-- 20100527-Klage-paa-henleggelse.html      --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post 27.05. 2010.  

Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Buberg,
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

Dato: torsdag 27. mai 2010, Tindeland.                               

Anmeldelsesnr. 11059001. Dokument falsk, diverse.

Klage på henleggelse av politi-anmeldte forhold

   Jeg henviser til deres brev fra 11.05. 2010 ( ekstern ) som ankom meg 12.05. 2010 - deres referanse 11059001   2477/10-32 dok nr. 07, samt den telefon-samtale med meg 11.05. 2010 som det i brevet refereres til.

   I mine Dagboks-notater for samme 11.05. 2010 ( ekstern ) har jeg omtalt telefon-samtalen med følgende ord:
   " -
   
Jeg fikk i dag klokken 10.15 telefon fra påtale-ansvarlig Thor Buberg. Han vil fortsatt henlegge politi-anmeldelsen ( ekstern ), sa han. Og han ville si noen ord om hvorfor. Han sa at det Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye fremfører er deres vurderinger og synspunkter som bygger på bakenforliggende materiale, og at det ikke er straffbart at slike vurderinger fremføres i dokumentasjon for myndighetene, hvor enn feil deres eller bakenforliggende vurderinger er. En kan ikke dermed si eller bevise at deres hensikt er kriminell eller at de bevisst lyger. Heller ikke at det er snakk om grov uforstand.

   Jeg motsa ham angående alt dette. Og jeg sa at hvis ikke jeg når frem med en slik politi-anmeldelse, så er det tusen ganger mindre sjangse for at noen som helst andre kan gjøre det. Fordi de fleste andre er langt mere maktesløse og langt mindre makter å formulere seg eller å redegjøre for beviser og hendelses-forløp, etc. Hvis ikke jeg når frem med en slik politi-anmeldelse så vil antagligvis ingen andre ofre heller komme til å gjøre det. Hvilket innebærer at den såkalte Barnevern-tjenesten i praksis kan gjøre hva som helst av ugjerninger og fremføre hva som helst av løgner overfor representanter for myndighetene, uten at noen kan gjøre noe som helst med det, men bare må finne seg i å rammes av det.
   Han sa han i dag skal sende meg et skriv hvor han på bakgrunn av sin beslutning i dag forlenger tre-ukers klage-fristen. Jeg spurte om jeg må klage for å kunne innlede privat straffesak, hvilket han sa han ikke tror er en nødvendighet.
   " -


   Det er dog min klare oppfatning at det uproblematisk og solid og omfattende kan bevises at de angjeldende bevisst har forbrutt seg mot Straffelovens for eksempel særlig § 120 og 123 og 117 og 117a og 166 og 189 og 190 og 216 og 219 og 223 som basis for videre kriminelle hensikter som særlig dekkes av Straffelovens § 215.
   Og da sikter jeg ikke bare til Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye, men også særlig til barneverntjenesten i Haugesund kommune.
   Straffelovens § 120 forbyr en i offentlig tjeneste både å anføre og å bevitne usannhet i tjenestelig erklæring som avgies for å tjene som bevis, samt også forbyr å legge skjul på sannheten.
   Iren K. Hebnes, Kirsten Westlye og barneverntjenesten i Haugesund kommune har likevel i sin dokumentasjon med påstander og bevitnelser ment som bevis for blandt annet fylkesnemnda både anført og bevitnet usannheter. Hvilket altså både er ulovlig og straffbart.
   At de evt. var i god tro eller evt. fikk sine usanne bevis og påstander fra andre som evt. var i god tro bestrider ikke det faktum at de anførte og bevitnet usannheter.
   Løgnaktige påstander, sverting, trakassering, frekkhet, diskriminering, forhastede slutninger og synsing er ikke sannheter, bevis eller fakta. Blir de antatt å være det blir de et våpen for kriminelle mere effektivt enn maskingevær og bomber. Og skal en vel måtte være redd for løgnaktige påstander eller synsing? Og det så som bevis fra offentlig tjenestemann fremført for offentlige myndigheter? Straffelovens § 120 beskytter mot denslags og skal og må beskytte mot denslags. Og i viktige saker desto mere viktig med en slik beskyttelse. Usannheter skal hverken være dommer eller bøddel eller bevis i en sak.

