-- 20100316-Politi-anmeldelse-fra-RLH.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---
 
RLH: Denne politi-anmeldelse avsendes 16.03. 2010 pr. e-post og post.                        

 

Til:
Politiet,
post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Haugesund.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Dato:  tirsdag 16. mars 2010, Tindeland.                       

    Politi-anmeldelse 16.03. 2010 fra Rune L. Hansen

   Denne politi-anmeldelse er en konkretisering og presisering av vesentlighet i min politi-anmeldelse av 02.02. 2010 ( ekstern ).

   Jeg og min familie fikk i midten av januar 2008 kjennskap til to dokumenter som forandret våre liv katastrofalt fullstendig.
   De to dokumenter utferdiget i 2007 med gjennomgående falske og usanne opplystninger fremlagt for myndighetene har om og om igjen fullstendig gjennomsyret et for oss altomfattende saks-kompleks, med katastrofale konsekvenser for meg og mine barn og hele min familie.
   De har som direkte referanse og basis blitt brukt imot oss i alle sammenhenger i saks-komplekset og har derav ledd for ledd medført nye og mere ødeleggelser. Først og fremst i rettsvesenet. Men ikke minst også i og for Fylkesnemnda i Rogaland.
   Det fremgår utvetydig av disse dokumentene at hensikten har vært å til-intetgjøre våre barns far, undertegnede, med et sammensurium av løgner, sverting og synsing. En hensikt de langt på vei har oppnådd, sideløpende med diverse straffbare lovbrudd ifra medskyldige sin side.
   To usanne, løgnaktige dokumenter med livstruende trusler og hensikter. De usanne påstandene og løgnene kan grundig, solid og omfattende mot-bevises og avsløres. Hvilket jeg krever mulighet for. Hvilket mere og mere har blitt en nødvendighet for meg og mine barn. Konsekvensene av de to dokumentene har som sagt vært, og er fortsatt, katastrofale.
   Jeg krever disse to dokumentene, og andre dokumenter eller skrifter som på vesentlig vis refererer til de, mortifisert, erklært døde og maktesløse.
   Og jeg krever de ansvarlige for de to dokumentene straffeforfulgt. De to dokumentenes usanne påstander og løgner har medført så store ødeleggelser og skader for meg og mine barn og andre at jeg også krever erstatning og oppreisning for dette.

   Disse to dokumentenes løgner og usanne påstander er av Iren K. Hebnes og andre brukt som basis og begrunnelse for diverse grov urett.
   Blandt annet gjentagne bortføringer og fangehold av våre barn, sterkt imot deres vilje. Hvilket er forbrytelser mot
Straffelovens paragraf 223: 
   "§ 223:  
Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."
   Blandt annet også forbrytelser mot Straffelovens paragraf 216:
   "§ 216: Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.
"

   Kidnapping og fangehold av barn i forhold til foreldre er rent faktisk grov kriminell ugjerning!
   Som hverken skal eller må bagatelliseres.


   Gjerningsmannen for det ene av de to dokumentene, Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord, foranlediget også det andre av de to dokumentene. Jeg påstår og krever dog å få bevise at gjerningsmannen for det andre av de to dokumentene, Kirsten Westlye, psykiater i Stavanger, var og er selvstendig ansvarlig for sitt dokument.
   Iren K. Hebnes sitt dokument er datert 13.12. 2007 som en begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland.
   Kirsten Westlye sitt dokument er datert 07.09. 2007 som en sakkyndig erklæring til den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord.


    Iren K. Hebnes har grovt forbrutt seg mot Straffelovens paragraf 120:
 
   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Kirsten Westlye har grovt forbrutt seg mot Straffelovens paragraf 166:

   "§ 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   Jeg er videre av den oppfatning at de begge, samt noen andre, har forbrutt seg mot Straffelovens paragraf 215 og 189:

   "§ 215:  Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."   Barna har lenge lovstridig og med kriminelle virkemidler vært holdt borte fra sin fars omsorg.
   Forsøk på ytterligere fullbyrdelse av å tilrane seg barna er nu enda intenst pågående og nær fullbydelse. Blandt annet med enda pågående fangehold av barna. Samtidig har barna nu lenge vært utsatt for omfattende bestrebelser på omskolering og indoktrinering.

   Særlig har også barnevern-tjenesten stått i spissen for omfattende verbale og skriftlige krenkelser, trakassering og sverting av far overfor barna og overfor andre. Både som grov krenkelse overfor barna og overfor deres far.
   Barnas hjemmeskole har også vært gjenstand for krenkelser og trakassering.

