-- 20110131-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html           --- BREVENE ( ekstern ) ---

<--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern ) -

RLH: Dette brevet avsendes 31.01. 2011 pr. e-post og telefax.            Til:
Sivilombudsmannen,
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no
Postboks 3, Sentrum,
0191 Oslo, Norge. Tlf. 22 82 85 00. Telefaks 22 82 85 11.

Fra:
Rune L. Hansen, E-post: hunwww@online.no  
Tindeland,
5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87.


Dato: mandag 31. januar 2011, Tindeland.                            


   Angående et saks-kompleks hvor NAV er involvert


   Jeg henviser til vår tidligere korrespondanse og Sivilombudsmannens svar-brev 11.01. 2011 med referanse 2010/1321. ( ekstern ).

   
Jeg telefonerte NAV (tlf. 815 810 00) i dag omkring klokken 14.30 og ba om å få snakke med NAV Vindafjord. Fikk efter litt venting beskjed om at Knut Møller hos NAV Vindafjord vil telefonere meg om litt. Jeg spurte om når og fikk beskjed om ganske snart efter at jeg legger på telefonen. Så nu venter jeg telefon derfra.
   
   NAV og ansatte hos NAV var og er også delaktige i kidnappingen, fangeholdet, kneblingen, trakasseringen og utplyndringen av mine barn og våre liv.
   Og i trakasseringen, utplyndringen og torturen overfor meg.
   Og har videre gjort meg mere og mere isolert og egentlig fratatt meg muligheter for også både dagligvarer, ved til oppvarming, telefon, Internett og bil. Og mye nært forestående videre, så som strøm og hjemsted og eiendeler, er lett forutsigbart og tilsiktet fra NAV sin side. Grunnen til at jeg nu enda likevel besitter noe av dette har vært noe uventet og ikke forutsigbar hjelp fra venner. Holde ut lenge videre slik det nu er vil være og er umulig for meg.
   Samtidig har hele veien underveis siden 2008 mine protester og henvendelser til NAV bare tildels blitt besvart og har blitt besvart med falsk dokumentasjon og forbigåelse av og manipulering med lov og rett.
   Også NAVs hensikt har med tydelighet vært og er å frata meg livets rett. Til-intetgjørelse. Hvilket de i hovedsak allerede har gjort.
   Alt dette i alle sine aspekter fremgår også av saks-dokumentasjonen ( ekstern ).

   Ingen telefon derfra og jeg telefonerer på nytt litt før klokken 15.30. Får beskjed i sentral-ekspedisjonen der hos NAV om at de ikke får kontakt med NAV Vindafjord fordi de antagligvis har avsluttet for i dag. Jeg blir spurt om hva det gjelder og forteller at det gjelder akutte behov i forhold til liv og helse, forårsaket av langvarig trakassering fra ansatte i NAV. Jeg får til svar at det legges inn en beskjed til NAV Vindafjord og leder der om dette hvor de samtidig blir bedt om å telefonere meg i morgen.

   Det er godt grunnlag for å tro at jeg heller ikke i morgen eller videre vil motta noe adekvat svar eller hjelp fra NAV. Jeg henviser særlig til min korrespondanse med NAV i den senere tid i så måte ( ekstern ). Og videre til et brev med vedtak til meg datert 29.01. 2011 fra Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosial-avdeling ( ekstern ). Brevet med vedtak viser med tydelighet at også angjeldende hos Fylkesmannen er delaktige i trakasseringen.


   Statlig eller lokalt, - lov og rett skal uansett verne mot urett fra både stat, rettsvesen, flertall, politikk, synsing, etc.

   Men kriminelle i statlig regi forsøker å ta fra både meg og andre liv, helse, hjem, eiendeler, mat og alt. I etapper i en fremadskridende prosess mot full til-intetgjørelse. Hvordan det underveis foregår?
   Via særlig "barnevernet", trygde- og sosial-etaten (NAV), retten, Domstol-administrasjonen og Statens Innkrevingssentral.
   Ved å forbigå, manipulere og mishandle lov og rett og mennesker på forskjellige vis. De har innarbeidet metoder og nøkkel-personer til slikt. Nøkkel-personer som mot betaling i form av lønn og karriære begår ulovligheter. Også innen politiet, påtale-myndigheten, helse-tilsyn og kort sagt innen og omkring diverse offentlige instanser.

