hansen:
   Dommen fra 1953 viser at det dengang enda var anstendige, saklige og lovlydige mennesker i dommerstanden i Norge. Dengang var det det alminnelige og selvfølgeligheter i Norge. Nu har det blitt fullstendig motsatt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1139893289364932/

   Laila Dalbye:
   Ja, men det var den gangen kloke og frie juridiske hoder styrte dommerstanden, slik er det ikke i dag. Men en HR - dom skal väre veiledende og ha samme vekt som en lov - om det ikke kommet nye dommer som setter denne til side?

   Laila Dalbye:
   Og dette gjelde visserligen ikke for barna til "det farende folket", for i forarbeidene til denne loven av 1953 står det at lovens hovedmål er å ta barna fra det Farende folket. Det gjorde de også og disse beskrev som voksen samme traume som barna i dag opplever. Så er spörsmålet om noen av sakene til sigöynerne kom opp i HR? trolig ikke fordi di ikke fikk hjelp til det eller ikke hadde resurser selv til dette. Ett grusmt overgrep den tiden. Og denne saken her gjaldt sikker en vanlig familie som da troligen fikk "bedre " behandling av norskt rettsvesen. ??

   Liv Inger Almåsbakk:
   Psykiatrien har vært et helvete siden den ble oppfunnet. Jfr. Gaustad Sykehus med lobotomering og sterilisering og det som verre var. Jfr. Svanvika brug på Sunnmøre, fra 1910. Jfr Josef Mengele i Auswich og seinere i USA. De kjemper nå om å få lobotemert oss kjemisk, også barna. Helt fra de er fostre mener de å kunne konstatere ADHD .... og omsorgssvikt.

   Liv Inger Almåsbakk:
   Denne industrien er visst mer lønnsom enn våpenindustrien...

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen i Norge har gjort produksjon og salg av så mange slags draps- og ødeleggelses-våpen til sin butikk og handels-kommunikasjon. Menneskehandel i moderne form jo også.

   Liv Inger Almåsbakk:
   Staten betaler...

   Rune L. Hansen:
   En politisk klikk og nepotisme, som sitter på våre alle sine penger og verdier. Og bruker og tar og ødelegger hva de lyster.

   Liv Inger Almåsbakk:
   En venn av meg er pålagt av NAV å gå til psykolog for sine ryggsmerter.... 37 % av alle uføre her i landet er ufør pga psykisk sykdom. Da har de en diagnose og må ta medisiner i "håp" om å kunne komme i arbeid. Med medikamentene er det få som klarer å jobbe, avhengig av dosen. Klart det er tøys at 37 % har noen alvorlig psykisk sykdom. Men arbeidsufør blir man av medisinene. Fanden driver. Noen tjener penger på dette. Legemiddelindustrien, psykologene, legene.... Og så skal altså små barn innlemmes i denne dritten/ødelegges. Kjære NAV og den norske stat: Anmeld meg for mine påstander. Jeg har bevis så det rekker for en hvilken som helst redelig domstol. Dere taper...

   Liv Inger Almåsbakk:
   Merkelig nok sitter jeg fremdeles rolig ved mitt kjøkkenbord, uten tegn til aggresjon. Bare på PC'n.

   Kitty Oline Mogstad:
   Takk for innlegget, Rune L Hansen/ Rune Fardal. Nå har jeg kopiert lagret dette på en trygg plass på egen pc.

   Kitty Oline Mogstad:
   Så må jeg få lov til å si, at jeg ble helt målløs.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2016 via Falske og ekte dommere, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1186462604737745/

   Marius Reikerås, 10.06. 2016:

   Dagens spørsmål :
   
   Er det greit at sorenskriveren i Sør-Trøndelag tingrett er dommer i en straffesak, hvor han selv er fornærmet?

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Nei.

   Rune L. Hansen:
   En kan vel ikke forvente at norske dommere respekterer lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   Naivitet er samfunnets verste terrorist, i likhet med sin tvilling-bror, forhastede slutninger.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. juni 2016: 

   6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt og 5 klokken 05. Det er selvfølgelig veldig meget annet og mere som kan og bør sies og skrives om gran og de oppskriftene jeg skrev om i går og om veldig mye annet, livet er levende. Forsiktighet i forhold til nyrene for eksempel. Og at de fleste andre vekster misliker å ha gran voksende i sin nærhet. Gran har et forholdsvis bredt og overfladisk rot-system, bare omkring meter-dypt, men vokser seg høyt og tett opp og kveler også sånn sett det meste i sin nærhet. For her i all hast å ha nevnt noe. Jeg håper å rekke å få plukket inn blandt annet rabarbra i dag, som en også skal være forsiktig med i forhold til nyrene, men har også mye annet jeg skal eller bør gjøre. Jeg får se hva det blir til. Farfar (min far) spiste i sin barndom og av dumhet av rabarbra-blad og ble syk av det, gulsott, i forhold til leveren. Det er veldig mye forskjellig i verden det er riktig og viktig å være forsiktig i forhold til.
   10 pluss-grader frem mot klokken 07.30. Efter hvert sakte tilskyende, tildels med mørke skyer, og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. 10 klokken 22. Rabarbra ble det ikke tid til i dag heller. Dunkelt og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207349029138715

   "Man hører mennesker I diverse yrker, advokater, leger, helsesøster, skoler, fortelle om bruddene barnevernet gjør. Selv de beskriver det som skjer I barnevernet I dag som kidnapping, salg. Vi som forelder står ikke alene lenger om dette beskrivelsen. Når selv advokater står frem og forteller om det ekstreme overgrep barnevernet utøver, bør ikke folket da også åpne øynene? Hva skjer egentlig med barnevernet I dag? Er barn blitt en handelsvare for barnevernet?"

   Barn - en handelsvare?
   http://livetunderbarnevernetshelvette.blogg.no/1465372468_barn__en_handelsvare.html
   Jeg er medlem I veldig mange grupper på Facebook som omhandler barnevernet, og noe jeg ser gjenta...
   livetunderbarnevernetshelvette.blogg.no

   *

   Smadu George:
   Good point, Rune!

   Rune L. Hansen:
   Enkelt å forstå for foreldre som rammes, men vanskeligere å forstå for indoktrinerte og barn.

   Arve Gjelsvik:
   Så lenge de ikke har erfart dem, bryr de seg heller ikke. Jeg var også slik, de tok jo "bare" barn fra dårlige familier. Vi bor jo i verdens "beste" land. Vel vi fikk erfare BV, vi fikk i den prosessen lære at vi ikke bor i verdens "beste" land. Nå bryr jeg meg og har lært at alt er ikke så bra for mange i dette landet.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har forlengst også lært det samme. Og at vi bor i et av verdens nu på alle måter verste land. Men at Arbeiderpartiet og dets nepotisme med de andre politiske partiene ivrig eller diltende hermende efter bruker utrolig mye av sivilbefolkningens penger og verdier til å begå forbrytelser mot sivilbefolkningen - og til propaganda og byråkratiske karriærer og til bestikkelser rundt omkring i verden. Og i det heletatt til reklame og propaganda for den påkostede falskhet de bruker for å opprettholde og videreføre sin makt med. De fleste land i verden er langt bedre enn Norge, til tross for som oftest langt mindre med olje-penger og lignende!

   
---
---

   Oddvar Espegard, 11.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1140554592632135/

   av Rune Fardal
.
   Vi har vist fra 50-tallet at det er skadelig for barn å ikke ha sine foreldre til stede ved sykehusopphold. Ja bare mors få dagers fravær ved fødsel av en søster eller bror påvirker barn negativt. Det er ADSKILLELSEN I SEG SELV som er så skadelig. Dette er i dag like opplagt som at leger vasker hender mellom hver pasient.

   Barnevernet derimot, driver konsekvent å hindrer foreldrene kontakt med barnet når dette er i fosterhjem og institusjon. I dag påstår barnevernet dette forstyrrer barnet, og deres plan er å bryte all kontakt. EMD derimot sier klart at barnet skal tilbakeføres så snart forholdene ligger til rette for det. Barnevernet saboterer bevisst slik tilrettelegging.

   OG SÅ LURER DE PÅ HVORFOR FOREKOMSTEN AV PSYKISKE LIDELSER HOS FOSTERBARN ER SÅ STORE.... det er dette man kaller arroganse og total kunnskaps svikt.

   *

   Ove Knarvik:
   dette er grunnleggende basis kunnskap som de fleste ikke trenger å lære på skole for å forstå.

   Oddvar Espegard:
   Takk for den Ove Knarvik! I dine ord og mellom ordene ligger det enormt mye !!

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Verden har visst dette i alle land til alle tider!

   Kitty Oline Mogstad:
   Til Solveig Horne og Mari Trommald: Atskillelse er ikke barnevern. — Da må dere sende barna hjem!

   Kitty Oline Mogstad:
   Takk for dette innlegget, Oddvar og co. : )

   Oddvar Espegard:
   Ja, stemmer det Rune L. Hansen, det er bare disse idiotiske, verdens dummeste mennesker - norske sosialister og bv-folk.

   Rune L. Hansen:
   Ja, dumme, mildt sagt. Og ondskapsfull og forkvaklede. Og tar seg betalt for å være det !!! Det er som Kitty Oline Mogstad sier over her, "adskillelse er ikke barnevern". Og det er i beste fall nødverge, for en kortest mulig tid. Fangehold og ufrivillig adskillelse av barn og foreldre i offentlig eller privat regi er dessuten også strengt og konkret ulovlig (og straffbart) både i Straffeloven og Barnekonvensjonen - og i en rekke flere andre internasjonale menneskeretts-konvensjoner!

   Oddvar Espegard:
   Stemmer det, helt riktig. Dumme er altfor mildt sagt !!

   Kristin Stensen Lunde:
   Husker du hvor i Straffeloven? :)

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/permalink/824805347540441/

   Rune L. Hansen, 02. October 2, 2014:

   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!

   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:
   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Osv.!
   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
   Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

   *

   Noen vil kanskje hevde at disse lov-paragrafene sluttet å være gjeldende lov og rett i og for Norge da norsk retts-praksis ble motsatt lov og rett? Eller da den såkalte Barneloven og Barnevernsloven ble vedtatt?
   Men slik er det selvfølgelig ikke?

   Jens Marton:
   Når barnet skriker at det vil hjem etter hvert besøk og sier at det barnevernfolka gjør er grusomt..... så er det klart barnevern vil gjør det lettere for seg selv og holde foreldrene vekke...? Det er for å beskytte sin boble om at dem driver barnevern.... dem liker mer å høre på andre enn barnevern ansatte som sier dem er snille og gjør rette ting, ikke barnet som sier sannheten.

   Kristin Stensen Lunde:
   Indoktrinering på høyt nivå!! Så ille at det minner om kollektiv hjernevasking...

   Rune L. Hansen:
   De indoktrinerer bevisst hverandre og alle og enhver de klarer. Hvordan skulle de ellers kunne klare å holde ut med sin sadisme og grov-kriminelle ondskap?!

   Oddvar Espegard:
   Ja, Jens Marton, bv er så kriminelle, så stygge, at jeg har ikke ord for å beskrive det !!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig har det sine grunner at kidnapper-mafiaen hysterisk nekter eller bevokter enhver mulig kontakt mellom barnet og dets familie. At barnet ikke åpent skal kunne snakke med eller fortelle noen av sine nærmeste med egne ord hva som egentlig foregår - iallfall enda mere helt ikke før det er indoktrinert, torturert eller neddopet nok. Ja, det er fullstendig sykt og perverst og på det groveste kriminelt og menneskefiendtlig og samfunnsødeleggende.

   Carie Rautanen Wihuri:
   Det verste er at de barna som virkelig trenger beskyttelse sårt ikke får det og havner mellom to stoler, blir psykisk skadet for livet og mange blir mishandlet på det groveste som t.o.m har dødt. Hvor er barnevernet for disse barna???? For opptatt å trakassere familier der barna har det bra isteden for å ta seg av de som virkelig trenger det ๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ฆ

   Rune L. Hansen:
   Ja, ingen som kidnappes får hjelp eller får det bedre! Tvert om! Mildt sagt! Både barna og foreldrene ødelegges for livet.

   Carie Rautanen Wihuri:
   Det er forferdelig tragisk. Kan ikke forestilt meg hvor fælt det skulle hvert om det rammet mine barn. Jeg vet at ingen kan elske mine barn, gi dem den omsorgen og ubetinget kjærlighet som jeg gjør som forelder. Alltid barna først! Den tryggheten og grunnleggende behov hos barn kan ALDRI bv tilfredstille!

