-- 20110711-Til-SI-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet 
avsendt pr. fax og e-post formiddag mandag 11.07. 2011. 

Pr. fax til:
Statens Innkrevingssentral,
fax 75 15 55 02,
Postboks 455,
NO-8601 Mo i Rana

-- og pr e-post: firmapost@sisma.no  Fra:
Rune Leander Hansen, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD


                                   Dato: Mandag 11. juli 2011, Tindeland.


   Til Statens Innkrevingssentral

   Jeg henviser igjen til korrespondansen i denne saken med Statens Innkrevingssentral (SI) ( ekstern ). Senest nu til SI sitt brev datert 20.06. 2011 til meg ( ekstern ), med referanse mitt fødselsnr., og deres journalnummer 1110775633.

   Det henvises i Deres brev igjen til saks-kostnader ilagt meg av retten, og til at retten og Justis og politi-departementet og SI sier seg berettiget å innkreve saks-kostnadene overfor meg. Hvilket jeg konsekvent har protestert på og protesterer på og som jeg også anser for å være et uttrykk for et angrep på meg personlig og mine barn og min familie og iøvrig også et angrep overfor sivil-befolkningen og menneskeverdet i Norge. Og som ulovlig og livs-truende og meget alvorlig, meget krenkende og ødeleggende.

   Et av mange angrep på meg og mine barn fra representanter for den offentlige forvaltningen med basis i at mine barn 03.04. 2008 ble kidnappet og fangeholdt, og fortsatt er det. Alt og det hele dette et kompleks av kriminalitet i regi av representanter for den offentlige forvaltningen, med den hensikt at jeg skal til-intetgjøres. Med ulovlige metoder og oppskrifter brukt også overfor mange andre. Metoder og oppskrifter bevisst brukt i grovt kriminelle hensikter, for å ødelegge, som en slags mere eller mindre sakte, men nokså sikkert virkende våpen for tortur, terror, trakassering, seig-pinsel, utmattelse, utplyndring og til-intetgjørelse.
   
   Det blir i Deres brev sagt at jeg "gjør gjeldende at det offentlige generelt og SI spesielt handler i strid med norske rettsregler og i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)".
   Til denne Deres formulering er å si at den både er ukorrekt og innskrenkende i forhold til hva jeg har gjort gjeldende.
   Det handler om og angjelder langt mere omfattende ulovligheter, forurettelser og straffbare forhold i regi av representanter for den offentlige forvaltningen. Både i forhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.
   Hva gjelder Menneskerettsloven den som helhet og i forhold til alle dens konvensjoner, ikke bare EMK.

   Det blir i Deres brev sagt følgende:
   "I dom av 24. mars 2009, 25. januar 2010 og 21. juni 2010 ble du ilagt sakskostnader. Selve ileggelsen av sakskostnadene kan ikke SI ta stilling til. Det er domstolene som tar stilling til ileggelse av sakskostnader og hvorvidt ileggelsen av disse er i strid med EMK."
   Til dette fra SI sin side er blandt annet å si, at i det heletatt det at jeg og mine barn skal betale for og straffes for at barna ble og blir kidnappet og fangeholdt er en grov urett.
   Og SI sin påstand om at "d
et er domstolene som tar stilling til ileggelse av sakskostnader og hvorvidt ileggelsen av disse er i strid med EMK", stemmer ikke med de faktiske forhold i denne saken og er på flere vis usann og i uoverensstemmelse med hva som faktisk har skjedd og skjer.
   Det er hverken hva domstolene i Norge har gjort i denne saken eller i det heletatt bruker å gjøre.
   Hvilket også denne saken er et vitnesbyrd om.
   SI er ikke berettiget til å fremsette en slik påstand og både vet og bør vite bedre enn som så. I særdeleshet gjelder dette når og fordi SI fra min side er informert og orientert om de faktiske omstendigheter. 
   SI er ikke på slikt vis berettiget å ikke være ansvarlige eller å forskyve ansvaret til andre. Tvert om er dette å anse som et bevisst forsøk på uansvarlighet fra SI sin side.

