-- 20100527-Kjennelse-ad-partsrettigheter-fra-G-lagmannsrett.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Denne Kjennelsen ankom meg pr. post 03.06. 2010 fra adv. Thingvold. Se herom i bl.a. mine Dagboks-notater ( intern ) og iøvrig f. eks.:
20100603-Enda-mere-ang-besoksforbud-fra-RLH.html ( intern ). Kjennelsen mangler dommernes underskrift. 


UFERDIGGULATING LAGMANNSRETT


   KJENNELSE   

Avsagt:       27.05.2010 i Gulating lagmannsrett,

Saksnr.:      10-067327ASK-GULA/AVD2  

Dommere:  
                    Lagdommer  Arne Fanebust
                    Lagdommer  Berit Moldskred Mo
                    Lagdommer  Per J. Jordal
Ankende part        Rune Leander Hansen        Advokat Tone Linn Thingvold

Ankemotpart        Haugesund kommune          Advokat Kari Elise Nesse
                           v/barnevernstjenesten  

Annen part           Frøydis Hansen                   Advokat Lill Hege Furulund Høimyr

Annen part           Trude Monica Hansen          Advokat Trond Hjelde
Utskrift skal ikke gis
jf. Tvisteloven § 36-7(1)(( Side 2 av 8: ))


bl.a.:

   "Lagmannsretten nevner ellers at fylkesnemnda har vedtatt ikke å overta omsorgen for de to barna. I vedtaket heter det at det som har vært avgjørende, er at "far har forholdt seg til det besøksforbudet han er pålagt, og som nå er forlenget fram til mars 2010". I tillegg er mor utstyrt med voldsalarm som hun etter det opplyste ikke har funnet grunn til å bruke til nå.  / Ovenstående gir en del - om ikke hele - bakgrunnsbildet for nærværende sak."

   SLUTNING

   Anken forkastes.


Arne Fanebust                          Berit Moldskred Mo                   Per J. Jordal


Rettledning om ankwadgangen vedlegges.Rett utskrift:

Arnhild Bø  (( + underskrift & stempel ))
---