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig.

   Jens Marton:
   Nok av eksempler på det ja..... og alle som ikke vil gjøre som barnevernet sier mot barnet... får sparken....

   Rune L. Hansen:
   De får sparken, eller risikerer enda langt meget verre. Og vet allerede mye om hva de risikerer.

   Nina Rong:
   Da barn var innlagt i sykehus føritiden, sa leger at barna ikke måtte ha kontakt med sine foreldre, det bare var til uro for de små. I dag vet vi skadevirkningene.

   Rune L. Hansen:
   Før i tiden? Når og hvor fantes det slike idioter, Nina Rong?

   Marie Smith:
   Slike idioter fantes på alle landets sykehus de, Rune, De mente det var til skade for barnet å ha foreldrene hos seg på sykehuset ved sykdom grunnet uro hos barna. De visste nok innerst inne at uroen skyldtes at barnet ikke ville la foreldre gå igjen... men det har jo alltid vært mer bekvemmelig å vende ting litt i en penere vinkel skal vite.

   
---  
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153500922146875

   Today, this great song will be played outside the Norwegian Parliament:)

   Let The Children Be Set Free
   https://www.youtube.com/watch?v=b5cEZ2iemz0&feature=share
   youtube.com

   *

   Adriana Agotici Prodan:
   Awesome.Very good job!!!

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. juni 2016: 

   9 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Dus blålig himmel, solen lavt i nord-øst og 10 klokken 07. Bartre-mixen avsilt ble jeg ferdig med i løpet av gårsdagen, men hvordan jeg eventuelt videre skal konservere den har jeg enda ikke bestemt meg for. Det avsilte faste har jeg gitt rundt noen jordbær-planter, som likte det veldig godt. Bier der i dag tidlig likte det også veldig godt. Jeg skriver ikke dette og slikt for å gjøre meg interessant eller populær, men for tidvis å gi noen glimt og innblikk i et enkelt aspekt av denne så utrolig mangfoldige saksdokumentasjonen som jo også jeg er en liten del av. Også det hører med. Alt optimalt helhetlig og på så forskjellige måter. Først og fremst angående hva som konkret skjer og hver og alle sin voksende forståelse av forholdene og hva som skjer. Mangfoldig og konkretiserende er det og blir det. Nu skal jeg forhåpentligvis gi meg tid til å tillage årets første medisinske, kinesiske Ching Bo Leung suppe. Spredt lett skyet og 17 pluss-grader frem mot klokken 12. Og 15 klokken 18. Humlene, som det gledeligvis er mange av her, er særlig ivrige på blomstringen fra bringebær og jordnøtt i dag. Noen forskjellige roser har begynt å blomstre også. Og magnolia og om noen dager også svarthyll. Svarthyll-blomstene blir det god både drikke og medisin fra. 9 pluss-grader klokken 21. Dunkelt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207354878484945

   Appell - Haugesund - 11.juni 2016

   11.06.2016 kl.23:29 i Blogg Én kommentar

   God dag, Haugesundarar. God dag til dere som bor i den vakreste byen av de alle, med smedasundet buktende som nilen gjennom trehus som bukker for deg når du går din morgenpromenade. Med haraldsgatå, som jeg ikke har gått i på tyve år. Mye er forandret, ser jeg.

   Da jeg var guttunge var haraldsgatå som et eventyr av ting man kunne kjøpe og spise. Det var rulletrappene med lekebutikk i kjelleretasjen som var det gjeveste for alle oss barn. Tenk rullende trapper. Helt enestående fantastisk. Og alt man kunne kjøpe av leker og tekniske innretninger.

   Ja. Haugesund er og var en fantastisk by.

   Men det er ikke for å rose min hjemby jeg har kommet her i dag. Det er ikke for å tale vel om menneskene som befolker byen.

   Saken er barnevernet. Temaet er barnevernet. Jeg har jobbet med barnevernssaker i 15 år. Jeg begynte min karriere som advokatfullmektig og ssenere advokat hos Brynjar Meling og Arvid Sjødin. Det dryppet inn stadig flere barnevernssaker. Og jeg jobbet flittig og ordentlig med sakene. Det var ikke i mine tanker at det skulle være noe galt med barnevernssakene, det var ikke i mine tanker at det skulle være noe galt med barnevernet.

   Jeg så alltid ned på mine klienter. Jeg tenkte at disse foreldrene var de laveste av de lave, som kunne vanskjøtte sine barn på den måten som ble påstått av barnevernet. Jeg anså min jobb nærmest som plankekjøring, hvor jeg uten å legge så mye kraft i det snakket litt pent om foreldrene og la ned påstand om at barna ikke skulle tas fra foreldrene.

   Og slik forble det i over ti år. Jeg ble naturlig nok dyktigere til å forsvare foreldrene, jeg ble dyktigere i mitt håndtverk, og vant stadig flere saker. Men jeg var fortsatt der at jeg egentlig var på barnevernets side. Jeg beundret jobben de gjorde, hvordan de stod på for barna, de stakkars barna.

   Men så begynte virkeligheten å sive inn hos meg. Gradvis. Jeg hadde lest rapport etter rapport, sakkyndigutredning etter sakkyndigutredning, vedtak etter vedtak, dom etter dom. Jeg begynte å virkelig se hva barnevernet skrev, hva den sakkyndige skrev, hva nemndsleder skrev, hva dommeren skrev.

   Barnevernloven og barnevernet er satt til å verne om barn. Verne dem mot alvorlig omsorgssvikt, mishandling, rus og vold. Men jeg oppdaget at de fleste av mine saker var ikke slik. Det dreier seg verken om rus, mishandling eller vold. Det dreiet seg om noe diffust noe, manglende foreldreferdigheter, manglende speiling, manglende mentalisering. I de fleste av mine saker har det vært slik at man helt åpenbart kan si at disse foreldrene elsker barna sine. Og vice versa, barna elsket sine foreldre.

   Og så begynte jeg altså å virkelig lese for eksempel sakkyndigutredningene. Og jeg så hvor aldeles håpløst disse utredningene ble gjort. En typisk sakkyndigutredning inneholder 3-4 eller mer samtaler med foreldrene. Noen få samtaler med barna. Noen få observasjoner av samspill mellom foreldre og barn. Gjennomgang av alle papirer barnevernet har produsert. Samtale med skole, barnehage og så videre. Basert på noen timers samtale med barn og foreldre dreper den sakkyndige mors og fars evne til å være foreldre. Basert på noen ytterst få observasjoner av foreldre og barn sammen dreper den sakkyndige samspillet mellom foreldre og barn.

   Og enda verre enn de sakkyndige er barnevernet. Barnevernspedagoger har en treårig utdanning, hvor psykologi, evne til å tolke andre mennesker, evne til å tolke foreldreskap er en forsvinnende liten del av utdanningen.

   Barnevernspedagoger kan egentlig ikke svare på hvordan samspillet mellom foreldre og barn er. Allikevel driver de og diagnostiserer og mener over en lav sko.

   For noen år siden hadde jeg en sak hvor et kurdisk par fikk akuttplassert sine to jenter på 7 og 8 år. De skulle visstnok ha sagt at mor og far slo dem. Nærmest i panikk ble jentene hentet på skolen og plassert i beredskapshjem. Familien hadde i lang til vært i kontakt med barnevernet på grunn av eldstesøsteren til jentene.

   I løpet av undersøkelsesperioden ville barnevernet undersøke samspillet mellom foreldre og barn. De fant da ut at de skulle filme foreldre og barn mens de satt på gulvet og skulle leke sammen. Etter filmingen tok barnevernspedagogen filmen med seg inn på sitt kontor og skulle tolke det hun så. Og hun fant et utrolig dårlig samspill mellom foreldre og barn.

   Hun skrev at foreldrene ikke hadde blikkontakt, at barna forsøkte å nå dem men foreldrene var ikke tilgjengelige, at foreldrene ikke evnet å sette seg inn i barnas sted, at foreldrene ikke greide å speile barna, ikke hadde noen mentaliseringsevner.

   Jeg snakket med mor etterpå. Og det hun fortalte meg var at hun var livredd. Hun hadde aldri blitt filmet på denne måten og hun ante ikke hva som krevdes av henne, ante ikke hva hun skulle gjøre. Det var en av de mest forferdelige opplevelsene hun noen gang hadde hatt. Denne filmen ble brukt i fylkesnemnda og i retten for alt det den var verdt. En film hvor mor var livredd ble brukt mot henne. Jeg har selv observert mor sammen med barna, og hun er mild, har øyekontakt, er en kort sagt en fantastisk mor.

   Nå vant vi denne saken, og en av grunnene til det var nettopp at jeg påpekte hvor håpløst det var at barnevernet brukte filmen som bevis til tross for at de ble gjort oppmerksom på at den ikke er representativ for hvordan foreldrene egentlig er med barna sine.

   Rundt om kring i landet vårt skjer det overgrep hvert eneste sekund, hvert eneste minutt, hver eneste time, hver eneste dag, hver eneste natt. Det norske folk aner ikke hva som foregår i landet vårt. Tusenvis av familier får sine liv skadet og også ødelagt hvert eneste år.

   Det blir levert inn en bekymringsmelding av skolen fordi barnet har en såkalt seksualisert atferd. Jeg er midt inne i en slik sak, nå. Seksualisert atferd. Ser man noe slikt på skolen sender man straks inn en bekymringsmelding. Og når barnevernet får en slik bekymringsmelding får de nærmest panikk. I saken jeg har nå ble barnet hentet på skolen og akuttplassert, en alenemor ble anmeldt og en mastodont av en sak ble igangsatt.

   Og hva består den seksualiserte atferden i? Jo, det er en tiåring som har vært litt for opptatt av gutte- og jentetisser. Hadde dette vært for 30 år siden ville ikke folk enset det. Men skoler og barnehager og leger og helsesøstre og barnevernet får panikk og klarer ikke å holde hodet kaldt.

   Eller et barn sier at pappa klapser det. Panikk i skolen. Panikk hos barnevernet. Barnet blir hentet på skolen og akuttplassert. Far blir anmeldt og senere siktet for familievold. Og så dreier det seg gjerne om noen klaps på rumpa. Barnevernet finner det naturlig å ødelegge og splitte en hel familie på grunn av noen klaps på rumpa. Jeg fikk ris av min far da jeg var barn. Har ikke tatt skade av det i det hele tatt. Det barna tar skade av er å på en dramatisk måte bli hentet på skolen og plassert hos fremmede mennesker uten noen mulighet for å ha kontakt med mamma og pappa. Det er skadelig, det.

   Vi har utviklet en panikk-kultur i Norge. Vi har panikk for alt som ikke er i tråd med den statsfeministiske måten å være foreldre og barn på. Alle skal være like, ingen får være annerledes. Ser vi en skitten bukse på skolen noen dager etter hverandre får vi panikk og varsler barnevernet. Er barna litt høylytte i trappeoppgangen hjemme får en nabo panikk og varsler barnevernet. Er et barn litt for opptatt av tissen sin varsles barnevernet.

   Og hos barnevernet fortsetter panikken. Er foreldrene litt for kristne er det grunnlag for skepsis. Mottar begge foreldrene uføretrygd er det grunnlag for skepsis. Banner barna mer enn normalt er det grunnlag for skepsis. Har foreldrene litt for mange barn er det grunnlag for skepsis. Er foreldrene tilhenger av et høyrevridd parti er det grunnlag for skepsis.

   Vi har panikk for alt som er annerledes. Barnevernet speiler samfunnet. Barnevernet er et uttrykk for samfunnet.

   Jeg krever en revolusjon av barnevernet. Jeg krever at barnevernet slik vi kjenner det legges ned. Jeg krever at fylkesnemnda legges ned. Jeg krever at måten sakkyndige jobber på i dag legges ned.

   Jeg vil ha storfamilien inn i alle saker. Jeg vil ha besteforeldre på banen. Onkler, tanter, søskenbarn, de skal inn i alle saker.

   Det biologiske prinsipp skal på banen. Egentlig er barnevernloven tuftet på det biologiske prinsipp, altså at barn formodentlig har det best hos sine biologiske foreldre. Det biologiske prinsipp er i dag nærmest lagt dødt. Det er ikke slik i dag at det legges vekt på det biologiske prinsipp. Barnevernet og sakkyndige mener i fullt alvor i dag at det er det samme hvem som tar seg av et barn, bare det får god nok omsorg.

   Vi er i ferd med å ødelegge en generasjon med barn. Og det blir stadig verre. Antallet omsorgsovertakelser er stadig økende.

