-- 20080821-Kjennelse-Midlertidig-avgj-Haugaland-tingrett.html    <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

Kopi / avskrift - RLH: 
SIDE:  01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 ---


Side 1 av 9:


(( Våpenskjold med norske løve med øks. ))

HAUGALAND TINGRETT


KJENNELSE

Avsagt:              21.08.08 i Haugaland tingrett, Haugesund

Saksnr.:             08-081491TVI-HAUG

Dommer:           Tingrettsdommer Helga Hågenvik   

Saken gjelder:    Midlertidig avgjørelse vedrørende daglig omsorg, foreldreansvar og samvær med felles barn.Trude Monica Hansen            Advokat Trond Hjelde

mot

Rune Leander Hansen            selvprosederende 
Side 2 av 9:

KJENNELSE

Trude Monica Hansen (mor) og Rune Leander (far) har ni barn sammen. Dette er Balder f. 22.3.86, Idun f. 16.01.88, Gudund Cusanus f. 10.05.91, Frøydis f. 25.12.93, Stauda Sofie f. 97, Alfredo Ao f. 17.08.99, Mariel Rose f. 21.12.01, Urda Lilje f. 14.06.03 og Solborg Sera f. 28.02.06.

Partene ble separert i 2007/2008. Mor fødte 17.04.08 en gutt, Tormod, som far ikke har erkjent farskap til.

Familien har bodd ulike steder i landet, men har de siste årene vært bosatt i Vikebygd, i Vindafjord kommune. Barna har ikke gått på offentlig skole, men hatt hjemmeundervisning. Det har vært kontakt mellom familien og barneverntjenesten i noen av kommunene hvor de tidligere har bodd, uten at det har vært satt inn tiltak. Barneverntjenesten i Vindafjord var bekymret for barnas omsorgssituasjon og oppnevnte i 2007 psykiater Kirsten Westlye til å utrede foreldrenes omsorgsevner. Hun oppnådde aldri å komme i kontakt med dem, men ut fra saksdokumenter og komparentopplysninger konkluderte hun 7. september med følgende;

*  Gudmund f. -91, Frøydis f. -93, Sofie, f. -97, Alfredo f. -99, Mariel Rose f. -01, Urda Lilje f. -03 og Solborg Hansen f. -06 lever alle i en omsorgssiituasjon som innebærer mangel på struktur, forutsigbarhet og følelsesmessig trygghet.

*  Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte. Dette er skadelig og ikke minst ulovlig.

*  Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især "det offentlige" og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser. Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side.

*  Mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes muligheter for eventuelt å kompensere for farens skadelige påvirkning er liten.

*  Foreldrene vil være ute av stand til å samarbeide med barneverntjenesten om evt. hjelpetiltak. For øvrig kan jeg heller ikke se hjelpetiltak som kan være egnet til å bedre barnas mangelfulle omsorgssituasjon.

I januar 2006 sendte Barneverntjenesten i Vindafjord begjæring om omsorgsovertakelse for alle de umyndige barna til fylkesnenda i Rogaland.

Selv om partene var separert, bodde de sammen til 3. april 2008. Da tok mor med seg barna og flyttet til en venninne i Finnskogen. Ved stevning datert 26.05.08 ( ekstern ) krevde mor v/advokat Hjelde, daglig omsorg og foreldreansvar for barna alene. Hun ba også om en midlertidig avgjørelse i saken. I tilsvar datert 09.06.08 ( ekstern ) krevde far v/rettshjelper Cameron saken avvist pga manglende meklingsattest, subsidiært at begjæringen ikke ble tatt til følge


Side 3 av 9:


og at foreldrene fikk delt omsorgsansvar. Dette gjaldt både i hovedsaken og for den midlertidige avgjørelsen.

27. juni 2008 fattet fylkesnemnda i Rogaland vedtak ( ekstern ) med slik


Slutning:

1.     Begjæringen om omsorgsovertakelse tas ikke til følge for noen av barna.

2.     Barneverntjenesten i den kommune Trude Monica Hansen bor (pr i dag Vindafjord) har rett til å sette inn tilsyn i hjemmet jfr. bvl. § 4-4, 4. ledd. Retten til å sette inn tilsyn gjelder for tre år.


Fylkesnemnda har i sine premisser lagt til grunn at mor vil kunne gi samtlige barn forsvarlig omsorg, dersom hun mottar hjelp fra barneverntjenesten. Det sies videre på s. 9 i vedtaket:

   "Dette synspunktet er tuftet på at mor ikke flytter tilbake til far eller at far flytter til mor. Dersom dette skjer er man tilbake til utgangspunktet og betingelsene for omsorgsovertakelse vil være oppfylt. Det er ikke grunn til å tro at familien vil kunne makte å motta hjelpetiltak dersom far kommer tilbake til familien."

