-- Menneskerettsloven-Norge-Index.html    ---  Menneskerettsloven-i-Norge-RLH.html ( intern ) --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --


--- Menneskerettsloven (1999), norsk + med engelsk tekst, rlh-index  ( intern ) --- Verdenserkl-om-Menneskerettighetene.html  ( intern ) ---  The-Human-Rights-Defender-Declaration-HRDD.html (Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen) ---

RLH pr. 06.04. 2011:  

Menneskerettsloven, Norge --- Dato -- Paragraf 1til 6 - Vedlegg 2 -- Vedlegg 4 -- Vedlegg 6 -- Vedlegg 8 --


   Menneskerettsloven, Norge:

LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).
DATO: LOV-1999-05-21-30 
DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) 
IKRAFTTREDELSE: 1999-05-21 
SIST-ENDRET: LOV-2005-06-10-49 fra 2005-12-01 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), § 1 til 6: 

   § 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

   § 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge:

     1. Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved ellevte protokoll 11. mai 1994, med følgende tilleggsprotokoller
         a) Protokoll 20. mars 1952, 
         b) Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen, 
         c) Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff, 
         d) Syvende protokoll 22. november 1984, 
         e. Trettende protokoll 21. februar 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, 

     2. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

     3. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter med følgende tilleggsprotokoller
         a) Valgfri protokoll 16. desember 1966, 
         b) Annen valgfri protokoll 15. desember 1989 om avskaffelse av dødsstraff. 

     4. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter med følgende tilleggsprotokoller
         a) Valgfri protokoll 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, 
         b) Valgfri protokoll 25. mai 2000 om barn i væpnet konflikt 

   Endret ved lover 1 aug 2003 nr. 86 (i kraft 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 10 juni 2005 nr. 49 (i kraft 1 des 2005 iflg. res. 2 sep 2005 nr. 965). Endres ytterligere ved lov 10 juni 2005 nr. 49 (i kraft fra den tid fjortende protokoll til EMK trer i kraft, jfr. lov 18 juni 2005 nr. 49, II).

   § 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.

   § 4. De konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2, kunngjøres i Norsk Lovtidend på ett originalspråk og i norsk oversettelse.

   § 5. Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

   § 6. Loven trer i kraft straks.


 VEDLEGGENE:


   Menneskerettslovens Vedlegg 2, 4, 6 og 8:


Vedlegg 2:

--- Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter:
   (( Se evt. og denne Europakonvensjonen / EMK i sin helhet på norsk, dansk og svensk - http://lov.r-b-v.net/#art3 ))  
   (( Evt. http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/MRL-V-2-EMK/Europakonvensjonen.mht ))

--- Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon, del 1:
-- MRL-V-2-EMK-Del_1.html  ( intern ) --
--- Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon, del 2 og 3:
-- MRL-V-2-EMK-Del-2-og-3.html  ( intern ) --
--- Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon, Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter:
-- MRL-V-2-EMK-Protokoll-Konvensjon.html  ( intern ) -- 
--- Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon, protokoll 4, 6, 7 og 13:
-- MRL-V-2-EMK-p-4.html  ( intern ) --
--
MRL-V-2-EMK-p-6.html  ( intern ) --
--
MRL-V-2-EMK-p-7.html  ( intern ) --
--
MRL-V-2-EMK-p-13.html  ( intern ) --

-- 
--

Vedlegg 4:

--- Menneskerettslovens Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter: 
   ((-
ICESCR / FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter|International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (16. desember 1966). -))

-- MRL-V-4.html  ( intern ) --

--
--

Vedlegg 6:

--- Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter:
   ((- ICCPR / International Covenant on Civil and Political Rights (16. desember 1966). -))

--
MRL-V-6.html  ( intern ) --

--
--

Vedlegg 8:

--- Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen / FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller:
   ((-
CRC / Convention on the Rights of the Child (20. november 1989). -))

-- MRL-V-8-Barnekonvensjonen.html  ( intern ) --

--
----

---
---