-- 20120326-til-Politiet-fra-RLH.html     --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  Folkemordet-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet, med inkludert vedlegg 
20120326-VEDLEGG.html ( ekstern ), avsendes tidlig mandag 26.03. 2012, pr. telefax og e-post.        

Til: Norske myndigheter via Politiet, Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt - politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075
og

Til Fylkesnemnda i Rogaland,
via advokat Tone Linn Thingvold

Fra:
Rune L. Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Dato: Mandag 26.03. 2012, Vindfjord kommune


   Angående folkemord og mere i politi-anmeldelsen

   Jeg henviser til min
politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 ( ekstern ), som 01.03, 2012 (politi-anmeldelse 11843944 1732/12-32) ble utvidet til også å omfatte folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet ( ekstern ), i Straffelovens kapittel 16. Hvilket konkret gjelder Straffelovens § 101 og § 102 og § 108 og § 109 og § 110. Jeg henviser angående utvidelsen av politi-anmeldelsen også til mitt brev datert 19.03. 2012 ( ekstern ) til politi-anmeldelsen.
   Politi-anmeldelse om blandt annet folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet.
   En oversikt over politi-anmeldelsen befinner seg på Internettet på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern )

   Jeg konkretiserte politi-anmeldelsen ved å vise hen til samt begjære straffe-forfulgt sentrale nøkkel-personer og posisjoner med skyld og delaktighet i forbrytelsene overfor meg og min familie og sivil-befolkningen i Norge. Disse er således også representanter for flere andre i og omkring sine posisjoner og andre posisjoner i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen. Og deres med-skyldige.

   Jeg har presisert flere navn og flere navn og involverte skyldige og delaktige fremgår videre av hele politi-anmeldelsen.
   Av slike sentrale navn er Irene K. Hebnes, kommunal leder og representant for barnevern- og sosial-tjenesten. Vindafjord kommune.
   Arild Austrheim, politi-overbetjent Vindafjord lensmannskontor og kommunestyre. Hordaland og Sunnhordland politi-distrikt. Politi- og justis-departementet.
   Kirsten Westlye, såkalt sakkyndig, psykiater, Stavanger / Sandnes.
   Advokat Trond Hjelde i Haugesund, advokat Cecilie Schløsser Møller i Advokatfirmaet Elden i Oslo, advokat Odd Arild Helland i Haugesund.
   
Thomas Utne Pettersen, politi-advokat (-jurist), Haugesund, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Påtale-myndigheten. Riks- (stats-)advokaten. Politi- og justis-departementet.
   Fylkesnemnd, Rogaland.
   Dommerne.
   NAV.
   Haugesund kommune, barnevern-tjenesten.
   BUF-etat / Barne-, ungdoms- og familie-etaten. Barne- og likestillings-departementet.
   Statens Innkrevingssentral (SI).
   Audun Lysbakken, statsråd (SV).
Barne- og likestillings-departementet.
   Jens Stoltenberg, stats-minister, regjeringen (Ap).
   Og flere!

   Det har vel ikke så stor hensikt å forsøke å nevne opp alle navnene og instansene her, også i og med at disse fremgår av hele politi-anmeldelsens saks-dokumentasjon. Og i og med at omtrentlig alle representanter for den offentlige forvaltningen som på noe vis har vært involvert i dette saks-komplekset overfor meg og min familie har vært det på kriminelle vis og med samme hensikt.
   Og alt og det hele har vært nokså typisk for slike og lignende saker i dagens Norge. Bortsett fra min utholdenhet og iherdighet med å ivareta saks-dokumentasjon og det at jeg så langt på noe vis har overlevd. Saks-dokumentasjonen, som også inkluderer mine omfattende dagboks-notater, er meget omfattende og representativ og også detaljert og allsidig og full av vitnesbyrd - og er inkluderende innsamlet fra hele Norge, gjennom mange år.

   
Arbeiderparti-regjeringens (inklusivt Stortingspartiets) departementer og øverste leder-skikt har gjennom mange år avslørt at de driver med mye grov kriminell virksomhet. Inklusivt ulovlig politisk, ideologisk styring med mange konsekvenser og kriminelle hensikter. Alt dette også har sammenheng med min politi-anmeldelse og begjærer jeg inklusivt efterforsket og straffe-forfulgt. Dette har særlig også sammenheng med den kriminelle ideologi og kriminelle saks-behandling som gjennomsyrer den offentlige forvaltningen. Hvor kriminelle verner og beskytter og truer og premierer hverandre for å fraskrive seg straffe-forfølgelse og straffe-ansvar og for å forurette sivil-befolkningen og for å nekte sivil-befolkningen reell tilgang til lov og rett.
   Politikk, kaller de sitt folkemord og sine forbrytelser. Det hverken var eller er noen unnskyldning.

   
Everyone has the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (‘other ill-treatment'), according to Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted over 60 years ago by the United Nations.

   Det såkalte "barnevernet" (inklusivt med-spillere) er i en overflod på kryss og tvers en ekstremt grov-kriminell og uhyre ekstremt pervers virksomhet, fra Arbeiderparti-regjeringen (inklusivt Stortingspartiet) og nedefter.
   
   Når ble "barnevernet" en organisasjon eller instans for barns rettigheter? Annet enn med falskhetens tunge? Det såkalte barnevernet (med med-spillere) bryter systematisk på kryss og tvers grovt alt og ethvert av Barnekonvensjonen og dens innhold. Pluss det meste av alt annet av relatert lov og rett. Og står i Norge for nær alt av utøvelse av tortur og grov mishandling overfor barn og foreldre og besteforeldre. Så hva i all verden har det såkalte barnevernet med barnevern å gjøre? Tilnærmet ingenting. Men i en overflod på kryss og tvers det motsatte. Det offentlige såkalte "barnevernet" i Norge har i virkeligheten et tilnærmet monopol på tortur, grov mishandling og utplyndring overfor barn og foreldre og besteforeldre - og samfunn. Overfor nær ethvert barn de kommer i kontakt med eller får klørne i. Garantert groveste sort tortur, seig-pinsler og umenneskelig og nedverdigende behandling - nær alltid. Unntakene er få - og den hjelpen de i de tilfellene ga fikk de god reklame igjen for. Veldig ofte når en undersøker nærmere slik hjelp finner en ut at den var midlertidig og forbigående i en omgang eller periode og at den egentlige begrunnelsen for den var alt annet enn anstendig. Også ofte at den var premiering for svik og løgn overfor noen i nærheten og at "barnevernet" altså takker for slikt med premiering, men bare så lenge de har bruk for vedkommende. Og at de som forsøkte å gi reell hjelp ble skviset ut fra jobben i "barnevernet". Et barnevern som ikke er noe barnevern er ikke noe barnevern. Et barnevern som er det motsatte av et barnevern er noe livs-farlig motsatt av et barnevern. Langt på vei ingenting av det de holder på med er forsvarbart. Og ingen videre eller mere "reform" i forhold til slikt noe er berettiget. (Hva som fullstendig i steden trengs og må komme har jeg forklart i politi-anmeldelsen.)

   Min datter Stauda Sofie Hansen, 14 år, nu ekstra grovt tortureres og blir forsøkt ødelagt i et fangenskap. Politiet ikke bare vet det, men er med på det. Og de er ikke de eneste. De liksom sier at i og med at det er "barnevernet", "beredskapshjem" og BUF etc. som fangeholder, torturerer og utplyndrer henne så er alt ok. Det er det imidlertid ikke.
Og slik er det de også holder på med barna våre og med sivil-befolkningen i Norge.
   Samtidig som de langt på vei lyger og dokumenterer falskt og ulovlig om nærsagt alt og alle og ethvert.

