-- 20110330-til-Kreditorforeningen-Midt-Norge-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet 
avsendes pr. e-post og telefax 30.03. 2011. 

Til:
Kreditorforeningen Midt-Norge,
Postboks 2514,
NO-7729 Steinkjer
-- pr fax 7415 0801
-- og pr e-post: midtnorge@kred.no  


Fra:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


                                          Dato: Onsdag 30. mars 2011, Tindeland.


   Svar på deres e-post 30.03. 2011, fra Rune L. Hansen

   Henviser til deres e-post 30.03. 2011 ( intern ), som har følgende tekst:

   "
SAK 7177/11 / VEDR. DERES GJELD TIL DOMSTOLENE I NORGE V/HAUGALAND TINGRETT. FAKTURANR: 31028631. /  Vi viser til Deres innsigelse av 200311. Denne ble oversendt Haugaland Tingrett til uttalelse. Saken er gjennomgått av dommer som opplyser at det ikke finnes noen nye momenter i din innsigelse og kravet opprettholdes. De ble dømt til å betale dette beløpet, deretter ble dommen anket til Gulating som har avvist saken. / Vi imøteser Deres innbetaling av kr 5798,64 til konto: 8673.05.23612 med kidnr: 111007177991214 innen 050411."

   Til dette deres brev og opplysninger er følgende å si:

   Gulating lagmannsrett avviste saken (24.02. 2011), hvilket fra min side 07.03. 2011 ble anket til Norges Høyesterett.
   Anken ble fra Gulating lagmannsrett sin side datert 11.03. 2011 forkynt for motparten med 7 dager frist for tilsvar.
   Noe tilsvar er ikke ankommet fra motparten.
   Ytterligere skriv eller avgjørelser er pr. i dag enda ikke ankommet fra hverken Gulating lagmannsrett eller Norges Høyesterett.
   
   At eller hvis Haugaland tingrett ikke er oppmerksom på dette eller har innhentet kjennskap til dette at dommen ikke er rettskraftig virker på meg som underlig. Men slik er det altså.
   For å bekrefte hva jeg her sier oversender jeg her nu som vedlegg kopi av både min anke og av forkynnelsen. Altså følgende 2 vedlegg:
   -
20110307-Anke-til-Norges-H-rett-fra-RLH.html ( intern )
   - 20110311-Forkynnelse-av-anke-til-Trude-fra-GLagmannsrett.html ( intern )

   

   
        Med hilsen fra

        Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

        onsdag 30.03. 2011, Tindeland


---