-- 20121022-fra-SI-brev-1a2-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet ankom meg med posten 31.10. 2012. Samtidig med enda et brev fra de med samme datert dato ( ekstern ).  


   Brevet (forside og bakside) inn-scannet, pdf-format: 20121022-fra-SI-brev-1a2-til-RLH.pdf ( ekstern ) -   (( Kopi / avskrift av brevet, med uferdig lay-out / korrektur: ))

(( side 1a2: ))

Fra:

STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
0055680101470001001251
www.sismo.no
Organisasjonsnummer971  648 IS


Til:
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD

Dato:  22.10.2012
Vår referanse:  061255*****

   SISTE VARSEL FØR TVANGSINNKREVING

Kravtype:
Ilagt av:
Kravnummer:
Krav av dato:
Saksomkostninger  I benefiserte  saker
Justis- og  Beredskapsdepartementet
206810110041711
30.04.2011
Kravet gjelder  følgende  faktura  fra Justis- og  Beredskapsdepartementet:
Saksnummer:
10-167860TVI-HAUG
Opprinnelig  kravbeløp:
Renter og gebyr:
Udekket beløp:
Forfalisdato:
kr 18 356,25
kr 0,00
kr 18 356,25
09.11.2012
o
1-
o
Statens innkrevingssentral  (Sl) har ikke mottatt dekning  for ovennevnte  krav.
Dersom du ikke betaler  innen forfalisdato, vil kravet  bli tvangsinnkrevd. Dette  betyr at det kan tas utleggstrekk  i lønn
eller trygd. Det kan også  tas utleggspant  i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder.  I henhold  til
rettsgebyrloven  vil det  påløpe  rettsgebyr ved  tvangsinnkreving, med  mindre  utlegget  kan tas av Sl som scernamsmann.
Det vil også  påløpe  rettsgebyr  ved  tvangsrealisering  av  utleggspant.
Betaling fra land  utenfor  Norge skal gjøres til bankkontonummer  4714  10 00167, Sparebank  1 Nord-Norge, PB 6800,
NO-9298 TROMSØ. SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bankkodenummer  NOl 6 4714  1000 167. Vennligst  benytt  KID-nummer
som referanse ved  innbetaling.
Se baksiden av  dette  brev for ytterligere  informasjon. Du kan kontakte  oss på  telefon  nr. + 47 75 14 93 00.
KVITTERING
Innbetalt ti!  konto
47141000167
Riv  her.
Betalingsinformasjon
Beløp
NOK 18 356,25
Betalerens  kontonummer
Dette  er  en  gyldig  giro  på  hvitt  papir.
Blankettnummer
6830698805
GIRO
Underskrift  ved  girering
Betalings-  T   0 g 1 1 2 0 1 2
frist  |_  j
~1
Betalt  av
RUNE  LEANDER  HANSEN
TINDELAND
5568  VIKEBYGD
Betalt  til
STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
Postboks  455
8601  MO  I RANA
j
i
j
Belast
konto
Kvittering  I
tilbake
Kundeidentifikasjon  (KID)  Kroner  I Øre  Til  konto  Blankettnummer
680000000008116  18356  25  <  3  >  4714  10  00167  <6830698805>(( side 2a2: ))


STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455, 8601 Mo  i Rana. Organisasjonsnummer  971 648 198
Kontonummer 4714.10.00167
www.sismo.no
E-post:  firmapost@sismo.no
Tlf.  75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02

Hvordan betaler du?
Sis kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betallngsblankett  ved
innbetaling.  Mangler  du KID, må du oppgi vår
referanse  eller kravnummer  som
betalingsinformasjon.
Betaling  fra land utenfor Norge  skal også gjøres til
bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ.
BIC/SWIFT-kode SN0WN022.
IBAN-bank-kodenummer  N016  4714 1000 167.
Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Dersom  du ikke kan  betale  kravet, må du
kontakte oss. I mange  saker kan vi innvilge
avdragsordning  eller betalingsutsettelse.
Du når  oss på vår  nettadresse  www.sismo.no. Du
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om
betalingsavtale.
Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender  vi én  purring. Bøter purres
to ganger.  For bøter og trafikkgebyr påløper
geoyr  ved  purring. *
Krav som ikke betales  vil bii tvangsinnkrevd. Du
kan da få betalingsanmerkning **, samt at det
kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i
tilgodehavende  skatt for enkelte  kravtyper.
Sl sender  anmodning om soning på bøter vi ikke
har klart å kreve inn.
Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter.
Dersom  du ikke betaler  innen forfall, vil Sl
vurdere  trekk i lønn eller trygd. Det  betyr at vi
pålegger din arbeidsgiver  eller NAV  å trekke
et fast, månedlig beløp.
For at vi skal kunne beslutte et korrekt
trekkbeløp, må du dokumentere  inntekter og
utgifter. Gjør du ikke dette, vil vi fastsette
trekket etter skjønn. Du har rett til å  beholde
et  rimelig beløp til livsopphold.
Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta pant i din konto, fast  eiendom
eller andre  eiendeler.  Det  kan føre til
tvangsdekning  eller tvangssajg  for å få
oppgjort  kravet. Det vil da påløpe
rettsgebyr.
Du har  plikt til å gi Sl de opplysninger som er
nødvendig for tvangslnnkrevingen.
Klage
Klage bør  fremsetles  skriftlig, og sendes til Sl
så  snart som  mulig. Du må begrunne  klagen,
og  legge  ved  dokumentasjon som du  mener
har  betydning for saken. Sl tar bare  hensyn til
dokumenterte opplysninger. Vi  videresender
klager som vi ikke har  fullmakt til å  behandle.
En  klage  har som  hovedregel  ikke
oppsettende  virkning. Det  betyr at
innkrevingen fortsetter selv om klagen er til
behandling.
Du kan  klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt
- Sis  saksbehandling
Klagefrist varierer fra sak  til sak. og vil være
opplyst i brev  fra oss.
Dersom  du ikke får  medhold i klagen, kan du
i noen  tilfeller klage på nytt. Sl sørger for at
klagen  blir videresendt  til rett instans.
Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler  deg å kontakte
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV  har
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45
353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller
NAV  er gratis.
Dersom  du er varig ute av stand  til å betale,
kan du søke om ettergivelse. Sl deltar også i
gjeldsordninger. Mer  informasjon og
søknadsblanketter finner du på vår  nettside,
eller du kan  ta kontakt med  oss.
Taushetsplikt
Sl har  taushetsplikt. Det  betyr at vi bare  kan
gi opplysninger  til den  eller de saken gjelder,
eller  til de som har gyldig fullmakt.
Fullmakt
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt,  kan
opp-lysninger om en sak gis til andre  enn
skyldner. Fullmaktsskjema  finner du på Sis
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv
* Purregebyr  og  tilleggsgebyr
Purregebyret  på bøter er 'A rettsgebyr ved  første  gangs
purring. Ved  andre  gangs  purring påløper ytterligere et
rettsgebyr. Hvis vi ma  purre på innbetaling for trafikkgebyr
ilegges et tilleggsgebyr på 50% av det  opprinnelige kravet.
"  Betalingsanmerkning
Dersom Sl tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i
utleggs-databasen.  Opplysningene  overføres til Løsøreregisteret
eller Statens kartverk. Kredittselskapene  kan innhente opplysninger
fra denne  basen.

---
---