-- 20120402-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html     --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  Folkemordet-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet
avsendes tidlig mandag 02.04. 2012, pr. telefax og e-post.        

Til: Norske myndigheter via Politiet, Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt - politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075
og

Til Fylkesnemnda i Rogaland,
via advokat Tone Linn Thingvold

Fra:
Rune L. Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Dato: Mandag 02.04. 2012, Vindfjord kommune


   Videre inngående til politi-anmeldelsen

   Jeg henviser til min politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. Og mine tilføyelser senest 26.03. 2012 ( 
20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ).

   
Som fremgår av min politi-anmeldelse ( ekstern ) handler dette saks-komplekset også om organisert kriminalitet og systematiske forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet. Og om delaktige og involverte i folkemords grove forbrytelser, ødeleggelser, perverteringer, tortur, terror, utplyndringer, drap, etc. overfor med-mennesker, sivil-befolkning og verden. Organisert kriminalitet som har mønster og oppskrifter gjennom-syret av grov kriminalitet og grov-kriminelle hensikter. Og disse i alminnelighet motsatt lov og rett gjeldende i og for Norge. Virksomheten er smittsom og livs-ødeleggende verre enn verste sort pest, gjennom trusler, tortur, seig-pinsler og premiering i forhold til menneskets største, kjæreste og næreste verdier - familien, hjemsted, integritet, etc. Og gjennom hele prosessen trakassering, falsk dokumentasjon og utplyndring.
   Her er en oversikt med noen vesentlige Punkter angående dette:

