-- 20120326-VEDLEGG.html            --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  Folkemordet-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette er vedlegget til 
20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ( ekstern )

---
    VEDLEGG PR. 26.03. 2012 ANGÅENDE ENKELTE ULOVLIGE LOVER OG REGLER, ETC.
---

   De fleste av dommerne og det meste av rettsvesenet og den offentlige forvaltningen i Norge har Arbeiderparti-regjeringens kriminelle og dens med-spillere allerede inn i det groteske overtatt og under sin kriminelle styring. Blandt annet og særlig ved å forholde seg motsatt til lov og rett - og ved å til-lage og å manipulere ulovlige lover, regler, vedtak og direktiver, etc. Og i det heletatt å snakke med to tunger. For å skifte ut alt og det hele med Arbeiderparti-ideologien - og dens totalitære kontroll med sivil-befolkningen. Og med økonomien, natur-ressursene, næringslivet, massemediaen, kristendommen, undervisningen, utenriks-kommunikasjon, privat- og familie-livet, osv. Hensikten har vært og er overtagelse og utplyndring. Midlene har også vært og er trakassering, falsk dokumentasjon, propaganda, terror, trusler, angiveri, tortur - og stadig mere omskrivelser, kontroll, utplyndring og til-intetgjørelse. Og å gi med den ene hånden - for å ta mere underveis med den andre hånden. Via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen. Uten samvittighet, anstendighet eller med-menneskelighet - med motsatt lov og rett.

   Om og om igjen har de på de utroligste frekkhetens kriminelle vis underveis forsøkt å bytte ut lov og rett med motsatt lov og rett. Det vil si med sin egen ulovlige lov og rett. Dette har de ikke klart så godt som de har ønsket. Grunn-fundamentene i det demokratiske vernet og lov og rett og tradisjon har i seg selv ikke vært åpne for et slikt terror-regime eller for å bli overtatt og omskrevet av grov-kriminelle. Imidlertid har den kriminelle frekkheten og de stadige kriminelle overgrep og groteske justismord båret mere og mere frukter for dette terror-regime. Også i form av indoktrinering og frykt og underkuelse - og myndighets-overskridende kriminell makt og frekkhet. I takt med dette har angrepene på også Norges Grunnlov og Straffeloven og Menneskerettsloven økt og blitt mere intense og grove.

   Menneskerettsloven forsøker de nu i disse dager å om-fortolke og å påberope seg tolknings-retten til og overta med sin kriminelle spesielle vri på, som de forsøker å få innskrevet i Norges Grunnlov. Forsøker de, for derigjennom å overta med sin omskriving både Menneskerettsloven og Norges Grunnlov og Straffeloven.

---

   Et eksempel med hensyn til Straffeloven:

   Det opereres i disse dager med to forskjellige versjoner av norske Straffeloven. Den nyeste er helt eller delvis ment å skulle erstatte den eldre og har tildels annen ordlyd, plassering og nummerering av paragrafene.
   Den eldre norske Straffeloven -
LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (= Straffeloven).
   Og:
   Forslaget til ny norsk Straffelov, LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (= ny Straffelov).

   Her er et eksempel med hensyn til Straffeloven:
   Straffeloven - altså LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (= Straffeloven):
   "§ 216: Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet. / Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7."

   I forslaget til ny norsk Straffelov, LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (= ny Straffelov) er blandt annet Straffelovens 20de Kapitel, "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold" fjernet. Og også dens § 216.
   I steden fremsettes som § 261 følgende - som altså takk og pris iallfall ikke enda er trådt i kraft:
   "§ 261. Omsorgsunndragelse / Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en umyndig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den umyndige boende fast hos seg, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. På samme måte straffes den som urettmessig unndrar den umyndige fra noen som har fått omsorgen etter vedtak om omsorgsovertakelse. / Grov omsorgsunndragelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om omsorgsunndragelsen er grov skal det særlig legges vekt på hvilken belastning den har påført barnet. / Ikke i kraft. / Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Forskjellen er stor og det er tydelig hva den er ment som. Blandt annet å "rettferdiggjøre" falske dommere og falske dommer og avgjørelser. Og den bygger på forutsetning om at falske dommere og falske dommer skal gjelde som lov og rett.

---

   Et eksempel med hensyn til Norges Grunnlov - følgende:

   I det STILLE er en av de mest omfattende revisjonene av Grunnloven i norsk historie, snart på oppløpssiden. Innstillingen fra utvalget som har ansvaret for revisjonen ledes av tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Inge Lønning. Den skal stå klar innen utgangen av året - i god tid før 2014 da verdens nest eldste grunnlov fyller 200 år. Utvalget har fått i oppdrag «å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven» - et siste ønske fra daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) i 2009. Den pågående revisjonen av Grunnloven skjer omtrent uten debatt og politisk nysgjerrighet. Kontrasten er stor til andre land hvor Norge har vært, eller er, en pådriver for nye grunnlover og et styrket grunnlovsvern av sentrale menneskerettigheter; i Sør-Sudan, Kenya, Zanzibar, Polen og Afghanistan – for å nevne noen. I disse landene har engasjementet vært sterkt og den offentlige debatten intens. Menneskerettsloven er fra før av grunn-solid implementert i Norges Grunnlov.
Solid lov-festet og lov-bestemt i og for en levende, dynamisk, demokratisk prosess. At grov-kriminelle i den offentlige forvaltningen (inklusivt regjeringen og Stortingspartiet) massivt og systematisk er kriminelle er en annen sak. Hva er så den egentlige hensikten nu?
   Å forsøke å sementere Norges Grunnlov med definisjoner tilpasset og tilsiktet grov-kriminell virksomhet, som blandt annet fortolker, monopoliserer og innskrenker Menneskerettsloven tilpasset den grov-kriminelle ideologi og virksomhet. Og hva er vel mindre lov og rett og mindre demokratisk enn monopolisert "fortolkning" av lov og rett? Og mere drepende for argumentasjon og lovens og menneskers opplysning og respekt?