   Hele 42 % av "barnevernsbarna" får ikke gå på skole. Hvem har ansvaret for det? Er det foreldrene, eller er det de ansatte i staten og kommunene og det såkalte "barnevernet"?
   Jeg henviser til den skremmende meldingen fra Bufdir, sendt via NRK tekst-tv. Følgende link på Internettet: Hvem lyver om ”barnevernet”?
   http://www.sfm.no/Arkiv-2011/Art-Aug-2011/230811.Barnevernsbarn_far_ikke_gaa_paa_skole.htm
   Og alle barna som begår selvmord eller blir drept i regi av det såkalte "barnevernet"? Og foreldrene?
   Drap som ikke engang blir straffe-forfulgt. Men som blir begravd i og av falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Antallet er stort.
   Og barn som i regi av det såkalte "barnevernet" og deres institusjoner og såkalte "fosterhjem" og "beredskapshjem" etc. utnyttes og misbrukes seksuelt? Antallet er meget stort. Og til glede for pedofilien.
   Og barn som i regi av det såkalte "barnevernet" plasseres blandt kriminelle og rus-misbrukere og som det også slik går galt med? Antallet er også stort.
   Og barn som i regi av det såkalte "barnevernet" flyttes som pakke-godt til stadig forskjellige og nye "fosterhjem" og institusjoner og etater? Antallet er også stort - og forholdet synes som å være det alminnelige. "Fosterhjem" etc. som egentlig og lov-pålagt skal være godkjent via politi-attest, via
BUF-etat, men som likevel sjelden er det. Oppslag med undersøkelser om dette i Adresseavisen for 20.03. 2012. (Dette sier jeg vel vitende om at tilstedeværelse av lov-pålagt politi-attest ville ha hjulpet lite eller ingenting i forhold til dette saks-komplekset.)
   Steder som alle skal tjene - og tjener - mye penger på fangeholdene av barna. Barn som i alminnelighet sjelden eller aldri mere i livet får være sammen med foreldrene sine, familie og søsken. Fordi det såkalte "barnevernet" og dets med-spillere imens gjør hva de kan for å torturere, ødelegge og til-intetgjøre foreldrene, familien, beviser og vitner. Og også barna - som det selvfølgelig går meget dårlig med under slike forhold.

---

   Det fremgår av Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven, at:
   Ingen barn skal plasseres i fosterhjem etc. uten at det er innhentet politiattest. Bufetat har ansvar for å innhente politiattest i rekrutteringsfasen, og kommunen har ansvar for å innhente politiattest før barnet plasseres i fosterhjemmet.
   Bufetat har ansvar for å rekruttere fosterforeldre og tilby Pride opplæring. Bufetat region Midt-Norge krever politiattest av alle som deltar på Pridekurs, slik retningslinjene krever. Politiattesten innhentes alltid før Bufetat anbefaler personer som fosterforeldre overfor kommunene.
   Det kreves politiattest i rekrutteringsfasen for å unngå at det legges mye arbeid i utredning av fosterforeldre som det senere viser seg ikke er aktuelle på grunn av anmerkninger i politiattesten.
   Bufetat innhenter politiattest i rekrutteringsfasen
   Kommunenes ansvar
   Det kommunale barnevernet har ansvar for å godkjenne fosterhjem. Det er barneverntjenesten i den kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet som har ansvaret for å kreve fremlagt politiattest og for å vurdere om husstandsmedlemmer skal omfattes av kravet. Dette gjelder uavhengig av hvordan fosterhjemmet er rekruttert.
   Det er frivillig å delta på Bufetats Pride kurs. Kommunen kan, under forutsetning av at det er fremlagt politiattest, godkjenne personer som ikke har gjennomført Pride kurs som fosterforeldre.
   Når det gjelder oppbevaring av politiattest så skal den av kontrollhensyn oppbevares av det organ som etter forskriften er ansvarlig for å kreve politiattest fremlagt – i dette tilfellet kommunen.
   Krav om politiattest
   Alle som skal godkjennes som fosterforeldre skal legge fram uttømmende og utvidet barneomsorgsattest etter barnevernloven § 6-10 tredje ledd første punktum. Dette er politiattester som viser alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret.
   Bakgrunnen for kravet om uttømmende attest er å bidra til å sikre at en person som over tid skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige i sitt private hjem, er egnet for oppgaven.
   Kravet gjelder personer som har heldøgns omsorgsansvar for barn i sitt private hjem og omfatter alle typer fosterhjem.
   Krav om uttømmende og utvidet barneomsorgsattest gjelder også personer som skal ta imot barn som heldøgns avlastningstiltak i sitt private hjem. Det betyr at det skal kreves uttømmende og utvidet politiattest for alle typer avlastningstiltak i private hjem som innebærer heldøgns omsorgsansvar regelmessig eller over tid. Også avlastningshjem eller besøkshjem som skal avlaste fosterforeldre, omfattes av kravet til uttømmende attest.
   Barneverntjenesten i kommunen skal også vurdere om det er behov for å kreve politiattest fra andre personer som bor i fosterhjemmet, som for eksempel fosterforeldrenes voksne hjemmeboende barn, leieboere og lignende. Dette gjelder også husstandsmedlemmer i avlastningshjem.
   Kilde: NTB Info.

   Det er selvfølgelig - av mange grunner - også all god grunn til å anta at de som både tidligere og nu fangeholder og mishandler Stauda mangler slik politi-attest.

   Og også dette er en krenkelse av blandt annet Straffelovens § 123. Og politi-anmeldes heri blandt annet også som sådan. Altså også i forhold til Stauda.

---

   Jeg har solid, omfattende og god dokumentasjon på alt hva jeg informerer og fremfører for norske myndigheter. Inklusivt jo også alle disse forhold. Dessuten er ingenting "skjult for offentligheten" i denne saken og dette saks-komplekset i forhold til meg og min familie. Det er til og med tilgjengelig for offentligheten lyd-opptak av alle rettssakene (bortsett fra en nokså uvesentlig) og de fleste telefon-samtalene og annet. Og det meste av det alt er nokså oversiktlig offentlig tilgjengelig på Internettet (bortsett fra lyd-opptakene og enkelte mindre vesentlige dokumenter som jeg enda ikke har rukket å få lagt ut der). Ingenting av betydning har blitt eller er skjult for offentligheten.
   
   
Hva har vel grove forbrytelser som kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring overfor barn og foreldre med barnevern å gjøre? Absolutt ingenting.
   Det synes langt på vei å være absolutt ingen grenser for hva ansatte i den offentlige forvaltningen i Norge og Sverige tror de kan tillate - og tillater - seg  overfor med-mennesker.
   
Som disse og slike og deres med-spillere har pervertert og ødelagt min familie har de også pervertert og ødelagt overfor sivil-befolkningen i Norge.

   Og de har ingen som helst lovlig lov-hjemmel for sin virksomhet. Og de ulovlige dommere, lover, regler, vedtak, direktiver og såkalt "sak-kyndige" synsere de bruker i og for sin virksomhet er ingen berettigelse.
   Reformer av virksomheten efter mange slags protester har om og om igjen har blitt hørt og forsøkt i de siste ti-år - og med samme resultat: alt og det hele videre verre og verre. Og stadig mange som både lar seg og som ønsker å bli lurt (og å lure) med denslags svada.

   
Flokker med sinnssyke, perverse grovt kriminelle skruller og tull-høner som springer rundt i sivil-befolkningen og lager fantasi-rapporter om sine med-mennesker for å kidnappe og fangeholde barn! For å gi barna og foreldrene og besteforeldrene tortur, indoktrinering og utplyndring! Under dehr führer Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet sin sadistiske ideologi! En Arbeiderparti-ideologi som er gjennomsyret av diskriminering og splitt-og-hersk. Kidnappinger, fangehold og tortur endog overfor små barn! Hvor sinnssyke er det mulig å bli???!

   Og den forskrudde galskapen med liksom å unndra offentligheten innsyns-rett og molbo-fraser som at "vi kan ikke gå inn i eller offentliggjøre eller forholde oss til enkelt-saker" passer fortreffelig i og for et terror-regime, men ikke for et åpent og ærlig samfunn eller for demokratiske prosesser.