   Og det må stanse. Det må stoppe. Vi skal bringe barna tilbake til familien, tilbake der de hører hjemme.

   Barnevernet skader våre barn. Ved å ta barna fra sine familier skader barnevernet barna. Det går nesten aldri bra med barn som blir røvet fra sine foreldre. Blant barnevernsbarn er det uhyre mange som sliter med rus og psykiske problemer som voksne. Det er veldig sjelden det går bra med barnevernsbarn. Ved å fjerne barna fra foreldrene skjer som regel en stor skade. Og denne skaden er barnevernet ansvarlig for. De skal en dag stå til ansvar. Og den dagen skal komme snart.

   Slike demonstrasjoner som i dag er uhyre viktige i denne kampen. Jeg er stolt av å tilhøre en folkebevegelse som dere alle er en del av. Det er dere som foreldre som må kreve forandringen, jeg står last og brast ved deres side.

   Takk for meg.

   Appell - Haugesund - 11.juni 2016
   http://advokatstueland.blogg.no/1465680595_appell__haugesund__11.html
   God dag, Haugesundarar. God dag til dere som bor i den vakreste byen av de alle, med smedasundet ...
   advokatstueland.blogg.no
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Mange i utlandet forstår også at denne katastrofen ikke bare gjelder i og for Norge. Og flere i Norge bør begynne å forstå at dette er en enorm katastrofe fullstendig av internasjonale dimensjoner. Og at dette er det aller viktigste som skjer i verden i dag!

   Rune L. Hansen: 

   Many abroad also understand that this disaster is not only applies in and for Norway. And more people in Norway should begin to understand that this is a huge catastrophe completely of international dimensions. And that this is the most important thing that happens in the world today!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Barnevernet er ikke en fagkyndighet, slik loven krever det.

   Rune L. Hansen:
   Ja, politisk forakt for og forvrengning av en eller flere menneskerettigheter i et land (hvilket det enn er) i offentlig regi, er uhyre ødeleggende og smittsomt i sivilbefolkningen. Uansett hva årsaken er.

   Finn Kristian Halvorsen:
   De har falt ut av manuset i opplæringen.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle synsinger, hovmod, ønsker og hensikter gjør seg jo både utspekulert og sterkt gjeldende fra mange hold. Forhastede slutninger florerer i slike miljøer. Ydmykhet blir fraværende uten nødvendig tukt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1201745373193705/

   Barnekonvensjonen, fra innledningen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   -     som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   -     som er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet, (...)
   -     er blitt enige om følgende: (...)

   "Art 3 p2:  Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. (...)
   Art 7: Art 7 p1: Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1543286395979453/

   Many abroad also understand that this disaster not only applies in and for Norway. And more people in Norway should begin to understand that this is a huge catastrophe completely of international dimensions. And that this is the most important thing that happens in the world today!

   Mange i utlandet forstår også at denne katastrofen ikke bare gjelder i og for Norge. Og flere i Norge bør begynne å forstå at dette er en enorm katastrofe fullstendig av internasjonale dimensjoner. Og at dette er det aller viktigste som skjer i verden i dag!

   *

   Knut Myrebøe:
   Helt riktig resonert Rune: Som analytiker må man forstå både de store linjene og de små detaljene i den globale utvikling. Byråkratiseringen stormer fremover! Politikere isolerer seg mer og mer! Teknologier overskygger Menneskelighet. Som resultat vil vi få oppleve stadig flere reaksjoner av anarki, lovløshet og ulike former for Vold. Så slår politistatene til! Således erstattes Demokratiene med Diktaturer! Jeg har nettopp startet FB-siden "Stråmannens Offentlig Gruppe" Følg med!

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert offentlig kriminalitet har alltid vært alle lands og verdens farligste og mest ødeleggende katastrofe. Og nu er det liksom lovlig kidnapping av barn og foreldre som angriper land efter land. Eksportert av en norsk politisk mafia-virksomhet og nepotisme med et enormt påkostet propaganda-maskineri og politisk byråkrati. En politisk mafia-virksomhet som fullstendig ulovlig og straffbart kidnapper barn og foreldre. For å opprettholde og videreføre sin makt. Og fullstendig på tvers av folkets vilje. Slike grovt kriminelle ødeleggelser, inkvisisjoner, terror og utplyndringer er det de bruker folkets penger og verdier til! Og nu er det farligere og mere ødeleggende enn noensinne tidligere. Det er familien, samfunnets grunncelle, som angripes og ødelegges! Og metoden som brukes er - falsk dokumentasjon og motsatt lov og rett. Pluss propaganda. Noe som er så anti-juridisk kvakksalveri som noe bare kan bli! Men som det er gjort en industri av menneskehandel ut av. Med tilhørende ulovlige lovbestemmelser, dommer og regler. Hvor kidnapping av barn og foreldre og allslags menneskeretts-forbrytelser premieres med makt, karriærer og penger.

   En nu enorm karastrofe i Norge og flere andre land. Som gir fortjeneste og "sikkerhet" for mange, mens barna, menneskene og landet ødelegges og utplyndres. Av en smittsom og perverterende politisk kidnapper-mafia, farligere og mere ødeleggende enn noe noensinne. Med en forkledning mere falsk og bedre enn noensinne - motsatt lov og rett, forkledd som "barnets beste"! Og med grov-kriminelle nøkkel-personer og dommere og nyttige idioter som liksom "kompetente myndigheter" og "autoriteter". Som fortier alt og ethvert av protester - og som fullstendig nekter sivilbefolkningen tilgang til reell lov og rett. En politisk enkel oppskrift - men så livs-farlig og ødeleggende for menneskene, samfunnet og verden som noe bare kan bli! Og den er enda ikke straffeforfulgt og stoppet!

   Ken Joar Olsen:
   But the focus sadly has to be on the Norwegian system first off all, since raising a global war against the oppressive abuse of cps is to big a bite....
   However when the Norwegians implement and follow the human rights resolutions, the powers could be used to assist others...

   Ken Joar Olsen:
   And also one could maybe see it as a problem which have started in Norway, due to Gro Harlem Brundtlands ideology...

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, Ken Joar Olsen. De andre vil da og dermed falle - som domino-brikker. : )

   Knut Myrebøe:
   Riktig resonert Rune: Vi må skape en slu Domino!

   Rune L. Hansen:
   Mange er oppmerksom på dette allerede. Og på at Norge er særlig ypperlig velegnet i så måte. : )

   
---

---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2016 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1201881569846752/

   Barnekonvensjonen Art 8 p1 og 2:

   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207360630708747 

   Motstanden mot menneskerettighetene er enormt stor i dagens Norge. Men ingen vil innrømme det.

   Hvorfor? Fordi kidnapping av barn og foreldre skjer i et så stort omfang, i politisk offentlig regi. Og slike kidnappinger forbryter seg mot nærsagt alt og ethvert av menneskerettigheter. Som mange altså tjener makt, karriære eller penger på. Hvilket forutsetter at de fortier og neglisjerer eller forvrenger menneskerettighetene. Derfor er det ingen gagn i å forsvare eller hevde en eller flere menneskerettigheter i dagens Norge. De som likevel gjør det blir fortidd, neglisjert eller latterliggjort. Og hvem ønsker eller risikerer vel å bli det?

   Dessuten er kvinner i dagens Norge særdeles begunstiget hva angår å kidnappe barn og foreldre. Det er et gedigent folkemord som skjer også sånn sett, med nu omkring 25% av alle barn med kun den ene av sine foreldre. Et gedigent folkemord og et "sosialt eksperiment" som savner sitt sidestykke i verdenshistorien. Også dette. Men som særlig kvinner tjener makt, karriære og penger på. Derfor forsvarer en meget stor andel av norske kvinner (og deres beilere) kidnapping av barn og foreldre, med alle de menneskeretts-forbrytelser som konsekvenser slikt noe automatisk selvfølgelig medfører. Men dette vil selvfølgelig svært få av de snakke saklig om eller i det heletatt snakke om. Og ingenting nytter det om noen av de eller andre forsøker heller. De blir konsekvent fortidd, neglisjert og forvrengt, både av kidnapper-mafiaen og dens medspillere og deres allehånde feminister og nøkkel-personer.

   Motstanden mot menneskerettighetene er altså enormt stor i dagens Norge. Men ingen vil innrømme det.

   *

   Nils Even Pettersen:
   Modig og intellingent innlegg.

   Nils Even Pettersen:
   Er det noen kvinnner som vil motsi han ?

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. juni 2016: 

   Halv-mørkt og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Sol fra lys blå himmel og oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 13. Lite skyer. 12 pluss-grader klokken 21. Dunkelt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153505869181875

   Extracts to the European Courts of Human Rights:

   Question number 2:

   Has there been a violation of the applicants rights for their family life, contrary to Article 8 of the Convention, through the authorities decision to grant the adoption of X to his foster parents?

   Article 8 of the Convention secures, without doubt, the relations between the first applicant and her son X.

   It also protects the relations between X and his grandparents, the fourth and fifth applicant.

   And Article 8 of the Convention also protects the relations between X and his two siblings.

   In other words, all of the six applicants are covered and protected by Article 8 of the Convention.

   In section 5.2 in the Governments writes this to the Court :

   “The Norwegian Government does not dispute that the decision to deprive the first applicant of parental responsibility and to consent to X’s adoption interfered with the first applicant’s right to family life under paragraph 2 of Article 8.”

   The Government will, however, submit that he interference with the first applicant’s right to respect for family life was justified under Article 8 (2) .

   I strongly disagree, and will give a closer examination of the issues laid down in that Article.

   Such interferences that have been done to the applicants, breach Article 8 unless it is "prescribed by law", pursues one or more legitimate aims under the second paragraph of that provision and was "necessary in a democratic society"

   The notion of "necessity" implies that the interference relates to a pressing social need and, in particular, is proportionate to the legitimate aim (Couillard Maugery v. France, No. 64796/01, § 237, 1 July 2004).

   The Court has recently found violations of Article 8 in two cases involving forced adoption.

   The first case in S.H. v Italy from October 13th 2015, and the secont in SOARES DE MELO v. PORTUGAL from February 2016.

   The Court’s case-law regarding care proceedings and measures taken in respect of children clearly establishes that, in assessing whether an interference was “necessary in a democratic society”, two aspects of the proceedings require consideration.

   Firstly, the Court must examine whether, in the light of the case as a whole, the reasons adduced to justify the interference against the applicants were “relevant and sufficient”.

   Secondly it must be examined whether the decision-making process was fair and afforded due respect to the applicant’s rights under Article 8 of the Convention (see K. and T. v. Finland, cited above, § 154; R.K. and A.K. v. the United Kingdom, no. 38000/05, § 34, 30 September 2008; Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], no. 41615/07, § 134, ECHR 2010; and R. and H. v. the United Kingdom, no. 35348/06, §§ 75 and 81, 31 May 2011).

   The deprivation of parental, grandparents and siblings rights, is a particularly far-reaching measure which deprives their family life, something which is also inconsistent with the aim of reuniting them.

   Such measures can be applied only in truly exceptional circumstances and can only be justified if they are motivated by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests (see M.D. and Others v. Malta, no. 64791/10, § 76, 17 July 2012; and, mutatis mutandis, Johansen v. Norway, 7 August 1996, §§ 64 and 78, Reports of Judgments and Decisions 1996 III).

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 13.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153505701006875

   Just Satisfaction: The criteria established by the Courts case- law when it rules on the question of just satisfaction ( Article 41 of the Convention) are:

   ( 1) pecuniary damage, that is to say that losses actually sustained as a direct consequence of the alleged violation;

   (2 ) non- pecuniary damage, meaning compensation for suffering and distress occasioned by the violation;

   (3) the cost and expenses incurred in order to prevent or obtain redress for the alleged violation of the Convention, both within the domestic legal system and through the Strasbourg proceedings.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153505679391875

   Extracts to the European Court of Human Rights:

   "The five applicants live like normal families do, except the fact the X has been removed away from them. That is clearly not in the best interest of the child, x. .
   In Pelissier og Sassi v France the Court stated that :
   ”Article 6 § 1 of the Convention imposes on the Contracting States the duty to organise their legal systems in such a way that their courts can meet each of the requirements of that provision, including the obligation to decide cases within a reasonable time.”
   It is therefore for Norway to equip itself with adequate and sufficient legal arsenal to ensure compliance with these positive obligations under Article 8 of the Convention.
   However in the Norwegian courts Article 8 is rarely given attention, as Norwegian judges ignore the Article and rather looking into the Norwegian Child Welfare Act."