Etter at fylkesnemnda fattet sitt vedtak, fikk far samvær med 6 av barna en helg. Han kom imidlertid ikke tilbake med dem om søndagen. Etter begjæring fra mor fattet Haugaland tingrett den 14.07.2008 kjennelse ( ekstern ) med slik

Slutning:

1.     Trude Monica Hansen skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige osorg for:

         -     Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91,
         -     Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         -     Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         -     Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         -     Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         -     Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         -     Solborg Sera Hansen f. 28 02 06 og
         -     Et guttebarn født 17 04 08 av Trude Monica Hansen.

2.      Spørsmålet om saksomkostninger avgjøres sammen med hovedsaken.


Side 4 av 9:


Kjennelsen ble avsagt uten muntlige forhandlinger og uten at far hadde fått uttalt seg, utover det tilsvar ( ekstern ) som allerede lå i saken. Det var allerede berammet saksforberedende møte i saken den 14.08.2008 og retten fant at spørsmålet om foreldreansvar og samvær kunne utstå til den tid. Barna ble etter at kjennelsen var fattet, brakt tilbake til sin mor, mens far satt i et politiavhør.

Det ble avholdt saksforberedende møte i saken 14. august 2008, hvor partene møtte. Advokat Hjelde representerte mor, mens far nå var selvprosederende.

Saksøker har i hovedsak anført følgende:

Det foreligger ingen særlige grunner jf. barneloven § 64, 2. ledd, 3. pkt. til å endre tingrettens midlertidige avgjørelse fra 14. juli 2008 ( ekstern ). Hvis far får daglig omsorg, vil barneverntjenesten overta omsorgen for barna. Han er ute av stand til å ivareta daglig omsorg for dem. Det vises til psykiater Westlys rapport ( ekstern ).

Mor må ha foreldreansvaret alene, da far har en notorisk fiendtlig holdning ovenfor henne. Han vil heller ikke medvirke til at barna får begynne på skole. Retten må derfor ta stilling til dette frem til saken er endelig avgjort. Far har negative egenskaper utover normal variasjonsbredde. Det vises til Rt 89 s. 148 og Rt. 76 s. 1497. Han legger ut all informasjon om saken på internett, noe som er skadelig for barna og viser en total mangel på respekt for dem.

Mor ønsker at far skal ha samvær med barna, men det må være i et omfang barneverntjenesten kan akseptere og det må være med kontinuerlig tilsyn, pga faren for at far ellers ikke vil levere barna tilbake.

Saksøker nedla slik
Påstand:

1.  Haugaland tingretts kjennelse av 14.07.2008 i sak nr. 08-081491TVI stadfestes
2.  Trude Hansen skal alene ha foreldreansvaret for barna
3.  Rune Hansen skal ha samvær med tilsyn under hele samværet, 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.
4.  Spørsmål om saksomkostninger utstår til hovedsaken.


Saksøkte har i hovedsak anført følgende ( ekstern ):

Det foreligger særlige grunner til å endre tingrettens midlertidige avgjørelse. Mor viser mangelfull omsorg og respekt for barna. Hun er politianeldt for kidnappingen av dem ( ekstern ). Slik situasjonen er nå, blir de nektet kontakt med far, sin familie og venner. Det er ikke


Side 5 av 9:


mulig å ha en dialog med mor. Barna blir lurt trill rundt av mor, som tror de er hennes alene. Dersom mor får omsorgen for barna midlertidig, vil de bli helt ødelagt. Mor bruker nå barneverntjenestens ord for å få sin vilje gjennom, mens hun tidligere har tatt sterkt avstand fra det de har hevdet.

Far må ha foreldreansvaret alene, da mor ikke viser respekt for barnas ønsker og behov. Det er stor fare for ny kidnapping fra hennes side. Far er den som representerer stabilitet for barna.

Barna har rett til kontakt med begge foreldrene og bør ha nær og god kontakt med sin mor. Hun kan ha så mye samvær som hun ønsker, bare faren for kidnapping er borte.

Saksøkte nedla slik
Påstand:

     1. Far, Rune Leander Hansen skal ha det daglige omsorgsansvaret for 
         - Frøydis Hansen, f. 25.12.93
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99
         - Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01
         - Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03
         - Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06
         - Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05.91

      2. Rune Hansen skal alene ha foreldreansvaret for barna nevnt under punkt 1.

      3. Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

      4. 
Mor har alene daglig omsorgen for guttebarn født 15.04.08 av Trude Monica Hansen.

      5.  Rune Hansen og barna nevnt under punkt 1 skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barnet nevnt under pkt. 5.

      6. Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige.