   Usannhetene har fortrinnsvis gått ut på at
   
-  Far er psykisk syk og har dårlige omsorgs-evner for barna.
   -  Far er voldelig. 
   -  Barna har ingen, eller utilfredsstillende, skole.

   Disse usannheter har underveis i saks-komplekset blitt mot-bevist, hvilket de som fremsatte de også ble klar over. Det til tross ble de brukt fortsatt og videre og enda, i den samme kriminelle hensikt. Å til-intetgjøre far via å frarøve ham barn, familie og livets rett.
   Alt hva de har gjort har vært fullstendig gjennomsyret av denne hensikt, og planlagt ifra begynnelsen. Dette ser en også tydelig i Iren K. Hebnes sin dokumentasjon datert 13.12. 2007 for fylkesnemnda og i alt og ett hva som videre har skjedd.
   Hun truer der med å frata oss barna, med det forbehold at mor kanskje kan få beholde barna hvis hun eller barna ingenting mere har med far å gjøre. Efter denne oppskriften bortfører og fangeholder mor barna, truet med at barna ellers havner i fosterhjem eller barnehjem og at hun og barna fullstendig må ta avstand fra far samt påstå at hva som står i Iren K. Hebnes sin dokumentasjon er sant.
   Denne konkrete og stadig gjentatte trusselen gjennomsyrende alt og det hele også videre. Alle involverte både vet og erfarer til fulle at dette er det konkrete saks-forhold.

   Fylkesnemnda, politiet, retten, offentlige instanser og andre har ukritisk tatt det for gitt og lagt til grunn at Iren K. Hebnes sin dokumentasjon 13.12. 2007 har vært og er sann og riktig. Og har avgitt sine slutninger og beslutninger derefter. Med den tilsiktede hensikts konsekvens fra Iren K. Hebnes.
   Like så hva gjelder samme sort falsk dokumentasjon fra barneverntjenesten i Haugesund, som både i basis, metode og hensikt bygger på Iren K. Hebnes.

   Påstandene fra Iren K. Hebnes
ble funnet opp av henne med hjelp og støtte fra visse andre, i en viss hensikt. I en viss krig-førende hensikt som innebar følgende mål: Å til-intetgjøre barnas far, hjemsted, skole, livsstil, integritet og identitet. Altså: A:  Å frata barna deres far. B:  Å frata barna deres hjemsted. C:  Å frata barna deres skole. D:  Å frata barna deres livsstil. E:  Å frata barna deres integritet. F:  Å frata barna deres identitet.
   Ingenting av dette er imidlertid lovlig! Ikke med mindre enn hvis det er tilstedeværende gjeldende unntaks-bestemmelser som kan gjøre det lovlig. Og det hverken har det vært eller er det. Ikke bare er det ulovlig, det er uhyrlig urett. Og Iren K. Hebnes eller andre sine usanne påstander hverken er eller skal være en trussel som gjør slikt noe lovlig! Men påstandene var og er usanne og ble og blir fremsatt av Iren K. Hebnes og hennes med-hjelpere i tilsiktet hensikt. Og har barna og far uberettiget vært utsatt for angjeldende urett er det så lovens bestemmelser om gjenopprettelse som er gjeldende og snarest må tre i kraft. Det er hva far hele veien underveis har hatt og fortsatt har tillit til, i full visshet om at Iren K. Hebnes sine påstander har vært og er usanne og i full visshet om at Menneskerettslovens og Straffelovens bestemmelser verner om de angjeldende. Jeg er fullstendig uforskyldt i at Iren K. Hebnes ønsket meg ondt. Skal en ikke kunne ha tillit til lov og rett blir verden en heksegryte av krig og elendighet. Men far og de angjeldende barna venter enda på at lovens bestemmelser skal tre i kraft. Og det haster mere og mere for at ikke uretten skal utarte i enda mere fullstendig fullbyrdelse.

