-- 20110313-klage-til-Statsadvokaten-fra-RLH.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH:
Avsendt pr. fax og e-post søndag 13.03. 2011. 
 
Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
påtaleansvarlig Asmund Riegel,
pr. fax 52 86 80 75
& pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

                                                                                                                 Dato: Søndag 13. mars 2011.

   Klage til Statsadvokaten / Riksadvokaten 

   Jeg henviser til et brev til meg fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt datert 23.02. 2011 ( ekstern ), med henvisning til anmeldelse-nummer 11384062. Brevet ankom meg med posten onsdag 02.03. 2011 i politi-konvolutt uten post-stempel.
   Det står i deres brev at jeg: "underrettes om at forholdet er henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold".
   Dette er, hva dere sier i brevet når det gjelder politi-anmeldte barnevern-tjenesten i Haugesund kommune.
   Deres svar på og holdning til min politi-anmeldelse avslører og påviser deres delaktighet i de angjeldende forbrytelser.

   Dere sier i brevet at:
   "Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (Statsadvokaten / Riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet."

   Jeg klager hermed, også på vegne av mine umyndige barn, og deres farmor og flere, på at min politi-anmeldelse mot barnevern-tjenesten i Haugesund kommune fra politiet sin side henlegges. Også ikke minst hva gjelder måten og begrunnelsen for henleggelse.
   Hva gjelder begrunnelsen er begrunnelsen også å anse for uten innhold og uten begrunnelse.

   På bakgrunn av innholdet i min politi-anmeldelse er det i seg selv en alvorlig forbrytelse å henlegge hva påtalemyndigheten ved Asmund Riegel nu forsøker å henlegge av forhold dokumentert i min politi-anmeldelse.
   En slik henleggelse ble fra påtalemyndighetens side også gjort i fjor, hvilket forskriftsmessig
27.05. 2010 ble påklaget til Statsadvokaten / Riksadvokaten også da fra min side ( ekstern ), hvilket jeg henviser til i mitt innlegg datert 03.01. 2011 til politi-anmeldelsen ( ekstern ). Og hvilken enda ikke er besvart.

   Fra min side er det forbundet med straffe-ansvar om jeg skulle innlevere til politiet en slik falsk politi-anmeldelse. Jeg henviser i så måte for eksempel til Straffelovens § 166 og § 168 og § 171 og § 130. Dette hverken har vært eller er ubekjent for meg. Og det har jeg ikke gjort.

   På den annen side, er det fra ansatte i den offentlige forvaltning sin side ikke bare en plikt å ta innholdet i min politi-anmeldelse på alvor, men også et straffe-ansvar ved å være unnlatende i så måte. Jeg henviser for eksempel til Straffelovens § 123 og § 124:

   
"§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."


   Jeg har i min politi-anmeldelse henvist til flere over-ordnede lov-bestemmelser som er gjeldende i og for Norge, som representanter for norske myndigheter grovt har forbrutt seg mot i dette saks-komplekset og til hvilkne forbrytelser det handler om.
   Jeg vil enda en gang her også henvise til 
Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   
Så lenge vi tillater eller aksepterer kriminelle i den offentlige forvaltningen, vil urett og kriminell galskap spre seg.
   Ikke trygghet, trivsel og tillit.

   Jeg og min familie ba politiet og norske myndigheter om hjelp da en ung-jente ansatt i den kommunale barnevern-tjenesten, Iren K. Hebnes, truet med å stjele våre barn. Det er 5 år siden nu, og saken pågår intenst og kontinuerlig enda. Fikk vi noe hjelp?
   Vi fikk det motsatte i en kontinuerlig strøm av kriminell galskap, terror, trakassering, tortur, kidnappinger, fangehold, knebling, trusler og utplyndring, som pågår enda. Verre og verre.
   Ethvert som har med likhet for loven å gjøre har vært fraværende.

   Det skal heller ikke være slik at når en ansatt i den offentlige forvaltningen instruerer eller bestemmer noe så skjer straks og nokså automatisk hva som helst av urett med ødeleggende og katastrofale konsekvenser for med-mennesker, mens når disse med-mennesker protesterer så skjer enda mere ødeleggelse eller ødeleggende ingenting. 

   
De har klart å kidnappe og fangeholde barna lenge. Det betyr ikke at barna er noe mindre kidnappet, fangeholdt og kneblet av den grunn.
   Det betyr heller ikke at Trude er noen alene-mor. Hun er en kriminell, falsk "alene-mor". Og forbrytelsen hun og hennes med-spillere enda holder på med er ikke mindre uhyrlig grov fordi den har vart lenge. Tvert om, det er motsatt.

   Det å frarøve et barn dets ene eller begge foreldre er den verste forbrytelse og ødeleggelse en kan utsette både et barn og en forelder for.
   Dette handler i henhold til lov og rett gjeldende i og for Norge ikke om små kriminelle ugjerninger.
   Kidnapping og fangehold av et barn
er den verste forbrytelse og ødeleggelse en kan utsette både barnet og dets ene eller begge foreldre for. Hvordan eller hvorhen det enn foregår. Og forbrytelsen blir ikke mindre uhyrlig grov fordi den varer lenge. Ikke heller om ansatte i den offentlige forvaltningen er delaktige. Heller ikke om forbrytelsen blir forsøkt bagatellisert eller skjult med falsk dokumentasjon eller falske påstander og knebling eller hemmelighold. Tvert om, det er motsatt.

