-- 20100522-dbn-litt-om-Rettferd-og-likeverd.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( ekstern ) ---

   Litt om Rettferd og likeverd i Norge

-- Dagboks-notater, pinseaften - lørdag 22. mai 2010, Vinberget:


   Omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i natt og 12 og sol og små-fugler som kvitrer klokken 08. Jevnt lett overskyet fra 12-tiden og derefter mere og mere tåke og gradvis regn. Nokså mye tåke utover hele kvelden også.
---
   All denne i dette saks-komplekset nu i fire år pågående kriminelle galskap av tortur og terror forårsaket av ett menneske: Iren K. Hebnes. Pluss de som lot henne og som hjalp henne. Og slikt noe kaller man hva?!!!!!!!
---
   Pluss de som lot henne og som hjalp henne, sa jeg. Som fremgår av saken selv har jeg lenge bortimot daglig mottatt forskrekkelige vitnesbyrd om hva motparten i dette saks-komplekset driver med, og da særlig via brever til meg ankommet min postkasse, avsendt nærsagt ofte fra motparten selv. Brever med terror og mishandling i sitt indre, som jeg har måttet forholde meg til. Alt dette fremgår av den nokså komplette indexen over brevene, skrivene og dokumentasjonen i saks-komplekset ( ekstern ).

   Motparten har også sånn sett, uten selv å forstå det, vært ivrig til å produsere beviser mot seg selv og sin virksomhet. Jeg takker ikke nei til denslags og forsøker ikke å skjule det. Hvis advokat Hjelde eller Iren K. Hebnes eller representanter for politiet, påtalemyndigheten eller retten eller trygdeetaten eller helsetilsynet eller hvem det enn måtte være selv ønsker å dokumentere egen grov kriminell virksomhet så er ikke jeg den som ønsker å holde det skjult. Avslører slike, i eller utenfor nettverk, seg selv som grovt kriminelle så er det heller viktig og av stor betydning at det offentliggjøres. Jo verre dess viktigere.
   Skal en kunne stoppe kriminell virksomhet og urettferdighet, hvor enn den befinner seg og hvilkne kanaler den enn utarter seg gjennom, så er det viktig at den og de medskyldige utvetydig avdekkes. Ofte og best av alt og nødvendigvis trengs ikke mere enn at en fremviser hvordan de avslører seg selv. Da er de tatt på fersk gjerning, hvor langt tilbake i tid enn den kriminelle virksomhet strekker seg. Slikt noe kan undersøkes og selv-avsløringene er dermed beviser.

   En brev-konvolutt med fire dokumenter angående anken av fengslingen ( ekstern ) kom til meg med posten i dag. Tre av de fra Høyesterett datert 12.05. 2010, det fjerde datert 20.05. 2010 fra advokat Cecilie Schløsser Møller i advokatfirmaet Elden i Oslo ( ekstern ). Hun var min advokat i den saken i en periode før anken ble innlevert. Hvorfor Høyesterett har tilsendt henne og ikke meg de tre dokumentene kan en jo undres på.
   Høyesteretts ankeutvalg har med de tre dommerne Jens Edvin A. Skoghøy, Steinar Tjomsland og Arnfinn Bårdsen gjort en Beslutning 12.05. 2010 ( ekstern ) som i sin helhet går slik:
   "Den 12. mai 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i / HR-2010-00831-U, (sak nr. 2010/602), straffesak, anke over dom: / Rune Leander Hansen / mot / Den offentlige påtalemyndighet / truffet slik / BESLUTNING: / Rune Leander Hansen har erklært anke over Gulating lagmannsretts dom 17. mars 2010 i sak nr. 09-023220AST-GULA/AVD2 mot Den offentlige påtalemyndighet. Anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, samt inndragning/mortifikasjon av ærekrenkelse. I tillegg er det begjært ny behandling av sivile krav. // Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosesslovens § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet. // SLUTNING: Anken over straffekravet tillates ikke fremmet. //
Jens Edvin A. Skoghøy / (sign.), Steinar Tjomsland / (sign.) og Arnfinn Bårdsen / (sign.) // Riktig utskrift: (underskrift: Maria Bache Dahl) ((+ stempel: Høyesteretts kontor - Oslo))"