   Jeg vil i denne sammenheng henvise til særlig to viktige bestemmelser i Menneskerettsloven:
   Menneskerettlovens Europeiske menneskerettskonvensjonen Art. 8, sier følgende:
   "Art 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv. / 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. / 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Og Menneskerettlovens Barnekonvensjon Art 16, sier følgende:
   "Art 16: / 1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme. / 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."


   Jeg vil samtidig ha sagt at jeg ikke forsvarer mor Trude sin måte å forholde seg til det som har skjedd. Hun har iøvrig ikke overfor familien og mange andre lagt skjul på hva som har vært hennes metode,
altså underkastelse under truslene og medskyldighet, for på det vis å redde barna fra fosterhjem eller barnehjem. Hun fikk også med seg Balder på denne metoden, eller rettere: han (og mormor) fikk underveis med seg henne og tildels Gudmund og en stund nesten også Idun og Aud Signy Jakobsen.
   Ingen av de angjeldende umyndige barna har noensinne ønsket å gå god for hennes og Balder sin metode. Så tvert om, men ingen har så langt tatt hensyn til noe av hva de har sagt eller sier. Tvert om har barna grovt vært trakassert, truet, kneblet, fangeholdt og mishandlet hele veien av Iren K. Hebnes og mor Trude og deres medskyldige. Fordi nettopp også det var og er Iren K. Hebnes sitt ønske. 
   At mor Trude overfor mange ikke har lagt skjul på metoden fremgår utvetydig blandt annet av et lyd-opptak med henne av en lengre telefon-samtale jeg  hadde med henne 24.09. 2010 ( ekstern ). Både den og flere andre grunn-solide bevis jeg er i besittelse av viser og beviser at hun og hennes advokat Trond Hjelde hele veien underveis i saks-komplekset har snakket med to tunger og at hun på ingen som helst måte går god for Iren K. Hebnes sine påstander, men tvert imot.

   De usanne påstandene fra Iren K. Hebnes har underveis medført de konsekvenser hun tilsiktet, samtidig som de underveis fullgodt ble motbevist. (Og også endog mere og videre kan motbevises.) Konsekvensene har vært og er katastrofale for meg og de angjeldende barna.
   Gjenopprettelse for meg og barna er en nødvendighet og en rett. Uretten har vært og er i strid med både Menneskerettsloven og straffeloven.

