-- 20110919-til-Skatteetaten-Vindafjord-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes både pr. fax og e-post mandag 19.09. 2011.  

Til:
Skatteoppkreveren i Vindafjord, fax nr. 53656566 og e-post: skattnord@skatteetaten.no
Rådhuset, 5580 ØLEN
og til: 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075


Fra:
Rune L. Hansen, (f. 06.12. 1955)
Tindeland,
5568 Vikebygd

                                      Dato: Mandag 19.09. 2011, Vikebygd


   Angående et uberettiget krav, trusler og feil fra Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Vindafjord 

   Jeg henviser til deres brev datert 14.09. 2011 ( ekstern ) med overskriften "Har du gløymt oss?". Og til den forutgående brev-veksling ( ekstern ). Og særlig til mitt brev til Skatteetaten datert 24.08. 2011 ( ekstern ) som også er en politi-anmeldelse på Skatteetaten og de angjeldende ansatte i Skatteetaten. Min referanse: 20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html.

   Dere skriver i dette deres brev, hvor dere fortsatt krever visse penger, blandt annet følgende:
   "Visst du ikkje alt har betalt, ber vi om at du snarast og seinast innan 5 dagar betaler skyldig restanse. Held du ikkje fristen, vil vi setje i verk tvangsinnfordring av kravet. Vi gjer merksam på at forseinkingsrente vil bli rekna frå forfall til betaling skjer. Opplysning om rentesatsane finst på www.skatteetaten.no eller hos skatteoppkrevjaren."

   Til dette er enda en gang å si at deres krav og trusler er helt uberettiget og ulovlig. Og også berettiger min begjæring om straffe-ansvar, rettferdighet, erstatning og gjenopprettelse.

   Og for ordens skyld sagt: Deres angjeldende krav vil ikke under noen omstendighet komme til å bli betalt av meg.

   Deres krav og trusler er å betrakte som en grov krenkelse av lov og rett og mine rettigheter i henhold til lov og rett.
   Både som diskriminering, trakassering, terror, utplyndring og tortur. Overfor både meg og mine umyndige barn, og eventuelle andre.

   Jeg i de siste ti-år hverken har hatt eller har noen annen inntekt enn min trygd, som månedlig utbetales og ankommer min bank-konto via NAV.
   Og heller ikke noen vesentlig økonomisk formue i forhold til krav om skatt.

   Efter at mine umyndige barn ble kidnappet og fangeholdt 03.04. 2008 igangsatte NAV og ansatte i NAV ulovlig økonomisk trakassering og diskriminering og diverse ulovligheter overfor meg (og mine umyndige barn), via inngrep i og manupulering med min trygd og mine rettigheter. Med som hensikt og konsekvens utplyndring, tortur, ødeleggelse og til-intetgjørelse. Dette pågår enda og er fra min side forlengst både klaget på og protestert mot og politi-anmeldt. Disse forhold og min politi-anmeldelse er fortsatt til saks-behandling hos politiet og våre offentlige myndigheter.

   Efter at mine umyndige barn ble kidnappet og fangeholdt (i flere omganger) involverte også ansatte i Skatteetaten seg som delaktige i den samme forurettelse overfor meg og mine barn som også ansatte i NAV. Skatteetaten nu sist med uberettigede og ulovlige penge-krav og trusler.
   Dette og Skatteetaten og eventuelle angjeldende ansatte i eller omkring eller over Skatteetaten er fra min side i dette saks-komplekset også tilsvarende politi-anmeldt.

   For år 2010 fikk jeg utbetalt omkring 130.000,- kr. tilsammen i inntekt, i trygd via NAV. Dette efter at Skatteetaten hadde trukket vanlig forskudds-skatt, også via NAV.
   Denne inntekt, omkring 130.000,- kr. var og er langt mindre enn halv-parten av min trygd før mine barn ble kidnappet og fangeholdt. Og er også mindre enn halv-parten av hva jeg trenger for å leve og å overleve på et minimum, mine enkle og rimelige leve- og bo-utgifter til tross.
   Fra en stabil, trygg, solid trygd reduserte og manipulerte NAV ulovlig med min trygd til det ble lite igjen av den og av trygghet, med mange konsekvenser.
   Denne reduksjon av min trygd ble forårsaket av NAV. Av ulovlig trakassering, diskriminering, tortur og utplyndring overfor meg og mine barn fra NAV sin side.
   Denne inntekt, omkring 130.000,- kr., er det nu Skatteetaten sier de vil redusere ytterligere, med omkring 8.000,- kr. mere forlangt som skatt for år 2010. Dette eller noe slikt krenker ytterligere mine rettigheter og mine umyndige barns rettigheter. Og er både ulovlig og livs-farlig i forhold til både våre rettigheter, vår status og vår situasjon.
   Jeg har begjært og gjort krav overfor Skatteetaten og våre myndigheter om at denne urett og slik urett stoppes. Både stoppes og blir straffe-forfulgt - og også med implisitt krav om gjenopprettelse og erstatning.

   Jeg har i min politi-anmeldelse og denne sammenheng henvist til en rekke ulovlige og straffbare forhold, som jeg og mine umyndige barn har blitt og er utsatt for - og ikke videre må bli utsatt for. Her nu skal jeg gjengi de viktigste av disse i forhold til Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Vindafjord og hvem disse har å forholde seg til, og til hva disse har å forholde seg til:

    Faktisk og konkret gjeldende lov og rett i og for Norge angående økonomisk rettferdighet går klart og tydelig slik:
    Menneskerettslovens Vedlegg 4, Art 11 punkt 1:
    "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."
    Og i pakt med dette er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende:
    "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
         a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
         b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

    I tillegg blandt annet denne og:
    Menneskerettsloven Vedlegg 2, EMK, Protokoll 1, Art 1:
    "Vern om eiendom. / Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. / Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter."

    Og for eksempel denne:
    "Menneskerettsloven Vedlegg 4, Art 5, Punkt 1 og 2:
    "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
    "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

    Og Straffeloven sier angående dette og slikt i sin § 123, at: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

    Videre sier Straffeloven om unnlatelse blandt annet følgende, i § 4:
    "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   mandag 19. september 2011, Vindafjord


---