   Også mine offentliggjorte Dagboks-notater fra mange år inngår i denne politi-anmeldelsen. De er i seg selv meget omfattende og detaljerte og inneholder tusener vitnesbyrd og referanser innsamlet fra hele vårt land - fra min side i bevisst bestrebelse på å være åpen og alt-omfattende i forhold til alt og alle i dette saks-komplekset. Særlig efter at min familie ble angrepet og mine barn ble kidnappet har jeg kontinuerlig omtrentlig ikke gjort eller kunnet gjort noe som helst annet enn å forsvare meg og min familie og sivil-befolkningen mot disse angrepene og ødeleggelsene.
   For ordens skyld her påpekt er linken til mine Dagboks-notater på Internettet følgende:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/dbn.html
   Alt annet nokså omtrentlig har jeg måttet bort-prioritere. Jeg har hverken kunnet se tv, høre på radio eller musikk eller besøke noen eller nærsagt noe som helst annet. Ikke kjøre bil heller (de tok skiltene og penger til bensin med mere fra bilen). Ikke hvile eller ta pauser heller, annet enn når jeg har vært så utslitt at jeg derfor har sovnet og sovet for kortest mulig tid. Og
ikke tilberede annet enn hurtig og hastig, enkel og tildels dårlig og utilstrekkelig mat. Den økonomiske trakasseringen har ikke gjort det mulig stort annerledes, men hvis den økonomiske trakasseringen ikke hadde pågått ville jeg likevel ikke ha kunnet prioritere mye særlig annerledes hva angår bruken av min tid og prioriteringer. Hensynet og omsorgen for barna og familien og arbeidet for disse har selvfølgelig gått foran alt annet og ville uansett ha gjort det. Og har gjort det døgnet rundt, hver eneste dag og stund, kontinuerlig siden barna ble kidnappet. Alt dette har slitt på og ødelagt helse og mye annet, men hadde jeg prioritert annerledes ville jeg antagligvis ha vært død nu, det vil si drept. At det enda er en slags liv i meg er i seg selv nokså utrolig. Alt dette sier også mye om hva også andre foreldre (og også barna) utsettes for under slike pågående forhold.

   Det offentlige såkalte "barnevernet" er også ikke minst en form for menneske-handel. Hvor veldig mange mennesker mere eller mindre regelmessig utbetales mye penger for delaktighet i fangehold av barn, med tilhørende tortur, mishandling, indoktrinering og utplyndring. Som også i tillegg og ytterligere rammer særlig foreldrene, men også besteforeldrene. Mange som ikke er ofre for den eller før de blir ofre for den, tjener på denne menneske-handelen og ser seg tjent med den, både med hensyn til penger, karriære og status. Og det å motarbeide den er direkte livs-farlig. Også i forskjellig grad for advokater, journalister og de fleste andre. Men ofte eller oftest i mindre grad for de som gjør seg delaktige i virksomheten.
   Det såkalte "barnevernet" og den rådende sentrale politikk i Norge handler derfor først og fremst om fangehold av barn og det å skille barn og foreldre fra hverandre. Ta barna eller foreldrene fra et menneske og du fratar det livets rett og mening. Og det er også hensikten. I alminnelighet både i såkalte "barnevern-saker" og såkalte "barnefordelings-saker", kanskje ofte også i utlendings-saker hvor barn er involvert, men dette siste vet jeg dessverre for lite om. Imidlertid vet jeg at også Sverige har omtrentlig det samme katastrofale problemet, og enkelte andre visse land i forskjellig grad (og til forskjellig tid). Og at problemet er smittsomt og hærjer og ødelegger verre enn verste sort pest og natur-katastrofer - og at når det utarter til et viss nivå, som i Norge og Sverige, blir og er nærmest fullstendig ustoppelig internt nasjonalt. De perverterer hverandre - og andre. Katastrofalt smittsomt, verre enn verste sort pest.

   Som forelder å bli nektet retten til likeverdighet i forhold til sitt barn og den annen forelder innebærer også å bli nektet å være far eller mor for sitt barn. Og er også i den samme hensikten.

  Og alt dette og slikt så motsatt lov og rett som noe bare kan bli. Og så motsatt barnets beste som noe bare kan bli.

   Det er derfor ikke overraskende eller rart at mange enda forsvarer hva som er grove forbrytelser i henhold til Straffeloven og Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, - og bagatelliserer eller fortier det eller påstår at det handler om "barnets beste". Og heller ikke noe rart at slikt noe perverterer og ødelegger sivil-befolkningen.
   Mange av de gir i realiteten uttrykk for å ville omskrive Straffeloven, så kidnapping, fangehold og tortur, etc. overfor barn og foreldre ikke mere er ulovlig og straffbart? Ja, og Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven også. Og alt og ethvert som har med egentlig lov og rett å gjøre.

   Den sittende Arbeiderparti-regjering (inklusivt Stortingspartiet) og mange av dens ansatte i den offentlige (inkludert juridiske) forvaltningen er utvetydig på kryss og tvers et terror-regime av grov-kriminelle. Også i henhold til mange andre av disse våre lovers bestemmelser.
   Formildende omstendigheter eller berettigede unnskyldninger finnes det i forhold til alt dette lite av.
   At de enda ikke er efterforsket, straffe-forfulgt, dømt og fengslet gjenstår.

   Dommerne i rettsvesenet er særlig sentrale nøkkel-personer i en slik mafia-virksomhet og et slikt terror-regime. For at en dommer skal kunne ta en avgjørelse trengs bevis, men i et stort monn av alminnelighet i dagens norske såkalte "barneverns-saker" og "barnefordelings-saker" er det nok med falske påstander og falsk dokumentasjon - og en "synser" som syns og mener og trakasserer, uten et snev av bevis. Og hvordan skal man forsvare seg mot synsing? Det er umulig. Og hvordan i realiteten kunne forsvare seg når en i slike farser er skyldig inntil det motsatte er bevist? Og når begrunnelser og fakta og lov og rett blir tilsidesatt og fraværende? Av dommere og andre som egentlig nettopp skulle vite og som vet bedre enn som så?

   Og hva annet skjer når og hvis under slike forhold løgner, halv-sannheter, forvridninger og falske påstander fra den ene side automatisk går for å være sannhet og fakta, slik som nu i rettslige instanser i Norge er det alminnelige, særlig i såkalte "barnevern-saker" og såkalte "barnefordelings-saker"?
   Det blir som det har blitt i Norge angjeldende slike forhold, fritt frem for løgn og falske påstander som våpen og redskap for kidnappinger, fangehold, tortur og drap.
   Med retts-instanser og påtale-myndigheter som nekter å forholde seg til Straffelovens § 120:
   "§ 120: Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og til Straffelovens § 189 og 190:
   "§ 189: Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
   § 190: Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."
   
   Hva et eller flere mennesker sier eller påstår om et annet menneske blir livs-farlig.
   Alle sikkerhets-ordninger i Norge for å forhindre at dette og slikt skjer er fullstendig uten den rette virkning. Også ikke minst fordi dommerne og påtale-myndigheten er gjennom-syret av mennesker som nekter å forholde seg rett til lov og rett.

   Om ingen av de og deres med-spillere bryr seg om all verdens solide beviser eller lov og rett, annet enn noen ganger for syns skyld eller tilsynelatende, hva da? Forskrekkelig å oppdage - for enhver.
   Og hvem bør ha den stillingen og makt, er det noen? Og hvordan bruker grov-kriminelle den makt de urettmessig påberoper seg? Og hvem smisker for slike? Og hvordan takle dette? Ved å be eller friste de grov-kriminelle til å vise nåde og barmhjertighet - eller forståelse og menneskelighet, fremfor sin karriære og økonomisk gevinst? Ved å akseptere de som det de er, eller som noe annet enn det de er eller utgir seg for å være? Og for det de har gjort - og gjør? Og hvordan kan noen styrke noens rettigheter når ingen har noen rettigheter annet enn på de papirer ingen bryr seg noe om?

   En trenger ikke lete lenge eller mye for lett å se at dommene imot meg og min familie i dette saks-komplekset er gale og ulovlige. Disse og anker og videre saks-dokumentasjon befinner seg offentlig tilgjengelig på Internettet på den link jeg har henvist til. Og det meste kriminelle med de er enda nokså alminnelig praksis i disse dagers Norge.
   ((En direkte, men noe uferdig link er:
    http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern )))


   Og videre fremgår også hvordan disse dommerne og deres med-spillere i den offentlige forvaltningen forfølger sine ofre - også økonomisk, for videre utplyndring.

   At de ingenting annet gjør enn viderefører og påplusser trakassering for tilsiktet videre og mere trakassering.
   Tilsiktet videre og mere trakassering, i form av grov tortur og utplyndring, etc.