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
  
   Ekstrakter til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen:

   "De fem søkerne lever som normale familier gjør, bortsett fra det faktum at X har blitt fjernet fra dem. Det er helt klart ikke i beste interesse for barnet, x..
   I Pelissier og Sassi v Frankrike uttalte Domstolen at:
   "Artikkel 6 § 1 i Konvensjonen pålegger konvensjonsstatene plikt til å organisere sitt rettssystem på en slik måte at deres domstoler kan møte hver av kravene i denne bestemmelsen, herunder plikten til å avgjøre saker innen rimelig tid."
   Det er derfor for Norge å utstyre seg selv med adekvat og tilstrekkelig juridisk arsenal for å sikre samsvar med disse positive forpliktelser etter artikkel 8 i konvensjonen.
   Men i de norske domstolene ar Artikkel 8 sjelden gitt oppmerksomhet, fordi norske dommere ignorere Artikkelen og heller ser på norske barnevernloven."

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. juni 2016: 

   8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Gradvis tilskyende og opp mot 21 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Dottete lett overskyet og 15 pluss-grader klokken 21. Blandt annet har jeg gjort noen flere og nye iniativ for Menneskerettspartiet i dag. Og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2016 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/1148378658568981/

   Hva med menneskerettighetene og de barna og foreldrene som ufrivillig, i større eller mindre grad er adskilt i Norge?

   La meg her si litt om dette, på vegne av menneskerettighetene. Og som et forslag til noen formuleringer.

   Menneskerettspartiet Norge (MpN) er selvfølgelig ikke uenig med Barnekonvensjonen og EMD i at barna og foreldrene snarest mulig skal gjenforenes med hverandre. Tvert om. Dette er en meget viktig sak for Menneskerettspartiet, Norge og verden. Og at det faktisk skjer fortest mulig.

   Hva med det politiske "barnevernet" og dets virksomheter i forhold til dette?

   Det politiske "barnevernet" og dets nøkkelpersoner og medspillere er klart og entydig hverken kompetente eller lovlige myndigheter. Og må umiddelbart kompetent straffeforfølges og nedlegges.

   Skal en lovlig ufrivillig adskillelse av barn og foreldre eller familie kunne skje, så må det skje 100% i henhold til prinsippene for rettssikkerhet og nødverge. Hvilket enda ikke noensinne har skjedd i Norge.

   Prinsippene for nødverge, innebærer blandt annet for en kortest mulig tid.

   EMD sier i samsvar med dette, blandt annet følgende - i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. Moldova - at:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Fangehold og ufrivillig adskillelse av barn og foreldre i offentlig eller privat regi er strengt og konkret ulovlig (og straffbart) både i Straffeloven og Barnekonvensjonen - og i en rekke flere andre internasjonale menneskeretts-konvensjoner. Eneste lovlige unntak, er som allerede sagt, 100% efter prinsippene for rettssikkerhet og nødverge.

   Og Barnekonvensjonen, for eksempel i Art 8 p1 og 2, sier klart og tydelig - at:  

   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153508134761875

   Jeg har nettopp hatt en samtale med X, som fortsatt sitter i varetekt- isolat i og jeg må videreformidle hva han sa til meg.

   Innledningsvis i samtalen gjøres det, som alltid, oppmerksom på at samtalen vil kunne bli avlyttet og tatt opp.

   X må selv inngi anke fra fengselet, og hadde skrevet en kortfattet anke til Høyesterett som han ba de ansvarlige i fengselet om at ble sendt per faks. Dette for å få en bekreftelse på at anken faktisk er sendt.

   Da han senere ba en betjent om å få en bekreftelse på at faksen var sendt Høyesterett, fikk han til svar at den var makulert.

   Ja, du hørte rett:

   Makulert. Eller ødelagt med hensikt.

   Han har følgelig ingen dokumentasjon som beviser at han har anket.

   Han har etter eget utsagn også sendt meg et brev, med en del dokumenter for en uke siden.

   Men det kan jeg bekrefte at jeg ikke har fått.

   Dette er Norge i 2016.

   *

   Rune Fardal:
   Denne saken bør systematiseres og offentliggjlres i flere kanaler. Den har alle elementer at korrupsjon og skandaler. navngi de ansvarlige , alle sammen.

   Tore B. Krudtaa:
   Jepp... og vi må få vår egen TV-kanal på YouTube hvor dette dokumenteres på en lettfattelig og oversiktlig måte.

   Hannah Mindeberg:
   Og gjerne litt online direkte

   Tore B. Krudtaa:
   Det høres ut for meg som at dette ser ut til å ha skjedd i en totalitær stat. Helt forferdelig. Slik kan pågå stort sett uten at folket reagerer - mest pga. den lobotomerte rikspressen som stort sett fungerer som propagandakanal for makta og domstolene. Flott at det finnes idealister som tør og klarer å ta tak i disse overgrepene fra myndighetsorganer og domstoler.

   Arild Randulf Jakobsen:
   Hvor er NRK, TV2, Dagbladet, VG og Aftenposten ???

   Bjørnar Hermansen:
   De er kjøpt og betalt av staten

   Mona Benum:
   Norge anno 2016. Hvor galt kan det bli?

   Britt Holth:
   Man kan vel da spørre seg om hva de har å skjule?? Dette er vel lovstridig? Kan snart ikke stole på noe som helst i offentlige etater.

   Novak Arpi:
   pfffff shame on for they :|

   Rolf Halln:
   Utenlandske medier er vel kanskje eneste muligheten til å få det ut. Utenom sosiale medier, selvsagt.

   Ola Nordmann:
   https://www.facebook.com/ja.liveja/videos/vb.100008758664763/1454221368213138/?type=2&theater
   Jørgen Arne's photo.
    89,904 Views


   Lillian Lervold:
   Ondskap er ondskap ....... Men problemet er jo alle de gode som ikke gjør noe med det ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™‰๐Ÿ™Š hæliiii å se det dere holder på med . Inspirerende.....

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. juni 2016: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius og grålig mørk himmel her ute i natt. Grålig overskyet med 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Oppmot omkring 20 utover eftermiddagen, 17 eller 16 klokken 19.30. Syriner og nikkesyriner er omtrent ferdige med blomstringen. Jeg har det nokså travelt med diverse småtterier som må gjøres unna her i dag. Grålig, halv-mørkt og omkring 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. juni 2016: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med oppmot 16 pluss-grader og noe yr frem mot klokken 12.30. Omtrent det samme med oppmot 20 pluss-grader utover eftermiddagen. Grålig og hvitlig overskyet med 17 pluss-grader og antydninger til yr frem mot klokken 19. Med noe yr og 15 pluss-grader klokken 22. Grålig og dunkelt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153511225351875

   Det offentlige pyramidespillet.

   Må staten bryte menneskerettene, gjerne til de som har minst fra før, for å brødfø andre deler av befolkningen?

   Med andre ord:

   Er den enes død, den annens brød, et ordtak vi finner på mange ulike språk, utledet av Montaigne (1533–92): Le profit de l'un est le dommage de l'autre: Den enes fordel er den annens skade?

   Ved å bryte menneskerettene til de som rammes, påfører det offentlige deler av befolkningen stor smerte og irreversible inngrep i den enkeltes livskvalitet.

   Krenkelsene gjør mange så syke, at de da trenger hjelp av det samme offentlige hode som har krenket dem.

   Og her begynner det offentlige pyramidespillet.

   Når folk blir krenket og ligger nede, trenger de ofte å oppsøke hjelp.

   Da treffer de på første offentlige trinn i pyramidetjenesten, den såkalte førstelinjetjenesten.

   Dette er ansatte i NAV, barnevern, politi osv.

   På papiret skal denne førstelinjetjenesten være folkets hjelpere, men for mange er det det stikk motsatte som skjer, og som påfører ytterligere smerte. Som for eksempel tilfellet vil være for en hel familie som rammes av en omsorsgsovertakelse.

   Derfor øker behovet for hjelp, og nå er vi kommet til andrelinjetjenesten i pyramiden.

   Den består ofte av private advokater, psykologer mm.

   De innehar en relativt lukrativ posisjon i denne pyramiden, for de mottar salær fra det offentlige for å hjelpe dem som det offentlige i utgangspunktet har krenket.

   Men, også det offentlige må ha advokater, jurister og psykologer til å kunne bistå seg. Slikt sett genereres det ytterligere arbeidsplasser.

   På de neste trinn, tre, fire og fem i pyramiden, kommer alle de som er satt til å avgjøre skjebnen til dem som er krenket. Altså dommerne.

   På det tredje trinn, kommer de lavest rangerte dommerne , de i fylkesnemnda og i tingretten. Da de ikke har noe ansvar for det endelige saksutfall, står de i realiteten ganske så fritt til å gjøre hva de vil.

   Som daværende tingrettsdommer, nå lagdommer, Arne Lyng, sa under nordsjødykkersaken: Det er ikke min jobb å skape ny rett.

   Det er ikke for ingenting at tingretten også er omdøpt til "bingoretten"

   Who cares anyway: Tingrettsdommern får sin lønn uansett, og han eller henne er immun mot sanskjoner for sine handlinger. Det har det offentlige sørget for.

   Dermed pulveriseres ansvaret på denne delen av pyramidetrinnet, og skaper jobb oppover til neste trinn,4, som er lagmannsretten.

   Da lagmannsretten står i en mellomfase mellom tingrett og Høyesterett, har heller ikke denne det uttømmende ansvar, men reelt sett er den ofte likevel offentlig endestasjon.

   Og på toppen i dommerhierarkiet finner vi Høyesterett, som uansett ( statistisk bevist) forkaster opp mot 90 % av alle innkommende anker i løpet av ett år.

   Men rykk så tilbake til start: Etter en endeløs kamp i systemet, som har sugd deg og dine for år av din kostbare livskvalitet, faller du tilbake til nederste trinn.

   Men, nå er enda flere involvert på dette trinnet enn forrige gang du var der.

   For ikke bare skal du fortsette å måtte forholde deg til NAV, barnevern, politi, etc.

   Også andre aktører vil nå dukke opp.

   Som fosterforeldre, sosionomer, private aktører som tjener fett på å ha sugerøret inn i statskassa, gjennom feks private barnevernsinstitusjoner, mm.

   Og så begynner den evige runddans.

   Ved å bevege oss på nytt inn i trinn 2,3,4 og 5.

   Og helt på toppen sitter folkets utvalgte, og er opptatt av at alt skal se fint ut internasjonalt.

   Da gjelder det å holde den offisielle arbeidsledigheten lav. Og til det trengs mange offentlige arbeidstakere.

   ( Ingen land i verden har en høyere andel offentlige ansatte enn Norge målt per innbygger)

   Så da er det kanskje ikke så rart i at menneskerettene krenkes bevisst i dette land?

   For skal staten opprettholde en høy sysselsetting gjennom det offentlige, er det slik at deler av befolkningen må holdes nede for å kunne brødfø den andre.

   Den enes død, den andres brød.

   *

   Ken Joar Olsen:
   Veldig godt resonnement... Og tilslutter meg fullstendig det du her sier Marius...

   Bjørg Pettersen:
   Veldig bra skrevet ! 

   Asbjørg Frøynes:  
   Er så enig, Marius ๐Ÿ‘

   Steinar Hansen:
   Veldig bra skrevet!!!!Har hørt at PYRAMIDESPILL er ULOVLIG???? :-)

   Mona Benum:
   Så godt beskrevet, og så sant๐Ÿ‘

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Bravo !

   Åshild Holstad:
   Veldig bra beskrivelse๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘

   Grethe Hagen:
   Godt skrevet ๐Ÿ‘

   Kjell Gjerde:
   Joda, vi er mange som klatrer og faller i denne stigen som ingen plass ender๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฐ

   Greta Solheim:
   Enhver årsaksforklaring på rettsbruddene er ikke bare uinteressant, men en ytterligere krenkelse. En part har derfor ikke ansvar/bevisbyrden med å årsaksforklare verken dommeres eller forvaltningsetaters rettsbrudd, det er mer enn tilstrekkelig å påvise disse, og altså uten å sette de i sammenheng med noe – å årsaksforklare rettsbruddene. Statens dommere og forvaltningsetater MÅ ikke noe annet enn å forholde seg til sine plikter herunder å anvende norsk lovgivning. Og menneskerettskonvensjonene er gjennom menneskerettsloven §§ 2 og 3, gjort til norsk lovgivning, med forrang foran annen norsk lov.

   Rune L. Hansen:
   Viktig godt sagt, Greta Solheim!

   Anne-Sølvi Holstad:
   Bra Marius ! : )

   Line Sandbæk Hansen:
   Dette er sannheten!!!