   Videre blir det i Deres brev sagt følgende:
   "SI har som oppgave å kreve sakskostnader i benefiserte saker. Dersom det klages over selve innkrevingen er SI rette vedkommende til å ta stilling til klagen. Det vil i det følgende bli svart på hvordan SIs innkreving stiller seg i forhold til gjeldende regelverk. Det antas fra SI sin side at klagen først og fremst tar sikte på urimelighet i forhold til beløp som trekkes i din trygd. / SI ønsker først og fremst å få til en frivillig løsning. Dersom dette ikke kommer i stand vil SI vurdere om vilkårene for tvangsinnkreving er oppfylt. Tvangsinnkreving foretas med utleggstrekk i inntekt eller med utleggspant i formuesgjenstander. I dette tilfelle er det besluttet utleggstrekk i trygd. (...) SI er usikker på om din klage gjelder tvangsinnkreving generelt eller om det gjelder klage på utleggets størrelse."

   Min klage gjelder ikke tvangsinnkreving generelt. Men min klage gjelder A: - tvangsinnkreving i saker hvor tvangsinnkreving er uberettiget. Og B: - i saker hvor det protesteres eller klages på berettigelse av tvangsinnkreving. Og gjelder også C: - den basis eller det grunnlag som brukes for å avgjøre hva det innkreves i, samt størrelsen. Samt D: - gjelder også at det ikke skal være mulig å foreta eller iverksette tvangsinnkreving før en rettferdig, riktig, ansvarlig og lovlig avgjørelse er tatt. Samt E: - tvangsinnkreving eller inngrep fra offentlig myndighet eller andre som et våpen eller redskap for forurettelse, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse skal ikke kunne skje. Saker hvor dette kan være et berettiget hensyn å ta krever ansvarlighet og spesielle undersøkelser og hensyn ivaretatt fra innkrever sin side.

   Til disse 5 punkter (A,B,C, D og E) har jeg sagt og sier jeg, her nu enda tydeligere, at
   A - Tvangsinnkreving i en sak som angjeldende er uberettiget. Kravet er basert på urett og forurettelse fra offentlig myndighet sin side.
   B - I denne sak protesteres og klages det på berettigelse av tvangsinnkreving. En tvangsinnkreving skal derfor ikke være mulig å foreta eller iverksette
før en rettferdig, riktig, ansvarlig og lovlig avgjørelse er tatt.
   C - I denne sak har SI sin motpart (undertegnede) ingen formue-forhold eller inntekts-forhold som berettiger tvangsinnkreving. Krav fra SI sin side til dokumentasjon som bevis for dette og i det heletatt de faktiske forhold skal ikke kunne være urimelige eller urealistiske. Og heller ikke ensidig ta eller ha utgangspunkt i offentlig myndighets påstand eller hevdelse. Videre: Tvangsinnkreving i angjeldende sak vil uberettiget ikke bare ramme undertegnede, men også mine barn og min familie. Grovt alvorlig, ødeleggende og livs-truende for mitt vedkommende, grovt alvorlig og livs-ødeleggende for mine barn sitt vedkommende.
   D - Denne sak
er på flere vis et eksempel på at å foreta eller iverksette tvangsinnkreving før en rettferdig, riktig, ansvarlig og lovlig avgjørelse er tatt er grovt alvorlig, ødeleggende og livs-truende.
   E - Denne sak er også et eksempel på at kriminelle representanter for offentlig myndighet har brukt og bruker offentlige instanser som et våpen eller redskap for forurettelse, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse. En av disse offentlige instanser er SI. Dette er et særdeles alvorlig forhold det må ryddes opp i.