   Som fremgår av mitt brev 19.03. 2012 til politi-anmeldelsen handler dette i tillegg om domstoler og retts-instanser ulovlig besatt av en eller flere dommere uten gyldige lov-pålagte dommer-forsikringer og embeds-eder.
   Altså også sånn sett av politisk, ideologisk dirigerte "dommere".

   Noe som i seg selv gjorde at deres dommer, kjennelser og avgjørelser var og er ulovlige og ugyldige nulliteter.
   Dette i henhold til Domstolloven § 60
og Embedsedloven  3 og Grunnlovens § 21 § 31. Uten dette ingen embedsmann. Dersom embeds-ed ikke er avgitt faller utnevnelsen bort (Embedsedloven § 3). Og dersom dommer-forsikring ikke er avgitt er heller ikke kravet til Domstollovens § 60 oppfylt. Et vilkår for at man kan være dommer er at man har avgitt dommer-forsikring, jf. rundskriv G49/91 og G12/02 fra Justis-departementet. Dersom en dommer ikke oppfyller disse krav om forsikring og ed så er han ingen embedsmann og ingen dommer. Gyldighets-kravet er ikke innfridd - og vedkommende bryter også Straffelovens § 129.
   Straffelovens § 129: "Den, som uhjemlet udøver nogen offentlig Myndighed eller medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder, men med Fængsel indtil 2 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at tilvende sig eller andre en uberettiget Fordel eller at skade nogen."
   Lekdommere avgir egen forsikring, jf. Domstolloven § 100, før de tar sete som dommere. Ingen eds-avgivelse ingen dommer.
   Rettsvitnet avgir forsikring efter Domstolloven § 104 og Tvisteloven § 24-8,(4), før de avgir sin vitneforklaring. Ingen vitneavgivelse kan straffes efter Domstolloven § 206.
   Dommerfullmektiger skal avgi forsikring, efter Domstolloven § 60, jf. rundskriv G46/99, pkt. 1.5. Ingen ed ingen dommer.
   En dommer som ikke lovlig har avgitt dommer-forsikring eller embeds-ed kan i Norge ikke regnes som en dommer. Myndighet til å være dommer er ikke delegert før dommer-forsikring og embeds-ed er lovlig avgitt og kontra-signert.
   Jeg henviser iøvrig også til Domstollovens § 33 og § 55 og § 108.

   Til orientering er jeg også orientert om at for eksempel heller ikke fylkesnemndens leder i Stavanger har avgitt dommer-forsikring. Noe som skulle ha vært gjort blandt annet også efter Barnevernslovens § 7-2, som sier at
"fylkesleder har samme krav som en dommer".

   Og jeg inkluderer i min politi-anmeldelse også alle disse sine forbrytelser også mot Straffelovens § 129. Og det altså også selvfølgelig som et tillegg til de andre forbrytelsene min politi-anmeldelse omfatter.
   Og krever overfor norske myndigheter også blandt annet og også blandt annet derfor at de dommer, vedtak og avgjørelser etc. som i hele dette saks-komplekset er fattet mot meg og min familie erkjennes og erklæres som de nulliteter de har vært og er. Men dette det samme også i forhold til sivil-befolkningen i Norge. Rett skal være rett. Jeg er klar over at dette siste er problematisk, men stiller meg også til disposisjon for enkelt og greit å finne frem til løsninger.

   Rune Fardal i en nylig avis-artikkel har i disse sammenhenger blandt annet påpekt følgende:
   "For å være dommer etter loven, må en dommer ha avlagt dommerforsikring jf. dl. §60. Likeledes må dommeren ha avlagt embetseden jf. gl. §21, som må være kontrasignert jf. gl. §31, før bestalling utstedes. Dl. §60, gl. §21 og gl. §31 er ufravikelige på dette punkt. En jurist uten disse formalia er ingen dommer etter loven og kan følgelig ikke sette lovlig rett! Skjer det er det brudd på strl §129. Dette er et ufravikelige gyldighetskrav. Slike kjennelser er nulliteter, jf høyesteretts avgjørelse allerede i 1916."

   For ordens skyld skal jeg her påpeke at jeg aldri heller på noe vis har akseptert å bli fradømt omsorg eller foreldre-ansvar for mine barn. Hvilket jo med tydelighet fremgår av hele dette saks-komplekset. Og tvert om forholder det seg slik at jeg i hele tiden mine barn har vært kidnappet og fangeholdt har hatt både den daglige omsorg og foreldre-ansvaret for mine barn, bare meget meget mere krevende enn ellers. Det hverken var eller er kidnapperne og fangeholderne som kan sies å ha hatt eller ha omsorg eller foreldre-ansvar for barna.
   Angående disse forhold henviser jeg til politi-anmeldelsen og blandt annet til følgende dokument:
   
20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( ekstern )

   Det er og skal være loven - gjeldende lov og rett - som dømmer. Ikke dommeren. Og Straffelovens paragraf 110 går slik:
   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
   Dommerne er ikke betalt for å være forbrytere. Og er de forbrytere får de stå til ansvar for sine forbrytelser. Dommerne er lov-pålagt å forholde seg rett til lov og rett. Det er ulovlig og straffbart for de å ikke gjøre det.
   Også dette og slikt og flere omfattende forhold har jeg tidligere i min politi-anmeldelse gjort oppmerksom på og i politi-anmeldelsen politi-anmeldt og begjært straffe-forfulgt.

   
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og de sentrale internasjonale felles-menneskelige konvensjoner sin fremstilling av lov og rett, som konkret også er lovbestemt lov og rett i og for Norge, er fullstendig i pakt og tråd med norske Straffelovens lov-bestemmelser (og Norges Grunnlovs) og norske tradisjoner og norsk folkeliv. Problemet i og for Norge er at Arbeiderpartiet (inklusivt Stortingspartiet) overskrider fullstendig sin myndighet og styres av kriminelle som via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" i og omkring den offentlige forvaltningen i en overflod på kryss og tvers uhemmet opererer fullstendig motsatt lov og rett, - altså både ulovlig og straffbart, for hver enkelt av de sitt angjeldende. Samtidig som de via trusler, frykt, løgn, premiering og propaganda med frekkhetens nådegaver og falskhetens tunge uten skrupler skjuler og bortforklarer sin groteske kriminelle virksomhet. Frekkere og frekkere jo mere de frykter fullstendig å bli avslørt og straffe-forfulgt. 

    Norske Straffeloven - § 215: "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven." 
   -- § 216: "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet." 
   -- § 223. Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år." 
   -- Osv., osv!!! 

   Straffelovens § 215 er sentral angående disse forhold og for vårt samfunn. Men også dens § 216 og § 223. Og de er enkle å lese og enkle å forstå. Og også enkle å forstå viktigheten og nødvendigheten av. Likevel presterer nuværende norske offentlige forvaltning å nokså fullstendig å unnlate å ta hensyn til eller vise respekt for disse, bortsett fra på frekkeste forkvaklede vis å bruke de motsatt sitt innhold og sin hensikt. Og nokså konsekvent å nekte sivil-befolkningen det rettsvern de står for.
   Hvordan er slikt noe mulig?
   Forklaringen er enkel nok: Det er selvfølgelig ikke mulig uten de falske dommere og andre grov-kriminelle min politi-anmeldelse angjelder.

   Og det er altså ikke minst fra kriminelle i den politiske og juridiske forvaltningen tilsiktet.
   Mennesker som samtidig fullstendig ulovlig på forskjellige vis forsøker å unndra seg selv og sine med-spillere i og omkring den offentlige forvaltningen straffe-ansvar.

   At jeg og min familie og sivil-befolkningen nektes tilgang til det enkleste og viktigste av lov og rett er et forhold. Et forhold som iøvrig rammes av blandt annet Straffelovens § 123. Men som for de skyldige også blandt annet innebærer delaktighet i de angjeldende ulovlige, straffbare forhold.

   I tillegg er det mange også andre typer eksempler, ikke bare i forhold til meg og min familie, på at ansatte i den samme offentlige forvaltningen bruker disse og andre av lovens bestemmelser mot de barn, foreldre og familier de egentlig skal beskytte.
   
