-- 20120410-til-Skatteetaten-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes morgen tirsdag 10.04. 2012.  


Til:
Skatteetaten, 
pr. fax 77689778 & e-post: skattnord@skatteetaten.no  (Postboks 4305, 8608 Mo i Rana) 
&
Skatteoppkreveren Vindafjord, & Vindafjord kommune-styre,
pr. fax 53656566 & e-post:
 postmottak@vindafjord.kommune.no
 
&
Politiet, Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt, politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
pr. fax 52868075 & e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  


Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Tirsdag 10. april 2011, Tindeland 

   Angående min politi-anmeldelse og Skatteetaten

   
Dette brevet inngår i og til min politi-anmeldelse ( ekstern ) og tilsendes samtidig derfor også Politiet.
   Jeg henviser til politi-anmeldelse nr.
11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
   Jeg henviser også særlig til min brev-korrespondanse med Skatteetaten i denne saken ( ekstern ). Blandt annet mitt brev datert 19.09. 2011 ( ekstern ).
   Og jeg henviser også særlig til at min politi-anmeldelse er utvidet til blandt annet å omfatte folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, nye Straffelovens kapittel 16, § 101 og § 102 og § 108 og § 109 og § 110. Samt nye Straffelovens § 79 og § 77. Alle også angående blandt annet organisert kriminalitet.

   Her nu skal jeg gi en kort-fattet videre orientering om min politi-anmeldelse av ansatte og involverte i Skatteetaten i forhold til politi-anmeldelsen. I og med at det er visse lov-bestemte forhold representanter for politiet, Skatteetaten og våre myndigheter tydelig, ulovlig og straffbart forholder seg unnlatende til. Og iøvrig ulovlig og straffbart forholder seg forurettende til. Samtidig som jeg nu også gjør oppmerksom på utvidelsen av politi-anmeldelsen, som henvist til over her.

   Jeg har i mange år kun hatt min trygd som økonomi. Og har med denne trygd forsørget meg selv og mine barn og min ektefelle. Enkelt og ukomplisert og fremadskridende. Inntil mine umyndige barn ble kidnappet av min kone i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen. Efter det endret alt seg - også økonomisk. Ansatte i den offentlige forvaltningen påbegynte også økonomisk trakassering og utplyndring overfor meg og mine angjeldende kidnappede og fangeholdte barn. Som enda pågår, fra flere hold. Ulovlig og straffbart. Særlig visse ansatte i NAV er på kriminelle vis involvert i dette - og også Statens Innkrevingssentral og rettsvesenet og andre representanter for våre myndigheter. Og de kriminelle forhold i dette saks-komplekset er fra min side fortløpende politi-anmeldt og grundig og godt dokumentert.
   At dette også handler om en slags form for organisert kriminalitet har jeg også politi-anmeldt.

   Hva angår Skatteetaten handler det om hvorfra Skatteetaten får sine opplysninger og om hvordan og hvorfor opplysningene godkjennes - og om med hvilkne konsekvenser de videreføres og brukes. Og om både av hvem og i forhold til hvem.

   Fra min side har jeg orientert Skatteetaten om kidnappingen av mine barn og mere. Hvis NAV eller andre gir Skatteetaten annerledes opplysninger som Skatteetaten automatisk eller ukritisk godkjenner og bruker til tross for at de er motsatt mine så gjør Skatteetaten seg delaktig i forurettelsen og forbrytelsen som videreføres. (Også mht. evt. unnlatelse.)
   Det samme hva gjelder NAV mht. hvorfra og hvordan NAV bruker sine opplysninger.
   Osv.

   Og når NAV mot min vilje overfører penger fra min trygd til kidnapperne og fangeholderne av barna eller til andre er de i NAV som gjør dette ansvarlige for den forurettelsen dette innbærer.
   Dette blandt annet er forbrytelse overfor meg og mine barn som NAV har vært delaktige i. Under påskudd av at det har vært og er penger jeg er idømt å betale som "underholdnings-bidrag" til kidnapperne og fangeholderne av barna.
   Selv om et slags "underholdnings-bidrag" hadde vært berettiget, hvilket det ikke har vært eller er (blandt annet fordi evt. forårsakelse skyldes kriminell unnlatelse fra andre sin side), så ville NAVs forbrytelse bestå i ytterligere flere kriminelle forhold (diskriminering, utplyndring, tortur, etc.).

   Samtidig som Skatteetaten forurettende opererer med feil skatteklasse overfor meg så ønsker Skatteetaten i tillegg å ilegge meg skatt som jeg ikke har mulighet for å betale. Som jeg på grunn av den fra NAV sin side uberettigede penge-overføring fra min trygd til kidnapperne og fangeholderne av barna ikke har mulighet til å betale.
   Det er ikke berettiget av Skatteetaten å ikke hensynta tyveriet fra min trygd.
   Slike handlinger fra Skatteetaten sin side vil være og er delaktighet i de forbrytelser min politi-anmeldelse gjelder.

   Mine umyndige barn er fortsatt kidnappet, fangeholdt, mishandlet, kneblet og under tortur og utplyndring. Det er jeg som i realiteten har både foreldreansvaret og omsorgen for de - ikke de kriminelle og deres med-spillere. Og kriminalitet skal hverken lønne seg eller premieres.

   Av dette fremgår at jeg skal være i skatteklasse derefter. Og at Skatteetaten uberettiget blandt annet forsøker å sette meg i en annen skatteklasse, dvs. forsøker å trekke meg for mye skatt.

   Og at det på grunn av tyveriet fra min trygd, som enda pågår, nu også er uberettiget å pålegge meg å skulle betale den penge-sum i skatt som Skatteetaten gir uttrykk for.

   Jeg ber om og krever derfor at disse forhold blir rettet opp fra Skatteetaten sin side.


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Tirsdag 10. april 2012, Vindafjord

---