-- 20100621-Kjennelse-fra-Norges-Hoyesterett.html          --- BREVENE ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html  ( intern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: Ankom meg pr. post 25.06. 2010.


Denne kjennelse må bare      
gjengis offentlig i anonymisert
form, jf. domstolloven § 130

NORGES HØYESTERETT
((  + våpenskjold med krone, løve og øks ))


Den 21. juni 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne
Tønder, Endresen og Matheson i

HR-2010-01070-U, (sak nr. 2010/973), sivil sak, anke over kjennelse:

Rune Leander Hansen

mot

Trude Monica Hansen                         (advokat Trond Hjelde)

avsagt slik

K J E N N E L S E :

Rune Leander Hansen har erklært anke ( ekstern ) over Gulating lagmansretts kjennelse 23. februar 2010 i sak nr. 10-010785ASK-GULA/AVD2 mot Trude Monica Hansen ( ekstern ). Trude Monica Hansen har anmodet Høyesterett om å ilegge Rune Leander Hansen rettergangsbot ( ekstern ).

Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at de anførsler i anken som gjelder lagmannsrettens saksbehandling og lovtolkning, ikke kan føre frem. Det som ellers er påberopt i anken, kan ikke prøves av utvalget, jf. tvisteloven § 30-6 ( ekstern ). Anken blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.

Ankeutvalget finner det videre enstemmig klart at det ikke er grunnlag for å ilegge Rune Leander Hansen rettergangsbot etter domstolloven § 203.

Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader med 3 500 kroner med tillegg av merverdiavgift. Påstanden tas til følge, men slik at beløpet tilkjennes det offentlige fordi ankemotparten har fri sakførsel etter rettshjelploven § 22 tredje ledd.

S L U T N I N G :

Anken forkastes.
I sakskostnader for Høyesterett betaler Rune Leander Hansen til det offentlige 4 375 - firetusentrehundreogsyttifem - kroner innen 2 - uker fra forkynnelsen av kjennelsen.


Clement Endresen                                 Bård Tønder                             Wilhelm Matheson
       (sign.)                                               (sign.)                                         (sign.)

Riktig utskrift:
(( underskrift: Odd Kjetil Rø*** + stempel ))


---