   Da mor Trude bortførte, fangeholdt og kneblet barna 03.04. 2008 fikk jeg ikke kontakt med barna før flere måneder senere, derefter, efter at de hjemkom, ble de på forskjellige vis igjen bortført, fangeholdt og kneblet flere ganger. Nu har jeg blitt nektet og hindret kontakt med de fem minste barna i mere enn ett og et halvt år, og Frøydis og Stauda siden januar 2010! Hele veien med henvisning til Iren K. Hebnes sin dokumentasjon 13.12. 2007, med usannheter om at jeg er psykisk syk, voldelig og ingen omsorgsevner for barn har og barna ingen skole har!
   Usikkerhet vedrørende disse påstander, som mor Trude og hennes advokat henviste til, medførte blandt annet en siden midten av januar rettskraftig dom i en liksom såkalt sivil sak i Haugaland tingrett datert 08.05. 2009 ( ekstern ). I denne heter det blandt annet om mors påstand: "
Mor er den som kan gje barna best samla foreldrekontakt. Ho har gitt uttrykk for dette i retten, ho ønsker at barna skal ha eit forhold til far. / Det skal ikkje leggast vekt på Frøydis sitt ønske om delt omsorg, heller ikkje ønske om mykje samvær. Heller ikkje dei andre barna sine ønsker kan tilleggast vekt i denne saka." Og om fars påstand blandt annet: "Far er den som kan gje mest mulig samla foreldrekontakt. Mor vil avgrensa kontakten til å gjelda dagsamvær med kontinuerlig tilsyn. Far meiner det bør vera likeverd."
   Mens rettens vurderinger i dommen sier blandt annet følgende: 
   "Det er ikkje komme fram noko i saka som tilseier at barna saka gjeld har særlege omsorgsbehov. Tvert i mot framstår dei som harmoniske, kreative og trygge. Det er ikkje forhold som tilseier at den omsorga dei har motteke har påført dei nokon form for skade. At Frøydis har skulka skulen eindel endrar ikkje retten si oppfatting av dette. Det synes som om dei har hatt positivt utbyte av foreldras levesett, heimeundervisning og omsorg. / Retten legg til grunn at partane har utfylt kverandre, og saman stått for dette. Det er ingen tvil om at barna saka gjeld er svært knytt til far og garden i Vikebygd. Det er heller ingen tvil om at dei er knytt til mor, sjølv om dei ikkje synes å ha knytta seg til sin nye heimstad i same grad. Då partane ikkje lenger lev saman, må retten vurdera dei kvar for seg. Bortsett frå at barna har fått heimeundervisning, finn ikkje retten haldepunkt for at dei har vore isolert frå samfunnet. Det blir vist til at dei var med på musikk- og sportsaktivitetar. Likevel, barna har hatt eit levesett som på fleire vesentlege punkt er sterkt avvikande frå dei fleste andre, dette kan ha innverknad på deira tilnærming til eit sjølvstendig liv utanføre familien. Det kan ikkje utelukkast at dei vil trenge ekstra støtte frå dei føresette i denne prosessen. / Etter ei konkret vurdering for alle barna er retten komme til at det beste for dei er å bu fast hos mor. Retten har lagt avgjerande vekt på foreldra sine personlege eigenskapar. Retten meiner at far samla sett over tid har vist ei framferd som ikkje er til barna sitt beste. I vurderinga har retten også lagt vekt på at det ligg føre usikkerhet rundt far si psykiske helse. (...) Etterkvart som dei andre barna veks til, vil dei som Balder, Idun og Gudmund ha trong for også å knytte seg til andre sosiale nettverk og samfunnsinstitusjonar. Retten har ingen tru på at far vil evna å støtte barna i denne utviklinga. Mor har derimot vist evne og vilje til dette, blant anna ved at ho tok til motmæle mot far, haldt kontakten med Balder og Idun, og lar barna i skulealder få undervisning på Steiner-skulen. / Far er dømd for mellom anna drapstruslar mot mor, og han er pålagt besøksforbod. Hovudregelen er at ein straffedom eller ei ordskurd om besøksforbud ikkje har rettskraftsverknader i sivile saker. I denne saka er ikkje straffedommen rettskraftig avgjord og besøksforbodet er påkjært til lagmannsretten. Retten vil ikkje ta prejudisiell stilling til spørsmålet, men framheva at denne saka gjeld omsorg for mindreårige og at forholdet er så alvorlig at retten tar omsyn til den risikoen som ligg føre for at tingretten si dom er riktig. Retten viser til mor si forklaring om at far oppsøkte ho ein morgon for å drepa ho, men at han let ho få leva mot at ho innretta seg etter hans strategi, og at far er dømd av ein samrøystes tingrett. Uavhengig av eventuell straffedom og besøksforbod er det openbart at det er stor konflikt mellom foreldra. Gjennom prosessen har far i tillegg vist sterk motstand mot fleire av dei personar og instansar som har vore inne i saka. Blant anna viser hans argumentasjon for Gulating lagmannsrett at han har sterke innvendingar mot tingrettsdommaren som førebels avgjorde saka, og han hevdar at mor sin prosessfullmektig har lagt opp saka som eit spel for å vinna. Særleg er motstanden stor mot barnevernet og den sakkunnige barnevernet nytta seg av. Sjølv om det var kritikkverdig av mor å ta med seg barna til Finnskogen utan