-- Barnerov-industrien-Norge-20110116-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html ( intern ) --- 

RLH, pr. 17.01. 2011: ((Facebook-adresse for artikkelen: http://www.facebook.com/note.php?note_id=181233148573766&comments )).   Barnerov-industrien i Norge pr. 16.01. 2011: 

   En viss andel av norske borgere er konstant utsatt for forskjellige former for terror, trakassering, diskriminering, tortur og utplyndring.
   Og trusler.
   Dette skjer tilsiktet av politisk og kriminell ideologi, systematisk i regi av representanter for norske myndigheter.

   Noe av det sentrale i så måte er falsk dokumentasjon, trakassering og diskriminering. 

   Det starter med at noen i den kommunale barneverntjenesten til-lager falsk dokumentasjon mot ofrene, den angjeldende familie.
   Det vil si dokumentasjon iblandet halv-sannheter, forvrengninger, løgner, synsing, trakassering og trusler.
   Såkalt "sakkyndige" innleies og betales godt for å skrive hva som forventes og dikteres. Og det opereres ofte og gjerne med faske diagnoser, og med falske og ekte diagnoser som begrunnelse for absolutt hva som helst.
   Et vedtak gjort av barneverntjenesten er i alminnelighet synsing, løgn og halvsannheter til bruk for manipulering og hvitvasking.


   Derefter hvitvaskes og forsterkes den falske dokumentasjonen i ledd efter ledd, i en prosess som lite eller ingenting egentlig har med lov og rett å gjøre, annet enn tilsynelatende.
   Ofrenes forsøk på protester og rettsvern avfeies og forhånes nokså systematisk og konsekvent.

   Allerede i utgangspunktet angripes, diskrimineres og trues familiens privatliv.
   Trusselen er at barna fjernes på basis av falsk dokumentasjon, trakassering og diskriminering.
   Det skal lite eller ingenting til før en familie utsettes for slike trusler, angep og inngrep fra noen ansatt i den kommunale barneverntjenesten.

   Den falske dokumentasjon, trakasseringen og diskrimineringen videreføres og påplusses nokså automatisk og ukritisk fra ledd til ledd, overfor fylkesnemnd, politiet, rettsvesenet og andre.    
   Fraværende er i realiteten prinsippet om uskyldig inntil det motsatte er bevist, samt likhet for loven, likeverd og kontradiksjon.
   I det heletatt er i realiteten rettsvern og rettssikkerhet fraværende, annet enn tilsynelatende.

   Ofrene utsettes underveis for diverse former for trakassering, diskriminering, terror og tortur.
   
Fordømmelse, forfølgelse og diskriminering uten reell efterforskning og uten reell kontradiksjon.
   Mens ofrenes kritikk, protester, beviser og rop om hjelp forhånes, krenkes, forbigåes og knebles i alminnelighet. Både i forhold til politiet,
påtale-myndigheten, fylkesnemnd, rettsvesenet og andre.

   
Ofrene trues i forhold til eller frataes i realiteten de mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, forpliktelser og ansvar.
   Ofrene utplyndres og mange av de frataes i realiteten livets rett og ødelegges mere eller mindre fullstendig.
   Utplyndringen, mishandlingen, fremmedgjøringen og til-intetgjørelsen rammer både ofrenes personlige, sosiale, økonomiske og individuelle liv.
   Ofrene angripes av en koloss tusener ganger større enn seg selv, og krever ofrene for tid, krefter, ressurser og økonomi med krav som er umulig å oppfylle særlig lenge eller meget.

   Dette og slikt skjer i såkalte barnevernsaker, men også i stor grad i såkalte barnefordelingssaker og en blanding av disse to typer saker.

   
Over-ordnet gjeldende norsk lov og rett, det vil si Menneskerettsloven (hvor blandt annet Europakonvensjonen og Barnekonvensjonen innår), norske Straffeloven og Norges grunnlov neglisjeres og forbigåes nokså fullstendig, samtidig som det manipuleres efter forgodtbefinnende med under-ordnede lover og lov-bestemmelser.

   Rettssikkerheten blir og er på nivå med et lotteri, med katastrofale konsekvenser for samfunnet og et yrende mangfold av grove justismord, som blir forsøkt skjult. Forsøkt skjult av falsk dokumentasjon og hvitvasking av og manipulering med falsk dokumentasjon, og av propaganda. Unntakene kan på det nærmeste sies å være få og for å dekke over uretten.

   Barnerov, hus-inkvisisjoner, kidnapping, fangehold og knebling av barn er i Norge politisk og kriminell ideologi, tilsiktet, stimulert og alminneliggjort av representanter for norske myndigheter.
   Ingen steder i Norge får man hjelp eller beskyttelse når hva jeg vil betegne som terror- og likviderings-enhetene går til angrep. Omtrentlig kun bare det motsatte.
   Ofrene straffes på sett og vis mere og verre enn kriminelle som utfører kniv-drap, bank-ran og hva enn det nærsagt måtte være.
   Og det på basis av synsing og løgner fra nærsagt hvem som helst om hva som helst.

