-- 20110907-Mere-utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html      --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post og fax 07.09. 2011.    
Til:
Politiet, og til norske myndigheter (i åpenhet)
via
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075


Fra:
Rune L. Hansen,
e-post: hunwww@online.no
Tindeland,
NO-5568 Vikebygd

                                                              Dato:  Onsdag 07. september 2011, Vindafjord

   Mere utvidet politi-anmeldelse

   Jeg henviser til og utvider hermed min politi-anmeldelse, gitt bl.a. 
anmeldelses-nr. 11384062 og 11059001.

   Det har skjedd enda mere noe nytt i denne saken, efter mitt brev i politi-anmeldelsen til politiet datert 30.08. 2011 ( ekstern ). Forhold som jeg hermed politi-anmelder.

   Jeg ble forleden dag, torsdag 01.09. 2011, av politiet som truet min nett-leverandør ProIsp, fratatt mine inklusivt HUNs hjemmesider på Internettet. Nett-stedet og ti-tusener sider dokumentasjon, også representerende veldig mye arbeide og innsats gjennom lang tid fra min side og andre, avstengt og utilgjengelig, borte, uten varsel.
   Jeg ble uten annen form for varsel eller noe fra noen orientert om dette på følgende vis, med et brev pr. e-post med dette innhold:

   "1 September, 2011 / Hei, / Etter henvendelse fra Politiet har vi slettet dokumenter som ikke er offentlige fra ditt nettsted. Vi har også sikret logger relatert til nettstedet etter oppfordring fra Politet. Kontoen din er suspendert grunnet misbruket. Dersom du ønsker å fortsette med samme drift av nettstedet fremover ber vi deg finne en ny leverandør da vi ikke kan tillate at nettsiden ligger på våre servere. / Med vennlig hilsen, / Jon Eivind Malde, / PRO ISP"

   
Mere enn dette vet jeg ikke, bortsett fra at mine og HUNs hjemmesider på Internettet dermed og slik ble avstengt og ikke mere til stede. Noen hos politiet handler altså igjen og videre på det groveste motsatt lov og rett og med ensidighet. Og igjen angripende den og de forurettede i dette saks-komplekset.
   Hvilket samtidig blandt annet knebler og diskriminerer meg ytterligere og hindrer ytringsfriheten og den demokratiserende og sannhets-søkende prosess og dialog og skremmer andre fra å gi meg plass til mine og HUNs hjemmesider på Internettet. Og iøvrig krenker Norges Grunnlov § 100 og Menneskerettsloven grovt.

   
Slik kriminell virksomhet er ingen bagatell og må ikke bagatelliseres. Knebling er i seg selv en alvorlig og grov form for vold og mishandling. Uberettiget knebling og fangehold (både inne-sperring og ute-sperring) er i henhold til både norsk og internasjonal lov og rett, jeg henviser til Menneskerettsloven, et meget alvorlig kriminelt forhold.
   Slikt noe skremmer flere, mange eller alle fra å gi meg, og dernest andre, plass og rom på Internettet. Dessuten: Mister de forurettede sin stemme forsterker ethvert terror-regime sin stemme.

   Adekvate hensyn til personvern eller andre hensyn som berettiger et slikt angrep og inngrep foreligger ikke i denne saken.


   De dokumenter det refereres til og den dokumentasjon som inntil dette angrepet og inngrepet skjedde befant seg offentlig tilgjengelig på mitt nettsted hunwww.net og inngår i min ytringsfrihet og i en
demokratiserende og sannhets-søkende prosess, dialog og kommunikasjon. Dette kan det neppe være tvil om.

   Som med tydelighet både fremgår av denne dokumentasjon på mitt nettsted og av min politi-anmeldelse og av mitt brev datert 30.08. 2011 omhandler den angjeldende dokumentasjon uhyre grov og omfattende kriminalitet i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen.
   Denne angjeldende dokumentasjon inkluderer og inneholder også blandt annet og i stort og bredt omfang en levende og dynamisk slags skriftlig, anstendig og åpen kommunikasjon vedrørende tematikken og innholdet i min politi-anmeldelse fra og med og i befolkningen i Norge. Denne prosess, som både har vært og er en sannhets-søkende og demokratiserende prosess har pågått helt siden begynnelsen av dette saks-komplekset og har vært og er i åpent samspill med alt annet kulturliv i og omkring Norge.
   En knebling av dette er desto grovere urett sett på basis av og i perspektiv med dette.

   
De dokumenter det refereres til inngår blandt annet også i min omfattende politi-anmeldelse. En politi-anmeldelse som nu dermed og hermed også utvides.

   Jeg begjærer den eller de som har gjort seg skyld i denne krenkelse, knebling og forbrytelse straffeforfulgt og jeg begjærer også gjenopprettelse, kompensasjon og erstatning i forhold til dette.
I forhold til de skyldige i dette, skyldige ansatte i politiet og eventuelt andre og deres eventuelle oppdragsgivere eller tillatere eller med-skyldige.

   I tillegg ble jeg og flere samme dag også, 01.09. 2011, og dagen før angrepet og truet via og av Facebook på Internettet. Om det er de samme som står bak angrepet via Facebook vet jeg ikke. Dette vedrørende Facebook skal jeg komme tilbake til i et efterfølgende særskilt brev som også inngår i min politi-anmeldelse, i løpet av den nærmeste tid.