   Punkt 001:  Kidnappinger, fangehold, tortur, trakassering, trusler, hus-inkvisisjoner, knebling, terror, traumatiseringer, indoktrinering, utplyndringer, stigmatiseringer, splittelser, etc. iverksettes overfor barna, foreldrene, familien, besteforeldrene og samfunnet i form av grove forbrytelser.
   Punkt 002:  Såkalt "samvær" så sjelden som mulig og fortrinnsvis under såkalt "tilsyn" bestemmes på papiret for det kidnappede barnet og foreldrene, med som hensikt ytterligere å trakassere, krenke, ydmyke og mere falsk dokumentasjon for liksom plausibelt å nekte samliv, samvær og kontakt. Med andre ord for fortest mulig å gjøre fangeholdet, adskillelsen og identitets- og integritets-tyveriet 100%.
   Punkt 003:  Barn som er søsken skilles fra hverandre, i samme hensikt og for å hindre barna i å snakke med hverandre om det som har skjedd og skjer. Og for å hindre de i å snakke åpent overfor andre om hva som har skjedd og skjer.
   Punkt 004:  Fangeholdet, kneblingen, trakasseringen, traumatiseringen, torturen og indoktrineringen av barna mest mulig total i kombinasjon med trusler, splittelser og premiering, for fortest mulig å gjøre adskillelsen og identitets- og integritets-tyveriet 100% fullstendig.
   Punkt 005:  Fangeholdet av barnet i regi av ansatte i og omkring den offentlige forvaltningen er ofte fullstendig uberettiget og grovt kriminelt - både i seg selv og i forhold til hva som har skjedd og hva som egentlig er saken, og innebærer og medfører i alminnelighet uansett også langt mere skader og ødeleggelser enn om ikke skjedd. I fangeholdet av barna inngår blandt annet også omplasseringer av barna. Og skiftende miljøer og forskjellig. I forhold til alt dette innebærer kidnappingen og fangeholdet av barnet i alminnelighet videreføring av grove forbrytelser overfor barnet, foreldrene og samfunnet.
   Punkt 006:  Rikelig med penge-betaling og andre fordeler for de som er delaktige og involverte i fangeholdet av barna. Blandt fordelene nokså fritt frem for å mishandle barnet slik de selv ønsker. Mange tjener penger, status, karriære og annet på virksomheten og ser seg tjent med den.
   Punkt 007:  Foreldrene anklages for hva som helst med påstander, trakassering, rykter, løgn, halv-sannheter og manipulasjon med informasjon, som blir førsøkt hvitvasket via flere kanaler. Falsk dokumentasjon og falske erklæringer, ofte også med såkalte "diagnoser" fra direkte eller indirekte delaktige i barnerov-industrien.
   Punkt 008:  Foreldrene blir ansett som skyldige i hva som helst inntil det motsatte er bevist og også selv om det motsatte blir bevist eller kan bevises.
   Punkt 009:  Trakasseringen, torturen, terror og utplyndringene videreføres via personer og instanser i og omkring den offentlige forvaltningen.
   Punkt 010:  Retts-prosesser med falske dommere og falske dommer. Pågående over så lang tid som foreldrene klarer å holde ut eller å henge på. Med falske dommere siktes her til ukompetente dommere som rettsbehandler og dømmer motsatt lov og rett eller med innskrenkninger og fordreininger av fakta eller som på andre vis er ukompetente.
   Punkt 011:  Manipuleringer og diskriminering i forhold til begreper så som "foreldrerett", "omsorgs-ansvar", "samvær", "tilsyn", "besøks-forbud", "taushetsplikt", etc.
   Punkt 012:  Påtale-myndighetene, advokater og andre forholder seg i alminnelighet passive, unnlatende eller motsatt til politi-anmeldelser, protester, saks-fremlegg og anklager fra foreldrene (og barna).
   Punkt 013:  Massemediaen er i stort monn kontrollert, dirigert, truet og premiert av det grov-kriminelle terror-regimet. Henvendelser fra ofrene til disse fører sjelden frem og når og hvis de fører frem - hvilket ofte skjer - "forsvinner de" i forhold til terror-regimets propaganda, fordreininger og bagatellisering.
   Punkt 014:  Med-spillerne og nøkkel-personene til terror-regimet oppnår en slags beskyttelses-status og premiering. Og unndraes straffe-forfølgelse og straffe-ansvar for grove ulovlige, straffbare forbrytelser.
   Punkt 015:  Den politiske styringen, ideologien og propaganda-maskineriet pågående snakkende og handlende med to tungers falskhet for å omskrive, bagatellisere og å forsøke å berettige og videre å tilsikte grov urett, diskriminering, tortur og motsatt lov og rett.
   Punkt 016:  Metodene hos de øverst styrende for opprettholdelsen og videre-føringen av den grov-kriminelle virksomheten er mange og forskjellige og også andre. Ikke minst forskjellige former for ulovlig manipulering blandt annet med penger, kameraderi, kommandering, dirigering, forskjells-behandling og ansvar. Og diskriminering. (Ingenting er mere effektivt for ondskap enn diskriminering.)
   Punkt 017:  Perverteringen og ødeleggelsen av sivil-befolkningen. Innebærer og gir som konsekvenser også blandt annet mere eller mindre skjult borgerkrig og alles krig eller svik overfor andre og alle, forkrøpling og degradering av forståelse og respekt for lov og rett, rettferdighet, med-menneske, menneskeverdet, demokrati, politikk, samfunn og offentlig forvaltning.
   Punkt 018:  Barnets beste er ikke å frata barnet (og foreldrene) sine rettigheter og vern i henhold til lov og rett. Tvert om. Og barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets beste er heller ikke hverken diskriminering eller å skape konkurranse eller krig i påstander om hvem som er den beste forelder eller å degradere menneskeverdet og livets rett og rettigheter utenfor lov og rett. Barnets beste handler ikke om å være den eller det beste utenfor lov og rett. Mennesker som ønsker å kvitte seg med sin egen eller andres far eller mor, ektefelle eller besteforeldre, må heller forholde seg rett til lov og rett.
   Punkt 019:  Det er mangt og meget som solid både avslører og beviser som sannhet og fakta hva jeg fremfører i disse Punkter og i hele politi-anmeldelsen.
   -

   En FN definisjon på organisert kriminalitet går slik:
   “… large-scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the expense of the community and its members. It is frequently accomplished through ruthless disregard of any law, including offences against the person, and frequently in connection with political corruption.”
   Jeg oversetter: "... stor skala og kompleks kriminalitet i regi av grupper av personer, på hvilken som helst måte løst eller fast organisert, for berikelse til delaktige og på bekostning av samfunnet og dets medlemmer. Ofte i kombinasjon med ubarmhjertig eller hensynsløs tilsidesettelse av en eller annen lov, inkludert rettsbrudd mot personen, og ofte i sammenheng med politisk korrupsjon."