   Begrepet "barnets beste" misbrukes og tolkes i alminnelighet til det motsatte av barnets beste.
   Begrepene "barnets beste, trivsel, interesser og integritet" brukes og vendes til det motsatte av barnets, familiens, menneskets, samfunnets og lovens reelle betydning og forståelse av barnets beste. Misbruket av begrepet barnets beste skjer ofte efter forgodtbefinnende synsing og viltre, løgnaktige påstander fra ansatte i de offentlige kommunale barneverntjenester. Med falske påstander om barnets beste og med falsk dokumentasjon og kriminelle krav og trusler om omsorgsovertagelse. Hele veien med forskjellige slags kriminelle og groteske angrep på og inngrep i privatliv og familieliv.
   Ideologien bygger på falsk dokumentasjon som metodisk utgangspunkt og videreføring, med tilbehør. Og forakt for barns integritet og identitet og forakt for familie og ekteskap og forakt for lov og rett og enkelt-mennesket.
   Og at den offentlige barneverntjenesten skal kunne være hevet over lov og rett og efter forgodtbefinnende forbigå lov og rett, samt at dens dokumentasjon hva enn den inneholder og påstår i alminnelighet nokså fullstendig ukritisk skal legges til grunn som sannhet og være det bestemmende for hva som skjer. Og at hva den enn ønsker så skal det skje, hvordan den enn ønsker det skal skje. Ofte i form av trusler, trakassering, sverting, diskriminering, premiering, terror og tortur. For barnerov, splittelse, adskillelse, fangehold, knebling, utplyndring og til-intetgjørelse.

   Politiet, fylkesnemndene og retten og øvrige norske etater og instanser tar automatisk ukritisk hva som blir sagt eller gjort ifra Barnevern-tjenesten sin side som sannhet og rett og riktig, hvor galt, usant og kriminelt det enn er. Vitner, beviser, politi-anmeldelser, erklæringer, protester og hva som helst hjelper absolutt ingenting. De nekter å estimere det og å undersøke eller å saksbehandle det.
   At mennesker ikke når frem til lov og rett det bør alvorlig bekymre enhver. Enda mere at det er løgn og frekkhet som når frem og det at det er løgn og frekkhet en når frem til.

   Nærsagt absolutt alt hva enn "barneverntjenesten" sier og skriver, hvor virkelighets-fjernt, dumt og løgnaktig enn, skal automatisk gjelde for å være sant og riktig, for fylkesnemnda, politiet, retten, NAV, Folkeregisteret / Skatteetaten, kommunelegen, Helsetilsynet, osv. Og ingen skal i realiteten kunne protestere, anke eller klage. Heller ikke med hensyn til hva barneverntjenesten enn gjør av kriminelle ugjerninger.
   Det er kanskje ikke noen makt-posisjon mektigere i Norges land. Alle og enhver kan når som helst bli truet.

   Den offentlige såkalte barnevern-tjenesten blir brukt som spyd-spiss for terror og undertrykkelse.
   De utarbeider og manipulerer frekk, usann falsk dokumentasjon i forhold til sine ofre. En falsk dokumentasjon de mere eller mindre skjult manipulerer med og fremfører overfor representanter for myndigheter og forvaltning. Ofte uten at den eller de dokumentasjonen omhandler får vite noe som helst om det. Ofte er slik manipulering med falsk dokumentasjon pågående over en viss tid i form av frekke, løgnaktige vedtak som skjult eller indirekte og strategisk går til politiet, retten, trygdeetaten (NAV) og flere.

   De livs-farlige og livs-ødeleggende truslene er gitt på forhånd. De usanne påstander og unnlatelser tilpasser de truslene. Truslene og påstandene tilpasses henholdsvis den og det de vil ødelegge og den og det de vil premiere eller friste. En effektiv metode, som truer våre kjæreste verdier, barna, og livets rett, for å oppnå bortimot hva som helst.

   De forbrytelsene det her er snakk om er groteske uhyrligheter av verste sort. I et stort antall, lands-dekkende. Intenst pågående bak kulissene. Med involverte ifra nærsagt alle krinker og kroker, høyt og lavt.

   Det vil ikke komme til å slutte av seg selv. Og den i Norge rådende Arbeiderparti-ideologien har flere metoder, instanser og nøkkel-personer for å bli av med opposisjon, opposisjonelle og uenige eller brysomme. Den såkalte barnevern-tjenesten, forkledd med det vakre navn "barnevern" samt liksom "barnets beste", er en av de, men særdeles sentralt og effektivt.

   En ting er torturen, terroren og seig-piningen en blir offer under med at barna kidnappes, fangeholdes og knebles. I tillegg kommer den økonomiske og sosiale trakasseringen, utplyndringen og videre torturen en samtidig utsettes for, og det at en i det heletatt under seig-pinsel omfattende og nokså fullstendig frataes livets mest elementære selvfølgeligheter og rettigheter og livets rett.

   Den såkalte barnevern-tjenesten er ingenting mindre enn en av den kriminelle ideologiens mest sentrale terror- og likviderings-enheter og er i realiteten opererende og arbeidende fullstendig utenfor lov og rett.