   Jarle Mjøen:
   Ja, du får sagt det. Min erfaring sier at du må ha helt rett. Det er bare det å finne de rette ordene. Disse formuleringene skal jeg ta med meg.

   Kolbjorn Alstad:
   Ja, slik er det. Jeg har lest at Norge har et byråkrati med offentlig ansatte tilsvarende en befolkning på 20 millioner innbyggere. Vi må vel da i så fall ha en av verdens høyeste arbeidsledighetstall. Pakket inn og godt skjult... Jeg husker fra mine yngre dager hvor kommunehuset var en beskjeden liten bygning med noen få ansatte som var nær befolkningen og gjorde så godt de kunne for å hjelpe. De forsøkte ikke å stikke kjepper i hjulene for folk eller hamret en stadig tyngre lovbok i hodet på den som søkte hjelp og løsninger på problemer for deretter å henvise til ørten søknadsskjemaer i et uforståelig byråkratspråk som kun var egnet til å forvirre og fortvile... Men nå ser det heldigvis ut til at alt er i ferd må å gå ad undas med systemet. Det er som en slange som nå er i ferd med å ete seg selv fra halen.

   Jarle Mjøen:
   Godt beskrevet, Kolbjørn.

   Janne-grethe Jakobsen:
   Dette var en god tankevekker fordi den er så logisk. Og det er ingen som trenger å gjøre noe for systemet lever sitt eget liv.

   Alf Reuss Kollsete:
   VELDIG BRA, Marius!

   Solfrid Sandøy:
   Bra skrevet Marius, du er en flink person til å dele din kunnskap ,og formidle det slik at vi sjønner og ser hvor sannheten ligger๐Ÿค”๐Ÿค”tusen takk for å få lese om sannheten av vårt Norge๐Ÿค”๐Ÿค”๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด

   May Agnes Vedal Pettersen:
   ENIG!!!! Hele rettssystemet er et stort narrespill hvor de som lyver mest og best og som framstår med den historien som passer retten- de får medhold.

   Mona Kågen:
   Hvem kan rydde opp i dette "systemet" som tydelig er helt ute av system..

   Liber A Tor:
   Psykopati satt i system.

   Rune L. Hansen:
   Dess verre det har blitt dess verre blir folket perverterte og dess verre å endre. Dess mere gjør både den den politiske mafiaen og dens mere eller mindre bevisste medspillere i folket for å forsvare sin kriminelle ondskap og falskhet. Både for ikke å "miste ansikt" og hovmod og for ikke å bli straffeforfulgt. Dessuten er det ikke nok med gode intensjoner for å få nødvendige endringer. Det trengs også sterk vilje til uskyld og altomfattende hensynsfullhet samtidig med sterk modighet og pågangsmot - og reell kompetanse. Det er ikke altså ikke engang nok med gode intensjoner - det må også være de rette intensjoner!

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153509768706875

   Enrique Perez-Terron:

   Jeg må spørre, når har vi velgere gitt regjeringen og dens advokat mandat til å benekte og undergrave alle bånd mellom barn og besteforeldre? Jeg er også en norsk statsborger og velger, og jeg kan ikke huske at jeg noen sinne har stemt for noe slikt, eller lest i våre medier, hvor den demokratiske samtalen foregår, om at noen går inn for noe slikt!

   HVILKEN OFFENTLIG INTERESSE ER DET REGJERINGSADVOKATEN FORSVARER MED DETTE????

   Jeg vil fremheve noen av ordene i EMDs uttalelse: "... 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties TO DEVELOP NORMALLY."

   Det betyr jo også at der hvor en relasjon av ulike grunner ikke har fått muligheten til å utvikle seg, må den få muligheten til å gjøre det fremover! Staten har altså plikt til å legge til rette for at så kan skje!

   *

   Janne Tindvik:
   Men hvem et staten?jo det er vi folket i det ganske land.Vi må stå sammen og sloss for det vi har krav på.Er bestemor selv og får ikke se mitt barne barn som bv har"kiddnappet"Har sendt Mail til bv.og for klart situasjonen ettet menneskerettighetene og barnevernsloven.Blir ikke tatt til følge i det hele tatt๐Ÿ˜ก

   Aud Strandman:
   :(

   Bodil Østmo-Sæter:
   De besvarer ikke mailer.. Send dem et brev, da plikter de å svare innen 3 uker.

   Rune L. Hansen:
   Det er mye de plikter - men uansett aldri gjør.

   Jeffrey Brinkmans:
   Du burde så hold tale i min sak

   Per Kristian Mathisen:
   Staten bryr seg lite om barns tilknytning til deres foreldre, langt mindre til deres besteforeldre.

   Albert Johnsen:
   Dette er ikke et spørsmål om hva staten eller myndighetenes etater mener eller velger å bry seg om. Det er heller ikke et spørsmål om hva den enkelte politiker, byråkrat eller ekspert mener. EMK er en del av menneskerettsloven, altså norsk lov med forrang foran annen norsk lov. Denne delen av menneskerettsloven må tolkes på samme måte som EMD tolker konvensjonen (EMK). Noe annet er umulig. Altså står en ovenfor norsk lov (med forrang) som er vedtatt av stortinget og skal følges. Dette er den enkle kjernen i den kampen som pågår.

   Rune L. Hansen:
   Når de fortolker seg bort fra loven så "forsvinner" loven. Forhastede slutninger foruretter, jo mere dess verre.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. juni 2016: 

   Ned til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, antydninger til yr og 13 pluss-grader frem mot klokken 08. Med 16 klokken 10. Dus sol og oppmot 20 utover eftermiddagen, tildels noe yr mot kvelden. Omtrent det samme med 15 pluss-grader omkring 21-tiden og derefter. Halv-mørkt, fuktig, yr og mange padder mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2016 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/1150299718376875/

   Mennesker er ikke skapt til å kunne klare å bli frarøvet sin familie. Mennesker er heller ikke skapt til å kunne leve eller overleve lenge alene eller forlatt.

   Familien, med sine gudgitte biologiske fedre og mødre, er det perfekte voksestedet for mennesket, hvor svak eller vanskelig familien enn er.

   Enhver helt eller delvis ødelagt familie er en ulykke og sykdom for mennesket, samfunnet og verden. Men enhver slik ulykke og sykdom lar seg hverken reparere eller fjerne, hvor meget enn noen tror det motsatte.

   Det er derfor det er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 16 p3, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Dette er så viktig og av så sentral betydning, at det ikke bare er en rett for enhver, men (som fremgår av teksten) også et krav.

   Videre i Menneskerettserklæringen - og derigjennom i og for alle menneskeretts-konvensjonene - fremgår at ethvert menneske kan påberope seg den rettighet som er lovbestemt i Art 25 p1, at:
   "Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære."

   Nødvendig medmenneskelighet er et annet ord for alt dette. Uten nødvendig medmenneskelighet er og blir samfunnet menneske-fiendtlig og menneske- og samfunns-ødeleggende.

   Nødvendig er derfor også kompetent å straffeforfølge og stoppe myndighets- og menneskeretts-forbrytelser og -forbrytere.

   Dette er det nødvendig for ethvert menneske og samfunn å forstå eller å være i samsvar med. Uten er det groveste slags kriminalitet og forbrytelse.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1204803546221221/

   Per Arne Dalseide:
   Det er garantert.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/914776358632038/

   Bodil Østmo-Sæter:
   Sant <3

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.06. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153513234201875

   Saken i Menneskerettsdomstolen( EMD) mellom Kuppinger og Tyskland fra primo 2015, er illustrerende mht hvilket ansvar Norge har for å respektere sine internasjonale forpliktelser:

   Her sier EMD at Artikkel 13 konvensjonen, gir direkte uttrykk for Norges plikt , slik nedfelt i Artikkel 1 i konvensjonen , til å beskytte menneskerettighetene, først og fremst innenfor sitt eget rettssystem.

   Konvensjonen krever derfor at Norge gir et nasjonalt rettsmiddel for å håndtere innholdet i en borgers klage under konvensjonen og for å gi hensiktsmessig oppreisning der brudd blir konstatert. ( se også , Kudla v. Poland, avsnitt 152,

   Slik lyder avsnittet på engelsk:

   The European Court of Human Rights reiterates that Article 13 of the Convention gives direct expression to the States’ obligation, enshrined in Article 1 of the Convention, to protect human rights first and foremost within their own legal system.

   It therefore requires that the States provide a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief (see, among other authorities, Kud&#322;a v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000 XI).

   Men, det sørgelige faktum, er altså at et urovekkende høyt antall norske dommere konsekvent hever seg over menneskerettene.

   *

   Dag Røsthe:
   Perfekt fremført Marius : )

   Evy Elise:
   Flotte Norge er med andre ord ett korrupt land : (

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. juni 2016: 

   Fuktig, vått og omkring 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet formiddag, med oppmot 17 pluss-grader frem mot klokken 13. Noe mindre overskyet mot kvelden, med 12 pluss-grader. 10 klokken 22. Dunkelt, stille og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207371615183352
   
   Kom og bli med !!!

   Menneskerettspartiet Norge MpN
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/

   *

   Rune L. Hansen:
   Den nye, lovbestemte og nødvendige politikk

   Med reell respekt for og ivaretagelse av menneskerettighetene for enhver og alle - blir politikk reell rettferdighet og hensynsfullhet overfor enhver og alle. Altså reell medmenneskelighet og anstendig kultur.

   Og altså ikke forurettelser, forhastede slutninger eller ulovlige avgjørelser, villveier eller korrupsjon!

   Det er derfor vi alle og enhver trenger Menneskerettspartiet Norge MpN !!!

   * * *

   Rune L. Hansen:
   Ja, menneskerettighetene forholder seg til alt i politisk og offentlig forvaltning - og de er øverste reelle gjeldende lovbestemmelser i og for Norge. Katastrofen og problemet er at ingen av de politiske partiene og deres representanter har respektert menneskerettighetene - bortsett fra i falskhet. Men at de tvert om temmelig så konsekvent har forbrutt seg mot omtrentlig alle og enhver av menneskerettighetene - til fordel for sine egne synsinger. Med både ødeleggende og katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunnet. Uten enda å ha blitt straffeforfulgt for det! Både på grunn av manglende kompetanse, reell interesse og vilje. Denne katastrofen er Menneskerettspartiet Norge (MpN) villige til å rette opp for å snu til en uten unntak for enhver og alle hensynsfull foredling og rettferdiggjøring av den offentlige forvaltningen og samfunnet. Uten noen som helst former for falskhet eller forurettelser. De gamle politiske partiene og de fleste av de nyere er ikke engang i nærheten av vilje til eller interesse for eller kunnskap om løsningen og de rette nødvendigheter - som dog ganske enkelt befinner i og med selve menneskeretts-konvensjonene. Om enn det kan finnes gode intensjoner i andre politiske partier, så er ikke det nok eller tilstrekkelig. Tvert om.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.06. 2016 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/1151059924967521/
  
   Menneskerettslovens V4&5,
   Den Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR) Art 10 p1:

   "Konvensjonspartene anerkjenner at:
   Den bredest mulige beskyttelse og bistand skal ytes familien, som er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet, spesielt for sin etablering og mens den er ansvarlig for omsorgen for og opplæringen av barn. Ekteskap må bare inngås etter fritt samtykke av de vordende ektefeller."

   *

   The Human Rights Act V4&5,
   The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Art 10 p1:

   "The States Parties to the present Covenant recognize that:
   1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses."

   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 18.06. 2016:
   

   The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Art 10 p1:

   "The States Parties to the present Covenant recognize that:
   1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses."

   *

   Oversatt til norsk:

   Den Internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR) Art 10 p1:

   "Konvensjonspartene anerkjenner at:
   Den bredest mulige beskyttelse og bistand skal ytes familien, som er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet, spesielt for sin etablering og mens den er ansvarlig for omsorgen for og opplæringen av barn. Ekteskap må bare inngås etter fritt samtykke av de vordende ektefeller."

   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 18.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207398861224486

   Humans are not created to be able to be deprived of their family. Humans are not created to be able to live or survive long alone or abandoned.

   The family, with its God-given biological fathers and mothers, is the perfect locus for the human being, how weak or difficult the family than is.

   Any entirely or partially destroyed family is an accident and illness for the human, the society and the world. But any such accident and illness can neither be repaired or removed, regardless how much anybody think the opposite.

   That is why it is statutory in among others the Human Rights Declaration Art 16 p3, that:
    "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   This is so important and of such central importance, that it is not only a right for everyone, but (as stated in the text) is also a requirement.