avtale med far, er ikkje retten i tvil om at barna vil bli best skjerma frå konfliktar ved å bu hos ho. / Retten er ikkje bunden av premissane for fylkesnemnda si avgjrd. Barnevernet si haldning og mor sitt eventuelle motiv for å reise saka er ikkje noko vesentleg moment i retten si vurdering. Retten har på sjølvstendig grunnlag vurdert kva som er det beste for barna, og vil ikkje blanda seg inn i kva som bør vera eventuell utfall av mulig framtidig spørsmål om offentleg omsorg. Retten kan likevel ikkje sjå vekk frå avgjerda. Sidan fylkesnemnda har lagt til grunn at far ikkje har tilstrekkeleg omsorgsevne, er det etter rettens meining reell risiko for at barnevernet i Vindafjord kommune vil vurdera barna sin omsorgssituasjon dersom dei bur hos han. Dersom dette skjer, vil far måtta forholda seg til barnevernet. Far sine personlege eigenskapar og forholdet til barnevernet, gjer at retten tvilar sterkt på at han vil ha evne og vilje til å samarbeida om best mulig løysingar for barna. Det er ikkje omstridt at mor samarbeider greitt med barnevernet. Retten meiner dette er forhold til tilseier at det beste for barna er å bu fast hos mor. / Når barna er fylt 12 år skal det leggast stor vekt på kva dei meiner, jf barneloven § 3| andre ledd. Frøydis og Stauda Sofie har gitt uttrykk for eit ønske om å bu like mykje hos kvar av foreldra. Frøydis er over 15 år, medan Stauda Sofie er 12 år. Alfredo Ao som blir 10 år i år, har uttrykt at han vil bu i Vikebygd hos far. Mariell Rose, som fylte 7 år i desember, har også uttrykt ønske om å bu hos far i Vikebygd. Retten har vurdert barnas ønsker, men finn ikkje å legga avgjerande vekt på desse. / 2.  Foreldreansvar / Foreldra har foreldreansvaret saman. Avgjerda om kven som skal ha foreldreansvaret skal først og fremst retta seg etter det som er best for barna. Hovudregelen er at foreldre skal ha felles foreldreansvar med mindre særlege grunnar tilseier at den eine av foreldra bør ha det aleine. Retten meiner vilkåra for å tilkjenna mor foreldreansvaret aleine er tilstades. Retten har lagt vekt på at foreldreansvar for desse barna krev eit samarbeid mellom foreldra, og med barnevernet, skulen og andre offentlege instansar. Retten finn at samarbeidsvanskane i denne saka er så omfattende, at felles foreldreansvar kan påverka mor som omsorgsperson og at det beste for barna er at mor har foreldreansvaret aleine. / 3.  Samvær / Barna har rett til samvær med begge foreldra, jf barnelova § 42. I avgjerd om samvær skal det mellom anna leggast vekt på omsynet til best mulig samla foreldrekontakt, kor gamle barna er, i kva grad barna er knytt til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldra og omsynet til barna elles. / Retten er ikkje i tvil om at Frøydis, Stauda Sofie, Alfredo Ao, Mariel Rose, Urda Lilje og Solborg Sera er sterkt knytt til far og hans heim i Vikebygd. Dei har overfor retten gitt uttrykk for at dei saknar far og nærmiljøet. Når det gjeld Tormod, er han født etter at mor hadde flytta frå Vikebygd. Retten vurderer det vil vera bra for barna å ha jamn og fast kontakt med far. Det blir fastsett detaljert samværsordning for å unngå konfliktar mellom foreldra, og for at samværa skal vera føreseielege for barna. Etter ei konkret heilskapsvurdering er retten komme til at det skal fastsettast samvær kvar tredje laurdag frå klokka 10 til klokka 16 for desse barna. Retten har lagt vekt på at søskena skal vera saman hos far, at dei skal ha kontakt med og tilknytning til far, og at dei er knytt til hans nærmiljø. / Det er høve til å setta tilsyn som vilkår for samværsretten. ( ...) Denne saka er ikkje typisk for dei sakene regelen gjeld. Retten meiner likevel vilkåra er oppfylt. Det blir vist til at far er dømd for blant anna å ha trua mor med drap. Sjølv om denne avgjerda ikkje er rettskraftig, er den eigna til å skildra forholdet mellom partane. Vidare er det behov for tilsyn for å sikra at samværa blir avslutta når dei skal. Retten viser vidare til at det har vore store konfliktar rundt avsluttinga av tidlegare samvær. Retten at det er behov for tilsyn i overleveringssituasjonane og ved slutten av samværa. Tilsynsførar si rolle vil vera å vera tilstades ved overleveringane. I tillegg må tilsynsførar bidra til å sikra at samværa blir avslutta når dei skal, det kan dermed vera behov for at tilsynsførar er tilstades eller har kontakt med far mot slutten av samværa. Retten meiner det vil vera behov for slikt tilsyn dei første 20 samværa. Det blir lagt til grunn at rutinane rundt overleveringa då vil vera innarbeida, og at konfliktnivået mellom partane vil avta med tida. (...) Retten vil ikkje legga føringer for kven som skal oppnemnast som tilsynsførar, men vil framheva at det bør vera ein person som ikkje er direkte tilknytta barnevernet. Sidan barnevernet er involvert i familien, kan det vera behov for å skilja mellom barnevernsaka og samværet mellom far og barn."