Retten vil bemerke:

Haugaland tingrett fattet den 14.07.2008 midlertidig avgjørelse ( ekstern ) etter barneloven § 60, 1. ledd, 3. pkt, når det gjaldt spørsmålet om daglig omsorg for barna. Etter bl. § 64, 2. ledd, 3. pkt. kan denne bare endres når særlige grunner taler for det.


Side 6 av 9:


Innledningsvis vil retten bemerke at barna født i 1991, 1993, 1997 og 1999 etter barnelovens § 31 og barnekonvensjonens art. 12 har rett til å uttale seg, før det treffes avgjørelser i en sak som denne. Dette gjelder i utgangspunktet også ved midlertidige vedtak, jf. Rt 2005 s. 1693. Retten til å bli hørt står imidlertid ikke like sterkt når det skal tas en midlertidig avgjørelse, som den vil gjøre i en vanlig avgjørelse om hvor barna skal bo fast. Barna var ikke hørt da retten fattet den midlertidige avgjørelsen 14. juli i år.

Retten hadde oppnevnt psykolog Bjørn Austeid, som etter mandat iht barneloven § 61, nr. 1 skulle samtale med barna og viderebringe deres oppfatning til retten i det saksforberedende møtet 14. august. Psykolog Austeid møtte imidlertid ikke opp i rettsmøtet og partene informerte retten om at han ikke hadde vært i kontakt med dem i det hele tatt. Retten hadde således i utgangspunktet besluttet å høre barnas mening, før det ble avgjort om det forelå særlige grunner til å endre den midlertidige avgjørelsen. Det skal bemerkes at retten på nåværende tidspunkt ikke er kjent med bakgrunnen for at den sakkyndige ikke har foretatt seg noe i saken.

Far har fremlagt erklæringer, der Frøydis, f. 91, Stauda Sofie f. 97 og Alfredo Ao f. 99 har skrevet under på at de vil bo hos ham. Mor opplyste i retten at disse barna var sterkt under fars påvirkning og at de flere ganger hadde sagt at de ønsket å flytte hjem til Vikebygd. Retten legger til grunn at det ikke kan utelukkes at disse tre barna ville gitt uttrykk for at de vil bo hos far, dersom de var blitt hørt i saken. Når det gjelder Gudmund har han engasjert seg som mors hjelper i saken, og det fremstår som klart at han ikke ønsker at far skal ha omsorgen for ham.

Et alternativ ville vært å utsette saken for å høre barna. Retten er imidlertid kommet til at selv om barna ikke har fått si sin mening, enten direkte eller via en uhildet person, kan retten behandle saken. Dette er basert på at rettens resultat i forhold til den midlertidige avgjørelsen ville blitt det samme, uansett hva barna hadde formidlet med hensyn til bosted, foreldreansvar og samvær.

Selv om det skulle være barnas oppfatning at de vil bo hos far, finner retten at det ikke vil være til deres beste. Det vises til hva tingretten har sagt om dette i kjennelsen av 14.07.08 s. 4 ( ekstern ), hvor det fremgår at "Fylkesnemnda har kommet til at mor har tilstrekkelig omsorgskompetanse, mens far ikke har dette. Dette finner retten å kunne legge til grunn i.f.t. spørsmålet om den midlertidige avgjørelse." Det er ikke fremkommet noe i de muntlige forhandlingene som skulle tilsi en endret vurdering av dette. Fylkesnemnda var helt klar på at forutsetningen for at det offentlige ikke skulle overta omsorgen for barna, var at de ble boende hos mor alene.

Fylkesnemnda behandlet barnevernsaken over fem dager og det ble avhørt 13 vitner. Det må således legges til grunn at foreldrenes omsorgsevner ble godt belyst for nenda. Saken ble da også behandlet med utvidet nemnd.


Side 7 av 9:


Det har nå vært avholdt muntlige forhandlinger, men retten kan ikke se at det foreligger særlig grunner som tilsier at avgjørelsen av 14.07.08 skal endres. Krav fra saksøkte om ny midlertidig avgjørelse vedrørende omsorgsspørsmålet, tas etter dette ikke til følge.

Det skal imidlertid bemerkes at retten vil sørge for at barna får en mulighet til å uttale seg før endelig avgjørelse blir tatt i saken.

Saksøker har bedt om midlertidig avgjørelse m.h.t. foreldreansvar og samvær. Dette er noe tingretten ikke tidligere har tatt stilling til. Det er nå innlevert gyldig meklingsattest, slik at spørsmålet skal behandles etter barneloven § 60, 1. ledd, 1. pkt.