   Furthermore in the Human Rights Declaration - and thus in and for all human rights conventions - appears that every person may invoke the right that is statutory in Art 25 p1, that:
   "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family."

   Necessary human compassion is another word for all this. Without necessary human compassion is and being the society human-hostile and human- and society-devastating.

   Necessary is therefore also competent to prosecute and stop government- and human rights-crimes and -criminals.

   This is necessary for every human being and society to understand or to be in compliance with. Without it is grossest kind criminality and crime.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/TomZdechovskyEP/posts/547853495402930

   Tom Biskupický:
   Your politicians managed to create new world order, new EU and decided to got million of migrants from Africa, muslim countries. You must be very satisfied with such policy in Norge. Am I right? In one decade you turn to Afroislamic state.

   Rune L. Hansen:
   It is a political mafia and nepotism with all the power and money. : (

   Tom Biskupický:
   I see. But you normal people should make huge protest, cause it is all about your future! !!! Sweden is already lost.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/protectionformen/permalink/1106555999401503/

   Mark Farber:
   It'd be great if the US would ratify this into law.

   Rune L. Hansen:
   But enacting legislation helps too little against political and public organized criminality.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.06. 2016 via Barnets Beste - english:
   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/permalink/1745557875691977/

   Criminality against children, parents and society neither is nor can be child protection.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/StolenchildrenoftheUK/permalink/796573260476766/

   Kerri Price:
   It's ' child abuse '

   
---

---
   
   Rune L. Hansen, 18.06. 2016 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1205775792790663/

   Kriminalitet overfor barn, foreldre og samfunnet hverken er eller kan bli barnevern.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det politiske "barnevernet" i Norge med sine dirigenter, nøkkelpersoner og medspillere, er en politisk og offentlig mafia-virksomhet. Den eneste grunnen til at virksomheten ikke helt åpenlyst og direkte og umiddelbart kastrerer og henretter mennesker, er for å forsøke å være mindre synlig og for lettere underveis å produsere og hvitvaske falskhet.

   Var virksomheten mere effektiv overfor sivilbefolkningen så ville den dessuten ha trengt færre karriærer, involverte og penger. Virksomheten ønsker og trenger å flytte på og og å fjerne barn og foreldre og familier, for å opprettholde makt og karriærer og for å sette maksimalt med penger i sirkulasjon for sine medspillere. Samtidig som desto flere produserer propaganda og selvbeskyttelse for virksomheten!

   Rune L. Hansen:
   De enda fleste i sivilbefolkningen i dagens Norge, og også av de direkte forurettede og av virksomhetens mest aktive motstandere, er så indoktrinerte og underkuet av virksomheten og dens propaganda, at de egentlig uten hverken å vite det eller å ville det er virksomhetens medspillere og opprettholdere!

   Det må internasjonale og bilaterale straffeforfølgelser og tribunaler til for å få stoppet katastrofen. Noe annet går bare ikke.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. juni 2016: 

   Fra 9 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt og delvis overskyet utover formiddagen, med 14 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Varmere i solveggen, selvfølgelig. Mindre skyet mot kvelden, med 11 pluss-grader klokken 19. I underkant av 8 klokken 23. Og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207410067264630

   Kort om det politiske "barnevernet" og dets kidnappere og medspillere, etc.

   Mange i dagens Norge snakker om rettmessig offentlig kidnappede barn, kontra urettmessig offentlig kidnappede barn. Til og med mange av de kidnappede barnas foreldre og familie bruker slike betegnelser - for å understreke og fremheve at deres egne barn ble eller er urettmessig offentlig kidnappet. Underforstått at deres egne barn må settes fri, men ikke mange av de andres - eller at det må gjøres et skille mellom rettmessig og urettmessig offentlig kidnappede barn. Og at dette er viktig. For å kunne få de urettmessig offentlig kidnappede barna hjem igjen. Mens de barna som hadde eller får det verst hvis de hjemsendes, videre skal være og er rettmessig offentlig kidnappede.

   Dette høres kanskje som å være logisk og rett? Og da har det vel mindre eller liten betydning om kidnappingen skjedde eller skjer ulovlig, hvis den var eller er nødvendig? Eller hva? Den skjedde eller skjer dermed kanskje av hensyn til barnets beste? Eller for å unngå at barnet kan bli skadet eller bli en risikofaktor om barnet ikke blir kidnappet?
   Er det dermed slik at nødvendigheten noen vurderer og avgjør lovliggjør avgjørelsen? Altså at det dermed faller inn under nødverge og barnets beste og kompetente myndigheter? Og derfor lovliggjøres? Ja, vil vel den som påberoper seg barnevern hevde.

   Er en slik tankegang rett og riktig, saklig eller rettferdig? Den kunne altså ha vært det, om kidnappingen både hadde skjedd lovliggjort og nødvendig. Eller av hensyn til barnets beste? Og da har kansjke hverken lovlighet eller nødvendighet særlig betydning? Eller hva? Da er det kanskje heller kompetansen til de myndighets-representanter som kidnapper barnet det kommer an på? Og at de uansett har og skal ha en viss skjønnsmargin, eller hva? Og dermed har lov og rett ingen som helst eller liten betydning?

   Hvordan er alt dette rett å forstå? Er det dermed ikke mere å forstå? Er det noe vesentlig som mangler med en slik forståelse - og i det tilfelle hva? Er det kompetansen og lovlig ulovlig myndighet og skjønnsmargin og hensynet til barnets beste som skal være eller er det avgjørende? Eller hva? Og kan slike vurderinger og avgjørelser i en viss grad holdes hemmelige og ikke eftrprøvbare, av hensyn til barnets privatliv eller andre hensyn?

   Jeg har med vitende og vilje her nu fremstilt dette optimalt sett fra kidnapperne sin side, for å fremheve problemstillingen. De viktigste stikkordene i så måte er, forholdsmessighet, barnets beste, nødverge (som lovliggjør hva som ellers ville ha vært ulovlig), kompetente myndigheter og reell lov og rett.

   Spørsmålet om kompetansen til de avgjørende myndighets-representanter i alle ledd er selvfølgelig viktig i og med slike forhold. En eneste brist kan være avgjørende for avgjørelsens resultat og lovlighet, kontra ulovlighet. Og kidnapperne og deres medspillere vil neppe innrømme noen som helst slags brist, for ikke å bli straffeforfulgt eller av andre grunner? For hvor grov og straffbar er og skal medvirkning i en urettmessig offentlig kidnapping av et barn egentlig være? Dette er også et spørsmål, som har sitt svar. Dette og kompetansen skal jeg om litt komme tilbake til.

   Hva med forholdsmessigheten, som jo også er et viktig og nødvendig stikkord? Vil det virkelig være til barnets beste eller forholdsmessig bedre og rett og riktig å bli kidnappet i offentlig regi enn å være hos sin far og mor, sett i lys av alle forhold? Inklusivt også i forhold til risikoer og faktiske forhold? Altså også i forhold til nødvendigheten?

   Uten en slik forholdsmessighet og nødvendighet vil medvirkning i kidnappingen i regi av myndighets-representanter være ulovlig og straffbar - og altså ikke ha vært eller være hverken nødvendig eller nødverge eller til eller for barnets beste. Hvem enn som har vurdert eller avgjort feil.

   Enhver feil avgjørelse vedrørende kidnapping eller ikke kidnapping av barn og foreldre eller familie, enten er eller vil kunne være skadelig, ødeleggende eller katastrofal for barnet, foreldre, familien og samfunnet. Og var og er dermed ulovlig og straffbar i forskjellig grad for de medvirkende skyldige.

   Var eller er kidnappingen i offentlig regi virkelig nødvendig og nødverge og til barnets beste? Eller ikke? Og i regi av kompetente myndighets-representanter? Eller ikke?

   Ble eller blir dette saklig og kompetent vurdert og avgjort? Ble eller blir avgjørelsen gjort også i forhold til den skade eller ødeleggelse en urettmessig kidnapping vil medføre, eller vil kunne medføre, for barnet, foreldrene, familien og samfunnet? Ble eller blir konsekvensene eller mulige konsekvenser saklig og kompetent vurdert? Eller skjedde eller skjer det forhastet og i uforstand, eller i det minste i beste hensikt? Og hvor stor er og skal feilmargin være? Og hva med i forhold til akutt-vedtak eller haste-vedtak og haste-inngrep?

   Alt dette handler med andre ord i stor grad om forholdsmessighet og nødvendighet og nødverge og om barnets beste og om kompetanse og reell lov og rett.

   På engelsk finnes ikke noe godt ord for det norske begrepet nødverge, men prinsippet er og skal være det samme, også alle andre steder i verden. Begreps-innholdet er både forholdsmessighet og nødvendighet. Altså omhandler at en forstyrrelse eller et inngrep må og skal være forholdsmessig proposjonal og nødvendig og ikke mere enn strengt nødvendig, for å kunne lovliggjøres. Både begrepet nødvendig og nødverge og forholdsmesig forsvarlig har sånn sett et meget saklig innhold og selvgitte prinsipper.

   For å kunne lovliggjøres må en forstyrrelse eller et inngrep ha skjedd eller skje for en kortest mulig tid og være nødvendig og på en mildest mulig måte og til og for noe bedre og rett og riktig. Og også være nødvendig i et demokratisk samfunn, samt være lovlig lovhjemlet. Uten alt dette og 100% reell rettssikkerhet for involverte var og er og blir det ulovlig og straffbart for medvirkende skyldige, om ikke visse andre forhold lovliggjør forholdsmessig deres medvirkning. Det er forhåpentligvis unødvendig her å gjøre oppmerksom på at ingenting skal kunne lovliggjøre ulovlige lovbestemmelser, dommer, vurderinger, avgjørelser eller regler. Og heller ikke falske eller usanne påstander, mistanker eller beskyldninger eller falsk, usann eller hvitvasket dokumentasjon.

   At slike helhetlige vurderinger og avgjørelser og de faktiske forhold i hvilket som helst tilfelle ikke skal og ikke kan hemmeligholdes i eller for sivilbefolkningen er og skal være en selvfølgelighet. Uten vil det være offentlig mafia-virksomhet. Hva så med eventuell nødvendighet av å beskytte barnets og familiens privatliv, vil det være et problem? Selvfølgelig ikke om hva som er strengt nødvendig anonymiseres og saklig godt nok begrunnes.

   Myndighets-representanter som ikke kan, ønsker eller vil oppfylle alle og ethvert av disse vilkårene er hverken kompetente eller lovlige. I så tilfelle har saksbehandlingen og avgjørelsen og dens konsekvenser vært - og er - ulovlig og straffbar.

   Og under enhver omstendig skal ingen kunne være uenig med blandt annet Barnekonvensjonen og EMD i at barn og foreldre som ufrivillig er adskilt fra hverandre, snarest mulig skal gjenforenes med hverandre - om i det heletatt mulig. Enhvers rett til beskyttelse og vern av sitt familieliv er flerfoldig lovfestet i menneskeretts-konvensjonene, med forrang og gyldighet over og fremfor alt annet av lovbestemmelser, regler og avgjørelser.

   Blandt annet er i Barnekonvensjonen Art 7 p1, klart og tydelig og entydig lovbestemt at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og i Art 9 at forstyrrelser eller inngrep må være nødvendig og ikke mere enn nødvendig hvis det må treffes en beslutning om hvor barnet skal bo.
   Les "nødvendig" - og "må" (ikke skal eller bør).

   Og EMK Art 8 og EMD fremsetter også nødvendighets-kravet - om at det må være tvingende nødvendig om det i det heletatt skal kunne bli gjort noe inngrep i noen sin rett til sitt familieliv.

   Og for eksempel fra Menneskerettslovens V4&5 (ICESCR) Art 10 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner at: Den bredest mulige beskyttelse og bistand skal ytes familien, som er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet, spesielt for sin etablering og mens den er ansvarlig for omsorgen for og opplæringen av barn."


   Og for eksempel i Menneskerettserklæringen Art 16 p3, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   (Altså ikke bare har rett til, men har krav på.)

   EMD sier i presist samsvar med alt dette, blandt annet følgende - i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. Moldova - at:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Fangehold og ufrivillig adskillelse av barn og foreldre i offentlig eller privat regi er strengt og konkret ulovlig (og straffbart) både i Straffeloven og Barnekonvensjonen - og i en rekke flere andre internasjonale menneskeretts-konvensjoner. Eneste lovlige unntak, er som allerede sagt, 100% efter prinsippene for rettssikkerhet og nødverge.

