-- 20101208-Kjennelse-fra-Haugaland-tingrett.html   -- BREVENE ( ekstern ) -- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --  dbn.html ( ekstern ) ---


--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---  

RLH:  Ankom meg med posten 15.12. 2010 fra min advokat Tone Linn Thingvold. I samme konvolutt: 20101208-Avslag-fri-sakforsel-fra-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -  Se iøvrig: 20101215-utsnitt-dbn-rlh.html  ( intern ) -- 
Side:  01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - >> Side 10 og 11 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker.

UFERDIG!
 
                      HAUGALAND TINGRETT          

DOM
Avsagt:  08.12.2010 i Haugaland tingrett,

Sak nr.:  10-167860TVI-HAUG

Dommer:  T
ingrettsdommer Per Annstein Aarvik

Saken gjelder:  Krav om fast bosted, samvær og foreldreansvarRune Leander Hansen          Advokat Tone Linn Thingvold

mot

Trude Monica Hansen          
Advokat Odd Arild HellandRetten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen
jf. Domstolsloven § 130 første ledd                           


((Side 2 av 11:))

DOM OG KJENNELSE:      


Saken gjelder tvist om fast bosted for, samvær med og  foreldreansvar for sju av partenes ti felles barn. I tillegg til fem døtre og to sønner født i tiden fra 1993 til 2008 har partene tre voksne barn, en sønn født i 1986, en datter født i 1988 og en sønn født i 1991.

Haugaland tingrett avsa den 08.05.2009 dom med slik slutning:Som det fremgår av pkt 1 og 2 i domsslutningen, omfatter den også Gudmund Cusanus Hansen f 25.12.93. Søksmålet som nå er reist omfatter imidlertid ikke ham, selv om han ikke er myndig og om noen uker fyller 17 år.

Tingrettens dom ble av Rune Leander Hansen påanket til Gulating lagmannsrett, som den 02.09.2009 traff slik beslutning:
1. Anken nektes fremmet.

Rune Leander Hansen påanket avgjørelsen til Høyesterett, som den 11.11.2009 avsa kjennelse med slik slutning:
1. Lagmannsrettens beslutning 2. september 2009 oppheves.
2. Begjæringen om midlertidig avgjørelse etter barnelova § 60 tas ikke til følge.

Høyesteretts avgjørelse om opphevelse var basert på at avgjørelsen om å nekte en anke fremmet skal begrunnes, under henvisning til avgjørelsen i HR-2009-1818-S avsnitt 77.
Saken ble deretter på nytt tatt til behandling i Gulating lagmannsrett, som i kjennelse avsagt 22.12.2009 ( ekstern ) avsa kjennelse og traff beslutning med slik slutning:
1. Anken nektes fremmet.
2. Begjæring om midlertidig avgjørelse etter barnelovens § 60 tas ikke til følge.

((Side 3 av 11:))

3. Rune Leander Hansen betaler i saksomkostninger kr. 5.000 pluss mva til Trude Monica Hansen/det offentlige innen to uker fra forkynnels av denne kjennelse og beslutning.

Også denne avgjørelsen ble påanket til Høyesterett som den 25.01.2010, altså for drøyt ti måneder siden, avsa kjennelse med slik slutning:
Anken over beslutningen om ankenektelse forkastes.
Begjæringen om midlertidig avgjørelse avvises.
I sakskostnader for Høyesterett betaler Rune Leander Hansen til Trude Monica Hansen 4893,75 - firetusenåttehundreognittitre 75/100 - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av kjennelsen.

Advokat Tone Linn Thingvold har ved stevning av 21.10.2010 ( ekstern ) reist ny tvist om fast bosted, samvær og foreldreansvar for sju av barna som er omhandlet i avgjørelsene referert ovenfor. Det anføres å foreligge særlige grunner etter barnelovens § 64 for å endre Haugaland tingretts dom av 08.05. 2009, som er avgjørelsen som uttrykker det materielle resultat i tvisten.

I stevningen er det henvist til at faren Rune Leander Hansen ikke har hatt samvær med barna slik dommen forutsette, i tiden fra mai 2009, bortsett fra med Frøydis og Stauda. Det er henvist til at disse to barna har bodd sammen med faren hele sitt liv, unntatt tiden etter at moren tok barna med da hun flyttet fra faren i april 2008. Det opplyses at de flyttet tilbake til faren i mai 2009, "i strid med mors ønske og i strid med Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009."

Videre opplyses at barneverntjenesten fattet akuttvedtak den 14.01.2010 ( ekstern ), for barna Frøydis og Stauda Sofie, etter at moren Trude Monica Hansen var blitt tilkjent den daglige omsorg og foreldreansvaret for de sju umyndige barna i familien. I stevningen er henvist til akuttvedtaket - som senere er stadfestet av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland - der det heter at Rune Leander Hansen er blitt tilkjent
"rett til samvær med barna en gang hver sjette uke inntil tre timer hver gang under kontinuerlig tilsyn av barneverntjenesten. Det står videre at samværene kan avbrytes dersom det vurderes å være uheldig for barna at samværet gjennomføres i sin helhet. Denne dommen er rettskraftig. Samværene kom aldri i gang fordi far ikke tok initiativ til samvær."

Haugesund kommunes barneverntjeneste reiste etter akuttvedtaket sak for fylkesnemnda med krav om omsorgsovertagelse for barna Frøydis Hansen og Stauda Sofie Hansen, men nemnda traff den 06.05.2010 vedtak ( ekstern ) med slik slutning:
Begjæring fra barneverntjenesten i Haugesund kommune om omsorgsovertagelse i medhold av lov om barneverntjenester § 4-12, første ledd, litra d, jf annet ledd, av Frøydis Hansen, f. 25.12.93 og Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, tas ikke til følge.

((Side 4 av 11:))((Side 5 av 11:))

((Side 6 av 11:))


((Side 7 av 11:))

((Side 8 av 11:))

((Side 9 av 11:))Haugaland tingrett

Per Annstein Aarvik  (( underskrift ))
tingrettsdommer  

((Side 10 av 11:))

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

UFERDIG
((Side 11 av 11:))

(( Rettledning om ankeadgangen i sivile saker - fortsettelse fra forrige side: ))

UFERDIG
---
---


 
Adresse:
Postadresse:
Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401.
Saksbehandler: Hanne Maren Medhaug. Telefon: 52701438.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett: www.domstol.no  
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no  


---

Kjennelsen fra Haugaland tingrett datert 08.12. 2010dømmes til å erstatte Trude Monica Hansens saksomkostninger med kr. 18.356,25 - attentusentrehundreogfemtiseks 25/100 - med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forkynnelsestidspunkt og til betaling finner sted.

---