Retten er kommet til at det er nødvendig å la mor få foreldreansvaret alene, frem til saken er endelig avgjort. Dette er basert på at fars medvirkning ellers vil være nødvendig i forhold til å få barna på skole, noe han har gjort helt klart at han vil motsette seg. Det er også på det rene at saarbeidet mellom foreldrene ikke fungerer i det hele tatt. Skal barnas tilværelse normaliseres noenlunde i påvente av at endelig avgjørelse i saken treffes, må mor etter rettens oppfatning ha mulighet til å fatte avgjørelser på viktige områder alene. Far har da også vist at han ikke har forståelse for at sensitive opplysninger om barna spres til utenforstående. Han har lagt all informasjon i saken ut på internett, noe retten finner svært graverende og direkte skadelig for barna. Hans innsyn og tilgang til slik informasjon bør derfor etter rettens oppfatning begrenses mest mulig. En midlertidig fratakelse av foreldreansvaret kan forhåpentligvis bidra til dette.

Når det gjelder samvær, har mor ønsket at far skal ha mulighet til å treffe barna under tilsyn. Barna har opplevd flere flyttinger den siste tiden, som ikke har vært planlagte. De har etter rettens oppfatning vært utsatt for svært store belastninger de siste månedene, i tillegg til at de etter fylkesnemndas vurdering har vært utsatt for omsorgssvikt over lengre tid. Det er viktig at barna nå blir skjermet for ytterligere uro, og at de får starte opp med skole og hverdagsliv. Det er mye som tyder på at barna ved samvær vil oppleve og bli preget av den nåværende konflikten mellom foreldrene. Samvær frem til saken er endelig avgjort bør derfor være relativt begrenset. Før saken er forsvarlig belyst gjennom en hovedforhandling, finner retten også at det vil være helt nødvendig med tilsyn under samvær. Dette fordi fars tidligere handlemåte og også uttalelser i retten, tilsier at det er en reell fare for at barna ellers ikke vil bli levert tilbake etter endt samvær.

Samtidig vil det være viktig for retten at det blir gjort erfaringer med hvordan samvær fungerer, før endelig avgjørelse skal treffes. Retten er kommet til at samvær hver sjette uke på tre timer, vil ivareta både dette hensynet og hensynet til at barna må skjermes. Det er imidlertid en forutsetning at samvær skjer på et nøytralt sted, med kontinuerlig tilsyn. Retten finner det særdeles viktig at det under samvær ikke blir tatt opp temaer som har med foreldrenes konflikt eller forholdet til barneverntjenesten, og at tilsynsfører vil måtte være i


Side 8 av 9:


stand til å kunne avbryte samværet, dersom så skulle skje. Samværet må benyttes til å gjøre hyggelig ting sammen. Det er viktig for retten å få avklart hvordan samvær virker inn på barna og det bør etter rettens mening være en person med barnefaglig bakgrunn som utfører tilsynet. Barneverntjenesten oppfordres sterkt til å bistå med å finne egnet tilsynsfører, som kan foreta slike vurderinger. Denne personen må også påregne å avgi vitneforklaring i saken under hovedforhandling.

Retten finner ikke grunn til å fastsette midlertidig samvær melllom far og Gudmund og heller ikke mellom far og det yngste barnet, en gutt han for øvrig ikke har erkjent farskap til. Det legges til grunn at ut fra Gudmunds alder og øvrige opplysninger i saken, må han selv vurdere hvorvidt han ønsker å være sammen med sin far.

Saksomkostningsspørsmålet utstår til det treffes avgjørelse i hovedsaken.


SLUTNING


1.      Begjæring om ny midlertidig avgjørelse i sak nr. 08-081491TVI-HAUG, vedrørende spørsmål om daglig omsorg for barna tas ikke til følge.

2.      Trude Monica Hansen skal inntil det foreligger endelig avgjørelse i saken ha foreldreansvaret for barna:

         - Gudmund Cusanus Hansen, f. 10.05.91
         - Frøydis Hansen, f. 25.12.93
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99
         - Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01
         - Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03
         - Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og
         - Et guttebarn født 17.04.08 av Trude Monica Hansen

3.      Inntil det foreligger endelig avgjørelse i saken har Rune Leander Hansen rett til samvær med Frøydis, Stauda Sofie, Alfredo Ao, Mariel Rose, Urda Lilje og Solborg Sera en gang hver sjette uke, inntil tre timer hver gang, under kontinuerlig tilsyn av barneverntjenesten. Tilsyn er en forutsetning for at samvær kan skje og tilsynsfører kan avbryte samværet om det vurderes å være uheldig for barna at det gjennomføres i sin helhet.

4.
      Saksomkostningsspørsmålet utstår til hovedsaken.


Side 9 av 9:Retten hevet


Helga Hågenvik  ( + signatur )
tingrettsdommer                    


Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.


---