   Dessuten skal jo ethvert menneske i og med menneskeretts-konvensjonene være beskyttet mot blandt annet den tortur og utplyndring og diskriminering som enhver form for degradering av retten til familieliv mere eller mindre automatisk vil medføre. Og også dette har meget med blandt annet forholdsmessighet og nødvendighet å gjøre.

   Imidlertid har det enda ikke skjedd en eneste, meg bekjent, lovlig såkalt "omsorgsovertagelse" i forhold til det politiske "barnevernet" (inklusivt såkalt "barnefordelimng")
i Norge! (Det samme gjelder flere andre land også.) Og dette er både internasjonalt og nasjonalt en katastrofe - og grov kriminell forakt for menneskeverdet, menneskeheten og menneskerettighetene.

   At mange av dirigentene, nøkkelpersonene og medsammensvorne i disse forbrytelsene dessuten også har medvirket i og for propaganda for denne formen for forbrytelser er også en stor katastrofe!

   Alt dette må det umiddelbart, kompetent og effektivt ryddes opp i, både internasjonalt og nasjonalt. Og det er meget viktig, at det faktisk skjer fortest mulig.
   I forhold til dette har ethvert land og også internasjonale instanser - og særskilt konvensjons-partene - lovpålagte forpliktelser.

   Og Barnekonvensjonen, for eksempel i Art 8 p1 og 2, sier klart og tydelig - at: 

   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Alt dette sagt i forhold til selve prosessene med de politiske og offentlige kidnappingene i Norge - som på allehånde vis underveis fra først til sist har vært og er på det groveste ulovlige og straffbare.

   Blandt annet fordi den politiske og offentlige kompetansen har vært og er fullstendig fraværende.

   Dette har medført et uendelig mangfold av grove forbrytelser og myndighets-misbruk i offentlig regi i Norge.

   Ja, blandt annet uendelig meget terror, tortur, utplyndriner og sadisme i offentlig regi. Pluss uendelig meget forurettende egoisme, trusler, falskhet, løgner, fristelser, falsk dokumentajon, propaganda og frykt.

   Alle og enhver er forpliktet til å bidra for umiddelbart å reversere og rette opp disse og slike og lignende forbrytelser.

   Unnlatelser i eller for politisk eller offentlig forvaltning og dens representanter, i eller for ethvert land, i forhold til dette er selvfølgelig også ulovlig og straffbart.

   * 

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.06. 2016:
   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153509268841875&set=pcb.10153509268966875&type=3&theater 

   Aldri mer slik politivold sa politikerne den gang i 2001, etter å ha sett hvordan politiet bruker vold mot en forsvarsløs 12 åring.

   Bildet nederst er fra 2013, og viser hvordan politiet bruker grov vold mot en 16 åring.

   Så tydelig at politikernes løfter den gangen bare var tull.Nok en gang.

   Han som dokumenterte overgrepet mot sin egen sønn, sitter for øvrig i isolat i Trondheim fengsel nå. Som en følge av at han kjemper mot de overgrep som har skjedd han og hans familie.

                       cps-norge-2.jpg   cps-norge-1.jpg

   
 
   
Marius Reikerås's photo.
    Marius Reikerås's photo.


   *

   Mona Benum:
   Når politiet henter barn med makt fra foreldrene, kan det vel ikke bli verre. Da er det ikke foreldrene det er noe galt med, heller ikke barna.

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   2009, ikke 2001. Gutten fra avisen er nå 19 år gammel. Ikke noe er endret i politiets og barnevernets atferd mot foreldre og barn.


   
   ---

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153509268901875&set=pcb.10153509268966875&type=3&theater

   Sissel Holtan:
   Å de folka der, er aktiv for å være med å hente barn ut av hjemmet.

   Anne Grete Axelsson:
   Helt grusomt. Dette er en gutt som KUN vil være hos sin far eller ?

   Oskar B. Strand:
   Fyfaen for en politistat, og purken går i tjenesten til bv, det har di faktisk ikke lov til

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Bildene er jo for 3 år siden og ikke i 2001, men poenget er svaert viktig!! Ikke mer vold og ikke fler brudd mot menneskelige rettigheter! Dette må få en slutt, og far i saken må få slippe ut av fengsel med ein gang.

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Feil av meg bildene er fra 2009 som jo var for 7 år siden. Avisartikkelen er nå 3 år gammel.

   Knut Myrebøe: 
   De politiske partiene på Stortinget må få "kniven på strupen" - men hvordan? Vi har kun Mediene som verktøy - men de er jo like "pungterte!". Da gjenstår en koalisasjon av alle oss på Facebook og på alle stridsdyktige Nettsteder! Gjerne anført av Marius!

      birds-from-top.jpg
   
   
   ---

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153509268901875&set=pcb.10153509268966875&type=3

   Line Sandbæk Hansen:
   Skammelig og vi lever i Norge, hvor vold mot barn og ungdom IKKE er lov!!

   Anki Øde:
   Det interessante er jo hvor mange tusen ganger folk flest må ha det i fleisen før de slutter med den meningsløse øvelsen "tillitt til makta". Poltikere og løfter hører ikke hjemme i samme setning. Sier'em et sant ord, så forsnaker'em sæ ;-) Deres jobb er divide and rule. And distract. Det er de til gjengjeld svært så gode på...c",)

   Lilliann Roppen:
   Det skjer ingenting uansett hva/hvordan: Politimann siktet for vold -smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund ...
   http://www.smp.no/nyheter/article313430.ece

   Aina Gregersen:
   Og i Arendal forgikk det flere dødsfall på cellene en tid. En mann ble hevdet at han hadde bundet sin TYNNE (meget viktig vissnok ) nylon t-shirt rundt halsen - og så i "noe annet" ( allerede her ryker realiteten - om noen gidder og forsøke og knyte t-shorten sin rundt halsen forståes det at det begynner og mangle noen cm'etre for resten av forklaringen politiet har gitt vedrørende selvdrapet ! (!)
   Og så skulle mannen ha kastet seg av all sin kraft bakover slik at denne tynne nylon t-shirten strammet seg til - og mannen døde med en Masse kloremerker på halsen.

   Vi lar Den henge litt til ettertanke !

   Lilliann Roppen:
   Spesialenheten for politisaker mener politiet kan planlegge bedre og vurdere hvor mye maktbruk som er nødvendig overfor barnevernsbarn.
   Spesialenheten mottar årlig anmeldelser der mindreårige under barnevernets omsorg mener de er utsatt for unødig maktbruk fra politiet, sier leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, til Stavanger Aftenblad.
   – Det er vår oppfatning at det kan legges mer arbeid i planleggingen av bistandsoppdrag til barnevernet, da blant annet med henblikk på å unngå inngripende makt, sier Presthus til avisen.
   Spesialenheten stiller spørsmål ved om politiet har gode nok rutiner og om reglene i politiinstruksen følges og er godt nok kjent.
   Visepolitimester John Reidar Nilsen i Vest politidistrikt mener barnevernet i flere tilfeller ringer politiet for raskt.

   Aina Gregersen:
   Se så ,ja : her er det hvertfall to som Prøver ! Jeg ser jo av nyligere utsagn fra Presthus at han To ganger har nå forsøkt og få bistand fra noe .... arbeidsutvalg ,som han er avhengig av og få drahjelp av : men at dette organet ikke bidrar - men tvert i mot. (!)

   Rune L. Hansen:
   Om barnet skal traumatiseres og frarøves sin far og eller mor, med de skader og ødeleggelser og den tortur og de øvrige menneskeretts-krenkelser det automatisk innebærer for livet, så blekner vel en slik voldsbruk i sammenligning? Menneskeretts-forbrytelser i politisk og offentlig regi er i det heletatt blandt annet vold.

   Eli Leiren:
   Har desse barna vore utsatt for vold - og må flytte er det vel ikkje meire vold dei trenger ???

   Mona Benum:
   Og har de ikke vært utsatt for vold, noe de fleste ikke har, så trenger de ikke bli utsatt for dette av politiet. Hvilken tillit og respekt får disse barna/ungdommene til politiet, etter slik behandling?
   Fotsoldater til bv, da mangler det ikke på ressurser.

   Nina Søviknes:
   Da 4 bevæpnede politi stormet inn døren min for et par dager siden uten at jeg rakk å åpne døren: Kan det være borti kategorien voldelig overfor min 9 år gamle jente som bevitner dette? Politiet var på jakt etter en tenåring som hadde rømt fra fosterhjemmet, og de trodde hun befant seg hos meg. Skrekken sitter dypt i min lille jente som nå bor i et hjem der døren alltid må være låst..:( for de oppførte seg som om jeg hadde gjort noe kriminellt. Det ble full ransaking i hjemmet til vesle jenta mi..:(

   Bjørnar Lund:
   Da fikk i alle fall jenta et helt sant bilde av hvordan de jobber. Godt for dere at det ikke var dere de var ute etter.

   Anki Øde:
   Bevæpnet politi på jakt etter en tenåringsjente? Det er barske gutta sine det, tenker jeg ;-)

   Nina Søviknes:
   Tenk om tenåringen hadde vært her..:( det skulle tatt seg ut overfor både henne og husets barn.

   Anne Grete Axelsson:
   Blir så forbanna på disse overgrepene. Hva kan vi gjøre for å få stoppet dette " svineriet" ? Politikerne SKAL iallefall bli konfrontert kraftig av meg på nytt - når valgkampen starter neste år.

   Per Ove Pettersen:
   Ganske typisk og slik vil det fortsette så lenge at også Spesialenheten for politisaker legger sin hånd over for å skjule overgrep fra politiet.

   Aina Gregersen:
   Presthus Har prøvd ! Men får ikke drahjelp! Dette er noe Annet vi ikke får vite sannheten om !

   Bent Isaksen:
   Hadde bare nordmenn hatt baller som franskmenn ville det vært full streik over hele landet for å bli kvitt bermen som styrer oss og institusjonene våre.

   Per Ove Pettersen:
   Kanskje vår justisminister burde ta en titt på virkeligheten om hva for et politi vi har. Selvfølgelig finnes det en del som tåler å ha makt og myndighet men dessverre er disse i fåtall.

   Marit Bood:
   Min sønn ble i fjor, da kun 10 år, bendet i bakken og truet med håndjern av politiet, og slet med skuldra i tre måneder etterpå. Hvordan han psykisk er preget inni seg kan en bare tenke seg. Til og med naboer som var vitnet til dette ble psykisk preget. Min sønn ble behandlet som en kriminell, og dette av politiet med barnevernet som tilskuer, som var med for å påse at alt gikk rett for seg. Barnets beste sier de? Alt dette måtte min sønn i gjennom fordi han ikke ville tilbake til sin far. Til en far som krevde tvangshenting av sitt eget barn. Hvem vil at sitt barna skal bo hos seg mot sin vilje? Og hvilken forelder utsetter barna sine for sånt?

   Rune L. Hansen:
   Det spørs jo også hva som er verst da - og hva lovlig og ikke lovlig? Det som skjedde der da eller å bli frarøvet sin ene forelder? Hadde vel mor noen som helst lovlig rett til å kidnappe barnet, med uansett hvem sin hjelp? Det hadde hun vel ikke.

   Gun-merete Noraberg:
   Synes barnevernet er feige som tar med politiet for å hente barn : ( ๐Ÿค”

   Aina Gregersen:
   Men det undelige er jo at de får lov !

   Jens Vaslag:
   Politiet i Norge er kjøpt og betalt synes det som

   Mona Benum:
   Vi har ingen beskyttelse i dette landet. Og det er skremmende.

   Rune L. Hansen:
   Utplasserte nøkkelpersoner i og under hele den øverste ledelsen. Politikk og korrupsjon også det.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Er det ikke sånn det gjøres? Dattera mi og jeg har blitt takla mange ganger.

   Marianne Owe:
   Blir både sint og utrolig trist. Dette er bare grusomt at det skjer i Norge.

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Det skjer mye oftere enn folk er klar over dt blir fortalt i ord/ bilder men det skjer ikke noe barn helt ned i 7 års alderen ( å kansje yngre) mens foreldre som blir lamslåtte som ser på self prøver å beskytte sitt barn blir også truet med samme behandlingen : ( men hva skjer??? "Nada"foreløpig både barn/ungdom foreldre øvrig familie blir behandlet som verst tenkelige kriminelle!!!Å JA dette skjer i NORGE!

