-- 20110303-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet 
avsendt pr. e-post og telefax natt til torsdag 03.03. 2011. 

Til:
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- pr fax 75 15 55 02
-- og pr e-post: firmapost@sisma.no  


Fra:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


                                   Dato: Torsdag 03. mars 2011, Tindeland.


   Klage over krav og virksomhet fra Statens Innkrevingssentral, fra Rune L. Hansen

   Jeg henviser til vår forutgående korrespondanse ( intern ) og iøvrig deres referanse til min fødselsdato. Jeg er født 06.12. 1955. 

   Politikere, embedsmenn eller byråkrater som forbigår lov og rett eller som lager seg ulovlige lov-bestemmelser og regler for å forurette med-mennesker har ikke min aksept eller mitt samtykke for slikt. Heller ikke om de driver med falsk dokumentasjon eller unnlatelser eller andre ulovligheter i slike hensikter. At dette foregår i Norge har jeg solide beviser og omfattende og god dokumentasjon for. Med basis i dette har jeg politi-anmeldt en rekke av de kriminelle enkelt-mennesker og kriminelle forhold. Samt orientert flere offentlige myndighets-instanser. Deriblant 
det norske rettsvesenet i et saks-kompleks for retten som angår disse forhold. Forhold som også jeg og min familie ble personlig rammet av. Heller enn å få hjelp av norske myndigheter til å få stoppet det kriminelle har vi fått det motsatte. Dette at vi i steden for å få hjelp av representanter for norske myndigheter har fått det motatte, skyldes det forhold at de representanter for den offentlige forvaltning og myndigheter som hittil har gjort seg gjeldende overfor meg og min familie i dette saks-komplekset selv har vært eller ble og er involvert som kriminelle. Dette viste seg å bli livs-farlig for meg og min familie. Vi ble ofre for en omfattende slags mafia-virksomhet i den offentlige forvaltningen. Dette og at målet var at jeg og vårt hjemsted skal til-intetgjøres viste seg tydeligere og tydeligere underveis.
   
Jeg og min familie ble foråret 2006 livs-truende angrepet av et menneske ansatt i den offentlige forvaltningen i vår kommune, Vindafjord, en ung kvinne ved navn Iren K. Hebnes. Hvorfra vi får beskjed om at hvis jeg offentliggjør visse dokumenter så vil våre barn bli tatt ifra oss. Skriftlig gjør jeg og min familie derefter en rekke henvendelser til de forskjellige rette av våre offentlige myndigheter og ber om den hjelp som er deres ansvar. At vi får være i fred. I steden og videre fikk vi det motsatte, om og om igjen. Dette begynte altså for 5 år siden, og saken pågår intenst og kontinuerlig enda. Jeg og mine barn har nu kontinuerlig opplevd og gjennomgått 5 år med kriminell galskap, terror, trakassering, tortur, utplyndring med mere. Det norske rettsvesenet har vært og er sentrale i denne kriminelle behandling av meg og min familie. Likeså blandt annet også NAV. Både det norske rettsvesenet og NAV og flere med sine representanter er derfor både politi-anmeldt og påklaget til flere myndighets-instanser fra min side.

   Den direkte økonomiske trakasseringen overfor meg og min familie ble i 2008 påbegynt og videreført av representanter for NAV, sammen med representanter for det norske rettsvesenet. De angjeldende kriminelle har nu overfor meg og mine barn og vårt hjem i tillegg tatt i bruk Statens Innkrevingssentral (SI) som et verktøy for sin økonomiske trakassering og for sitt mål om å til-intetgjøre meg og vårt hjemsted og våre eiendeler.
   Jeg har gjort endel undersøkelser som viser at slikt ikke er uvanlig fra kriminelle representanter for det norske rettsvesenet og myndigheter sin side.
   De bruker ikke bare NAV, men også SI, i kriminell hensikt for å ødelegge og å til-intergjøre mennesker og deres hjemsteder.
   De ikke bare bruker NAV og SI til slikt, men har også skreddersydd både NAV og SI med mere til slike formål.
   Jeg kan fremlegge dokumentasjon og beviser hva angår disse forhold.