   Via NAV (trygde- og sosial-etaten) på forskjellige vis.
   Og via retten på forskjellige vis.
   Ødelegge og til-intetgjøre hvem de vil.
   Det er hensikten og midlene for å gjennomføre hensikten som bestemmer, ikke lov og rett.
   Mye mere og verre enn folk flest aner, fordi hensikten kan være forskjellig.
   Ikke lov og rett, men straffbar, ulovlig manipulering med falsk dokumentasjon og ulovlige "hus-regler" og ulovlige under-ordnede lover.

   Konkret for eksempel via krav eller pålegg fra retten og Domstol-administrasjonen via Statens Innkrevingssentral som opererer med regler som i praksis kan frata mennesker alt av økonomi, eiendeler og hjemsted for å kunne overleve. Statens innkrevingssentral via inkasso-selskaper og videre samme type regler - blandt annet Dekningsloven fra 1984 (The norwegian Creditors recovery act of 1984).

   Konkret via NAV for eksempel via ulovlige former for økonomiske bidrags-ordninger i form av krav og premiering for diskriminering og andre ulovligheter. Deriblandt og for fangehold og knebling av barn.

   NAV er sentrale i Norge i forhold til forskjellige former for offentlig kriminalitet. Og da særlig i forhold til økonomisk diskriminering og trakassering.
   Konkret for den angjeldende for eksempel ved å nekte muligheter for å vedlikeholde
og ivareta liv, helse, hjem, eiendeler, mat, fremtid, fortid og alt. I etapper i en fremadskridende prosess mot full til-intetgjørelse. En prosess med diskriminering, utplyndring, fremmed-gjøring, isolering, seig-pinsel og tortur.
   Isoleringen og dette øvrige fungerer og blandt annet også som knebling. Og som et deksel over forbrytelsene.
   Med den økonomiske trakasseringen og fremadskridende utplyndringen nekter de konkret meg dermed samtidig, og stopper også det vante i forhold til, alminnelig anstendig med livskvalitet og sosialt og privat liv, ved, strøm, bil, telefon og Internett, etc. Jeg tvinges til å utelate nødvendigheter og til å velge om jeg vil bli til-intetgjort av mangel på det ene eller noe av det annet. Tvinges til å velge rekkefølgen på draps-våpnene eller å overlate det til "høyere" makter.

   For at det skal se ut som at jeg selv eller tilfeldigheter av omstendigheter er skyld i ødeleggelsen og til-intetgjørelsen.
   Ikke tortur med døden som følge.
   Ikke til-intetgjort som følge av terror, trakassering og tortur.
   De vil skjule det bak ordene naturlig eller tilfeldig ødeleggelse, eller eventuelt som "naturlig død", eller "som følge av sykdom" eller som "selvmord".
   De forsøker å skjule hva de selv forårsaker.
   Forsøker å skjule hvor lekende lett det er å ødelegge og å drepe.
   Hvor lekende lett det er å være ond og kriminell.
   Også til skrekk og advarsel for andre.
   Frykt kan både skremme mange og skjule mye.
   Så kan de kriminelle videre ønske å premiere hverandre.
   De vet hva de tjener på og hvem de tjener.
   Og hvem og hva de ikke tjener.

   De er mere eller mindre likegyldige med alt annet enn seg selv og sin hensikt. Hva jeg her har nedskrevet og dokumenterer er grunn-elementene i og med offentlige henrettelser og justismord i Norge. Små og store kjetter- og hekse-prosesser - som beroende på offerets utholdenhet og tåle-grenser - kan strekke seg over mange år under terror, trakassering, tortur, utplyndring ... som ender i til-intetgjørelsen. Midlene og metodene, prosedyrene, her er oppskriften - i et saklig og oversiktlig perspektiv. Dette er den mest alminnelige oppskriften, kronologisk, ovenfra og ned. Variasjoner, også ifra begynnelsen, finnes det flere i et et bredt aspekt av.

   Og dette fra min side her nu et kortfattet overblikk over hva denne saken i forhold til særlig NAV handler om.

   Det fremgår forhåpentligvis av alt dette at her trengs og ber jeg om all mulig hjelp fra Sivilombudsmannens side og at det haster.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   mandag 31. januar 2011.


---