   Dette altså til tross for at dette Høyesteretts ankeutvalg i og med anken ble fremlagt dokumentasjon som solid og utvetydig viser at jeg er uskyldig. Samt solid og utvetydig viser at jeg i lagmannsretten ble mishandlet og dømt fullstendig 100% uten minste som helst form for bevis samt hindret og nektet å fremføre min versjon av hva som egentlig skjedde. Endog med vedlagt lyd-opptak av hele rettssaken ( ekstern ). For her bare å ha nevnt noe.
   Ikke det minste som helst bevis eller vitner for noenting som helst, bare mange for det motsatte!
   At slikt noe anser altså disse tre dommerne i Høyesteretts ankeutvalg ikke har såpass "betydning utenfor den foreliggende sak" at de vil tillate anken fremmet! Og at heller ikke "andre grunner tilsier at anken blir fremmet"!
   Hva er det som muliggjør slikt noe?


   Er så det meste av det norske rettsvesenet et rottereir for kriminelle?! (Blandt annet Jens Bjørneboe gav uttrykk og vitnesbyrd om det, for flere ti-år siden. Jeg henviser i så måte til hans essay-samlinger.)
   Jeg trenger på sett og vis hverken å hevde det ene eller det annet. Situasjonen og forholdet er at alt dette i dette angjeldende tilfellet er noe som enhver selv, hvem det enn måtte være, grundig og godt kan sette seg inn i og uttale seg om. Alt og det hele som hele rettsvesenet i dette konkrete tilfellet har hatt tilgang til, og mye mere, er offentlig tilgjengelig ( ekstern ) via disse mine hjemmesider på Internettet!

   Og dette beviser og avslører og nødvendiggjør konkret hva?
   Det er det spørsmålet jeg her nu fremsetter.
   Og hva er svaret?
---
   Derfra til noe bare litt annet i denne sammenhengen:

   Om Rettferd og likeverd

   Den amerikanske presten Martin Luther King (1929-68) fikk med god grunn Nobels fredspris i 1964. Han ble skutt i 1968. Den mann representanter for myndighetene anklaget for mordet ble dømt til 99 år i fengsel og døde i fengselet, men var neppe den skyldige. Vedkommende ble truet med å "tilstå" eller å bli henrettet. Det kan synes som representanter for myndighetene var involvert i mordet på Martin Luther King. Martin Luther King var i likhet med for eksempel indiske Mahatma Gandi (1869-1948) modig og protesterte ikke-voldelig mot uretten. Både Martin Luther King og Mahatma Gandi ble de myrdet, men resultatet av deres innsats ble det til tross uansett stort og viktig. Det at de våget å protestere mot uretten betød mye for andre og reduserte uretten. Det er det, det at en våger å protestere, som reduserer risikoen for urett og for at andre skal bli skadet, ødelagt eller drept av uretten.

   I tanker om dette, og til minne og ære for Martin Luther King skrev jeg nu følgende lille dikt:


Rettferd og likeverd

Jeg har en drøm, sa Martin Luther King.
Gjennom fredelig protest med Ordets sverd,
for enhver å oppnå rettferdighet og likeverd.
Den kommende, nødvendige endring!

Fattige og uten vett var vi uten slike ord.
Utrygge, elendige ofre, for det kriminelle.
Ikke medskyldige, har dette å fortelle.
På vett, rettferdighet og likeverd vi tror.

Vi sørget da Martin Luther King ble skutt.
Vi sørger, og hedrer hans minne og ære.
I samvittighet og samhold må vi være.
Det er hva som aldri aldri må ta slutt.

Vi må være uskylds trygghet og forsikring.
Så håp, drømmer og lengsler er levende.
Så det nødvendige for liv holdes levende.
Uten dette blir elendigheten vår endring!

Uten blir vi medskyldige i det kriminelle.
Vi må ha og trenger uskyld i vår munn.
Medisin for våre liv, ører og samfunn.
Det er viktig viktig, hva vi har å fortelle!

Uten forhastede slutninger, forsiktige.
Ydmyke for uskyld, trivsel, lov og rett.
Reagere, forsøke å forstå nød og urett.
Våge å si og fortelle, det så viktige!

Jeg har en drøm, sa Martin Luther King.
Gjennom fredelig protest med Ordets sverd,
for enhver å oppnå rettferdighet og likeverd.
Den kommende, nødvendige endring!


*

Rune L. Hansen, 22.05. 2010, Tindeland.

***
---
*****
---

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net