   Dette representerer norsk politisk bevisst og villet kriminalitet, av verste uhyrligste slag, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt i det perverse og fullstendig groteske. Det er en uhyrlighet av en massakre. Det er mange som både direkte og indirekte tjener penger og karriære på galskapen. Og mange må stilles til ansvar for de groteske ugjerninger, i henhold til norske Straffeloven og internasjonal lov og rett.
   Hånd i haske med denne kriminaliteten går også andre og sideløpende former for uhyre grov kriminalitet i regi av de samme mennesker, styrt og manipulert gjennom nøkkel-posisjoner i den offentlige forvaltningen. Gjennom NAV, departementene, rettsvesenet, påtalemyndigheten, politiet, helsetilsyn, kontroll-instanser, etc.
   I en enorm heksegryte av terror, trakassering, tortur, undertrykkelse, diskriminering, utplyndring, falsk dokumentasjon, fangehold, knebling, justismord og til-intetgjørelser.
   Politisk bevisst og villet kriminalitet, av verste uhyrligste slag, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap til langt i det perverse og fullstendig groteske. En uhyrlighet av en massakre.
   Som også rammet meg og min familie.
   Dette er det saklige faktum.

   Lov og rett skal som bekjent verne enhver og alle, og gjør det også egentlig i seg selv, men ikke når og hvis kriminelle forvalter eller håndhever lov og rett.

   Hva er verst?
   En løgner i den offentlige forvaltningen, eller en løgner i by-gatene?
   En tyv i den offentlige forvaltningen, eller en tyv i by-gatene?
   En morder i den offentlige forvaltningen, eller en morder i by-gatene?
   En likegyldig i den offentlige forvaltningen, eller en likegyldig i by-gatene?
   Nærsagt ethvert voksent menneske vet svarene her.

   Andre uberettiget med letthet både påfører de straff og vil de straffe for hva som helst og ingenting. Også for i det heletatt ikke kriminelle forhold - annet enn det kriminelle i og med sin egen handling. En parkerings-bot eller en begrenset eller ubetalt berettiget eller uberettiget regning de nekter eller hindrer noen å kunne betale kan de finne på å påplusse med beløp og konsekvenser som tar mat, helse, hjem og liv fra sitt med-menneske. Med henvisning til at de har fulgt en regel, praksis eller anbefaling ifra andre.
   Mens seg selv vil de ha fritatt for ethvert straffe- eller erstatnings-ansvar, for selv de uhyrligste begåtte kriminelle ugjerninger og konsekvenser.
   Men de skal i henhold til lov og rett ikke være fritatt for lov og rett.

   Som fremgår av min politi-anmeldelse ble ansatte i barnevern-tjenesten i Haugesund kommune særlig fra september 2008 særlig involvert i de angjeldende forbrytelser overfor meg og min familie. På mere og mere kriminelle vis. Hva som skjedde i januar 2010 er et av flere utvetydige uttrykk for dette.
   De forbrytelser og kriminelle midler og hensikter det har handlet om har jeg som sagt skriftlig gjort rede for.
   
   En av de sentrale kriminelle midler og metoder i dette og lignende saks-komplekser er, som jeg også har gjort rede for, falsk dokumentasjon.
   En av flere i dette og slike saks-forhold som helt sentralt handler om kidnapping, fangehold og knebling av barn.

   La meg igjen særlig henvise til Straffelovens § 120 om falsk dokumentasjon, fra
den norske Straffelovens 11. kapitel "Forbrytelser i den offentlige Tjeneste", § 110 - 126, hvor paragraf 120 har lov-bestemt følgende:
   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   

   Alt dette er alvorlige kriminelle forhold som det har vært og er lett nok å undersøke og å få bekreftet riktigheten av i forhold til hva jeg har hevdet.
   Det har fra representanter for norske myndigheter involvert i dette saks-komplekset sin side likevel ikke vært gjort.
   Hva som i steden fra disse sin side har blitt gjort har jeg gjort rede for.

   Med hensyn til hva som ikke bare skjedde i januar 2010, men også særlig da, vil jeg her nu også henvise til at det også i regi av både barnevern-tjenesten i Haugesund og politiet skjedde også en forbrytelse mot Straffelovens
§ 117, som har lov-bestemt følgende:

   "Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar. / Endret ved lov 12 juni 1981 nr. 62."

   Og her også til
Straffelovens § 116, som har lov-bestemt følgende:
   "En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig Ransagning af Hus eller Person eller en ulovlig Beslaglæggelse af Breve eller Telegrammer, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller Hefte indtil 2 Aar."


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   søndag 13. mars 2011, Tindeland.Samtidig kopi pr. e-post til:
--
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no  
-- Spesialenheten for politisaker (SEPO), e-post-adresse post@spesialenheten.no

---