   Dette handler om særdeles grove, straffbare forbrytelser. Hvilket jeg også har gjort rede for i min politi-anmeldelse og iøvrig overfor norske myndigheter.
   Jeg har enda ikke fått adekvat tilbake-melding eller adekvat reaksjon på dette, men saken er enda til behandling hos våre myndiheter i forhold til lov og rett.
   Derfor vil jeg hermed her nu kreve at SI ikke gjør seg delaktig og med-skyldig i dette og at SI inntil våre myndigheter for lov og rett har ferdigbehandlet denne saken innstiller krav fra de angjeldende overfor meg og mine umyndige barn. Altså at min klage gis oppsettende virkning. Uten dette vil gjeldende lov og rett og jeg og mine umyndige barn bli krenket på livs-truende og ikke reversible grovt alvorlig ødeleggende vis.
   Jeg vil i denne forbindelse henvise til Menneskerettsloven, som er øverste gjeldende lov i og for norske myndigheters forvaltning i disse sammenhenger.
   
EMK artikkel 13 i Menneskerettsloven garanterer alle en "effective remedy". Dette har avgjørende betydning i forhold til å gi oppsettende virkning.

   
Strasbourg-domstolen (EMD) sier for eksempel følgende i saken mellom Conka og Belgia av 2002, premiss 79:
   "The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50).
Consequently, it is inconsistent with Article 13 for such measures to be executed before the national authorities have examined whether they are compatible with the Convention".

   I denne forbindelse er det utvilsomt sikker rett at begrepet "national authorities" er ensbetydende med domstolsprøvelse før inngrepet iverksettes.
   
Regelen er således slik at slike inngrep ikke kan iverksettes før domstolen har undersøkt hvorvidt inngrepet er forenelig med konvensjonen.
Således er det en krenkelse av blandt annet EMK artikkel 13 hvis inngrepet iverksettes før det er undersøkt om det i det hele tatt er forenelig med konvensjonen.
Forholdet er også at barn "claiming to be the victim of a violation" har krav på en selvstendig partsstatus som er vernet av EMK.

   For å gi SI et videre innblikk i saken og de kriminelle forhold jeg og mine umyndige barn er utsatt for, samt det meste av de lov-bestemmelser saken gjelder vedlegger jeg her som et tillegg og vedlegg en kopi av følgende to brever:
     
-- 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
     -- 20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) 

   Det er viktig og mitt anliggende at ikke SI gjør seg med-skyldig eller delaktig i disse forbrytelser.

   Til slutt her vil jeg gjøre oppmerksom på følgende forhold:

   
Dere har ikke villet akseptere den dokumentasjon jeg har oversendt dere som god nok, med hensyn til mine økonomiske forhold.
   Dere stiller i steden nokså umulige krav til dokumentasjon. Krav til dokumentasjon som jeg har grunnlag for å tro at hvis jeg annerledes innfrir så vil dere likevel og heller ikke akseptere den. Dette blandt annet på grunn av NAVs enda pågående økonomiske trakassering og falske dokumentasjon og unnlatelser.
   Hvilkne under-ordnede lov-bestemmelser eller regler dere enn eventuelt henviser til så er ikke dette akseptabelt.

   Videre omtaler dere i et skriv til meg datert 03.02. 2011 med overskriften "Betalingspåminnelse" ( intern ) at SI "viser til tidligere avtale om betalingsutsettelse". 
Jeg har imidlertid ikke inngått noen som helst avtale med dere.


   
        Med hilsen fra

        Rune L. Hansen  (( + underskrift ))
OVERNEVNTE 2 VEDLEGG:

     -- 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
     -- 20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) 

---