   Som på forskjellige vis fremgår av min politi-anmeldelse handler saks-komplekset ikke minst om hva som faller innenfor begrepet organisert kriminalitet.
   Jeg henviser nu i denne forbindelse særlig også til nye Straffelovens § 79c. Paragraf 79, 
som jeg også, inkludert på vegne av sivil-befolkningen i Norge, påberoper meg i forhold til de angjeldende forbrytelser, går i sin helhet slik:
   "
   § 79:  Fastsetting av straff ut over lengstestraffen (flere lovbrudd, gjentakelse, organisert kriminalitet)
       Foreligger en eller flere av situasjonene i bokstav a til c, kan fengselsstraffen forhøyes inntil det dobbelte, men ikke i noe tilfelle med mer enn 6 år og aldri ut over 21 år, og for personer som var under 18 år på handlingstidspunktet, ikke ut over 15 år:
   a)    når en lovbryter ved én eller flere handlinger har begått flere lovbrudd, og det skal idømmes en felles straff. Forhøyelse av fengselsstraffen regnes av lengstestraffen i det strengeste straffebudet. Straffen etter denne bokstav kan aldri bli lenger enn summen av lengstestraffene. Forhøyelse av lengstestraffen etter denne bokstav får bare betydning i forhold til lovbestemmelser som har bestemt at den forhøyde lengstestraff skal tillegges rettslig virkning.
   b)    når en tidligere domfelt person på ny har begått en straffbar handling av samme art som han tidligere er dømt for her i riket eller i utlandet, hvis ikke straffebudet selv bestemmer noe annet. Forhøyelse av lengstestraffen etter denne bokstav får bare betydning i forhold til lovbestemmelser som har bestemt at den forhøyde lengstestraffen skal tillegges rettslig virkning.
       Første ledd i denne bokstav gjelder bare når den domfelte hadde fylt 18 år på tidspunktet for den tidligere straffbare handlingen, og har begått den nye handlingen etter at straffen for den tidligere handlingen helt eller delvis er fullbyrdet. Har den nye straffbare handlingen en strafferamme på mer enn 1 år, gjelder første ledd ikke hvis den nye handlingen er begått senere enn 6 år etter at fullbyrdelsen av den tidligere straffen er avsluttet, når ikke annet er bestemt. Har den nye straffbare handlingen en strafferamme på 1 år eller mindre, kan det ikke ha gått mer enn 2 år fra fullbyrdingen er avsluttet.
   c)    når en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe.
       Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.
       Forhøyelse av lengstestraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, når ikke annet er bestemt.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   "

   Samtidig vil jeg her også på samme vis særlig påberope meg § 77, som i sin helhet går slik:
   "
   § 77. Skjerpende omstendigheter
       Ved straffutmålingen skal det i skjerpende retning især tas i betraktning at lovbruddet:
   a)    er begått med midler eller metoder som er særlig farlige eller har stort skadepotensial,
   b)    har satt menneskers liv eller helse i fare eller voldt velferdstap,
   c)    er tilsiktet et vesentlig mer alvorlig resultat eller det lett kunne ha blitt følgen,
   d)    er begått på en særlig hensynsløs måte,
   e)    er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet,
   f)    er begått av flere i fellesskap,
   g)    er forøvet ved at lovbryteren har utnyttet eller forledet unge personer, personer i en meget vanskelig livssituasjon, som er psykisk utviklingshemmet eller står i et avhengighetsforhold til lovbryteren,
   h)    har rammet personer som er forsvarsløse eller særlig utsatt for lovbrudd,
   i)     har sin bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering, funksjonsevne eller andre forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern,
   j)    er begått i offentlig tjeneste eller er forøvet ved brudd på en særlig tillit,
   k)   er begått av noen som tidligere er ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger eller andre handlinger som er av betydning for saken,
   l)    er begått i nærvær av barn under 15 år.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lover 7 mars 2008 nr. 4, 19 juni 2009 nr. 74.
   "

   Jeg påberoper meg på samme vis også i disse sammenhenger gamle Straffelovens § 132a.

   Jeg begjærer og krever samtidig at videre unnlatelser og heller ikke andre skjerpende omstendigheter mere må gjøre seg gjeldende i dette saks-komplekset og i forhold til politi-anmeldelsen.

   


   Hilsen igjen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Mandag 02.04. 2012, Vikebygd, Vindafjord kommune.Kopi pr. e-post til:
-- Advokat Stian Kristensen, Stavanger, e-post: sk@adius.no---