-- Cecilie-Bedsvaag-201405-Rune-L-Hansen.html  
--- BREVENE ( ekstern ) ----- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 
--- RLH-20140521:

   Det ankom meg et interessant brev med posten i går eftermiddag (30.05. 2014), et rekommandert brev datert 26.05. 2014 fra Cecilie Bedsvaag ( ekstern ). Jeg skal se nærmere på referansene i brevet med det nærmeste - og skrive et svar tilbake.
   Innholdet går i sin helhet slik, fra Cecilie Bedsvaag, Pb 98 Holmenkollen, 0712 Oslo - til Rune Leander Hansen, Vikevegen 1808, 5568 Vikebygd:

   Oslo, mandag 26. mai 2014

   ULOVLIG NEDLASTING AV ÅNDSVERK

   Jeg viser til ulovlig nedlastning av innlegg jeg har skrevet, til din hjemmeside http://hunwww.net/
ekte-kristendom/. «Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket [og] med åndverk
forstås ... skrifter av alle slag», jf  åndsverkloven § 1 (1) og (2) pkt. 1). «Opphavsretten gir [meg]
enerett til å råde over åndsverket», jf. åvl. § 2 (1). Det betyr at du ikke kan laste ned det som jeg har
skrevet uten min tillatelse. Du har tidligere via facebook-melding blitt høflig anmodet om å fjerne
innleggene uten å etterkomme anmodningen.

   Nå krever jeg at du fjerner alt som jeg har skrevet, fra din hjemmeside. Det gjelder:

   1) «Stockholmssyndromet» http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/
MENNESKEVERN/NB/Stockholm-syndromet-Cecilie-Bedsvaag.html (rlh: ekstern )
   2) Dialog http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/
MENNESKEVERN/DBN-RLH/201207/db201207.html (rlh: ekstern - eller ekstern? )
   3) Dialog http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/
MENNESKEVERN/DBN-RLH/201201/db201201.html (rlh: ekstern )

   Til informasjon ble innlegget om Stockholmsyndromet lest opp i sin helthet av kommuneadvokat
Hans Trygve Bendiksby i fylkesnemnda mai 2010 da jeg skulle fratas samværsretten med min
datter. Barnevernet hadde funnet innlegget på din hjemmeside og lagt det til saksdokumentene. Det
var et innlegg jeg hadde lagt ut på en lukket nettside, og det var skrevet i fortvilelse over
barnevernets vedtak om å nekte meg samvær med datteren min. Det var aldri meningen at det skulle
legges ut offentlig slik at det kunne brukes til skade for min datter og meg selv.

   Jeg forventer en snarlig reaksjon fra din side.

   Med vennlig hilsen

   Cecilie Bedsvaag ((= sign))

   Kopi: Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm DA, v/adv. Ame Seland, Kr. Augusts gt. 5, 0164 Oslo

---
---

   Til Cecilie Bedsvaag, fra Rune L. Hansen, lørdag 31.05. 2014

   Angående din henvendelse og din påstand om ulovlig nedlasting av åndsverk

   Din fortvilelse og forurettelse i forhold til det som har skjedd er meget forståelig. Den informasjon du fremfører vitner om at du og ditt barn er meget grovt forurettet. Det kan det ikke være berettiget tvil om.
   Det er imidlertid hverken jeg eller du som har gjort noe galt eller ulovlig i forhold til dette. Mildt sagt tvert om. Når det er sagt skal jeg her samtidig gi en forklaring - i 7 momenter. Følgende:

   01 - Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer eller budskap som lar seg forsvare med ytringsfrihetens begrunnelse i sannhets-søken, demokrati og individets frie menings-dannelse.
   Jeg henviser til Norges Grunnlov § 100:
   "Ytringsfrihed bør finde Sted.
   Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
   Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.    Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.
   Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.
   Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.
   Endret ved grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402, 3 mars 2006 nr. 271, 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 nr. 825."

   02 - Mine Dagboks-notater med mere på HUNs hjemmesider på Internettet er i sin helhet dokumentasjon og beviser i og for en både nasjonal og inter-nasjonal straffesak.

   03 - Mine Dagboks-notater med mere på HUNs hjemmesider på Internettet er i sin helhet samtidig også for undervisning og for studier og opplysning i våre menneske-rettigheter og i lov og rett.
   Jeg er siden mars 1994 daglig leder for HUN, dvs. Hjemme Undervisningen i Norge (The Home Education in Norway),
Sentralavdeling / Central division. HUN har vært på Internettet siden 24.12. 1996. Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755. E-post:  hunwww@online.no Hverken jeg eller noen andre har hatt eller skal ha noen slags form for økonomisk fortjeneste i HUN.

   04 - Du hevder at jeg har kopiert noe du har skrevet fra en lukket nettside. Jeg antar at det er en "lukket" Facebook-gruppe du sikter til. Som jeg tidligere har gjort oppmerksom på så er det meget sjelden jeg har kopierer eller gjengitt stoff fra "lukkede" Facebook-grupper, og ikke uten i helt spesielle tilfeller.

   05 - Stockholmsyndromet ble (og blir) skrevet om, drøftet og kommentert flere steder på Facebook og Internettet. Det angår i høyeste grad offentligheten og den straffesak jeg dokumenterer. Den viktigste kjernen i den straffesak jeg dokumenterer er politisk organisert kriminalitet med kidnapping og tortur av barn og foreldre. Særlig i Norge. Jeg henviser i så måte til min omfattende offentlig tilgjengelige politi-anmeldelse ( ekstern ).

   06 - Det er ingen berettiget tvil om at du og ditt barn ulovlig og straffbart har blitt angrepet, skadet og ødelagt av den politiske mafia-virksomheten min politi-anmeldelse omhandler. At dere som så mange andre i dagens Norge har blitt og blir utsatt for uhyre grove forbrytelser mot
blandt annet Straffeloven § 215 og § 219 og § 117a og Straffeloven 2005 kapittel 16 angjeldende lov paragrafer. Og mot veldig mange av Menneskerettslovens lov-bestemmelser.
   Barnekonvensjonen har blandt annet flere total-forbud mot bortførelse av barn fra sin biologiske far eller mor. (Hverken Barnekonvensjonens Art 9 eller 20 opphever Art 7 og 35.)
   Art 7-1 har lov-bestemt at: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Og les f.eks. Barnekonvensjonen Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."


   07 - Mine 6 forutgående momenter her gir ikke minst en samlet forståelse av at jeg ikke har krenket Åndsverkloven. Ytterligere kan forståelse av dette i tillegg opplyses av flere av Åndsverklovens paragrafer. Jeg henviser dermed herved også til Åndsverkloven.


   Vennlig hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   lørdag 31.05. 2014


---

---