-- 20110329-saerskilt-spesifisert-politi-anmeldelse-paa-SI-fra-RLH.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH:
Avsendt pr. fax og e-post tirsdag 29.03. 2011. 
HASTER!

Til:
Statens Innkrevingssentral,
-- pr fax 75 15 55 02 & pr e-post: firmapost@sisma.no
&
Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,

pr. fax 52 86 80 75 & pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

                                                                                                                 Dato: tirsdag 29. mars 2011.

   Særskilt spesifisert politi-anmeldelse på Statens Innkrevingssentral 

   Jeg henviser politiet til anmeldelses-nummer bl.a. 11384062 og 11059001.

   
Det ankom meg som jeg har gjort politiet skriftlig oppmerksom på et svar-brev datert 16.03. 2011 fra Statens Innkrevingssentral (SI) med posten 23. mars 2011 ( ekstern ). Som et svar fra SI på et brev til SI fra meg datert 03.03. 2011 ( ekstern ), samt forutgående korrespondanse. Et klart og tydelig svar fra SI - og en urett måte å forholde seg på. Et klart og tydelig svar og et klart og tydelig bevis. Lov og rett betyr ingenting for de og menneskeliv betyr ingenting for de.

   De krav og trusler SI fremfører i sitt brev datert 16.03. 2011, er som jeg har gjort oppmerksom på både ulovlige og straffbare.
   Kriminell virksomhet er en særlig oppgave og et ansvar for politiet, våre myndigheter og vår offentlige forvaltning å få stoppet.
   Når det ikke skjer at de blir stoppet, til tross for hva både Straffeloven og Menneskerettsloven sier, da fortsetter den kriminelle virksomhet.

   Årsaken til at de kan holde på slik er tydelig nok at de ikke selv kjenner det gjør vondt, og at ingen stopper de.
   Jeg har via politiet gjort - og gjør - våre offentlige myndigheter oppmerksom på denne deres kriminelle virksomhet. En kriminell virksomhet som tydelig nok impliserer både tortur, utplyndring og drap.
   Unnlatenhet i forhold til å stoppe dette er for ansatte i den offentlige forvaltningen straffbart. Likesom delaktighet og aksept.

   Når det gjelder denne kriminelle virksomhet som skjer i og via SI vil jeg hermed innlevere og ha konkretisert en særskilt politi-anmeldelse.
   Gjeldende om ikke denne kriminelle virksomhet straks og umiddelbart blir stoppet.
   I og med denne min særskilte politi-anmeldelse og dens begrunnelser og anførsler som fremgår iøvrig av min politi-anmeldelse og av korrespondansen mellom meg og SI krever jeg hver enkelt av de kriminelle for personlig straffe- og erstatnings-ansvar, og deres arbeids-instanser for et over-ordnet straffe- og erstatnings-ansvar.

   Det over-ordnede straffe- og erstatnings-ansvar hva konkret gjelder SI som virksomhet i denne saken vil jeg her utdype og konkretisere slik:

   Jeg krever at anslagsvis minst et års-overskudd av SI som virksomhet sin økonomiske inntjening tilfaller meg og min familie om ikke den angjeldende SI sin kriminelle trakassering og virksomhet straks og umiddelbart stoppes.
   Et virkemiddel av en slik styrke vil forhåpentligvis gjøre det lettere og mulig for SI å ta lov og rett og menneskeliv på alvor.
   Om ønskelig kan jeg overfor våre myndigheter begrunne nødvendigheten av et slikt krav fra min side nærmere.

   For ordens skyld vil jeg her også ha sagt følgende:
   I sitt brev 16.03. 2011 ber SI meg vurdere om jeg kan betale SI sitt penge-krav i avdrag.
   Rettens penge-krav via SI såvel som SI sitt penge-krav er dog uansett under enhver omstendighet i forhold til denne saken uberettiget og et uttrykk for samme kriminelle trakassering og angrep.
   Jeg har under ingen omstendighet hverken ønske om eller mulighet for eller til hensikt å betale slike penge-krav fra SI sin side. Ytterligere trusler eller krav vil ikke kunne endre min beslutning om eller mulighet for dette.
   Hva angjelder den dokumentasjon SI omtaler har jeg iøvrig redegjort for.

   Alt dette fra min side skrevet med krav og håp om at politiet og våre myndigheter og SI på rett måte tar disse forhold til efterretning.
   Denne saken på flere vis både haster og handler om liv og helse.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   tirsdag 29. mars 2011, Tindeland.Samtidig kopi pr. e-post til:
--
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no  
-- Spesialenheten for politisaker (SEPO), e-post-adresse post@spesialenheten.no

---