-- 20100702-Beslutning-fra-Norges-Hoyesterett.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Ankom meg som forkynnelse 21.07. 2010.  


(( Stempel med påskrift:  Påtaleenheten / Journalnr  2010/1430  Navn  AVikse / Ut  14.7  Inn ))


NORGES HØYESTERETT
(( + våpenskjold med krone og løve med øks. ))


Den 2. juli 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

HR-2010-01160-U, (sak nr. 2010/942), straffesak, begjæring om omgjøring:

Rune Leander Hansen

mot

Den offentlige påtalemyndighet

avsagt slik

B E S L U T N I N G:

(1)
Rune Leander Hansen, født 6. desember 1955, har i skriv 4. juni 2010 ( ekstern ) begjært omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. mai 2010 i HR-2010-831-U (sak 2010/602) hvor Hansens anke ( ekstern ) over Gulating lagmannsretts dom 17. mars 2010 ( ekstern ) ikke ble tillatt fremmet.

(2)
I begjæringen er det i hovedsak anført:

(3)
Anken i sak 2010/602 gjaldt viktige spørsmål og forhold som har betydning utenfor den foreliggende sak. Det er i tillegg andre særlige grunner til å få saken prøvd i Høyesterett. Hansen anfører at han er uskyldig dømt, uten noen som helst bevis eller vitner. Saken har stor betydning for Hansen og hans familie. Foreliggende sak inngår i et større sakskompleks hvis hensikt er å tilintetgjøre Hansen og frarøve ham hans barn. Det foreligger brudd på straffeloven §§ 110, 118, 120 og 215, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artiklene 3, 5, 6 og 8, samt FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artiklene 18, 23, 24 og 26.

(4)
Høyesteretts ankeutvalg bemerker at en avgjørelse om ikke å tillate en anke til Høyesterett fremmet kan omgjøres til gunst for den siktede dersom "særlige grunner" foreligger, jf. straffeprosessloven § 323 andre ledd siste punktum. Avgjørelsen vil bero på en helhetsvurdering med utgangspunkt i nye bevis eller argumenter som viser at den første avgjørelsen var truffet på et sviktende grunnlag, jf. Bjerke/Keiserud, Straffeprosessloven med kommentarer, bind II, side 1093 og 1085.

(( Side 2 av 2: )) 

(5)
I begjæringen om omgjøring framsettes de samme anførsler som de som ble framsatt i sak 2010/602, og det foreligger ikke nye opplysninger eller argumenter som sannsynliggjør at ankeutvalgets beslutning 12. mai 2010 ble fattet på sviktende grunnlag.

(6)
Begjæringen om omgjøring tas etter dette ikke til følge.

(7)
Beslutningen er enstemmig.


S L U T N I N G:

Beslutning 12. mai 2010 om ikke å tillate fremmet anke fra Rune Leander Hansen omgjøres ikke.


Clement Endresen                     Bård Tønder                         Wilhelm Matheson
   (sign.)                                      (sign.)                                     (sign.)


Riktig utskrift:                                  (( Stempel: Høyesteretts kontor - Oslo ))
(( Underskrift: Maria Baeke Dahl ))--- Stempel-tekst, med påskrift:  

   År 2010..... den 21.07..... kl. 1810.... ble
   denne (( *** utydelig tekst )) beslutning lovlig forkynt for
   .... Rune Leander Hansen .... personlig
   på ..... bopel .........................................
   Bekreftet uts*** *nnelsen med påtegning om
   forkynnelse ***
   Han/hun b*** * med adgangen til å bruke
   rettsmidler *** * er ......... dager
   Dette bevitne*** * til avgitt forsikring.
         (( Underskrift:  Bernt A* Skjold ))


---