   Hva gjelder punkt C herover vil jeg her iøvrig tilføye følgende: Jeg har i denne sak overfor SI, og også overfor NAV, fremlagt et sant og riktig husholdningsbudsjett som omfatter mine levekår og alle mine økonomiske forhold. Jeg har også spesielt henvist til NAV i forbindelse med dette og denne saken. Og jeg har også spesielt bedt NAV om hjelp og bistand i forhold til dette og denne saken. Med hensyn til sistnevnte og NAV har NAV imidlertid på flere vis konsekvent forholdt seg kriminelt overfor meg og mine barn. Dette innebærer eller gir imidlertid ikke SI noen rett til uansvarlighet i denne saken.
   Både mitt fremlagte husholdningsbudsjett og mine referanser til NAV bør ansees som fyldig og tilstrekkelig og rett og reell dokumentasjon og bevis for mine levekår og økonomiske forhold. Både SI og NAV og andre offentlige instanser bør i denne saken og slike saker i ansvarlighet ha aksept for langt mindre omfattende og presis dokumentasjon. Krav til og for mere vil lett kunne både forstyrre og forurette enkelt-menneskets rett til og krav på respekt for privatliv og familieliv, rettssikkerhet og øvrige felles-menneskelige rettigheter.
   Det blir i Deres brev sagt følgende: "Utleggstrekk kan bare gjennomføres dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dekningsloven § 2-7 inneholder her en sentral begrensning i forhold til at skyldnere kan beholde så meget som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og dennes husstand. Denne vurderingen tas med utgangspunkt i livsoppholdssatsen, som fastsettes av Barne- og Likestillingsdepartementet og utgjør for tiden kr. 7 427 for enslige. Satsen omfatter alle utgifter som er nødvendig for et nøkternt livsopphold. Visse utgifter kommer i tillegg, som eksempelvis boutgifter. Det kan også tas hensyn til dokumenterte utgifter utover denne satsen, dersom de antas nødvendige for skyldneren. (...) Det gjøres i denne forbindelse særlig oppmerksom på at de fleste utgifter er omfattet av livsoppholdssatsen. De mest relevante unntak er utgifter til barn og bolig."
   Som mitt husholdningsbudsjett dokumenterer og beviser er de "livsoppholdssatser" som Barne- og Likestillings-departementet og NAV og SI og visse andre norske offentlige instanser bruker og tar utgangspunkt i ikke i samsvar med faktiske forhold og realiteter. De er falske, ulovlige, urettferdige og ment for trakassering, undertrykkelse, utplyndring og til-intetgjørelse. Disse og slike kan og skal derfor ikke brukes.
   En reell og korrekt livsoppholdssats er, som mitt husholdningsbudsjett viser, med utgangspunkt i dagens norske forhold, anslagsvis 3 ganger større.
   En slik forskjell og hva den innebærer er med andre ord stor.
   Blir livsoppholdsatsen og/eller basis for denne satt for lavt er konsekvensen og resultatet urettferdighet, forurettelse at livsoppholdsatsen i seg selv blir og er 
et våpen eller redskap for forurettelse, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse. Slikt noe er hverken akseptabelt eller lovlig.

   Hva gjelder punkt E vil jeg her tilføye følgende:
   I dette saks-komplekset som for visse representanter for norske myndigheter som overskrider sin myndighet har handlet om og handler om å ødelegge, utplyndre og å til-intetgjøre undertegnede har via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" i den offentlige forvaltningen mange offentlige instanser blitt brukt som metode og våpen.
   Sentralt i så måte har i denne saken vært mere eller mindre direkte involverte i den norske barnerov-industrien, som på forskjellige vis og med forskjellige oppskrifter, metoder og våpen pågår i regi av kriminelle representanter for den offentlige forvaltningen.
   NAV og rettsvesenet og mange flere offentlige instanser er involvert i denne uhyre grovt kriminelle virksomheten, som fra min side blandt annet er politi-anmeldt.
   Sentral politikk og sentrale hensikter for denne barnerov-industrien, som ovenfra styres og dirigeres av kriminelle representanter i regjeringen og departementer, er kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn og oppløsning, utplyndring og til-intetgjørelse av familien. Via forbigåelse av og manipulering med lov og rett og via trusler, terror, trakassering, tortur og premiering. Våre kjæreste verdier, barna, blir hensynsløst brukt og mishandlet og utplyndret for å undertrykke og å utplyndre sivil-befolkningen. Helt elementær basis i så måte er det falske (og uhyre kriminelle) offentlige såkalte "barnevern" og de falske såkalte "alene-mødre" og de falske dommere og falsk dokumentasjon og propaganda. Og at flest mulig samtidig skal kunne tjene penger, status og karriære på kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn.
   Langt på vei enhver og alle familier og mennesker med barn i Norge er truet av denne barnerov-industrien, og dens virksomhet gjennomsyrer i og med en overflod av kriminell galskap det meste av det norske samfunn. Og veldig veldig mange barn og foreldre er kriminelt forurettet på det groveste. Mye av praksisen, oppskriftene og de interne regler i den offentlige forvaltningens instanser i Norge er tilpasset og skreddersydd barnerov-industriens behov og hensikter. Og iøvrig undertrykkelse, forurettelse og utplyndring av en stor andel av sivil-befolkningen. Og i så måte mangel på rettssikkerhet,
mangel på rettferdighet, mangel på likhet for loven og mangel på respekt for loven. Hvor langt på vei det typiske og alminnelige er at representanter for den offentlige forvaltningen forbigår lov og rett og beskytter hverandres kriminalitet og rettighets-brudd.