   Når jeg politi-anmelder disse lett synlige forbrytelser overfor meg og mine umyndige barn skjer ingenting. Det vil si ingenting annet enn det motsatte av hva lov og rett sier og bestemmer. Når derimot lett synlig falske politi-anmeldelser fremsettes mot meg skjer også det motsatte av lov og rett. Slik også når jeg falskt ble politi-anmeldt for brudd på Straffelovens § 216. De involverte, også politiet, burde vite og visste bedre enn å tro at en slik politi-anmeldelse var ekte.
   Og også både burde vite og visste at forholdet var og er omvendt.

   Angående fangeholdet av Stauda (og også hennes umyndige søsken - og meg) skal jeg her påpeke hva som er gjeldende lov og rett i og for Norge hva særlig angår Stauda. Det vil si Menneskerettsloven V2 Art 5: "Retten til frihet og sikkerhet - som er slik:

   1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov:
   a. lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol;
   b. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person som ikke har etterkommet et lovlig pålegg av en domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov, blir oppfylt;
   c. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det;
   d. frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet;
   e. lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere;
   f. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å hindre at han kommer inn i landet uten tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering."

   Fangeholdet av Stauda er i seg selv en grov forbrytelse mot hele denne Art 5 - som i likhet med resten av EMK og Menneskerettsloven solid skal være sikret av Norges Grunnlov (§ 110c) og norske Straffeloven (§ 123) og Menneskerettsloven (§ 3).
   Her skal jeg påpeke og si noe om dette i hele Art 5 - alle den punkter og bestemmelser:

   a - Stauda er ikke domfelt av noen kompetent domstol.
   b - Lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av Stauda fordi hun ikke har efterkommet et lovlig pålegg av en domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov blir oppfylt - eksisterer ikke. 
   c - Lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av Stauda for å stille henne for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at hun har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre henne i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det - eksisterer heller ikke.
   d - Frihetsberøvelse av Stauda ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hennes oppdragelse, eller for å bringe henne for den kompetente rettslige myndighet - eksisterer heller ikke.
   e - Lovlig frihetsberøvelse av Stauda for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere - eksisterer heller ikke.
   f - Lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av Stauda for å hindre at hun kommer inn i landet uten tillatelse, eller av Stauda som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering - eksisterer heller ikke.

   Tvert om rammes fangeholdet av Stauda og delaktighet i det blandt annet av over-nevnte Straffelovens § 215 og § 216 og § 223. Men også av en hel rekke - ja mange - andre bestemmelser i faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge.

   Det er også uklart for meg med hvilken lovlig lov-hjemmel de som forfølger oss og angriper oss påberoper seg å ha for blandt annet fangeholdet av Stauda og hennes umyndige søsken. Meg bekjent finnes ingen slik lovlig lov-hjemmel. Men altså bare omfattende tvert imot.
   Og fangeholdet er en side av saken. Torturen, traumatiseringen og utplyndringen blandt annet, er imidlertid også en side og aspekter av forholdet.

   Og å finne slikt noe være nødvendig eller berettiget i et demokratisk samfunn hører mildt sagt ingen steds hjemme.

   Og - som fremgår av Menneskerettsloven V4, Art 5, Punkt 1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   
---

   For her i tilleg å kaste noe mere lys over dette skal jeg her gjengi et kort utdrag fra "Slutbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Stockholm 2010;
   Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, kapitel 2: Utgångspunkter". Følgende:

   "Den enskilde måste acceptera det faktum att alla andra har mänskliga rättigheter som också ska respekteras. Därför kan en individ inte hävda utövandet av sina rättigheter till den grad att det negativt påverkar någon annans möjligheter att åtnjuta sina rättigheter.
   Mänskliga rättigheter kan ses som en begränsning av majoritetsstyrets maktutövning i en demokrati.
   Om staten ska leva upp till sina åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna finns det således beslut som inte kan fattas, inte ens av demokratiskt valda beslutsfattare.
   För att de mänskliga rättigheterna ska kunna förverkligas krävs således en djupare förståelse av deras innebörd och betydelse.
   - De mänskliga rättigheterna ska respekteras,
   - enskilda ska ha kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna som just sina rättigheter och om sitt ansvar för att respektera andra personers mänskliga rättigheter,
   - personer verksamma inom den offentliga sektorn ska ha kunskap och medvetenhet om vilka skyldigheter de mänskliga rättigheterna innebär för dem."

---

   Her befinner jeg meg nu. Fortsatt i
nne-stengt og ute-stengt, isolert, fratatt både barna, familien, fortid, nutid og fremtid, rettsvern, penger til å leve av, bilen, bevegelses-frihet, data-maskiner, fjærfeet vårt, osv. osv. Kontinuerlig under tortur, trakassering, trusler, utrygghet, terror, stigmatisering og utplyndring.
   Selvfølgelig som sagt og fremgår av saken også alt dette og verre tilsiktet og hensikt fra de angjeldende falske dommerne og grov-kriminelle sin side. Dette og slikt er alminnelig for de.
   Og hva mine umyndige barn har blitt og er utsatt for fra de angjeldende grov-kriminelle sin side er som fremgår av saks-dokumentasjonen groteskt og å betegne også som tortur og sadisme.

   Jeg kan i tillegg solid og omfattende ytterligere dokumentere og bevise alle disse forbrytelser. Grove forbrytelser både i forhold til meg og min familie og sivil-befolkningen i Norge.

---


   Angående kapittel 16 i nye Straffeloven - LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (straffeloven) - angjelder utvidelsen av min politi-anmeldelse
folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet, dvs. § 101 og § 102 og § 108 og § 109. Og innbefatter også § 110.
   Mange av de som inklusivt har vært eller er skyldige eller delaktige i de forbrytelser min politi-anmeldelse gjelder har også vært eller er skyldige eller delaktige i disse forbrytelser.
   Blandt de skyldige og delaktige er også stats-minister Jens Stoltenberg (Ap) og statsråd Audun Lysbakken (SV), og (som fremgår av min politi-anmeldelse) mange flere.

   Straffelovens § 101 er slik:
   "§ 101. Folkemord:
       For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe
   a)    dreper ett eller flere medlemmer av gruppen,
   b)    forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,
   c)    utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,
   d)    iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller
   e)    med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.
       Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.
       Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.
       Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225. / Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Som fremgår av min politi-anmeldelse og som fra min side ytterligere kan dokumenteres innbefatter det norske folkemordet forbrytelser mot samtlige av denne Straffelovens § 101 sine bestemmelser. Jeg anser videre at for mange av de skyldige og delaktige sitt vedkommende kan det være få formildende omstendigheter, men derimot flere skjerpende omstendigheter.

---

   Og Straffelovens § 102 er slik:

   "§ 102: Forbrytelse mot menneskeheten
       For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning,
   a)    dreper en person,
   b)    utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis,
   c)    gjør en person til slave,
   d)    deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,
   e)    fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med grunnleggende folkerettslige regler,
   f)    torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,
   g)    utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold,
   h)    utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,
   i)    på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,
   j)    innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller
   k)    begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.
       Straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år.
       Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225. / Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Det fremgår også av min politi-anmeldelse og som fra min side ytterligere kan dokumenteres, at den angår og innbefatter skyld og delaktighet i forbrytelser mot samtlige av denne Straffelovens § 102 sine bestemmelser, med unntak og forbehold for dens punkt j).
   Dette med dens punkt j) vil jeg imidlertid komme tilbake til ved anledning.

---

   Og Straffelovens § 108 er slik:

   "§ 108: Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse / Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd. / Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."

   Jeg anser at min politi-anmeldelse og dens dokumentasjon, særlig mine offentliggjorte Dagboks-notater, også innbefatter forbrytelser mot Straffelovens § 108. Hvilket fra min side også ytterligere kan dokumenteres og utdypes.

---

   Og Straffelovens § 109 er slik:

   "§ 109: Overordnedes ansvar
       For krenkelse av overordnedes ansvar straffes en militær eller sivil leder eller en som faktisk opptrer som det, dersom personer under vedkommendes effektive myndighet og kontroll begår en forbrytelse som nevnt i §§ 101 til 107, når forbrytelsen er et resultat av at lederen ikke har utøvd forsvarlig kontroll over dem, og lederen
   a)    visste eller burde ha visst at de underordnede hadde påbegynt en slik forbrytelse eller at den var umiddelbart forestående, og
   b)    unnlot å iverksette nødvendige og rimelige tiltak som sto i vedkommendes makt for å hindre eller stanse forbrytelsen, eller å rapportere forholdet til en kompetent myndighet for strafforfølgning.
       Straffen er fengsel inntil 10 år, men inntil 30 år der forbrytelsen er grov. Ved vurderingen av om forbrytelsen er grov, skal det legges vekt på hvor alvorlige og omfattende forbrytelser de underordnede har begått og i hvilken grad den overordnede er å bebreide.
       Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."

