-- 20100512-Beslutning-fengslingen-fra-Hoyesterett.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---
     

Kopi / avskrift - RLH: I en brev-konvolutt post-stemplet 21.05. 2010 dette dokument ankom meg med posten lørdag 22.05. 2010 (pinseaften) fra advokatfirmaet Elden i Oslo, med et kort brev datert 20.05. 2010 ( ekstern ) samt enda to dokumenter - følgende: 20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-RLH.html ( intern ) --  20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-Riksadvokatembetet.html ( intern--


NORGES HØYESTERETT  
((+ våpenskjold med løve med øks))Den 12. mai 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

HR-2010-00831-U, (sak nr. 2010/602), straffesak, anke over dom:

Rune Leander Hansen

mot

Den offentlige påtalemyndighet

truffet slik

B E S L U T N I N G :

Rune Leander Hansen har erklært anke over Gulating lagmannsretts dom 17. mars 2010 i sak nr. 09-023220AST-GULA/AVD2 mot Den offentlige påtalemyndighet. Anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, samt inndragning/mortifikasjon av ærekrenkelse. I tillegg er det begjært ny behandling av sivile krav.

Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosesslovens § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet.


S L U T N I N G :

Anken over straffekravet tillates ikke fremmet.


Jens Edvin A. Skoghøy / (sign.), Steinar Tjomsland / (sign.) og Arnfinn Bårdsen / (sign.)

Riktig utskrift: (underskrift: Maria Bache Dahl) ((+ stempel: Høyesteretts kontor - Oslo))
---