-- Menneskerettsloven-i-Norge-RLH.html        --- BREVENE ( ekstern ) --- Menneskerettsloven-Norge-Index.html ( intern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --

RLH, pr. 06.04. 2011:     Menneskerettsloven i Norge
   Rune L. Hansen, 06.04. 2011

   Norske Menneskerettsloven ( ekstern ) har 6 paragrafer pluss 8 Vedlegg. De 8 Vedleggene er hoved-innholdet i Menneskerettsloven.
   Vedlegg 1 er original-versjon på engelsk av Vedlegg 2 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 1.
   Vedlegg 3 er
original-versjon på engelsk av Vedlegg 4 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 3.
   
Vedlegg 5 er original-versjon på engelsk av Vedlegg 6 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 5.
   Vedlegg 7 er original-versjon på engelsk av Vedlegg 8 som er en oversettelse til norsk av Vedlegg 7.
   Det er altså egentlig bare 4 Vedlegg i Menneskerettsloven, i og med at 4 av de representerer oversettelser til norsk av de 4 egentlige Vedleggene.
   Her skal jeg fortelle litt mere om dette og tar utgangspunkt i den norske oversettelsen, altså følgende 4 Vedlegg:
   - Vedlegg 2 (= Vedlegg 1).
   - Vedlegg 4 (= Vedlegg 3).
   - Vedlegg 6 (= Vedlegg 5).
   - Vedlegg 8 (= Vedlegg 7).

   Vedleggene er som sagt hoved-innholdet i Menneskerettsloven, og det er som sagt egentlig 4 Vedlegg.
   - Vedlegg 2 inneholder
Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (som endret ved ellevte protokoll 11. mai 1994). Eller altså Den europeiske menneskerettskonvensjon (forkortet EMK eller på engelsk ECHR), som er en Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Pluss 5 av den Protokoller. Protokoll 1, 4, 6, 7 og 13.
   - Vedlegg 4 inneholder Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / 
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter). Engelsk: International  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
   - Vedlegg 6 inneholder Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter). Engelsk: International Covenant on Civil and Political Rights (
ICCPR). Pluss dens 2 Tilleggs-Protokoller.
   - Vedlegg 8 inneholder Barnekonvensjonen (FNs konvensjon om barnets rettigheter, med protokoller). Engelsk: Convention on the Rights of the Child (
CRC). Pluss dens 2 Tilleggs-Protokoller.

   Dette er de 4 Vedleggene i Menneskerettsloven som er faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge.
   Dessuten har som nevnt Menneskerettsloven 6 paragrafer. Alle disse 6 paragrafene er korte, enkle formaliteter. Paragraf 2 for eksempel remser opp de Vedleggene som er innbefattet i Menneskerettsloven. Og paragraf 5 har bestemt at Menneskerettsloven også gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Men paragraf 3 er den viktigste, som har bestemt at lov-bestemmelsene i alle Menneskerettslovens Vedlegg "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning". Hvilket også er i tråd med selve innholdet i Vedleggene.

   Med andre ord er Menneskerettsloven øverste gjeldende lov i og for Norge, sammen med Norges Grunnlov og norske Straffeloven.
   I tillegg sier og har Norges Grunnlov lov-bestemt, i sin paragraf 110c, klart og utvetydig, enkelt og greit, at: det påligger statens myndigheter både å respektere og å sikre menneske-rettighetene. Hvilket også norske Straffeloven har en rekke bestemmelser hva angjelder.

   Dette betyr i praksis at enkelt-mennesker, barn, foreldre og familien har og skal ha et meget solid elementært rettsvern i Norge, særlig i forhold til de offentlige myndigheter og deres representanter. Å forbryte seg mot disse lov-bestemmelser er ulovlig og i mange tilfeller straffbart.
   Problemer og konflikt oppstår imidlertid særlig hvis og når representanter for de offentlige myndigheter forbryter seg mot disse lov-bestemmelser. Hvilket enda er et stort, meget alvorlig og sentralt problem i Norge. Forbryter-kreftene står sterkt og gjennom-syrer enda den offentlige forvaltningen. Enda problem nr. 1 for Norge.

   
---
---