   Jeg telefonerte politiet i Haugesund 30.08. 2011 for å få snakket med lederen for de fire uniformerte som var hjemme hos meg på hus-inkvisisjon fredag 26.08. 2011 (med ransakings-ordre ( ekstern )). Fikk først snakket med ham, Bjørn Inge Espeland, 31.08. 2011 da han telefonerte fordi jeg hadde telefonert. Jeg informerte og orienterte ham om mitt overnevnte avsendte brev fra 30.08. 2011 til politiet.
   Nokså straks efter mitt brev og min telefon-samtale gikk politiet til angrep og inngrep på mitt nettsted http://hunwww.net som dermed uten varsel eller advarsel ble avstengt og utilgjengelig for både meg og publikum.


   Dette føyer seg også inn i det tydelige mønsteret i hele dette saks-komplekset. Grov urett og forurettelser overfor meg og mine barn ensidig om og om igjen tilsiktes og neglisjeres av politiet og representanter for våre offentlige myndigheter. Jeg og mine barn skal uberettiget knebles, trakasseres, fangeholdes, mishandles, tortureres og utplyndres. Og jeg skal til-intetgjøres. Via forfølgelse, diskriminering og i det heletatt forskjellige grove kriminelle midler og metoder. Stadig mere og mere og videre og videre.

   Mønsteret er også typisk for en viss omfattende kriminell virksomhet på landsbasis via kriminelle i regjeringen og den offentlige forvaltningen. Arbeiderparti-regjeringen via ansatte kriminelle i den offentlige forvaltningen handler langt på vei i nærsagt alt og ett motsatt lov og rett. Samtidig som de forhindrer via de samme kriminelle at de kriminelle blir anklaget, straffet og dømt. Og tilrettelegger, truer og premierer til videre kriminell virksomhet. Sentralt i så måte er kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn, foreldre og familier. En virksomhet som livs-farlig stadig mere og mere og verre og verre perverterer sivil-befolkningen og vårt samfunn. Og videre og videre stimulerer til og sprer frykt og kriminell galskap, i regi av den offentlige forvaltningen.

   HUN ( Hjemme Undervisningen Norge) ble av meg stiftet i mars 1994 og har sammen med mine private Internett-sider vært på Internettet siden 24.12. 1996. Først på adresse http://home.sol.no/~hunwww , derefter - siden desember 2007 - på eget domene hunwww.net - med ProIsp som leverandør av server-tjeneste. Jeg er daglig leder for HUN og Internett-området oppdateres og administreres av meg. HUN har offentlig foretaksnr. / org.nr.: 971 383 755.

   Jeg vil her for ordens skyld gjengi innholdet i 
Norges Grunnlov § 100, som blandt annet de angjeldende kriminelle nu har forbrutt seg mot:
   "Ytringsfrihed bør finde Sted. / Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
   Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.
   Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.
   Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.
   Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.
   Endret ved grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402, 3 mars 2006 nr. 271, 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 nr. 825."

   I forhold til slike forbrytelser kommer blandt annet Straffelovens § 123 til sin rett. Den går slik:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."


   Samtidig er det også et spørsmål om de angjeldende kriminelle i forhold til disse forbrytelser har brukt disse forbrytelser for å dekke over og å skjule også de andre forbrytelser mine politi-anmeldelser (det vil helhetlig si min politi-anmeldelse) i dette saks-komplekset omfatter. Og om forholdet om delaktighet i disse. Jeg sikter her til blandt annet Straffelovens § 110 og § 4 og § 215 og § 216 og § 223 og § 117 og § 117a og § 118 og § 120 og § 324 og § 325 og en hel rekke flere som de kriminelle i dette saks-komplekset har forbrutt seg mot.  Dette er mere enn et relevant viktig spørsmål - og er et spørsmål som bør kunne besvares rett og riktig også av våre myndigheter.

   Jeg er av den oppfatning at angjeldende hva som nu sist har skjedd som dette mitt brev og min politi-anmeldelse særlig handler om av forurettelse, så er mitt krav berettiget og rett og riktig.
   Jeg begjærer, som nevnt og omtalt, den eller de som har gjort seg skyld i denne krenkelse, knebling og forbrytelse straffeforfulgt og jeg begjærer også gjenopprettelse, kompensasjon og erstatning i forhold til dette. I forhold til de skyldige i dette, skyldige ansatte i politiet og eventuelt andre og deres eventuelle oppdragsgivere eller tillatere eller med-skyldige.

   En rimelig gjenopprettelse og erstatning i forhold til dette nu omhandlede sist vil og er efter min oppfatning være og er følgende krav, i tre punkter:
   -- Punkt 1:  En til meg og offentligheten rettet for meg akseptabel skriftlig unnskyldning og beklagelse fra politiet sin side, hastig og innen rimelig tid.
   -- Punkt 2:  En økonomisk kompensasjon og erstatning sikret utbetalt til meg fra politiet eller våre offentlige myndigheter innen rimelig tid. Størrelse kr. 200.000,- n. kr. Uten noen form for eller mulighet for krav om fradrag, avgift eller skatt, etc. overfor meg i denne kompensasjon og erstatning.
   -- Punkt 3:  Innen rimelig tid er i denne sammenheng innen utgangen av denne måned september 2011. Om dette mitt krav ikke blir innfridd innen utgangen av denne måned september 2011 opprettholdes og fordobles mitt dette økonomiske krav om 200.000,- n.kr. for hver videre måned.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Onsdag 07. september 2011, Vindafjord


---