   Både i de to dokumenter og i dokumenter fra i år utferdiget av den kommunale varnevern-tjenesten i Haugesund, brukes løgner og falske påstander som våpen i en krigføring for å til-intetgjøre barnas far. Brukt formålsrettet særlig i og for fylkesnemnd og retten i så måte.

 
Ang. de to dokumentenes innhold

   Jeg vedlegger dette brev, denne politi-anmeldelse, en digital avskrift av det ene av de to dokumentene. Det utferdiget av Kirsten Westlye.
   Det andre kan jeg i efterhånd oversende. Om ønskelig også foto-kopi av de begge.

   Dokumentene er jevnt fulle av løgner og usanne påstander. Under her har jeg satt opp en liten men vesentlig foreløbig liste.
   Med hensyn til bevis for og imot påstandene i disse dokumenter og liste ønsker jeg å kunne fremlegge bevis, dokumentasjon og bevitnelser for politiet og retten, samt å peke hen på hvordan disse forhold ytterligere kan efterforskes og oppklares.
   

  -- Påstanden om at barna har vært nektet skole eller nektes skole, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at barna ikke har eller går i skole hjemme i Vikebygd, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at far er psykisk syk, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at barna ikke har hatt en god oppvekst og god omsorg, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at far har vært eller er voldelig, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at far har vært eller er undertrykkende, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at barna ikke har hatt eller har godt av å være sammen med far, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at barna har bedre av å være sammen med mor, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at barna har bedre av å være annet sted, er usann.
  -- Bevis:
  -- Påstanden om at de spurte sa eller sier slik som beskrevet, er usann.
  -- Bevis:
  Osv.

   Hva for eksempel det punktet at far skal være psykisk syk angår, - jeg kan i så måte for eksempel henvise til dr. Hans Olav Tungesvik i Skånevik i Etne kommune som har bevis og dokumentasjon for det motsatte. Hans adresse er:
   
Dr. Hans Olav Tungesvik, Spesialist i psykiatri, Boks 25, 5594 Skånevik. Tlf. 480 75 235. E-post: hans.olav@tungesvik.net & hans.olav.tungesvik@c2i.net 
   Jeg har tidligere gitt mitt samtykke til å frita dr. Tungesvik fra enhver taushetsplikt og jeg gjør hermed det samme her og nu overfor politiet.
   Og for eksempel hva gjelder et av de andre punktene:
   
Det er aldri noensinne påvist at noen av barna har hatt eller tatt det minste som helst skade av å være sammen med far. Tvert om, bare motsatt.
   Alt tyder på at de har hatt bare godt av og glede av å vokse opp sammen med far og at det er det de selv fortsatt ønsker, mere enn noe annet.
   At Trude, Balder og Gudmund sier noe annet har sine helt spesielle grunner. De ble faktisk truet til å si det, av Barnevern-tjenesten og av Trudes advokat Trond Hjelde! Dette har de av barnevern-tjenesten vært truet til, fristet og hjulpet til og premiert for. For å tilrane seg en falsk familistand på bekostning av far og barna. Det er slik den der Barnevern-tjenesten har oppført seg og oppfører seg. Alt dette kan bevises og bevitnes.

   Og for eksempel punktet hva gjelder deres skole:
   Barna og familien har i alle år hatt en vellykket og lovlig hjemmeskole. Endog for eksempel dom i Haugaland tingrett 08.05. 2010 (saks-nr.  08-081491TVI-HAUG) dokumenterer det. 
At barna mot sin vilje blir holdt borte fra sin trivsel og den gode oppdragelse og hjemmeskole-undervisning de har sammen med sin far, som hoved-ansvarlig for denne, er i seg selv en urett. De begrunnelser som har vært fremsatt for en slik urett er både usanne og lovstridige.

   Angående disse punkter og alle øvrige (også her ikke nevnte) kan jeg fremlegge meget med utvetydige beviser, samt dokumentasjon og bevitnelser.


   Dette er en haste-sak. Og jeg nøyer meg derfor med dette her nu, for fort å få satt politiet på saken.

   Dette er forhold jeg hermed presiserende som vesentlige politi-anmelder, og begjærer straffeforfulgt.

   Jeg ønsker og anser det som nødvendig å avgi nærmere forklaringer og redegjørelser for disse forhold, samt å fremføre beviser, dokumentasjon og vitnemål.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen

   Tindeland, tirsdag 16. mars 2010 


Vedlegg (pr. e-post):
   -- Iren K. Hebnes sitt dokument er datert 13.12. 2007 som en begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland. Oversendes i efterhånd ( ekstern ).
   -- Kirsten Westlye sitt dokument er datert 07.09. 2007 som en sakkyndig erklæring til den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord ( ekstern ).---