-- 20091027-ang-oversendelse-HR-anke-RLH.html  

RLH, 27.10. 2009: Dette brevet avsendes i dag pr. post. Pluss pr. e-post.   


Til:
Høyesteretts ankeutvalg,
Postboks 8016 Dep.,
0030 Oslo

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                                                                        Dato: tirsdag 27. oktober 2009, Tindeland.

   Angående anke av sak nr. 09-104084ASD-GULA/AVD1.


   Jeg mottok i dag pr. post et kort brev datert 26.10. 2009 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ) med oversendelsesbrev til Høyesteretts ankeutvalg datert samme 26.10. 2009
( ekstern ).
   Jeg ser av Gulating lagmannsrett sitt oversendelsesbrev at de som jeg fryktet uberettiget bare oversender første halvdel av min anke til Høyesterett, datert onsdag 30.09. 2009
( ekstern ).

   Jeg henviser til følgende som jeg 30.09. 2009 skrev i begynnelsen av anken:
   "Dette er Støtteskriv nr. 1 ifra min side, til anken av Gulating lagmannsrett sin Beslutning 02.09. 2009. Jeg vil i løpet av en ukes tid ifra min side også fremføre et Støtteskriv nr. 2 til anken, med flere vedlegg."

   Den deri varslede andre halvpart av anken til Høyesterett ble datert og oversendt Gulating lagmannsrett tirsdag 06.10. 2009
( ekstern ). Bakgrunnen for dette var følgende:

   
Jeg fikk mandag 28.09. 2009 pr. e-post beskjed fra min advokat Brynjar Melings kontor om at han var blitt sykmeldt for 14 dager. Han skriver i denne sin e-post at: "Jeg er 100 % arbeidsufør i 14 dager og ville vært ute av stand til å ivareta dine rettigheter."
   På grunn av problemer med forutgående dialog med advokat Brynjar Meling og for å kunne overholde tidsfrister ifra retten måtte jeg dermed selvstendig selv innlevere et todelt ankeskriv til Høyesterett. Jeg kunne ellers risikere at ankefristen til Høyesterett utgikk uten at anke ble innlevert.
   La meg også nevne, at overfor meg ble ankefristen på forhånd bare vagt og omtrentlig angitt, av advokat Meling.
   Denne advokat Meling sin sykmelding kom for meg som en skremmende melding, først og fremt med tanke på anken til Høyesterett som skulle innleveres - og faren for at den kunne bli forbigått!
   Jeg måtte også derfor som sagt selv skrive og innsende anken. Hvilket på det nærmeste ble omtrent umulig uten hjelp og bistand fra advokat Meling. Og uten å vite nøyaktig når ankefristen utgikk. Jeg måtte og ville dog gjøre mitt beste for ikke å bli forbigått av ankefristen.
   Morgenen 30.09. 2009 våget jeg derfor ikke annet enn å oversende en første halvdel av anken
( ekstern ), og i denne henvise til at del 2 først kan bli ferdig om en ukes tid. Hvilket den altså ble, 6 dager senere - datert og oversendt 06.10. 2009 klokken 01.45 ( ekstern ).
   
Straks jeg igjen kunne få kontakt med advokat Brynjar Meling angående anken, det vil si 14.10. 2009, ble det i fordragelighet og enighet forståelse for at han ikke mere er min prosessfullmektig. Hvilket både han og jeg i hvert vårt prosesskriv datert 15.10. 2009 til Gulating lagmannsrett gjorde retten oppmerksom på. Jeg vedlegger her en kopi av disse våre prosesskriv. Samt også en kopi av den dialog som samtidig fant sted mellom meg og advokat Meling, pr. e-post - gjengitt ifra mine Dagboksnotater for 15.10. 2009 ( ekstern ). Dialogen omhandler ikke minst anken, og viktigheten av at anken i sin helhet kommer inn for Høyesterett. Vedlegg 1, 2 og 3.
   For ordens skyld vedlegger jeg også en kopi av mitt prosesskriv datert og oversendt Gulating lagmannsrett 17.10. 2009
( ekstern ). Dette omhandler også disse forhold. Vedlegg 4.
   La meg iøvrig nevne at tirsdag 13.10. 2009 mottok jeg fra advokat Melings kontor pr. e-post en kopi av et brev datert 09.10. 2009 til ham fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ). (Jeg vedlegger her som Vedlegg 5 en kopi av dette brevet, uten vedlegg.)

   Jeg kunne vel neppe ha gjort det annerledes eller bedre?

   I og med dette skulle Høyesterett kunne få et viss innblikk i bakgrunnen og omstendighetene for anken. Hvilket jeg anser som av viktighet i og med at også mine ankemuligheter fortløpende underveis i hele saks-komplekset ifra begynnelsen på så forskjellig utrolige vis er blitt forsøkt hindret og nektet.
   Enkelt nok å finne ut av for den som undersøker i saken.    

   Også tidsfrister og reell mulighet for å overholde disse synes som å være et moment i så måte, som det kanskje nu opereres med.
   I alle fall synes det som at særlig Gulating lagmannsrett nu uberettiget forsøker å hindre hele anken, det vil si også dens del 2, å komme frem for Høyesteretts ankeutvalg og Høyesterett.
   Det er imidlertid av stor viktighet at også ankens del 2, det vil si hele anken,
kommer frem for Høyesteretts ankeutvalg og Høyesterett.
   Hvorfor fremgår av desto mere tydelighet av alt det øvrige ifra min side.

   Den måten både Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett har håndtert angjeldende saks-kompleks på bærer sterkt preg også av å ville opprettholde og å videreføre trakasseringen, terroren og uretten ifra utgangspunktet i saks-komplekset.
   Blandt annet ved om og om igjen å forsøke å hindre reell og fullgod saksbehandling og opplysning for retten.

   Derfor ber jeg her nu om at Høyesteretts ankeutvalg sørger for å få utlevert ifra Gulating lagmannsrett (evt. advokat Meling eller undertegnede) også ankens del 2 (med vedlegg)
( ekstern ), og at også den på rett vis innlemmes i sakens gang - og kan innlemme den i saken sin saksbehandling og vurdering.
   Hvorfor har jeg her nu gjort rede for.


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen

Vedlegg:
-- 1:  Kopi av Prosesskriv datert 15.10. 2009 fra Rune L. Hansen til Gulating lagmannsrett og Høyesterett
( ekstern ).
-- 2:  Kopi av Prosesskriv datert 15.10. 2009 fra advokat Brynjar Meling til Gulating lagmannsrett
( ekstern ).
-- 3:  Utsnitt / dialog fra Rune L. Hansens Dagboksnotater for 15.10. 2009
( ekstern ).
-- 4:  Kopi av Prosesskriv datert 17.10. 2009 fra Rune L. Hansen til Gulating lagmannsrett
( ekstern ).
-- 5:  Kopi av Brev datert 09.10. 2009 fra Gulating lagmannsrett til advokat Brynjar Meling, uten vedlegg
( ekstern ).

---