   Det er en politisk og derigjennom offentlig tilsiktet diskriminering, terror og mangel på likeverd, som blandt annet og særlig også medfører og stimuerer en slags bak kulissene og fasadene pågående borgerkrig mellom kjønnene. Hvor kidnapping, fangehold og knebling av barn og adskillelse og splittelse premieres. Ikke minst også via den norske trygde-etaten (i regi av NAV).

   En trygde-etat (NAV) som iøvrig økonomisk diskriminerer og underkuer store deler av landets befolkning.
   Deriblant presser mennesker til hjemløshet, ødeleggelser og for tidlig død.

   Tortur med døden som følge: I Norge ofte skjult bak ordene "naturlig død" og "selvmord".

   Hensikten er iøvrig sjelden i realiteten hverken tilbakeføring av barna eller kontakt eller samvær med barna.
   Det samme i forhold til besteforeldre, søsken og slekt.
   Blandt annet også fordi barnerov i offentlig regi har blitt og er stor penge-industri i Norge.

   Norge har blitt og er et livsfarlig land å leve i.
   Det offentlige splitter og ødelegger både familier som trenger hjelp og som ikke trenger hjelp.

   Tro, håp og kjærlighet vinner, men og forsvinner.
   I dette terror-regimets samfunn er menneske-rettigheter like verdiløse som menneske-liv.

   Både bagatellisering og diagnoser og propaganda og forskjellige slags fikseringer og trusler og premieringer brukes for å skjule disse typer forbrytelser og urett i Norge. De med-skyldige vet hva de tjener på og hva de taper på. Hver enkelt av de.
   

   Har den norske "barneverntjenesten" noensinne reddet eller hjulpet barn eller familier? Har det noensinne skjedd? Og - i så tilfelle - hvor ofte i forhold til det motsatte? Disse spørsmål er det all god grunn til å stille. Jeg har for mitt vedkommende undersøkt i mere enn tredve år uten å ha funnet eksempler på annet enn det motsatte. Veldig veldig mange eksempler på det motsatte.
   Et barnevern har iallfall absolutt ingenting som helst med det offentlige norske "barnevernet" å gjøre.

   Det offentlige norske barnevernet og dets ansatte og involverte har ingen reell kompetanse når det gjelder barn, familie, etc.
   Har hverken respekt for real-kompetanse, kunnskap eller lov og rett.
   Kompetanse når det gjelder barn "unnskylder" politiet i Norge seg med at de ikke har.
   Spesiell kvalitativ kompetanse når det gjelder barn har jo heller ikke dommere, og heller ikke psykologer. Og, i følge mange av de ansatte i det kommunale barnevernet, heller ikke foreldre eller besteforeldre og heller ikke lov og rett.
   Men noen av de ansatte i "barnevernet" lekte med dukker når de var småunger, og påberoper seg derfor alene den hele og fulle kompetanse og kontroll. Også som fantasifulle forfattere. Som i praksis opererer som både anklagere, dommere, bødler, foreldre, lærere, psykologer, med mere.
Og det samtidig som deres egen real-kompetanse er fullstendig fraværende, mildt sagt.
   "Vedtak" kaller de kapitlene i sin lang-strakte bok. En raritet av en bok. Hovedtyngden av nutids kjetter- og hekse-prosesser i Norge. I et stort monn falsk og ond-sinnet dokumentasjon.
   Denne sin dokumentasjon gies både psykologer og dommere med mere beskjed om ukritisk å videreføre og å påplusse og å underskrive på. Hvilket hele den store barnerov-industrien i Norge forventer og forlanger og jubler for og betaler godt for og det propaganderes for.

   Falsk dokumentasjon, som i Norge egentlig er straffbart, samt manipulering med under-ordnede lover, regler og synsing - og med mennesker, ikke minst også via trusler, fiksering og premiering, samt voldtekt overfor privatliv og familieliv, er alminneligheter i og omkring det offentlige norske barnevernet. 
   Like så forbrytelser mot særlig EMK Art 3, 6, 8, 13 og 14.

   Er det noe som kjennetegner og gjennomsyrer det såkalte barnevernet så er det diskriminering, trakassering, terror, tortur og kriminell galskap.

   Meget mye mere er i Norge motsatt enn Menneskerettsloven Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Hele barnerov-industrien må nedlegges og stoppes og straffe-forfølges - og ofrene få gjenopprettelse og erstatning. Og det både haster - og er katastrofalt viktig.
   
   På 15 år er i Norge bare i såkalte barnevern-saker 121.000 barn adskilt fra sine foreldre, og bare i år 2010 ca 8.000 barn. (Hvis de opplysninger jeg her nu har tilgang til er riktige.) Hvor mange i tillegg i såkalte barnefordeling-saker? Kanskje like mange? Samt i mørke-tallene?
   Tallene er helt ufattelig skyhøye og omfatter og representrer en nasjonal katastrofe av kriminell galskap de fleste er berørt av og som enda blir forsøkt fortiet av de kriminelle. 


*
   Rune L. Hansen, 16.01. 2011, Vinberget.
   E-post: hunwww@online.no  

---
---

Denne side: Barnerov-industrien-Norge-20110116-RLH.html ( intern )

---
---