-- 20110620-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Brevet ankom med posten 24.06. 2011.  

 

Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

Journalnummer: 1110775633            
Vår referanse:  061255*****   Deres referanse:         Dato:  20.06.2011

KLAGE PÅ SI

Statens Innkrevingssentral (SI) viser til henvendelse datert 13. april 2011 ( ekstern ) og to henvendelser datert 27. mai 2011 ( ekstern ) på det offentliges behandling av deg.

Det gjøres gjeldende at det offentlige generelt og SI spesielt handler i strid med norske rettsregler og i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).


I dom av 24. mars 2009, 25. januar 2010 og 21. juni 2010 ble du ilagt sakskostnader. Selve ileggelsen av sakskostnadene kan ikke SI ta stilling til. Det er domstolene som tar stilling til ileggelse av sakskostnader og hvorvidt ileggelsen av disse er i strid med EMK.

SI har som oppgave å kreve sakskostnader i benefiserte saker. Dersom det klages over selve innkrevingen er SI rette vedkommende til å ta stilling til klagen. Det vil i det følgende bli svart på hvordan SIs innkreving stiller seg i forhold til gjeldende regelverk. Det antas fra SI sin side at klagen først og fremst tar sikte på urimelighet i forhold til beløp som trekkes i din trygd.

SI ønsker først og fremst å få til en frivillig løsning. Dersom dette ikke kommer i stand vil SI vurdere om vilkårene for tvangsinnkreving er oppfylt. Tvangsinnkreving foretas med utleggstrekk i inntekt eller med utleggspant i formuesgjenstander. I dette tilfelle er det besluttet utleggstrekk i trygd.

Utleggstrekk kan bare gjennomføres dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dekningsloven § 2-7 inneholder her en sentral begrensning i forhold til at skyldnere kan beholde så meget som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og dennes husstand. Denne vurderingen tas med utgangspunkt i livsoppholdssatsen, som fastsettes av Barne- og Likestillingsdepartementet og utgjør for tiden kr. 7 427 for enslige. Satsen omfatter alle utgifter som er nødvendig for et nøkternt livsopphold. Visse utgifter kommer i tillegg, som eksempelvis boutgifter. Det kan også tas hensyn til dokumenterte utgifter utover denne satsen, dersom de antas nødvendige for skyldneren.

SI tar ikke utleggstrekk dersom det dokumenteres at utgiftene overstiger inntektene.

SI ser at du tidligere har sendt inn en oversikt over din husholdning. SI er av den oppfatning av det bare var ønskelig med utsettelse og ikke betaling i avdrag. SI er usikker på om din klage gjelder tvangsinnkreving generelt eller om det gjelder klage på utleggets størrelse.

Dersom det gjelder det sistnevnte må det sendes inn dokumenterte opplysninger om inntekt og utgifter. Det gjøres i denne forbindelse særlig oppmerksom på at de fleste utgifter er omfattet av livsoppholdssatsen. De mest relevante unntak er utgifter til barn og bolig.


BREV-JUR


(( Side 2 av 2: ))


SI gjør for øvrig oppmerksom på at likelydende klager ikke vil bli besvart. Dersom noe er uklart eller det ønskes ytterligere opplysninger om regler vedrørende innkreving bes det derimot om at det tas kontakt.Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

Mats Grini Jentoft  (( + underskrift ))
juridisk rådgiver
tlf. 75 14 92 18(( Adresse: ))
Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


---