   Min politi-anmeldelse innbefatter også forbrytelser i forhold til Straffelovens § 109. Og også både dens punkt a) og dens punkt b).

---

   Og Straffelovens § 110 er slik:

   "§ 110: Minstestraff / Straff som utmåles etter bestemmelsene i dette kapitlet kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebud som i mangel av kapittel 16 ville ha rammet handlingen det domfelles for. / Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."

   Min politi-anmeldelse innbefatter også denne Straffelovens § 110.

---

   Som fremgår av min politi-anmeldelse har disse forbrytelsene vært veldig omfattende og grove, og pågår enda.
   Og også det internasjonale samfunn har fra forskjellige hold og på forskjellige vis reagert på disse forholdene.

   For eksempel blir det i en stor indisk avis, The Hindu, i disse dager blandt annet sagt følgende:
   "The sanctity of the child's biological environment should be preserved except in very exceptional circumstances, the U.N. Convention on the Rights of the Child (CRC) tells us. The Convention acknowledges that every child has certain basic rights, including the right to be raised by his or her parents within a family or cultural grouping, and to have a relationship with both parents, even if they are separated. The Convention obliges states to allow parents to exercise their parental responsibilities.
   In Norway, the thinking seems to be going in the opposite direction."

   Og litt mere sitat:
   "The mandatory confidentiality also gives the CWS tremendous power, weakens accountability and obfuscates Norway's famous transparency. No reliable statistics are available on how well or badly children placed in foster care in adulthood. In France, where about 10,000 children are placed in foster homes or state-run institutions away from their parents, statistics show that 34 per cent of them end up as vagrants or tramps. When compared to other western democracies, the number of children taken into care as a proportion of the population in the Scandinavian countries is alarmingly high. In Norway, with a total population of just under five million, placed in care 12,492 children in 2011 as compared to 10,000 by Britain or France, which have populations of roughly 60 million each."
   
 http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article3155621.ece

   De har undersøkt forholdene i Frankrike og Storbritannia som har 60 millioner innbyggere hver hvor hvor ca. 10 000 har havnet i fosterhjem, mens Norge som nå er 5 millioner har tvangsplassert 12 492 barn.
   Og de påpeker altså også at i Frankrike viser statistikk at det iallfall går meget dårlig med minst 34% av slike barn i Frankrike.

---

   Audun Lysbakken (SV) har i disse dager fratrådt sin stilling som nesten øverste regjerings-sjef for det såkalte Barne-, Likestillings- og Inkluderings-departementet (BLI), som blandt annet inkluderer det offentlige såkalte "barnevernet". Denne hans avgang i forbindelse med diverse forbrytelser han innrømmet å ha begått i sin stilling. Og som han sier har pågått lenge og også ikke har vært uvanlige i andre av regjeringens departementer.
   Så viser det seg at den som i disse dager overtar stillingen efter ham, er Inga Marte Thorkildsen (SV).
   Og at hun i følge massemedia blandt annet proklamerer at hun vil videreføre det Audun Lysbakken holdt på med.

   Samtidig vil jeg også gjøre oppmerksom på at bagatelliseringen av forbrytelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen, og den nokså fullstendige mangelen på interesse for justismord i den offentlige forvaltningen i Norge, er et megetsigende vitnesbyrd om hva som egentlig foregår.

   For videre å antyde noe av omfanget og proporsjonene på de i min politi-anmeldelse angjeldene grove forbrytelser i Norge vil jeg her henvise til følgende postering med kommentarer fra Facebook 23.03. 2012 (iøvrig også gjengitt i mine Dagboks-notater for samme dag:

   May- Harriet Seppola, 23.03. 2012: 
   http://www.facebook.com/may.seppola/posts/195945040515367 

   Barne- og likestillingsminister, Inga Marte Thorkildsen (SV), ønsker å bli til hun bæres ut. 
   http://www.dagbladet.no/2012/03/23/nyheter/politikk/innenriks/regjeringen/inga_marte_thorkildsen/20818667/ 
   - Jeg vil videreføre det Lysbakken startet 
   www.dagbladet.no 
   Barne- og likestillingsminister, Inga Marte Thorkildsen (SV), ønsker å bli til hun bæres ut. 

* 

   May- Harriet Seppola: 
   Denne damen skal videreføre det Lysbakken har startet med helt i tråd med Steklovs prinsipper , her er min kommentar til artikkelen : Detr er dette jeg og andre var redd for , denne damen skal altså fortsette med å tvangsfjerne barn , slik at SV ødelegger en hel generasjon av barn som blir rykket opp med roten og solgt til partivenner av barnevernsansatte, psykologer, dommere og advokater og blir dømt til en fremtid som ofre for pedofile som tiltrekkes yrker der de fritt kan misbruke barn,. 
   Er det ikke nok med alle barnehjemsoffer som har fått livet sitt ødelagt , nå er 50000 barn under "tiltak av barnevernet" , 12492 er tvangsfjernet i en befolkning som nettopp rundet 5 millioner, Frankrike og England har 50 millioner innbyggere hver, i begge land er ca. 10000 satt i fosterhjem og institusjoner , 32 % av disse barna havner på gaten uten fremtid og et skikkelig liv. 
   Fra 1990-2002 tok 1150 barn og voksne sine egne liv i fortvilelse. Er det dette Inga Marte Thorkildsen skal fortsette med ? 
   Barnevernet har herjet i 111 år , rikgtiknok var det Vergerådet som var navnet fra 1900 , tragediene er de samme, da var det Roamanifolket som skulle sosialiseres, nå er det enslige mødre og fedre og foreldre med lav økonomi , for Helen Bjørnøy i Plan Norge og også leder for Barnevernpanelet har konstantert at dårlig økonomi er omsorgssvikt . 
   HAR HUN OGSÅ EN DÅRLIG OPPVEKST ? 
   Dette er vel hellt i tråd med statsminister Jens Steklov Stoltenbergs oppfatning at det fortsatt skal drives Handel med barn i "Norge": 
   http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html 
   BARNEHANDEL I NORGE 
   norgespartiet.no 
   Velkommen til Norges Grunnlovsparti - NORGESPARTIET. Norgespartiet vil arbeide for at Norge skal få et realistisk demokrati, et Realdemokrati. 

   Gry Karlsen: 
   Kanskje det er noen som har lyst på en "bærejobb" med det samme...? De har ingen sperrer de der, og ser kun seg selv! 

   May- Harriet Seppola: 
   Jeg visste at hun vil fortsette hans jobb . 

   Gry Karlsen: 
   ‎:(( 

   Christian Jørgensen: 
   unskyld stygt språk nå FUCK SV 

   Kristian Dirdal: 
   Nå har denne "varpesyke" høna fått en posisjon der hun kan leve ut sitt hysteri! 

   Cathrine Karim: 
   haha, nå kommer det til å gå enda mer til helvete for sv ! 

   Rune Fardal: 
   Det kan vi ordne raskt.... 

   Espen Storbakken: 
   http://www.youtube.com/watch?v=VlVepAVBmd8 
   Brian Gerrish - UK Rally Against Child Abuse June 2011
   www.youtube.com 
   Brian Gerrish of the UK Column newspaper, is a speaker and member of various valuable groups dedicated to exposing the corruption taking place in our governm... 

   
*** 

   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/295634930507019  
   Tore Svendsen: 
   Ho ser da ung nok ut til å klare å gå ut sjøl men hvis ho trenger hjelp så får vi kansje hjelpe henne? 

   Rune L. Hansen: 
   Bæres ut med norske Straffeloven som båre ... til fengsling. 

   Tore Svendsen: 
   Sannheten er værre enn Seppola beskriver. 

   Rune L. Hansen: 
   Mye verre, men det hun herover sier er sannheten og fakta underveis. 