---

   Angående særlig statsråder og lov og rett - skal jeg her nu påpeke følgende:

   Jeg henviser til en nokså ny artikkel i avisen Dagbladet, under overskriften "Tillit på spill" -
   http://www.dagbladet.no/2012/03/21/kultur/debatt/debattinnlegg/jonas_gahr_store/tillit/20781715/
   Som omhandler de i disse dager via massemediaen offentlig avslørte forbrytelser i våre offentlige departementer, hvor statsråd Audun Lysbakken (blandt de øverste sjefer for det offentlige såkalte "barnevernet") er avslørt som særlig sentralt involvert i diverse kriminelle (og kriminelle ideologiske) forhold i sitt arbeide som statsråd. Hvorefter mange med-kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen har vært på banen for å skjule og å bagatellisere forbrytelsene.
   Artikkelen sier blandt annet at: "Et eventuelt tillits-tap som følge av disse sakene rammer ikke bare regjeringen, men hele demokratiet. / Det kan se ut som om iveren etter å ivareta det som statsrådene selv definerer som «gode formål» fører til at de velger å sette til side regelverk som skal sikre tillit og hindre alvorligere lovbrudd som myndighetsmisbruk og korrupsjon. / Rekken av statsråder som ser ut til å ha snublet ved tildeling av midler til personer- og organisasjoner som står statsrådene eller deres partier nære begynner dessverre å bli lang- og det er mer alvorlig enn det er pinlig."
   Og litt mere sitat og feil-informasjon (tilsynelatende fra politiet sin side):
   "Det er grunn til å tro at det nå hadde oppstått en større krise om det var en mindretalls-regjering som styrte landet. Som følge av flertallsstyret, er imidlertid den eneste veien videre en prosess gjennom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Sjelden har vel denne komiteens relevans og rolle vært viktigere enn det vi nå er vitne til. / Politiet har nå henlagt anmeldelsen mot Lysbakken for korrupsjon. Årsaken er at statsråder har immunitet for handlinger som er begått i embetets medfør."

   Hva jeg i forhold til dette her særlig vil påpeke - og også (i tillegg til hva som ellers fremgår av min politi-anmeldelse) ha efterforsket og straffe-forfulgt er også disse også relevante forhold i forhold til hele dette saks-komplekset og min politi-anmeldelse.
   At "statsråder har immunitet for handlinger som er begått i embetets medfør" er en mildt sagt forkvaklet og uholdbar "fortolkning" av gjeldende lov og rett. Som de nu altså også forsøker å lure oss med. Gjeldende lov og rett sier på allslags vis nemlig fullstendig det motsatte. Og evt. riksrett er og skal heller ikke unndra straffe-ansvar i forhold til forbrytelser mot Straffelovens paragrafer.

   Videre - følgende:
   Det er særlig disse og slike statsråder som øverst dirigerer og manipulerer også med ulovlige lover, vedtak, direktiver, etc. - i og for kriminelle hensikter.
   Både den såkalte "Barneloven" og den såkalte "Barnevernsloven" - og også forvaltningen av disse - er groteske og sentrale eksempler på dette. Tilsiktet grov kriminell virksomhet. Dette og slike forhold blandt annet utdypes og forklares i forskjellige sammenher både av meg og andre i mine Dagboks-notater - senest 19.03. 2012 ( ekstern ).

   Og videre - følgende:
   Den 20. februar 2007 vedtok Stortinget å oppheve ordningen med Odelsting og Lagting. I stedet skal alle saker behandles av Stortinget i plenum. Endringene trådte i kraft den 1. oktober 2009. Samtidig opphørte Lagtingets rolle i riksretten. I stedet skal Stortinget velge ut lekdommere til riksretten, i tillegg til fem høyesterettsdommere. Det er god grunn til å undersøke hensikten og konsekvensene også av dette og slikt. I lys av min politi-anmeldelse.

   Jeg vil for ordens skyld også ha påpekt følgende:
   At selvfølgelig på ingen som helst måte alle foreslåtte lov-endringer er ulovlige eller vil medføre ulovlig konsekvens.
   For eksempel antar jeg at om forslaget, som enda bare er et forslag i nye Straffeloven, om at nye Straffelovens § 113 skal endres til å bli følgende vil være i pakt med lov og rett:
   "§ 113. Krenkelse av Norges statsforfatning / Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år. / Ikke ikr."

   
---

   Til orientering:
   Alle disse over-nevnte og diverse andre forhold og forsøk på og bruk av ulovlige lover etc. kan jeg om det er behov for det videre forklare og utdype.

---