   Som fremgår av dette ble også i denne rettskraftige dommen uberettiget lagt vekt på hva som utgikk fra Iren K. Hebnes. Alt hva som i efterkant av dommen har skjedd viser dessuten utvetydig og til fulle at det videre er Iren K. Hebnes og hennes medskyldige som hærjer. De respekterer på ingen som helst måte lov og rett. Og at deres hensikt, mål og metode er den samme.


   Å henlegge denne min politi-anmeldelse, ikke engang å innlede efterforskning i saken, blir uhyrlig feil og urett. Ikke minst med tanke på alvoret i saks-komplekset og dets underveis og videre begivenheter og konsekvenser.

   Visse forhold i og angående min politi-anmeldelse ble politi-anmeldt av Trygve Einar Gjerde (17.02. 2010) og farmor (min mor, 21.03. 2010), hvilket også er av betydning for min politi-anmeldelse.
   Flere ganger politi-anmeldt av meg også siden 2008. Alt hva som underveis og siden har skjedd bekrefter politi-anmeldelsenes berettigelse og riktighet.

   Før jeg avslutter dette brev som er å betrakte som en klage på henleggelse av politi-anmeldelsen, vil jeg innbelemme følgende

VEDLEGG /
   For her ytterligere å belyse konsekvensene av den falske dokumentasjonen og hva politi-anmeldelsen handler om og som vitnesbyrd vil jeg til denne klagen vedlegge følgende dokumentasjon:
   
01 -- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html  ( intern ) -
02 -- 20100507-Ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
03 -- 20100525-Mere-ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ) -
04 -- 20100525-Barneretten-og-menneskerettighetene.html  ( intern ) -
05 -- Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html  ( intern ) -
06 -- Arv-og-livsverdier.html  ( intern )  pr. 26.05. 2010 -
07 -- 20090718-menneskerettsloven-og-huv.html  ( intern ) -

---

   Det ble i dette mitt brev henvist til følgende Straffelovens bestemmelser:


   "§ 117. Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar."

   "§ 117a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte, / a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse, / b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller / c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse. // Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som / a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller / b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for. / Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann."

   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   "§ 123:  Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og: "§ 190:  Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   "§ 216:  Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   § 219:  "den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg, straffes med fengsel inntil 3 år." Og at medvirkning i så måte straffes på samme måte.

   "§ 223:  Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   "§ 215:  Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

---


Med hilsen fra

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

Kopi pr. e-post til:

-- Adv. Tone Linn Thingvold
-- Adv. Lill Hege Furulund Høimyr
 
---