   Rune L. Hansen: 
   Tallene til May-Harriet May- Harriet Seppola herover, som angår et meget viktig og sentralt aspekt av det i Norge enda pågående folkemordet, må justeres. 
For eksempel også i forhold til følgende opplysninger - 
   fra Ap-regjeringens egne Internett-sider, Barne-, Likestillings- og Inkluderings-departemet (BLI) under Audun Lysbakken (SV) da sin ledelse fremgår (NOU 1012:5) at: 
   "I løpet av hele 2010 ble det fattet vedtak om bruk av 17 658 barnevernstiltak i kategorien plassering utenfor hjemmet. Av det totale antallet barn med barnevernstiltak, ble det i den samme perioden fattet vedtak om 16 615 barnevernstiltak gruppert i statistikken som «andre tiltak». Også disse kan inkludere tiltak utenfor hjemmet." 
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-5/8/1.html?id=671554 
   7.1 Innledning 
   www.regjeringen.no 
   ‎7.1 InnledningAndelen barn i barnevernet som bor sammen med begge foreldre er adskillig lavere enn for andre barn.Backe-Hansen 2004, side 40 Ifølge SSB er det vanligst at barn bor med sin mor. «Barn som ikke bor sammen med begge foreldre, bo... 

   Rune L. Hansen: 
   Med andre ord i Norge år 2010 nær 50 nye barn hver dag, i henhold til Ap-regjeringens opplysning. 

   
*** 

   May- Harriet Seppola: 
   Lysbakkens løfter er at det skal vœre full barnevernsdekning innen 2017 , og vi vet hva det betyr , Inga Marte Thorlildsen fortsetter i hans spor . 

   May- Harriet Seppola: 
   Rune, jeg tar utgangspunkt i en undersøkelse der ett visst anrall ble sjekket , tror det var 100000 , av disse var det 1150 som tok sine egne liv,. 

   Rune L. Hansen: 
   Fint og nyttig om du hadde linken til den undersøkelsen ... Men tallene også og spesielt der er ukorrekte. 
   Det sier seg selv. Men også disse tallene er uansett et (av flere) utgangspunkt for videre og langt mere treffsikre beregninger og konklusjoner.

   Rune L. Hansen: 
   ‎-- Hvor mange av "selvmordene" var og er egentlig (tortur, pluss) drap? 
   -- Og hvor mange mere eller mindre "naturlige dødsfall" i den samme perioden var og er egentlig (tortur, pluss) drap? 

   May- Harriet Seppola: 
   Etter 2002 er det ingen tall, de er innbakte i diverse andre grunner, skulle gjerne visst det . 

   May- Harriet Seppola: 
   Det burde sjekkes angående enkeltmannsforetak, for disse fosterforeldrene burde opplyse hvor mye de får betalt , hvor mye de snyter staten for, men det er visst ok. 

   Rune L. Hansen: 
   Ja, vi får bedre sette sammen bitene og fakta i puzzle-bildet også der. 
   Både mht. pengene over og under bordet. 

   Rune L. Hansen: 
   At antallet tilfeller av uhyre grov tortur - og drap - er stort, er det ikke den minste som helst reell tvil om. 
   Og at pengene involvert i virksomheten er veldig veldig mange, er det heller ikke den minste som helst reell tvil om. 
   Heller ikke om at dette dreier seg om tortur og drap i regi av grov-kriminelle ansatte i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen. 

   Rune L. Hansen: 
   Vi har også en hel del kunnskap om hvem konkret disse grov-kriminell er. 

   Rune L. Hansen: 
   Justismord, tortur og drap er for slike mennesker bagateller, politikk, synsing, penger og egoisme. 

   
***

---
---

   Mot slutten her vil jeg minne om at det er ikke slik at Straffelovens bestemmelser ikke gjelder for ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen. Og det er heller ikke slik at de gjelder redusert eller i mindre utstrekning eller omfang for disse. Hvilket fremgår utvetydig også ikke minst av Straffeloven selv. Og selvfølgelig nok må det være og er det slik.
   Men det er tvert om (og også selvfølgelig nok) slik at de ansatte i den offentlige forvaltningen har enda flere lov-bestemmelser i Straffeloven som de ikke kan forbryte seg mot uten straffe-ansvar, - til og med et eget kapittel, kapittel 11 med overskriften "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste", paragrafene 110 til og med 126, som kun gjelder forbrytelser av ansatte i den offentlige forvaltningen. De fleste av paragrafene i dette kapitlet angår også dette saks-komplekset.
   For eksempel er det i § 117 blandt annet bestemt følgende:
   "Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed."
   Blandt annet også politiets delaktighet i fangenskapet av Stauda nu også rammes av denne Straffelovens § 117 og inngår også i min politi-anmeldelse. Stauda fangeholdes på kryss og tvers ulovlig. Det samme gjelder også hennes umyndige søsken, og mange andre. Det er politiets oppgave blandt annet å sørge for at dette ikke skjer - også om det har skjedd og er pågående.
   At de angjeldende ansatte i politiet forsøker å unnskylde seg for eksempel med at de er lov-forpliktet til å bistå den offentlige såkalte barnevern-tjenesten, anser jeg i dette og lignende saks-kompleks å ikke være berettiget. Først og fremst fordi de ikke er lov-forpliktet til å bistå eller delta i eller i å dekke over forbrytelser.
   
   Med disse mine videre konkretiseringer og innbefattelser i min politi-anmeldelse fremsetter jeg fortsatt og videre krav om at min politi-anmeldelse og dens krav umiddelbart blir tatt til efterretning og innfridd.
   Det er ingen berettigelse i å nøle i forhold til noe av alt dette. Det handler blandt annet om liv og død for veldig mange. Og om veldig omfattende og grove forbrytelser, som ofte og oftest ikke i det heletatt er synlige i det ytre fysiske hos ofrene og de forurettede, de er ofte til og med skjult både av trusler og diverse forhold, men er av den grunn ikke mindre alvorlige.


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Mandag 26.03. 2012, Vikebygd, Vindafjord kommune.Kopi pr. e-post til:
-- Advokat Stian Kristensen, Stavanger, e-post: sk@adius.no


---
--- VEDLEGG 1 av 1:


-- 20120326-VEDLEGG.html            --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) --- Folkemordet-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette er vedlegget til 
20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ( ekstern )

---
    VEDLEGG PR. 26.03. 2012 ANGÅENDE ENKELTE ULOVLIGE LOVER OG REGLER, ETC.
---

   De fleste av dommerne og det meste av rettsvesenet og den offentlige forvaltningen i Norge har Arbeiderparti-regjeringens kriminelle og dens med-spillere allerede inn i det groteske overtatt og under sin kriminelle styring. Blandt annet og særlig ved å forholde seg motsatt til lov og rett - og ved å til-lage og å manipulere ulovlige lover, regler, vedtak og direktiver, etc. Og i det heletatt å snakke med to tunger. For å skifte ut alt og det hele med Arbeiderparti-ideologien - og dens totalitære kontroll med sivil-befolkningen. Og med økonomien, natur-ressursene, næringslivet, massemediaen, kristendommen, undervisningen, utenriks-kommunikasjon, privat- og familie-livet, osv. Hensikten har vært og er overtagelse og utplyndring. Midlene har også vært og er trakassering, falsk dokumentasjon, propaganda, terror, trusler, angiveri, tortur - og stadig mere omskrivelser, kontroll, utplyndring og til-intetgjørelse. Og å gi med den ene hånden - for å ta mere underveis med den andre hånden. Via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen. Uten samvittighet, anstendighet eller med-menneskelighet - med motsatt lov og rett.

   Om og om igjen har de på de utroligste frekkhetens kriminelle vis underveis forsøkt å bytte ut lov og rett med motsatt lov og rett. Det vil si med sin egen ulovlige lov og rett. Dette har de ikke klart så godt som de har ønsket. Grunn-fundamentene i det demokratiske vernet og lov og rett og tradisjon har i seg selv ikke vært åpne for et slikt terror-regime eller for å bli overtatt og omskrevet av grov-kriminelle. Imidlertid har den kriminelle frekkheten og de stadige kriminelle overgrep og groteske justismord båret mere og mere frukter for dette terror-regime. Også i form av indoktrinering og frykt og underkuelse - og myndighets-overskridende kriminell makt og frekkhet. I takt med dette har angrepene på også Norges Grunnlov og Straffeloven og Menneskerettsloven økt og blitt mere intense og grove.

