-- 20100329-fra-Fy-nemnda-til-BVT-Haugesund-ad-talsp-Stauda.html      --- BREVENE ( ekstern ) ---
 
Kopi / avskrift - RLH:  Kopi av dette brevet ankom meg pr. post 07.04. 2010 ( ekstern ).   


(( KOPI ))        

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
ROGALAND      ( + våpenskjold / kongelige norske løve )                                     
Til:
Haugesund kommune, sektor for omsorg, barneverntjenesten
Postboks 2160
5504 Haugesund


DATO: 29.03.2010         


Sak 10/087: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Sammendrag til talsperson


Det følger av vedlagte brev (( brev 1 ( ekstern ) og brev 2 ( ekstern )) hvem som er oppnevnt som talsperson for barnet.

Talspersonen har ikke en alminnelig rett til dokumentinnsyn. Men hvis talspersonen skal være i stand til å utføre sin oppgave, må vedkommende ha en rimelig grad av kjennskap til saken.

Kommunen pålegges å utarbeide et kort sammendrag av saken til bruk for talspersonen, jfr. barnevernlovens § 7-9

Sammendraget sendes talspersonen direkte snarest og senest innen 09.04.2010.

Samtidig sendes en kopi av sammendraget til fylkesnemnda og øvrige parters prosessfullmektiger.Halldis Halvorsen  ( + underskrift )
Førstekonsulent 


Adresse:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no  

---