   Feil bruk av disse punktene, hvert enkelt og/eller i kombinasjon, vil effektivt kunne forurette, trakassere, torturere, utplyndre og til-intetgjøre mennesker, deres familier, hjemsted og liv.

   Politi- og Justis-departementet og SI iverksatte via NAV tvangsinnkreving overfor meg i min trygd fra og med juni 2011, til tross for informasjon og advarsler og politi-anmeldelse fra min side.

   Dette enkelt-mennesker i Justis-departementet og i Statens Innkrevingssentral som altså både utplyndrer, torturerer og dreper mennesker i steden for å redusere inntjening i form av penger og karriære. De har hverken nød eller vondt eller dør av det, men vet at jeg og andre er og blir deres ofre. De bryr seg hverken om slikt eller om anstendighet eller lov og rett. De har for sitt vedkommende sine midler og sin posisjon og sitt arbeide for å overleve. Når de tror seg å slippe ustraffet unna. Den og dem de foruretter grovt nok eller dreper har lite eller ingen krefter igjen til å protestere eller klage.

   Det var og er mitt anliggende å få stoppet denne groteske kriminelle virksomhet.
   Smisking eller underkastelse under slik kriminell virksomhet opprettholder og viderefører den kriminelle virksomheten. Forutsetningen for at den offentlige forvaltningen (eller "systemet") skal være kriminelt - er kriminelle.

   De forbryter seg grovt og meget alvorlig mot over-ordnet lov og rett og skylder særlig på at de følger (motstridende) under-ordnede lover og regler, samt at de skylder på hverandre. Dessuten henviser de til falsk dokumentasjon, og til urettmessige dommer og avgjørelser. Det er slik kriminelle nettverk arbeider og virker, særlig innen den offentlige forvaltningen.
   Dette til tross for lovens bestemmelser om at dette ikke skal kunne skje. De lar seg ikke stoppe av det. Tvert om. Med disse midlene til rådighet har lov og rett i praksis nær ingen som helst betydning for de. Bare hensikten, som slik forbigår lov og rett.
   Og de er på flere sett og vis hensynsløse og onde overfor mennesker.

   Vi kan ikke være slikt noe sine med-spillere. Vi protesterer og krever ekte lov og rett. Respekt for lov og rett.
   Rådende politisk styring nu forbigår lov og rett og lager viltert sine egne ulovlige lover og regler. Lovens utvetydige bestemmelser, intensjoner og formuleringer blir til det motsatte. De under-ordnede lover og regler noen finner på er uendelige og er i beste fall ikke annet enn argumentasjon i forhold til de over-ordnede. De tjener penger, status og karriære på å gjøre seg onde og kriminelle. Onde og kriminelle overfor hverandre og alle andre. De ødela og ødelegger våre liv som noe av ingen verdi. Og bagatelliserer, bortforklarer og skjuler terror, tortur, utplyndringer og drap. 
   At den norske regjering og dens offentlige forvaltning tjener penger på å forurette og å ødelegge meg og mine barn og andre og anser seg å kunne gjøre dette uten konsekvenser blir og er feil.        Med hilsen fra

        Rune L. Hansen  (( + underskrift ))

        Mandag 11. juli 2011, Tindeland, Vindafjord kommune---