   Menneskerettsloven forsøker de nu i disse dager å om-fortolke og å påberope seg tolknings-retten til og overta med sin kriminelle spesielle vri på, som de forsøker å få innskrevet i Norges Grunnlov. Forsøker de, for derigjennom å overta med sin omskriving både Menneskerettsloven og Norges Grunnlov og Straffeloven.

---

   Et eksempel med hensyn til Straffeloven:

   Det opereres i disse dager med to forskjellige versjoner av norske Straffeloven. Den nyeste er helt eller delvis ment å skulle erstatte den eldre og har tildels annen ordlyd, plassering og nummerering av paragrafene.
   Den eldre norske Straffeloven -
LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (= Straffeloven).
   Og:
   Forslaget til ny norsk Straffelov, LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (= ny Straffelov).

   Her er et eksempel med hensyn til Straffeloven:
   Straffeloven - altså LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (= Straffeloven):
   "§ 216: Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet. / Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7."

   I forslaget til ny norsk Straffelov, LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (= ny Straffelov) er blandt annet Straffelovens 20de Kapitel, "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold" fjernet. Og også dens § 216.
   I steden fremsettes som § 261 følgende - som altså takk og pris iallfall ikke enda er trådt i kraft:
   "§ 261. Omsorgsunndragelse / Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en umyndig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den umyndige boende fast hos seg, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. På samme måte straffes den som urettmessig unndrar den umyndige fra noen som har fått omsorgen etter vedtak om omsorgsovertakelse. / Grov omsorgsunndragelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om omsorgsunndragelsen er grov skal det særlig legges vekt på hvilken belastning den har påført barnet. / Ikke i kraft. / Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Forskjellen er stor og det er tydelig hva den er ment som. Blandt annet å "rettferdiggjøre" falske dommere og falske dommer og avgjørelser. Og den bygger på forutsetning om at falske dommere og falske dommer skal gjelde som lov og rett.

---

   Et eksempel med hensyn til Norges Grunnlov - følgende:

   I det STILLE er en av de mest omfattende revisjonene av Grunnloven i norsk historie, snart på oppløpssiden. Innstillingen fra utvalget som har ansvaret for revisjonen ledes av tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Inge Lønning. Den skal stå klar innen utgangen av året - i god tid før 2014 da verdens nest eldste grunnlov fyller 200 år. Utvalget har fått i oppdrag «å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven» - et siste ønske fra daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) i 2009. Den pågående revisjonen av Grunnloven skjer omtrent uten debatt og politisk nysgjerrighet. Kontrasten er stor til andre land hvor Norge har vært, eller er, en pådriver for nye grunnlover og et styrket grunnlovsvern av sentrale menneskerettigheter; i Sør-Sudan, Kenya, Zanzibar, Polen og Afghanistan – for å nevne noen. I disse landene har engasjementet vært sterkt og den offentlige debatten intens. Menneskerettsloven er fra før av grunn-solid implementert i Norges Grunnlov.
Solid lov-festet og lov-bestemt i og for en levende, dynamisk, demokratisk prosess. At grov-kriminelle i den offentlige forvaltningen (inklusivt regjeringen og Stortingspartiet) massivt og systematisk er kriminelle er en annen sak. Hva er så den egentlige hensikten nu?
   Å forsøke å sementere Norges Grunnlov med definisjoner tilpasset og tilsiktet grov-kriminell virksomhet, som blandt annet fortolker, monopoliserer og innskrenker Menneskerettsloven tilpasset den grov-kriminelle ideologi og virksomhet. Og hva er vel mindre lov og rett og mindre demokratisk enn monopolisert "fortolkning" av lov og rett? Og mere drepende for argumentasjon og lovens og menneskers opplysning og respekt?

---

   Angående særlig statsråder og lov og rett - skal jeg her nu påpeke følgende:

   Jeg henviser til en nokså ny artikkel i avisen Dagbladet, under overskriften "Tillit på spill" -
   http://www.dagbladet.no/2012/03/21/kultur/debatt/debattinnlegg/jonas_gahr_store/tillit/20781715/
   Som omhandler de i disse dager via massemediaen offentlig avslørte forbrytelser i våre offentlige departementer, hvor statsråd Audun Lysbakken (blandt de øverste sjefer for det offentlige såkalte "barnevernet") er avslørt som særlig sentralt involvert i diverse kriminelle (og kriminelle ideologiske) forhold i sitt arbeide som statsråd. Hvorefter mange med-kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen har vært på banen for å skjule og å bagatellisere forbrytelsene.
   Artikkelen sier blandt annet at: "Et eventuelt tillits-tap som følge av disse sakene rammer ikke bare regjeringen, men hele demokratiet. / Det kan se ut som om iveren etter å ivareta det som statsrådene selv definerer som «gode formål» fører til at de velger å sette til side regelverk som skal sikre tillit og hindre alvorligere lovbrudd som myndighetsmisbruk og korrupsjon. / Rekken av statsråder som ser ut til å ha snublet ved tildeling av midler til personer- og organisasjoner som står statsrådene eller deres partier nære begynner dessverre å bli lang- og det er mer alvorlig enn det er pinlig."
   Og litt mere sitat og feil-informasjon (tilsynelatende fra politiet sin side):
   "Det er grunn til å tro at det nå hadde oppstått en større krise om det var en mindretalls-regjering som styrte landet. Som følge av flertallsstyret, er imidlertid den eneste veien videre en prosess gjennom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Sjelden har vel denne komiteens relevans og rolle vært viktigere enn det vi nå er vitne til. / Politiet har nå henlagt anmeldelsen mot Lysbakken for korrupsjon. Årsaken er at statsråder har immunitet for handlinger som er begått i embetets medfør."

   Hva jeg i forhold til dette her særlig vil påpeke - og også (i tillegg til hva som ellers fremgår av min politi-anmeldelse) ha efterforsket og straffe-forfulgt er også disse også relevante forhold i forhold til hele dette saks-komplekset og min politi-anmeldelse.
   At "statsråder har immunitet for handlinger som er begått i embetets medfør" er en mildt sagt forkvaklet og uholdbar "fortolkning" av gjeldende lov og rett. Som de nu altså også forsøker å lure oss med. Gjeldende lov og rett sier på allslags vis nemlig fullstendig det motsatte. Og evt. riksrett er og skal heller ikke unndra straffe-ansvar i forhold til forbrytelser mot Straffelovens paragrafer.

   Videre - følgende:
   Det er særlig disse og slike statsråder som øverst dirigerer og manipulerer også med ulovlige lover, vedtak, direktiver, etc. - i og for kriminelle hensikter.
   Både den såkalte "Barneloven" og den såkalte "Barnevernsloven" - og også forvaltningen av disse - er groteske og sentrale eksempler på dette. Tilsiktet grov kriminell virksomhet. Dette og slike forhold blandt annet utdypes og forklares i forskjellige sammenher både av meg og andre i mine Dagboks-notater - senest 19.03. 2012 ( ekstern ).

   Og videre - følgende:
   Den 20. februar 2007 vedtok Stortinget å oppheve ordningen med Odelsting og Lagting. I stedet skal alle saker behandles av Stortinget i plenum. Endringene trådte i kraft den 1. oktober 2009. Samtidig opphørte Lagtingets rolle i riksretten. I stedet skal Stortinget velge ut lekdommere til riksretten, i tillegg til fem høyesterettsdommere. Det er god grunn til å undersøke hensikten og konsekvensene også av dette og slikt. I lys av min politi-anmeldelse.

   Jeg vil for ordens skyld også ha påpekt følgende:
   At selvfølgelig på ingen som helst måte alle foreslåtte lov-endringer er ulovlige eller vil medføre ulovlig konsekvens.
   For eksempel antar jeg at om forslaget, som enda bare er et forslag i nye Straffeloven, om at nye Straffelovens § 113 skal endres til å bli følgende vil være i pakt med lov og rett:
   "§ 113. Krenkelse av Norges statsforfatning / Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år. / Ikke ikr."

   
---

   Til orientering:
   Alle disse over-nevnte og diverse andre forhold og forsøk på og bruk av ulovlige lover etc. kan jeg om det er behov for det videre forklare og utdype.

------