   Marit Sara:
   Er dette bakgrunn at Norge nekter å godkjenne tilleggsprotokoll i FNs barnekonvensjon ,som gir barna selv rett til å klage på egne vegne til FN kommisjon /EMK ? Og hva er årsak at fosterbarn kan omgås ymse avlastningshjem og ulike tilsynsførere m.fl. mens familie nektes kontakt..og samvær overvåkes med nesten politi makt..som om man er redd at barn vil røpe noe som ikke tåler dagslys. Noe må d jo være, for d er neppe tvil at skade virkning for barna ved å tvangsskilles fra sine omsorgspersoner hadde blitt adskillig begrensa hvis man ikke mistet hele familien over natta.. D er skremmende lesing å se st buf direktør glatt hevder at Norge har et godt b.v. Det vitner om at man ikke har engagert seg i enkelt saker som ville vist rettogslett lovbrudd. For bv loven i seg selv er bra..men når den så glatt kan settes til side da e d noe som helt klart må etterprøves. Ps. Jeg personlig "overlevde" internat livet takket være hjemreise i ny og neโ˜บ

   Lars Magnus Madsen:
   Hva er så navnet på disse tjenestemennene? Kanskje lurt å dele dette, for å slippe slike tilfeller i fremtiden.

   Oddvar Wallstad:
   Da må du avskaffe størstedelen av offentlig forvaltning. Korrupte Ap har bestoket pressen derfor får du aldri info derfra, det er FB som er årsak til at folk begynn å få info.

   Oddvar Wallstad:
   Diktaturstaten rette ansikt, nå må det Norske folk reis seg å protestere mot denne krimminelle virksomheten som AP staten står for, så ser vi i dagens regjering gjør heller noe som helst for å stopp virksomheten, dette betyr sannsynligvis tror jeg, det er forvaltninga som styrer, politikkerne får ordre om ka di skal ha til mening.

   Torill Sørensen:
   Er det ikke mulig å anmelde BV og politi for dette overgrep mot barna?

   Geir-Ole Isaksen:
   Jepp, men saken blir selvfølgelig henlagt straks som "intet straffbart"

   Ann Helen Klevstadberget:
   Dette er bare overflaten dere ser.Tenk når det blir beordret 5 poltimenn med skjold og køller inn på rommet for å slå ned en gutt på bare litt over 14 år og når jeg går til retten med det så får de medhold av bv og Bufetat som sier at de skal bare "kjøre på" med mer polti!!!ÆSJ

   Lars Magnus Madsen:
   Hvis noen er litt lure på data. Lager man et nettbasert register der man kan skrive omtaler om offentlig ansatte som går for langt. Navn på overgriperne vil da bli lettere å finne i registeret. Dersom disse personene får flere rapporter mot seg vil det bli vanskeligere for dem å gjemme seg bak logoen på brystet.

   Maria Christine:
   Liker ideen din:)

   Lars Magnus Madsen:
   Takk. :) Det er på en måte også på tide at vi lærer å lytte til barn. Kunne vært hyggelig med en: gi barn en stemme-kampanje som lærer barnevernere, politi og foreldre hvordan man lytter. Så kanskje man slipper å ende i basketak med barn. Virker litt bakvendt..

   Alf Reuss Kollsete:
   Trenger vi å tvile på at vi har en POLITISTAT med Erna Solberg og Anders Anundsen som medhjelpere!!!!!?

   Tufsingdalhusky Bente Jahnsen:
   Og hvis noen lever i den tro at politiet stiller opp for å hjelpe oss "vanlige" mennesker, ja da må dere pinadø våkne !! 2 ganger selvopplevd

   Ann Helen Klevstadberget:
   Og slik endte det med gutten min som bv brukte polti på!!!! Han orket ikke mer.......

   Ann-Helen-Klevstadberget-1.jpg
   Ann Helen Klevstadberget's photo.

   Paal Morten Berg:
   Forferdelig trist ๐Ÿ˜ข

   Ann Helen Klevstadberget:
   Savnet er enormt stort...  

   Paal Morten Berg:
   Bv Værnesregionen truet i vår to gutter med politiet. Skammelig

   
---
---

   Advokat Jørgen Stueland, 19.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1146082275412700/

   Man må være klar over at Norge og hele verden endres ideologisk på en voldsom måte i disse dager.

   Barneverns-mastodonten er bare en del av denne ideologiske forandringen. Den tradisjonelle familien med mor-far-barn forsvinner med en voldsom hurtighet. I dag kan man designe sin egen familie. Man kan bestille barn, både ved surrogati, adopsjon og ved å bli fosterforeldre. Barn er en salgsvare. I dag er vi også kommet dit at man kan designe sine barn. Man kan designe hudfarge, øyenfarge og hårfarge på den kjøpte babyen. Man kan til og med designe seg selv. Man kan skifte legning og skifte kjønn. Alt dette er feminismen og homobølgen på stereoider. Dette er resultatet av en langvarig og målbevisst politikk fra arbeiderpartiet. Det er skammelig hvordan Fremskrittspartiet i regjering bare fortsetter. Barneloven ble også endret for noen år siden, nå kan ikke et barn ha både far og medmor. Så da raderes far ut og barnet får mor og medmor. Vi må våkne og se hva som skjer rundt oss.

   *

   Annette Almvik Carlsen:
   Det du sier er tabu. Men jeg er helt enig.

   Lucia Schanke:
   Jeg er enig og uenig, det spørs :) Jeg er alenmor til en hjemmeboende voksen handicappet biologisk datter, og jeg får omsorgslønn for strevet, det er jo bra, jeg har ikke hatt støtte fra min biologiske familie for dette. Og: jeg har oppdratt to adoptivsøstre som om jeg var deres mor, og jeg tror jeg har gjort en god jobb, med stor kjærlighet. Så jeg er enig i deg, for jeg har tro på at kjærligheten er det viktigste i all barneoppdragelse. Men jeg er uenig, for kjærligheten kommer ikke alltid sammen med det tradisjonellle.........

   Åsmund Svendsen:
   Alt som er rent å fint er blitt pervertert , å det unaturlige frem elskes hos disse håndtlangerne for djevelen, hans mål er å ødelegge familien .

   Rune L. Hansen:
   Du og enhver kan ha mange slags motiver for å si noe slikt, Lucia Schanke. Og hva sier vel Menneskerettserklæringen Art 16 p3, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse." Gjelder ikke det for deg eller visse andre?

   
---
---

   Monica Danielsen, 18.06. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1144745082213086/

   NORGES BARNEVERN.

   Gjennom mange måneder har jeg funderet på om Norge har ett barnevern som noensinne kommer til å fungere for barnas beste. Jeg har vært nært på en sak hvor barnevernet har tatt ett lite barn fra foreldrene, hvor barnet skriker i panikk når mor måtte forlate rommet når folk fra Bufetat og beredskapshjem kom for ta barnet fra mor.
   Jeg har lest om saker å sett videoer hvor de samme overgrepene mot barn viser at dette ikke er en engangshendelse fra barnevernet.
   Er det å få en så alvorlig traume til det beste for ett barn?
   Det å bli tatt vekk fra alle kjente og trygge mennesker og omgivelser, til å bli plassert og overlatt til ukjente mennesker og omgivelser. Det å ikke forstå hvorfor mamma og pappa plutselig ikke er der.
Det å ikke vite hvorfor mamma og pappa ikke kommer tilbake. Ett større tillitsbrudd tror jeg ikke finnes for ett lite barn. En kan jo prøve å sette seg inn i en sånn situasjon selv. Det å bli tvunget til å forholde seg til ukjente døgnet rundt uten å vite hvorfor.
   Jeg vet at det i noen tilfeller er en nødvendighet med beredskapshjem/fosterhjem. Noe som ikke var tilfelle i den saken jeg var nær. Råd og veiledning var det som burde vært gjort på forhånd. Men barnevernet hadde ikke uttrykt bekymring før de plutselig bestemte seg for å ta barnet. Barnevernet skal da sjekke om det er noen innen familien som kan ha barnet. Det er noe de i det store og hele ikke gjør, og det ble heller ikke gjort i denne saken. Hvorfor må det absolutt skje på en så brutal og traumatisk måte?
   Jeg siterer her fra Sverre Kvilhaug's bok : Atskillelse barn og foreldre. Han er advokat og driver med internasjonal forskning mot barnevernet.

   "De barn som blir tatt fra foreldrene blir i praksis fratatt hele slekten, sitt hjem og barndomssted med alt deg innebærer. De vil stadig ha ett savn, en slags sorg og dette savnet går videre i generasjoner.
   I følge barnevernslovens forarbeider er det beste barnevernet, at barn får vokse opp med sine foreldre.
   Desverre viser det seg i praksis altfor ofte at disse intensjoner ikke blir fulgt, verken av barnevernet, fylkesnemdene eller rettsapparatet.
   Kunnskap må til for å anvende hensynet til barnets beste, ikke synsing og ønsketenkning"

   Det er også kommet frem i forskning at fosterbarn har større mulighet for å utvikle depresjon å/eller begå selvmord i voksen alder. Jeg anbefaler alle som har barn eller jobber med barn om å lese den boka. Fra den har vi mye å lære alle sammen.
   Ett av mine mange spørsmål er : Hvor mange barn og familier skal ødelegges før barnevernet forstår hvor stor skade de gjør i mange tilfeller?
   Dette er kun mine tanker rundt barnevernet, derfor har jeg heller ikke nevnt noen navn eller sted.

   Mvh
   Monica Danielsen

   *

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet overfor barn, foreldre og samfunnet hverken er eller kan bli barnevern.

   Elin Fjermestad:
   Bra skrevet og formulert !

   Laila Dalbye:
   Ja alt dette er korrekt, men de som arbeider i BV tar ikke til seg forskning og har ikke evner til det. Og når man hörer de ansvarlige på topp uttaler seg så tror jeg kompetansen ikke finnes. Det er sjuk langt inne i margen.

   Rune L. Hansen:
   De og deres medspillere tar ikke til seg noe som helst av hverken lov og rett eller menneskelighet. Selv om det jo burde ha vært slik at de mere og bedre enn andre hadde interesse for det og kompetanse. Hvilket jo enhver lett kan se og forstå at de ikke har det minste som helst av. Hvilket gjelder hele virksomheten og dens dirigenter, nøkkelpersoner, nyttige idioter og medspillere. De har fullstendig helt andre interesser, hensikter og motiver. Temmelig så naiv og dum eller uopplyst er den som tror noe annet.

   Virksomheten og dens involverte må uansett straffeforfølges kompetent og fullstendig nedlegges - og det haster, er meget viktig og nødvendig. Og at barna og foreldrene umiddelbart frigjøres og får kompetent optimal gjenopprettelse og erstatning. Absolutt ingenting vil være et bedre barnevern enn at det skjer.

   Om samtidig eller efterpå bygges opp et kompetent familievern, så vil det dog komme til å bli et reelt barnevern til glede og nytte for alle og enhver.

   Laila Dalbye:
   Bra Rune L. Hansen!

   Ove Knarvik:
   jeg har i lang tid lagt ut info om dette, det du skriver her samsvarer med det jeg og mange med meg har hevdet i generasjoner. Naturens lover er veldig klare på dette punktet, like eins er basis psykologi klar på dette. all moderne forskning er klar på dette. 500000 kr spørsmålet blir, hvorfor kjører bv mer og mer med tiltak som i generasjoner har vist katastrofale resultat. Bv er moderne snik mordere som driver flere og flere til å begå selvmord i desperasjon. Når skal denne galskapen ta slutt. Hvilke rettigheter etter nødverge paragrafen har vi foreldre? foreldre i hele dyreriket forsvarer avkommet sitt, ofte ved å ofre eget liv. Hvordan????? kan vi forsvare våres barn mot offentlige makt overgrep.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. juni 2016: 

   6 pluss-grader Celsius og nokså mørkt her ute klokken 02 i natt. Overskyet, med lett yr og 11 pluss-grader klokken 08.30. Utover formiddagen efter hvert vind og disig himmel med yr og 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Utover eftermiddagen disigere, vått, nokså mye regn, yr og vind og omkring 13 pluss-grader. Vått, fuktig, tildels disigere, men efter hvert uten regn utover kvelden, med 11 pluss-grader klokken 22.30 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207412099995447

   Les og forstå menneskeretts-konvensjonene. De er ABC for ethvert menneske i dagens verden.

   *

   Rune L. Hansen:
   Les og forstå menneskeretts-konvensjonene. De er ABC for ethvert menneske i dagens verden.
   
   Men i Norge og flere andre land blir likevel menneskerettighetene krenket, fortiet og neglisjert av den politiske og offentlige forvaltningen. Og særlig grovt kriminelt i Norge, hvor menneskeretts-forbrytelsene i politisk og offentlig regi har fått katastrofale konsekvenser. Så dyptgripende og omfattende at anstendighet og respekt for menneskerettighet